Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
Ročníky
sobota, 22 červen 2019 15:07

Fyziologie 1/2019

Napsal(a)

Editorial .............................................................................................................. 1

Obsah ..................................................................................................................3

Přehledné články
Cendelín J., Jelínková D., Petránková Z., Tùma J.
Funkční morfologie mozečku – známá, či neznámá? ........................................ 4
Navrátil L., Dylevský, I., Prùcha J., Krùšek J., Dittert I., Vlachová V.
Studium buněčných mechanismů působení vysokoindukčního
elektromagnetického pole na periferní senzorické neurony ............................. 16
Švajdová S., Péčová R., Brozmanová M.
Aferentná inervácia respiračného systému a napäťovo riadené
sodíkové kanály ako potenciálne cieľové molekuly
v liečbe patologického kašľa .............................................................................. 22
Stárka L., Dušková M.
Je kost endokrinním orgánem? .......................................................................... 29

Zajímavosti
Rokyta R. Claude Bernard .................................................................................. 34

Ze života našich společností
Čalkovská A., Javorka K.
História Ústavu fyziológie Jesseniovej lekárskej fakulty
Univerzity Komenského v Martine ...................................................................... 38

Zprávy ................................................................................................................ 42Editorial ................................................................................................................ 1

Contents ................................................................................................................3

Reviews
Cendelín J., Jelínková D., Petránková Z., Tùma J.
Functional morphology of the cerebellum – known or unknown? ........................ 4
Navrátil L., Dylevský, I., Prùcha J., Krùšek J., Dittert I., Vlachová V.
Effects of high-induction electromagnetic field on peripheral sensory
neurons – studies of cellular mechanisms ......................................................... 16
Švajdová S., Péčová R., Brozmanová M.
Afferent inervation of respiratory system and voltage-gated sodium
channels as potential targets in pathological cough treatment ........................... 22
Stárka L., Dušková M.
Can be the bone taken for an endocrine organ? ................................................. 29

Varia
Rokyta R. Claude Bernard ................................................................................... 34

From the life of our societies
Čalkovská A., Javorka K.
History of the Department of Physiology, Jessenius Faculty of Medicine,
Comenius University in Martin ............................................................................ 38
News ................................................................................................................... 42

středa, 30 leden 2019 07:36

Československá fyziologie 2/2018

Napsal(a)

O B S AH

Editorial ................................................................................................................................................... 33

Přehledné články

Šteruský M., Plevková J., Buday T.Pohlavný dimorfizmus kašľového reflexu.......................................... 36

Petríková I., Šlamberová R.Kritické neuroontogenetické periody pro účinkymetamfetaminu .................. 45

Pedagogické texty

Laštůvka Z., Riljak V., Jandová K., Otáhal J.Hypoxie ve výuce fyziologie ............................................... 54

Zajímavosti ............................................................................................................................................... 60

Zprávy ...................................................................................................................................................... 63

Rejstříky 2018 .......................................................................................................................................... 67

Pokyny autorům ........................................................................................................................................ 68

 

CONTENTS

Editorial ...................................................................................................................................................... 33

Reviews

Šteruský M., Plevková J., Buday T. 
Gender dimorphism of cough reflex ............................................................................................................ 36

Petríková I., Šlamberová R.
Critical neurodevelopmental periods for the effect of methamphetamine ................................................... 45

Pedagogical texts

Laštùvka Z., Riljak V., Jandová K., Otáhal J. Hypoxia in the lessons of physiology .................................... 54

Varia ............................................................................................................................................................ 60

News ............................................................................................................................................................ 63

Index 2018 ................................................................................................................................................... 67

Instruction for authors ............................................................................................................................... 68

čtvrtek, 16 srpen 2018 11:58

ČSF 1/2018

Editorial..........................................................................................................................1
Přehledné články
Kratochvílová H., Cinkajzlová A., Lacinová Z., Haluzík M.
Tuková tkáň, zánět a metabolické komplikace obezity.........................................................4
Endlicher R., Drahota Z., Stejskalová M., Kalous M., Ryba L., Rychtrmoc D., Červinková Z.
Mitochondriální pór přechodné propustnosti a jeho podíl na rozvoji patologických procesů.... 13
Ošťádal B.
Význam Jana Evangelisty Purkyně pro rozvoj fyziologie kardiovaskulárního systému............22
Zprávy z České fyziologické společnosti J. E. Purkyně................................................24
Zprávy..........................................................................................................................29

 

Editorial...........................................................................................................................1
Reviews
Kratochvílová H., Cinkajzlová A., Lacinová Z., Haluzík M.
Adipose tissue, inflammation and metabolic complications of obesity....................................4
Endlicher R., Drahota Z., Stejskalová M., Kalous M., Ryba L., Rychtrmoc D., Červinková Z.
Mitochondrial permeability transition pore and its role
in development of pathological processes...........................................................................13
Ošťádal B.
The importance of Jan Evangelista Purkyne for the development of cardiovascular physiology. 22
Reports from the Czech Physiological Society..............................................................24
News.............................................................................................................................29

 

CSF 2/2017

Editorial.................................................................................................................. 37
Přehledné články
Rokyta R., Holeček V.
Neurodegenerativní choroby z hlediska volných radikálů............................................... 40
Holubová A., Šlamberová R.
Drogová závislost a perinatální stres........................................................................... 46
Chvátal A.
Výzkum struktury nervové tkáně IV:
od Heinricha Waldeyera (1836–1921) k Franzovi Bollovi (1849–1879).............................. 52
Zprávy .................................................................................................................... 70
Rejstříky 2017 ......................................................................................................... 72

 

Editorial...................................................................................................................37
Reviews
Rokyta R., Holeček V.
Neurodegenerative diseases in the view od free radicals................................................40
Holubová A., Šlamberová R.
Drug addiction and perinatal stress.............................................................................46
Chvátal A.
Revealing the structure of the nervous tissue IV.:
From Heinrich Waldeyer (1836–1921) to Franz Boll (1849–1879)...................................52
News......................................................................................................................70
Index 2017..............................................................................................................72

 

CSF 1/2017

Editorial......................................................................................................................1
Přehledné články
Doul J., Charvátová Z.
Kardioprotektivní intervence a stavy zvýšené odolnosti
myokardu k ischemii.....................................................................................................4
Jiráková K., Jendelová P.
Zobrazování transplantovaných buněk in vivo pomocí magnetické rezonance.....................18
Křenková K., Haluzík M., Haluzík M.
Obezita, tuková tkáň a zánět........................................................................................26
Zprávy.......................................................................................................................34

Editorial......................................................................................................................1
Reviews
Doul J., Charvátová Z.
Cardioprotective interventions and increased
myocardial tolerance to ischemia...................................................................................4
Jiráková K., Jendelová P.
Magnetic resonance imaging of transplanted cells..........................................................18
Křenková K., Haluzík M., Haluzík M.
Obesity, adipose tissue and inflammation......................................................................26
News.........................................................................................................................34

pátek, 09 prosinec 2016 09:53

ČSF 2/2016

Napsal(a)

Editorial....................................................................................................... 53
Přehledné články
Chvátal A.
Jan Evangelista Purkyně a jeho přístroje pro mikroskopický výzkum.................. 56
Holeček V., Rokyta R.
Chronický únavový syndrom........................................................................... 69
Slavíková J., Mistrová E., Dvořáková Chottová M.
Diabetická kardiomyopatie: patofyziologické mechanismy
strukturních a funkčních změn........................................................................ 75
Miličková M., Žákovská A., Chlíbková D.
Vliv fyzické zátěže na vybrané imunitní a fyziologické parametry........................ 84
Makovický P., Čaja F., Vodičková L., Makovický P.,
Červinková M., Juhász A., Samasca G., Vodička P.
MutL protein homolog 1 (MLH1) v adenokarcinomech
tlustého střeva psů: minireview........................................................................ 88
Zprávy......................................................................................................... 94
Rejstřík 2016................................................................................................ 99

 

Editorial....................................................................................................... 53
Reviews
Chvátal A.
Jan Evangelista Purkyně and his instruments for microscopic research.............. 56
Holeček V., Rokyta R.
Chronic fatigue syndrome.............................................................................. 69
Slavíková J., Mistrová E., Dvořáková Chottová M.
Diabetická kardiomyopatie: patofyziologické mechanismy
strukturních a funkčních změn........................................................................ 75
Miličková M., Žákovská A., Chlíbková D.
The influence of physical load on the propriate
immune and physiological parameters............................................................ 84
Makovický P., Čaja F., Vodičková L., Makovický P.,
Červinková M., Juhász A., Samasca G., Vodička P.
MutL protein homologue 1 (MLH1) in colon adenocarcinomas
of the dog: minireview.................................................................................... 88
News.......................................................................................................... 94
Index 2016.................................................................................................. 99

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Československá fyziologie 1/2016

Napsal(a)

Československá fyziologie 1/2016

 

EDITORIAL

Jan Mareš......................................................................................................................... 1

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Chvátal A.
Vincenc Alexandr Bohdálek (1801–1883)
a jeho příspěvky v oblasti neurověd ..................................................................................... 4

Vacková I., Kubinová Š.
Kondiciované médium z kmenových buněk
a jeho využití v bezbuněčné terapii ..................................................................................... 25

Macúchová E., Šlamberová R.
Drogová senzitizace vyvolaná prenatální expozicí metamfetaminu ......................................... 32
Hraško T., Bendlová B., Hainer V., Haluzík M.
Metabolicky zdraví obézní – mechanismy
a klinický význam ............................................................................................................ 38

Zprávy............................................................................................................................. 47

 

EDITORIAL

Jan Mareš......................................................................................................................... 1

REVIEWS

Chvátal A.
Vincenc Alexandr Bohdálek (1801-1883)
and his contributions in the field of neuroscience.................................................................. 4

Vacková I., Kubinová Š.
Stem cell conditioned medium for cell-free therapies........................................................... 25
Macúchová E., Šlamberová R.
Drug sensitization induced by prenatal methamphetamine exposure.................................... 32
Hraško T., Bendlová B., Hainer V., Haluzík M.
Metabolically healthy obese individuals – mechanisms
and clinical relevance ...................................................................................................... 38

News ............................................................................................................................. 47

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Československá fyziologie 2/2015

Napsal(a)

Editorial...........................................................................................................................49

Přehledné články
Chvátal A.
Výzkum struktury nervové tkáně III: od Jana Evangelisty Purkyně (1787–1869)
k Ludwigovi Mauthnerovi (1840–1894)..................................................................................52

Urbanová M., Haluzík M.
Úloha tukové tkáně v patogenezi diabetes mellitus 2. typu ...................................................73

Dingová D., Hrabovská A.
Metódy stanovenia aktivity cholínesteráz.............................................................................79

Spáčilová J., Sládková J., Mačáková M., Hansíková H.
Mitochondriální metabolismus v savčích spermiích – minireview ............................................84

Zprávy..............................................................................................................................90

Rejstřík 2015....................................................................................................................96

 

Editorial............................................................................................................................49

Reviews
Chvátal A.
Revealing the structure of the nervous tissue III:
From Jan Evangelista Purkyně (1787–1869) to Ludwig Mauthner (1840–1894) .........................52

Urbanová M., Haluzík M.
The role of adipose tissue in pathogenesis of type 2 diabetes mellitus....................................73

Dingová D., Hrabovská A.
Methods for determination of cholinesterase activity..............................................................79

Spáčilová J., Sládková J., Mačáková M., Hansíková H.
Mitochondrial metabolism in mammalian spermatozoa – a minireview.....................................84

News................................................................................................................................90

Index 2015.........................................................................................................................96

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Československá Fyziologie 1/2015

Napsal(a)

Editorial ..................................................................................................................1

Přehledné články
Berényiová A., Kristek F., Drobná M., Čačányiová S.
Úloha NO signalizačnej dráhy v regulácii cievneho tonusu – nové aspekty ................... 4

Cinkajzlová A., Haluzík M.
Význam vybraných střevních hormonů v regulaci příjmu potravy a perspektivy
jejich využití v léčbě obezity ................................................................................... 12

Koubský K.
Senzitivita cévní hladké svalové buňky k vápníku
při hypoxické plicní vazokonstrikci ...........................................................................19

Tomova A., Pivovarčiová A., Babinská K., Mravec B.
Os črevo-mozog: význam interakcií medzi črevnou mikrobiotou
a mozgom za fyziologických a patologických situácií ................................................ 23

Novotný J.
Adenosin a jeho role ve fyziologii.............................................................................. 35

Zprávy................................................................................................................... 45

CONTENT

Editorial ...................................................................................................................1

Reviews
Berényiová A., Kristek F., Drobná M., Čačányiová S.
Role of NO signaling pathway in regulation of vascular tone – new aspects .................. 4

Cinkajzlová A., Haluzík M.
The importance of selected intestinal hormones in the regulation of food intake
and perspectives of their use in the treatment of obesity............................................12

Koubský K.
Calcium sensitivity in vascular smooth muscle cell during
hypoxic pulmonary vasoconstriction ........................................................................19

Tomova A., Pivovarčiová A., Babinská K., Mravec B.
Intestinal microbiota and the brain: multilevel interactions
in health and disease .............................................................................................23

Novotný J.
Adenosine and its role in physiology........................................................................35

News ....................................................................................................................45

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Československá Fyziologie 2/2014

Napsal(a)

Editorial  ...............................................................................................................53

Přehledné články
Chvátal A.
Výzkum struktury nervové tkáně II:
Gabriel Valentin (1810–1883), Robert Remak (1815–1865)
a Jan Evangelista Purkyně (1787–1869) .................................................................... 56

Jindřichová M., Zemková H.
P2X receptory v bolesti............................................................................................. 74

Lazarová Z., Javorka M.
Baroreflexná senzitivita – nové okno na sledovanie
dysregulácie kardiovaskulárneho systému ................................................................. 78

Stuchlík A., Svojanovská M.
Fyziologie glutamátu, dlouhodobá potenciace, schizofrenie a paměť ............................ 84

Süli J., Homzová K., Sobeková A., Bujdošová Z., Hrušková T.
Fyziologické účinky polyfenolov a ich metabolitov v strave ............................................ 92

Zprávy ..................................................................................................................... 98

Rejstříky 2014 ....................................................................................................... 104

 

CONTENTS

Editorial....................................................................................................................53

Reviews
Chvátal A.
Revealing the structure of the nervous tissue II:
Gabriel Gustav Valentin (1810–1883), Robert Remak (1815–1865)
and Jan Evangelista Purkyně (1787–1869) ................................................................. 56

Jindřichová M., Zemková H.
The P2X receptors in pain .........................................................................................74

Lazarová Z., Javorka M.
Baroreflex sensitivity – new window for
investigation of cardiovascular dysregulation ...............................................................78

Stuchlík A., Svojanovská M.
Physiology of glutamate, long-term potentiation,
schizophrenia and memory........................................................................................ 84

Süli J., Homzová K., Sobeková A., Bujdošová Z., Hrušková T.
Physiological effects of polyphenols and their metabolites in diet ................................. 92

News ...................................................................................................................... 98

Index 2014...............................................................................................................104

Strana 1 z 3