Tigis

Alergie
pondělí, 02 březen 2020 12:35

Alergie 1/2020

Napsal(a)

Alergie 1 2020 obalka tisk 1

ALERGIE 1/2020

OBSAH

EDITORIAL

Vít Petrů ...................................................................... 1

SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI V ČSAKI

Cena doktora Lišky ..................................................... 2

Profesor Lokaj obdržel zlatou medaili
České lékařské společnosti JEP ................................. 2

Laudatio – RNDr. Ivo Lochman, CSc.,
MUDr. Josef Richter, CSc. .......................................... 4

In memoriam – MUDr. Daniela Planerová,
MUDr. Jiří Hlavatý, prof.
MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. ..................................... 5

PŮVODNÍ PRÁCE

BI-VIDITEST Total r.t.u. pro posuzování
stavu buněčné imunity
Ivo Lochman, Kateřina Roubalová, Vlastimil Král,
Juraj Lábaj, Jitka Pohořská, Alexandra Lochmanová,
Kamila Kutějová, Petra Mikušová, Jana Furková,
Zuzana Čermáková, Vítězslav Novák, Olga Žlabová,
Alena Zjevíková, Dalibor Jílek ................................... 10

Variabilita zastoupení T regulačních lymfocytů
v periferní krvi během gravidity
Lenka Trilecová ......................................................... 15

Nový metodický přínos k diagnostice
autoinflamatorních onemocnění: cytometrické
stanovení intracelulární produkce
prozánětlivých cytokinů
Michal Rataj, Jan Lašťovička, Anna Šedivá .............. 20

Výběr vhodného dárce pro transplantace
krvetvorných buněk
Milena Vraná, Sara Nazarová,
Renáta Macnerová ................................................... 27

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Využití testu aktivace bazofilů v alergologii
Petr Bejdák ............................................................... 31

Potenciální molekulární a buněčné biomarkery
v diagnostice IgE mediované alergie
Ivana Šetinová ......................................................... 37

Často nemocné dítě v ordinaci alergologa
a klinického imunologa
Martin Deák, Tomáš Kočí, Josef Gut ....................... 43

KAZUISTIKY

Asthma bronchiale, alergická rýma, nosní
polypy – běžné diagnózy v alergologické ordinaci,
ale také první fáze eozinofilní granulomatózy
s polyangiitidou
Petra Žalská ............................................................ 49

TERAPIE

Roztočová alergie – lze léčit lépe? Část II.
Zkušenosti z praxe
Martin Hrubiško, Irena Krčmová ............................  56

Kombinovaná léčba astmatu IKS + LABA:
realita v České republice (studie ICON)
Milan Teřl, Matyáš Kuhn, Miroslav Maruščák ........ 60

KONFERENCE, KONGRESY

Zpráva z XXI. Beskydských alergologických
a imunologických dnů ............................................ 69

INFORMACE

Informace ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv .... 70

Přehled akcí na rok 2020  ...................................... 73

 

CONTENTS

Editorial
Vít Petrů .................................................................. 1

SOCIAL EVENTS IN THE CSAKI

Doctor Liška Publishing Award 2018 ...................... 2

ČLS JEP Gold Medal for Professor Lokaj ............... 2

Laudatio – RNDr. Ivo Lochman, CSc.,
MUDr. Josef Richter, CSc. ...................................... 4

In memoriam – MUDr. Daniela Planerová,
MUDr. Jiří Hlavatý,
prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. ......................... 5

ORIGINAL PAPERS

BI-VIDITEST Total r.t.u. test for assessment
of cellular immunity
Ivo Lochman, Kateřina Roubalová, Vlastimil Král,
Juraj Lábaj, Jitka Pohořská, Alexandra Lochmanová,
Kamila Kutějová, Petra Mikušová, Jana Furková,
Zuzana Čermáková, Vítězslav Novák, Olga Žlabová,
Alena Zjevíková, Dalibor Jílek ................................. 10

Representation of T regulatory lymphocytes
variability in peripheral blood during gravidity
Lenka Trilecová ....................................................... 15

New methodical approach for diagnosis
of autoinflammatory diseases: flow cytometry-based
investigation of intracellular proinflammatory
cytokine production
Michal Rataj, Jan Lašťovička, Anna Šedivá ............ 20

Selection of suitable hematopoietic
stem cell donor
Milena Vraná, Sara Nazarová,
Renáta Macnerová .................................................. 27

REVIEWS

The use of the basophil activation test
in allergology
Petr Bejdák ............................................................... 31

Potential molecular and cellular biomarkers
in diagnosis of IgE mediated allergy
Ivana Šetinová .......................................................... 37

Frequently sick child in the allergologist’s
and clinical immunologist’s office
Martin Deák, Tomáš Kočí, Josef Gut ......................... 43

CASE REPORT

Bronchial asthma, allergic rhinitis,
nasal polyps – common diagnoses
in allergy surgery, but also the first
phase of eosinophilic granulomatosis
with polyangiitis
Petra Žalská ............................................................... 49

THERAPY

House dust mite allergy – can we treat
more efficiently? Part II. Experiences from praxis
Martin Hrubiško, Irena Krčmová ................................. 56

ICS + LABA Asthma combination therapy:
Real situation in the Czech Republic (ICON Study)
Milan Teřl, Matyáš Kuhn, Miroslav Maruščák ............. 60

CONFERENCE, CONGRESS

Report on the XXIth Beskydy Allergy
and Immunology Days ............................................... 69

INFORMATION

State Institute for Drug Control inform ....................... 70

Future events 2020 .................................................... 73

pondělí, 24 únor 2020 06:56

ALERGIE Supplementum 1/2020

Napsal(a)

Supplementum1 2020 seberova mailing 1

ALERGIE Supplementum 1/2020

OBSAH

Editorial

Vít Petrů ............................................................................. 1
Ester Seberová .................................................................. 2

Doporučené postupy ARIA 2019:
Doporučení péče o pacienty s alergickou rýmou
v České republice
Lokální koordinátor: Ester Seberová
Autoři: Claus Bachert, Wytske J. Fokkens,
Tori Haahtela, Peter W. Hellings, Ludgar Klimek,
Nicolaos G. Papadopoulos, Oliver Pfaar, Holger J.
Schunemann, Dana Wallace, Arunas Valiulis,
Maria Teresa Ventura, Gabrielle L. Onorato,
Anna Bedbrook, Wienczyslawa Czarlewski,
Jean Bousquet ................................................................... 5

Úvod .................................................................................. 6

1. Situace v České republice ............................ ............... 7

   1.1 .................................................................................. 7

   1.2 Zdravotní systém ..................................................... 7

   1.3 ARIA v ČR ............................................................... 7

2. Nová generace ARIA-GRADE doporučení ................... 7

   2.1 Důkazy použité při návrhu ARIA ICPs .................... 8

          2.1.1 MASK algoritmus pro farmakoterapii AR ...... 8

          2.1.2 ARIA 2010, 2016 a postup doporučovaný
                   v USA 2017 ................................................... 9

          2.1.3 Rychlost nástupu účinku léků ........................ 9

          2.1.4 Reálné výsledky s užitím mobilní
                   technologie .................................................... 9

   2.2 Nová generace ARIA–GRADE doporučení
         pro léčbu dospělých a adolescentů ........................ 10

3. AIT u pacientů s respirační alergií
    dle doporučení ARIA 2019 .......................................... 11

   3.1 Alergeny doporučené k AIT ................................... 11

   3.2 Bezpečnost AIT ...................................................... 11

         3.2.1 Subkutánní imunoterapie (SCIT) ................... 11

         3.2.2 Sublinguální imunoterapie (SLIT) .................. 11

   3.3 Spolupráce při AIT .................................................. 11

         3.3.1 Spolupráce s pacientem ................................ 11

         3.3.2 Spolupráce s farmaceuty ............................... 12

         3.3.3 Spolupráce s praktickými lékaři ..................... 12

   3.4 Praktický přístup pro výběr pacientů k léčbě AIT .... 12

         3.4.1 Výběr alergického pacienta pro AIT ............... 12

         3.4.2 AIT u pacientů s alergickou rýmou ................. 12

         3.4.3 AIT u pacientů s astmatem
                  (adolescentů a dospělých) ............................. 12

         3.4.4 AIT u polymorbidních pacientů ...................... 14

         3.4.5 AIT u dětí ....................................................... 14

         3.4.6 AIT u pacientů vyšších věkových skupin ....... 14

   3.5 Využití mobilních technologií (mHealth)
         v léčbě AIT .............................................................. 14

Literatura .......................................................................... 14

Předplatné ........................................................................ 19

POKYNY AUTORŮM ....................................................... 20

 

CONTENTS

Editorial

Vít Petrů ............................................................................. 1
Ester Seberová .................................................................. 2

Clinical practice 2019 ARIA: Care pathways
for allergic rhinitis – Czech Republic
Local co-ordinator: Ester Seberová
Authors: Claus Bachert, Wytske J. Fokkens,
Tori Haahtela, Peter W. Hellings, Ludgar Klimek,
Nicolaos G. Papadopoulos, Oliver Pfaar, Holger
J. Schunemann, Dana Wallace, Arunas Valiulis,
Maria Teresa Ventura, Gabrielle L. Onorato,
Anna Bedbrook, Wienczyslawa Czarlewski,
Jean Bousquet ................................................................... 5

Introduction ........................................................................ 6

1. Czech Republic – state of art ......................................... 7

   1.1 AR in Czech Republic ............................................... 7

   1.2 Health system ........................................................... 7

   1.3 ARIA in the Czech Republic ..................................... 7

2. Next generation ARIA-GRADE guidelines .................... 7

   2.1 Evidence considered for the development
         of ARIA ICPs ............................................................ 8

2.1.1 MASK algorithm for AR
pharmacologic treatment .......................................... 8

2.1.2 ARIA 2010, 2016 and USA 2017
guidelines ................................................................. 9

2.1.3 Speed of action of medications ....................... 9

2.1.4 Real-world evidence using
mobile technology .................................................... 9

   2.2 Next generation ARIA-GRADE guidelines ............. 10

3. 2019 ARIA care pathways for allergen
immunotherapy (AIT) ...................................................... 11

   3.1 Allergens to be used .............................................. 11

   3.2 Safety of AIT .......................................................... 11

3.2.1 Subcutaneous imunoterapie (SCIT) .............. 11

3.2.2 Sublingual imunoterapie (SLIT) ..................... 11

   3.3 Co-operation in AIT ................................................. 11

   3.1 Co-operation with patient ........................................ 11

   3.2 Co-operation with pharmacists ............................... 12

   3.3 Co-operation with GPs ........................................... 12

   3.4 Practical approach for patient stratification
   in AIT ............................................................................ 12

3.4.1 Stratification of allergic patients for AIT .......... 12

3.4.2 AIT in allergic rhinitis patients ......................... 12

3.4.3 AIT in bronchial asthmatic patients
(adolescents and adults) .......................................... 12

3.4.4 AIT in polymorbid patients .............................. 14

3.4.5 AIT in children ................................................. 14

3.4.6 AIT in the elderly patients ............................... 14

3.5 mHealth in the AIT precision medicine approach ...... 14

References ...................................................................... 14

Subscription ..................................................................... 19

INSTRUCTION FOR AUTHORS ..................................... 20

OBSAH

EDITORIAL
Vít Petrů .......................................................................................... 229

SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI V ČSAKI
In memoriam prof. MUDr. Václav Špičák, CSc. .............................. 230
Vzpomínky na pana profesora Špičáka .......................................... 230

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Roztočová alergie – lze léčit lépe?
Část I. Co je dobré vědět
Martin Hrubiško, Irena Krčmová ..................................................... 245

Existuje chronická lymeská borelióza?
Michal Křupka, Adéla Rubešová, Ondřej Holý ............................... 253

Léčba těžkého asthma bronchiale
protilátkami IL-5/IL-5R v klinické praxi
Stanislava Mlčochová .................................................................... 261

Histaminová intolerance – příčiny, testování genetické
predispozice a léčba
Pavel Pešek, Lucie Weiss, Tereza Štajnerová,
Ilona Hromadníková, Radek Klubal ............................................... 267

Kanakinumab – nové možnosti a úskalia v liečbe chronických
proinflamatórnych stavov
Tibor Varga, Norbert Lukán ........................................................... 272

KAZUISTIKY
Dvě tváře systémové léčby glukokortikosteroidy
Lenka Bittner, Martina Vašáková ................................................... 278

První transplantace thymu v České republice jako
nová terapeutická možnost pro pacienty
s kompletním syndromem DiGeorge
Adam Klocperk, Anna Šedivá ....................................................... 283

Inosin pranobex v léčbě chronických
a recidivujících onemocnění
Jana Šilarová ............................................................................... 289

KONFERENCE, KONGRESY
Zpráva z XXV. jubilejního sympozia imunologie
a biologie reprodukce
Zdenka Ulčová-Gallová, Jana Pěknicová ..................................... 296

Zpráva z 5. Dne lékové alergie v Kutné Hoře
Lenka Sedláčková ........................................................................ 297

INFORMACE
Přehled akcí na rok 2020 ............................................................. 301

REJSTŘÍKY 2019 ........................................................................ 306

 

CONTENTS

EDITORIAL
Vít Petrů ...................................................................................... 229

SOCIAL EVENTS IN THE CSAKI
In memoriam Prof. Václav Špičák, MD, PhD. ............................. 230
Memories on Prof. Špičák .......................................................... 230

REVIEWS
House dust mite allergy – can we treat more efficiently?
Part I. What is good to know
Martin Hrubiško, Irena Krčmová ................................................ 245

Is there really a chronic Lyme borreliosis?
Michal Křupka, Adéla Rubešová, Ondřej Holý .......................... 253

Treatment of severe asthma bronchiale with IL-5/IL-5R
antibodies in clinical practice
Stanislava Mlčochová ............................................................... 261

Histamine intolerance – causes, assessment
of genetic predisposition, and treatment
Pavel Pešek, Lucie Weiss, Tereza Štajnerová,
Ilona Hromadníková, Radek Klubal .......................................... 267

Canakinumab – new possibilities and difficulties in treatment
of chronic proinflammatory diseases
Tibor Varga, Norbert Lukán ...................................................... 272

CASE REPORT
The two faces of systemic glucocorticosteroids treatment
Lenka Bittner, Martina Vašáková ............................................. 278

First thymic transplant in the Czech Republic
as a novel therapeutic option for patients
with complete DiGeorge syndrome
Adam Klocperk, Anna Šedivá .................................................. 283

Inosine pranobex in the treatment of chronic
and recurrent disease
Jana Šilarová ........................................................................... 289

CONFERENCE, CONGRESS
Report on the XXVth jubilee symposium for immunology
and Reproduction Biology
Zdenka Ulčová-Gallová, Jana Pěknicová ................................ 296

Report on the 5th Day of drug allergy in Kutná Hora
Lenka Sedláčková ................................................................... 297

INFORMATION
Future events 2020 ................................................................. 301

INDEX 2019 ............................................................................ 306

OBSAH

EDITORIAL
Vít Petrů .......................................................................................... 153

SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI V ČSAKI
prof. MUDr. Vladimír Vondra, DrSc. – 85 let ................................... 156
prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc. – 80 let ........................................ 157
EAACI charitativní Allergy run and walk .......................................... 158

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Regulačné T- a B-lymfocyty za fyziologických
a patologických podmienok
Milan Buc .......................................................................................... 164

Riziko prognosticky závažných infekcí a skrytá imunodeficience
u systémového lupus erythematodes
Zbyněk Hrnčíř, Doris Vokurková, Marcela Drahošová ...................... 172

Autoinflamatorní onemocnění, vývoj oboru
a nové poznatky
Anna Šedivá ..................................................................................... 178

Hypersenzitivní reakce na kontrastní látky užívané v radiologii
(stanovisko Pracovní skupiny pro lékové alergie ČSAKI)
Lenka Sedláčková, Bronislava Novotná, Sáva Pešák,
Eva Daňková ..................................................................................... 186

KAZUISTIKY
Goodov syndróm – raritná forma imunodeficiencie
v dospelom veku
Anna Bobčáková, Robert Vyšehradský, Ivan Kocan,
Miloš Jeseňák .................................................................................... 195

Porucha lektinové dráhy aktivace komplementu a těhotenství
– kazuistika
Jiří Novák, Karin Malíčková, Šárka Hadravská,
Jan Diblík, Radka Jarošová ............................................................... 200

Citlivý přístup k pacientům s potravinovými alergiemi
Patricie Ševčíková ............................................................................. 205

Angioedém v klinické praxi
Marta Sobotková, Pavlína Maštálková, Eva Vernerová .................... 208

DISKUZNÍ FÓRUM
Téma „My a média“
Problémy spolupráce mezi médii a lékařskou veřejností .................. 213

DOPORUČENÉ POSTUPY
Doporučený postup léčby anafylaktické reakce
– aktualizace 2019 ............................................................................ 216

INFORMACE
Přehled akcí na rok 2019 .................................................................. 223

POZVÁNKA ...................................................................................... 224

RECENZE ......................................................................................... 226

POKYNY AUTORŮM ........................................................................ 228

 

CONTENTS

EDITORIAL
Vít Petrů ............................................................................................ 153

SOCIAL EVENTS IN THE CSAKI
Laudatio prof. MUDr. Vladimír Vondra, DrSc. .................................... 156
Laudatio prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc. ......................................... 157
EAACI Charity Allergy run and walk ................................................... 158

REVIEWS
Regulatory T and B lymphocytes under physiological
and pathological conditions
Milan Buc ............................................................................................ 164

Risk of prognostic serious infections and unapparent
immunodeficiency in systemic lupus erythematosus
Zbyněk Hrnčíř, Doris Vokurková, Marcela Drahošová ........................ 172

An update on autoinflammatory diseases
Anna Šedivá ........................................................................................ 178

Hypersensitive reactions to contrast media used
in radiology (position paper of the Working group
for drug allergy CSAKI)
Lenka Sedláčková, Bronislava Novotná, Sáva Pešák,
Eva Daňková ........................................................................................ 186

CASE REPORT
Good’s syndrome – rare form of immunodeficiency
in adult age
Anna Bobčáková, Robert Vyšehradský, Ivan Kocan,
Miloš Jeseňák ....................................................................................... 195

Lectin complement pathway disorder and pregnancy
– a case report
Jiří Novák, Karin Malíčková, Šárka Hadravská,
Jan Diblík, Radka Jarošová ................................................................... 200

Sensitive approach to the treatment
of patients with food allergy
Patricie Ševčíková .................................................................................. 205

Angioedema in clinical practice – a case report
Marta Sobotková, Pavlína Maštálková, Eva Vernerová .......................... 208

FORUM OF DISCUSSION
We and the media
Cooperation between media and medical public ..................................... 213

GUIDELINES
Anaphylaxis: Guidelines from the CSAKI – update 2019
(position paper) ........................................................................................ 216

INFORMATION
Future events 2019 .................................................................................. 223

INVITATION ............................................................................................. 224


EDITING .................................................................................................. 226


INSTRUCTION FOR AUTHORS ............................................................. 228

OBSAH

Editorial
Vít Petrů ............................................................................................... 81

Společenské události v ČSAKI
Sympozium ALERGIE 2019 ................................................................ 83

PŮVODNÍ PRÁCE
Kanakinumab v liečbe autoinflamačných ochorení
– skúsenosti jedného centra
Miloš Jeseňák, Lenka Kapustová, Katarína Hrubišková,
Eva Melicherová, Anna Bobčáková, Lukáš Molnár,
Peter Bánovčin .................................................................................... 90

Přirozený průběh alergie na vejce v kohortě 80 kojenců
s potravinovou alergií
Eliška Kopelentová, Andrea Poloučková,
Štěpánka Čapková,
Radana Zachová, Eva Vernerová,
Jaromír Paukert, Anna Šedivá
............................................................ 99


Alergie na kešú – klinické poznámky a vyhodnocení souboru pacientů
s IgE senzibilizací k hlavnímu alergenu Ana o 3 (2S albumin)
Jakub Štádler, Martin Fuchs, Lucie Macková ................................... 106

Léčba anti IgE monoklonální protilátkou u těžkého astmatu
a dalších alergických onemocnění
Beáta Hutyrová, Jaromír Bystroň, spolupracovníci registru CAR
(Czech Anti-IgE Registry) .................................................................. 113

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Prognostický a prediktivní význam kalretikulinu, klíčové molekuly
imunogenní buněčné smrti v biologii nádorových onemocnění
Jitka Fučíková, Iva Truxová, Jiřina Bartůňková,
Radek Špíšek ................................................................................... 120

KAZUISTIKY
Neobvyklý průběh anafylaxe způsobené potravinou
Petra Vítovcová, Petr Panzner ........................................................ 127

Od recidivujících mesotitid přes rituximab
k subkutánním imunoglobulinům
Daniela Židová, Ilja Stříž .................................................................. 130

TERAPIE
Narastajúci význam peľu brezy a alergénová imunoterapia:
dôkazy účinnosti zo štúdií a z klinickej praxe
Martin Hrubiško ................................................................................ 135

KONFERENCE, KONGRESY
XXIV. Dny RAPPL 2019 (rinologie, alergologie, pneumologie,
praktického lékařstvi a lázeňstvi)
Jaromír Bystroň ................................................................................ 142

DISKUZNÍ FÓRUM
Aby byla léčba alergenovou imuterapií úspěšná,
nekončí to preskripcí ........................................................................ 146

Téma „My a média“ .......................................................................... 147

INFORMACE
Přehled akcí na rok 2019 ................................................................. 149

Vyjádření ČSAKI ČLS JEP k připravované reformě
primární péče v České republice ...................................................... 151

POKYNY AUTORŮM ....................................................................... 152

 

CONTENTS

Editorial
Vít Petrů ............................................................................................. 81

Social events in the CSAKI
Symposium ALERGIE 2019 ............................................................... 83

ORIGINAL PAPERS
Canakinumab in the treatment of autoinflammatory diseases
– single centre experience
Miloš Jeseňák, Lenka Kapustová, Katarína Hrubišková,
Eva Melicherová, Anna Bobčáková, Lukáš Molnár,
Peter Bánovčin ................................................................................... 90

Allergy to egg in the cohort of 80 Czech infants with food allergy
and the natural history of egg allergy
Eliška Kopelentová, Andrea Poloučková, Štěpánka Čapková,
Radana Zachová, Eva Vernerová, Jaromír Paukert,
Anna Šedivá ........................................................................................ 99

Cashew nut allergy – clinical notes and evaluation of patients
with IgE sensitization to main allergen Ana o 3 (2S albumin)
Jakub Štádler, Martin Fuchs, Lucie Macková .................................... 106

Anti-IgE monoclonal antibody therapy for severe
bronchial asthma and other allergic disease
Beáta Hutyrová, Jaromír Bystroň, collaborators of register CAR
(Czech Anti-IgE Registry) ................................................................... 113

REVIEWS
The prognostic and predictive role of calreticulin,
key component of immunogenic cell death, in cancer biology
Jitka Fučíková, Iva Truxová, Jiřina Bartůňková,
Radek Špíšek ..................................................................................... 120

CASE REPORT
An unusual course of anaphylaxis caused by food
Petra Vítovcová, Petr Panzner ........................................................... 127


From recurrent otitis media through rituximab
to subcutaneous immunoglobulins
Daniela Židová, Ilja Stříž ..................................................................... 130

THERAPY
Increasing importance of birch pollen and allergen
immunotherapy: evidence from studies
and clinical praxis
Martin Hrubiško ................................................................................... 135

CONFERENCE, CONGRESS
XXIVth Days of RAPPL (rhinology, allergology, pneumology,
practical medicine and balneology)
Jaromír Bystroň ................................................................................... 142

FORUM OF DISCUSSION
To be successful, allergen imuterapy treatment does
not stop with prescription ..................................................................... 146


We and the media ................................................................................ 147


INFORMATION
Future events 2018 .............................................................................. 149

Statement of the CSAKI: Primary care reform
in the Czech Republic ........................................................................... 151


INSTRUCTION FOR AUTHORS .......................................................... 152

EDITORIAL
Vít Petrů ............................................................................................................. 1

SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI V ČSAKI
Laudatio prof. MUDr. Václav Špičák, CSc. ......................................................... 2
Laudatio prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc. ............................... 5
Laudatio doc. MUDr. Vít Petrů, CSc. .................................................................. 6
In memoriam prim. MUDr. Pavel Slavík .............................................................. 8
Udělení Ceny doktora Lišky za publikace v roce 2017 ....................................... 9

PŮVODNÍ PRÁCE

Vliv časného postnatálního podání probiotického kmene
Escherichia coli O83:K24:H31 na rozvoj alergických onemocnění
a vybrané imunologické charakteristiky
Jiří Hrdý, Olga Novotná, Petra Petrásková, Kristýna Boráková,
Rája Lodinová-Žádníková, Ludmila Prokešová ................................................ 17

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Historie transplantologie
Zuzana Sekerková, Alena Sekerková ............................................................... 24

Vzájemná kooperace mezi imunitními buňkami
při vzniku a prevenci diabetu 1. typu
Lenka Palová Jelínková, Klára Dáňová ........................................................... 29

Buňky tlumící imunitu nebo navozující toleranci
Kateřina Arientová, Ilja Stříž ............................................................................ 35

Podzimní exacerbace astmatu u dětí školního věku
Mořic Jurečka, Ondřej Rybníček ..................................................................... 43

KAZUISTIKY

ANCA-asociovaná vaskulitida v klinické praxi
Taťána Ježková ............................................................................................... 50

TERAPIE

Imunoterapie potravinové alergie
Simona Bělohlávková ..................................................................................... 57

KONFERENCE, KONGRESY

XX. Beskydské alergologické a imunologické dny
(abstrakta přednášek)
Mořic Jurečka .................................................................................................. 65

Zpráva z 15. Mezinárodního symposia imunologie reprodukce
a 50. Výročí Mezinárodního koordinačního výboru reprodukční
imunologie (Varna, Bulharsko, 15.–17. 6. 2018)
Zdenka Ulčová-Gallová ................................................................................... 70

INFORMACE

Stanovisko odborných společností ČLS JEP
k očkování nedonošených dětí ........................................................................ 72

Přehled akcí na rok 2019 ................................................................................. 75

 

EDITORIAL
Vít Petrů ............................................................................................................. 1

SOCIAL EVENTS IN THE CSAKI
Laudatio prof. MUDr. Václav Špičák, CSc. ......................................................... 2
Laudatio prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc. ............................... 5
Laudatio doc. MUDr. Vít Petrů, CSc. .................................................................. 6
In memoriam prim. MUDr. Pavel Slavík .............................................................. 8
Doctor Liška Publishing Award 2017 .................................................................. 9

ORIGINAL PAPERS
The effect of early postnatal administration of probiotic strain
Escherichia coli O83:K24:H31 on development of allergic diseases
and selected immunological characteristics
Jiří Hrdý, Olga Novotná, Petra Petrásková, Kristýna Boráková,
Rája Lodinová-Žádníková, Ludmila Prokešová .................................................. 17

REVIEWS
History of transplantology
Zuzana Sekerková, Alena Sekerková ................................................................ 24

Immune cell crosstalk in development
and prevention of type 1 diabetes
Lenka Palová Jelínková, Klára Dáňová ............................................................. 29

Immunity suppressing or tolerance inducing cells
Kateřina Arientová, Ilja Stříž .............................................................................. 35

Autumn asthma exacerbations in school-age children
Mořic Jurečka, Ondřej Rybníček ....................................................................... 43

CASE REPORT
ANCA-associated vasculitis in clinical practice
Taťána Ježková ................................................................................................. 50

THERAPY
Immunotherapies for food allergy
Simona Bělohlávková ....................................................................................... 57

CONFERENCE, CONGRESS
XXth Beskydy Allergy and Immunology days
Mořic Jurečka ................................................................................................... 65

Report on the 15th International symposium for Immunology
of Reproduction and 50th Anniversary of the International Coordination
Committee for Immunology of Reproduction (June 15–17, 2018,
Varna Bulgaria)
Zdenka Ulčová-Gallová .................................................................................... 70

INFORMATION
Statement of Czech Medical Professional Societies
on the vaccination of preterm newborns .......................................................... 72

Future events 2019 .......................................................................................... 75

EDITORIAL
Vít Petrů ......................................................................................................... 205
Laudatio doc. MUDr. Martin Hubiško, Ph.D ................................................... 209
Vzpomínka na pana profesora Ctirada Johna ............................................... 210
Vzpomínka na pana profesora Jaroslava Blahoše ........................................ 213

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Imunologická paměť není jen výsadou adaptivní imunity
Alexandra Lochmanová, Jan Lochman ......................................................... 218

Selektivní deficit IgM
Zita Chovancová ........................................................................................... 225

Neonatální lupus
Monika Čermáková ....................................................................................... 231

KAZUISTIKY
Využití LTT MELISA testu v klinické praxi
Milena Gabesamová ..................................................................................... 236

TERAPIE
Dapson – chemoterapeutikum a protizánětlivý lék
Stará molekula a její možnosti ve 21. století při léčbě
Henochovy-Schönleinovy purpury a v dermatologii
František Kopřiva, Vendula Látalová ............................................................ 239

Úloha prípravku IMUNOR® v manažmente pacientov
s rekurentnými infekciami – výsledky multicentrickej observačnej štúdie
hodnotiacej jeho klinickú účinnosť a bezpečnosť v bežnej klinickej praxi
Peter Pružinec, Radovan Košturiak, Klára Kossárová,
Luděk Hochmuth, Roman Benedik ............................................................... 245

KONFERENCE, KONGRESY
Diagnostika alergických a respiračních onemocnění
Zpráva z XVII. Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli
Jiří Novák ...................................................................................................... 256

INFORMACE

Doporučení výboru České společnosti alergologie
a klinické imunologie k použití
adrenalinového autoinjektoru ........................................................................ 260

Přehled akcí na rok 2019 .............................................................................. 262

Rejstříky 2018 ............................................................................................... 269

 

 

EDITORIAL
Vít Petrů ......................................................................................................... 205
Laudatio Assoc. prof. Martin Hrubiško, PhD .................................................. 209
The memory of Professor Ctirad John ........................................................... 210
The memory of Professor Jaroslav Blahoš .................................................... 213

REVIEWS

Immunological memory is not only the privilige
of adaptive immunity
Alexandra Lochmanová, Jan Lochman ......................................................... 218

Selective IgM deficiency
Zita Chovancová ........................................................................................... 225

Neonatal lupus
Monika Čermáková ....................................................................................... 231

CASE REPORT
Use of the LTT MELISA in clinical practice
Milena Gabesamová ..................................................................................... 236

THERAPY
Dapsone – a chemotherapeutic and anti-inflammatory drug
The old molecule and its possibilities in 21st century –
in the treatment of Henoch-Schönlein purpura and dermatology
František Kopřiva, Vendula Látalová ............................................................ 239

The role of IMUNOR® in the management of patients with recurrent
infections – the results of a multicenter observational study evaluating
its clinical efficacy and safety in normal clinical practice.
Peter Pružinec, Radovan Košturiak, Klára Kossárová,
Luděk Hochmuth, Roman Benedik ............................................................... 245

CONFERENCE, CONGRESS

Diagnosis of allergic and respiratory diseases. Report on the XVIIth
meeting of Czech and Slovak physicians in Litomyšl.
Jiří Novák ...................................................................................................... 256

INFORMATION
Recommendation of the committee of the Czech Society
of Allergology and Clinical imunology:
Usage of the epinefrin autoinjector ............................................................... 260

Future events 2019 ....................................................................................... 262

Index 2018 .................................................................................................... 269

Alergie supplementum 2/2018

Editorial
Jiří Litzman....................................................................................................................1
Program......................................................................................................................3
Abstrakta
Úvodní přednášky.........................................................................................................16
Astma v dětství a dospělosti..........................................................................................16
Autoimunitní choroby....................................................................................................20
Imunopatologie horních cest dýchacích..........................................................................23
Laboratorní metodiky v imunologii..................................................................................26
Sekce sester...............................................................................................................27
Mezioborová spolupráce I..............................................................................................31
Sekce laborantů...........................................................................................................31
Alergenová imunoterapie...............................................................................................34
Mezioborová spolupráce II.............................................................................................36
Diagnostika v alergologii...............................................................................................38
Imunodeficience...........................................................................................................41
Akutní stavy v alergologii...............................................................................................44
Genetika v alergologii a imunologii.................................................................................46
Imunologie reprodukce.................................................................................................48
Léková alergie..............................................................................................................51
Imunologická diagnostika a léčba v onkologii..................................................................53
Imunologická problematika transplantací........................................................................55
Potravinová alergie........................................................................................................57
Imunomodulační léčba..................................................................................................60
Fórum mladých alergologů a imunologů.........................................................................62
Postery......................................................................................................................67
Rejstřík autorů...........................................................................................................89
Pokyny autorům........................................................................................................92

Editorial
Jiří Litzman....................................................................................................................1
Programme.................................................................................................................3
Abstracts
Introductory lectures.....................................................................................................16
Asthma in childhood and adulthood................................................................................16
Autoimmune diseases..................................................................................................20
Immunopathology of the upper respiratory tract...............................................................23
Laboratory methodology in immunology..........................................................................26
Nurses section.............................................................................................................27
Interdisciplinary cooperation I.........................................................................................31
Laboratory technitians section.......................................................................................31
Allergen immunotherapy................................................................................................34
Interdisciplinary cooperation II........................................................................................36
Diagnostic approaches in allergy....................................................................................38
Immunodeficiencies......................................................................................................41
Emergency situations in allergy.....................................................................................44
Genetic principles in allergy and immunology..................................................................46
Reproductive immunology..............................................................................................48
Drug allergy..................................................................................................................51
Immunological diagnostic and treatment in oncology........................................................53
Transplantation immunology..........................................................................................55
Food allergy.................................................................................................................57
Immunomodulatory treatment........................................................................................60
Forum of young allergologists and immunologists............................................................62
Posters.......................................................................................................................67
Index.........................................................................................................................89
Instruction for authors................................................................................................92

 

OBSAH

EDITORIAL

Václav Špičák, Vít Petrů ................................................................................. 145

PŮVODNÍ PRÁCE

Vzestup úmrtnosti na astma v České republice
v letech 2014–2016
Vladimír Vondra, Marek Malý .......................................................................... 150

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Neglutenové proteiny pšeničného zrna v imunopatogenezi
onemocnění zažívacího traktu
Veronika Procházková, Daniel Sánchez,
Stanislava Štěpánová Honzová, Iva Hoffmanová ........................................... 156

Urtikariální vaskulitida v imunologické praxi
Marie Hospodková .......................................................................................... 162

Autoimunitní puchýřnatá onemocnění – současné
možnosti diagnostiky
Kristína Hanušová, Hana Jedličková ............................................................... 170

Primární poruchy fagocytárních funkcí v diferenciální
diagnostice a možnosti laboratorního vyšetření
Karolína Vávrová .............................................................................................. 179

Stanovení autoprotilátek v diagnostice pacientů
s diabetes mellitus 1. typu
Martin Valkus, Karolína Pádrová, Karel Kotaška,
Marta Pechová, Richard Průša ........................................................................ 186

FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE

Použití Enterosgelu v komplexní léčbě atopického ekzému
Jaromír Bystroň, Lubomír Heller, Iva Karlová, Zora Poláčková ....................... 193

INFORMACE

Léčebné lázně Lázně Kynžvart
Dana Šašková .................................................................................................. 199

Přehled akcí na rok 2018 .................................................................................. 201

 

 

CONTENTS

EDITORIAL

Václav Špičák, Vít Petrů ..................................................................................... 145

ORIGINAL PAPERS
The asthma mortality increase in the Czech Republic
in 2014–2016
Vladimír Vondra, Marek Malý ............................................................................. 150

REVIEWS

Immunopathogenesis of nongluten wheat grain proteins
in digestive disorders
Veronika Procházková, Daniel Sánchez,
Stanislava Štěpánová Honzová, Iva Hoffmanová .............................................. 156

Urticarial vasculitis at immunologist care
Marie Hospodková .............................................................................................. 162

Autoimmune blistering diseases – current possibilities
in diagnostics
Kristína Hanušová, Hana Jedličková ...................................................................170

Primary disorders of phagocytosis – differential diagnosis
and laboratory diagnostics
Karolína Vávrová ................................................................................................ 179

Laboratory diagnostics of autoantibodies in patients
with diabetes mellitus type 1
Martin Valkus, Karolína Pádrová, Karel Kotaška,
Marta Pechová, Richard Průša ........................................................................... 186

PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY

Use of Enterosgel in complex treatment of atopic eczema
Jaromír Bystroň, Lubomír Heller, Iva Karlová, Zora Poláčková ...........................193

INFORMATION

Medical spa – Spa Kynžvart
Dana Šašková...................................................................................................... 199

Future events 2018 .............................................................................................. 201

 

OBSAH

EDITORIAl
Václav Špičák, Vít Petrů ......................................................................................................... 73
In memoriam – doc. MUDr. Adéla Bártová, CSc. ................................................................... 74

PŮVODNÍ PRÁCE
Selektivní imunoadsorpce na anti- IgE kolonách pomocí
technologie TheraSorb Life 18 u pacientů s těžkou atopickou
dermatitidou jako metoda volby po vyčerpání konvenčních postupů
Andrea Lipinová .................................................................................................................... 80

QuantiFERON Monitor (QFM) a testy z plné krve pro posuzování
buněčné imunity
Veronika Švachová, Zdeněk Kořístek, Přemysl Falt, Ivo Lochman ....................................... 91

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Elevace sérového imunoglobulinu G4 a diagnostika IgG4-asociované nemoci
Jana Slavíčková, Jan Lašťovička .......................................................................................... 98

Alergie na chlorhexidin – možná příčina těžké anafylaxe.
Přehled a kazuistika
Jan Ort, Petr Kučera, Antonín Kratochvíl ............................................................................ 104

KAZUISTIKY
Manipulace s inhalátorem aneb vynalézavost našich pacientů
Jana Emlerová, Přemysl Rákosník ...................................................................................... 109

FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Primární sklerozující cholangitida a novinky v její léčbě
Martin Jelínek ....................................................................................................................... 113

Nežádoucí účinky imunoglobulinové léčby
Iva Šutová, Zita Chovancová, Jiří Litzman ........................................................................... 123

KONFERENCE, KONGRESY
XXIII. Dny RAPPL aneb Dny rhinologie, alergologie,
pneumologie, praktického lékařství a lázeňství
Jaromír Bystroň .................................................................................................................... 130

DISKUSNÍ FÓRUM
Komentář k publikaci Alexandry Lochmanové „Buněčný
metabolismus jako regulátor funkce buněk imunitního systému“
Petr Kelbich .......................................................................................................................... 138

INFORMACE
Zpráva o Světovém dnu astmatu, konaném 24. 5. 2018
s Českým rozhlasem Brno
Bronislava Novotná .............................................................................................................. 140

Přehled akcí na rok 2018 ..................................................................................................... 142

Monografie „Bronchiální hyperreaktivita a její souvislosti“ – recenze
Ondřej Rybníček .................................................................................................................. 143

 

CONTENTS

EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů ....................................................................................................... 73
In memoriam doc. MUDr. Adéla Bártová, CSc. .................................................................... 74

ORIGINAL PAPERS
Selective immunoadsorption on anti-IgE colonies by TheraSorb
Life 18 in patients with severe atopic dermatitis as a method
of choice after depletion of conventional procedures
Andrea Lipinová ................................................................................................................... 80

QuantiFERON Monitor (QFM) and whole blood tests
for cellular immunity assessment
Veronika Švachová, Zdeněk Kořístek, Přemysl Falt, Ivo Lochman ...................................... 91

REVIEWS
Serum immunoglobulin G4 elevation and IgG4-related
disease diagnosis
Jana Slavíčková, Jan Lašťovička ......................................................................................... 98


Allergy to chlorhexidine – possible cause of severe anaphylaxis.
Review and a case
Jan Ort, Petr Kučera, Antonín Kratochvíl ........................................................................... 104

CASE REPORT
Inhalator manipulation or on the inventivity of our patients
Jana Emlerová, Přemysl Rákosník .................................................................................... 109

PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
Primary sclerosing cholangitis and novelties in its treatment
Martin Jelínek ..................................................................................................................... 113


Side effects of immunoglobulin treatment
Iva Šutová, Zita Chovancová, Jiří Litzman ........................................................................ 123

CONFERENCE, CONGRESS
XXIII. days of RAPPL (The Days of RAPPL – multidisciplinary
symposium of Rhinology, Allergology, Pneumology, Practical
medicine and Spa therapy)
Jaromír Bystroň ................................................................................................................. 130

FORUM OF DISCUSSION
Comment on the article “Cellular metabolism
as a regulator of the function of the immune system cells”
by Alexandra Lochmanová
Petr Kelbich ....................................................................................................................... 138

INFORMATION
World Asthma Day report held on 24 May 2017 with
the Czech Radio Brno
Bronislava Novotná ........................................................................................................... 140


Future events 2018 ........................................................................................................... 142


”Bronchial hyperreactivity and its links“ – review
Ondřej Rybníček ............................................................................................................... 143

Strana 1 z 9