Tigis

AVN 3/2017
AVN 3/2017

AVN 3/2017 (1)

AVN 3/2017

Editorial...........................................................................................................................133
Původní práce
Kvalita života dialyzovaných pacientov v kontexte ošetrovateľstva
Ľubomíra Lizáková, Slávka Mrosková, Zuzana Novotná,
Valéria Horanská, Mária Filičková........................................................................................139

Přehledné články
Farmakoterapie diabetu z pohledu nefrologa
Jan Vachek, Vladimír Tesař.................................................................................................145
Doporučený postup
Doporučené postupy při diabetickém onemocnění ledvin
Terezie Pelikánová, ondřej Viklický, Ivan Rychlík,
František Saudek, Milan Kvapil, Vladimír Tesař, Tomáš Zima, Petr Bouček.............................149
Rozhovor........................................................................................................................162
Zprávy.............................................................................................................................165
Informace.......................................................................................................................169

Editorial............................................................................................................................133
Original Papers.
The quality of life of dialysis patients in the context of nursing
Ľubomíra Lizáková, Slávka Mrosková, Zuzana Novotná,
Valéria Horanská, Mária Filičková.......................................................................................139

Reviews
Farmakoterapie diabetu z pohledu nefrologa
Jan Vachek, Vladimír Tesař...............................................................................................145
Guidelines
Clinical practice Recommendations for diabetic kidney disease
Terezie Pelikánová, ondřej Viklický, Ivan Rychlík,
František Saudek, Milan Kvapil, Vladimír Tesař, Tomáš Zima, Petr Bouček............................149
Interview........................................................................................................................162
News..............................................................................................................................165
Informations...................................................................................................................169