Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
Alergie
středa, 29 květen 2019 16:27

Alergie 2/2019

Napsal(a)

OBSAH

Editorial
Vít Petrů ............................................................................................... 81

Společenské události v ČSAKI
Sympozium ALERGIE 2019 ................................................................ 83

PŮVODNÍ PRÁCE
Kanakinumab v liečbe autoinflamačných ochorení
– skúsenosti jedného centra
Miloš Jeseňák, Lenka Kapustová, Katarína Hrubišková,
Eva Melicherová, Anna Bobčáková, Lukáš Molnár,
Peter Bánovčin .................................................................................... 90

Přirozený průběh alergie na vejce v kohortě 80 kojenců
s potravinovou alergií
Eliška Kopelentová, Andrea Poloučková,
Štěpánka Čapková,
Radana Zachová, Eva Vernerová,
Jaromír Paukert, Anna Šedivá
............................................................ 99


Alergie na kešú – klinické poznámky a vyhodnocení souboru pacientů
s IgE senzibilizací k hlavnímu alergenu Ana o 3 (2S albumin)
Jakub Štádler, Martin Fuchs, Lucie Macková ................................... 106

Léčba anti IgE monoklonální protilátkou u těžkého astmatu
a dalších alergických onemocnění
Beáta Hutyrová, Jaromír Bystroň, spolupracovníci registru CAR
(Czech Anti-IgE Registry) .................................................................. 113

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Prognostický a prediktivní význam kalretikulinu, klíčové molekuly
imunogenní buněčné smrti v biologii nádorových onemocnění
Jitka Fučíková, Iva Truxová, Jiřina Bartůňková,
Radek Špíšek ................................................................................... 120

KAZUISTIKY
Neobvyklý průběh anafylaxe způsobené potravinou
Petra Vítovcová, Petr Panzner ........................................................ 127

Od recidivujících mesotitid přes rituximab
k subkutánním imunoglobulinům
Daniela Židová, Ilja Stříž .................................................................. 130

TERAPIE
Narastajúci význam peľu brezy a alergénová imunoterapia:
dôkazy účinnosti zo štúdií a z klinickej praxe
Martin Hrubiško ................................................................................ 135

KONFERENCE, KONGRESY
XXIV. Dny RAPPL 2019 (rinologie, alergologie, pneumologie,
praktického lékařstvi a lázeňstvi)
Jaromír Bystroň ................................................................................ 142

DISKUZNÍ FÓRUM
Aby byla léčba alergenovou imuterapií úspěšná,
nekončí to preskripcí ........................................................................ 146

Téma „My a média“ .......................................................................... 147

INFORMACE
Přehled akcí na rok 2019 ................................................................. 149

Vyjádření ČSAKI ČLS JEP k připravované reformě
primární péče v České republice ...................................................... 151

POKYNY AUTORŮM ....................................................................... 152

 

CONTENTS

Editorial
Vít Petrů ............................................................................................. 81

Social events in the CSAKI
Symposium ALERGIE 2019 ............................................................... 83

ORIGINAL PAPERS
Canakinumab in the treatment of autoinflammatory diseases
– single centre experience
Miloš Jeseňák, Lenka Kapustová, Katarína Hrubišková,
Eva Melicherová, Anna Bobčáková, Lukáš Molnár,
Peter Bánovčin ................................................................................... 90

Allergy to egg in the cohort of 80 Czech infants with food allergy
and the natural history of egg allergy
Eliška Kopelentová, Andrea Poloučková, Štěpánka Čapková,
Radana Zachová, Eva Vernerová, Jaromír Paukert,
Anna Šedivá ........................................................................................ 99

Cashew nut allergy – clinical notes and evaluation of patients
with IgE sensitization to main allergen Ana o 3 (2S albumin)
Jakub Štádler, Martin Fuchs, Lucie Macková .................................... 106

Anti-IgE monoclonal antibody therapy for severe
bronchial asthma and other allergic disease
Beáta Hutyrová, Jaromír Bystroň, collaborators of register CAR
(Czech Anti-IgE Registry) ................................................................... 113

REVIEWS
The prognostic and predictive role of calreticulin,
key component of immunogenic cell death, in cancer biology
Jitka Fučíková, Iva Truxová, Jiřina Bartůňková,
Radek Špíšek ..................................................................................... 120

CASE REPORT
An unusual course of anaphylaxis caused by food
Petra Vítovcová, Petr Panzner ........................................................... 127


From recurrent otitis media through rituximab
to subcutaneous immunoglobulins
Daniela Židová, Ilja Stříž ..................................................................... 130

THERAPY
Increasing importance of birch pollen and allergen
immunotherapy: evidence from studies
and clinical praxis
Martin Hrubiško ................................................................................... 135

CONFERENCE, CONGRESS
XXIVth Days of RAPPL (rhinology, allergology, pneumology,
practical medicine and balneology)
Jaromír Bystroň ................................................................................... 142

FORUM OF DISCUSSION
To be successful, allergen imuterapy treatment does
not stop with prescription ..................................................................... 146


We and the media ................................................................................ 147


INFORMATION
Future events 2018 .............................................................................. 149

Statement of the CSAKI: Primary care reform
in the Czech Republic ........................................................................... 151


INSTRUCTION FOR AUTHORS .......................................................... 152

pátek, 01 březen 2019 00:20

Alergie 1/2019

Napsal(a)

EDITORIAL
Vít Petrů ............................................................................................................. 1

SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI V ČSAKI
Laudatio prof. MUDr. Václav Špičák, CSc. ......................................................... 2
Laudatio prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc. ............................... 5
Laudatio doc. MUDr. Vít Petrů, CSc. .................................................................. 6
In memoriam prim. MUDr. Pavel Slavík .............................................................. 8
Udělení Ceny doktora Lišky za publikace v roce 2017 ....................................... 9

PŮVODNÍ PRÁCE

Vliv časného postnatálního podání probiotického kmene
Escherichia coli O83:K24:H31 na rozvoj alergických onemocnění
a vybrané imunologické charakteristiky
Jiří Hrdý, Olga Novotná, Petra Petrásková, Kristýna Boráková,
Rája Lodinová-Žádníková, Ludmila Prokešová ................................................ 17

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Historie transplantologie
Zuzana Sekerková, Alena Sekerková ............................................................... 24

Vzájemná kooperace mezi imunitními buňkami
při vzniku a prevenci diabetu 1. typu
Lenka Palová Jelínková, Klára Dáňová ........................................................... 29

Buňky tlumící imunitu nebo navozující toleranci
Kateřina Arientová, Ilja Stříž ............................................................................ 35

Podzimní exacerbace astmatu u dětí školního věku
Mořic Jurečka, Ondřej Rybníček ..................................................................... 43

KAZUISTIKY

ANCA-asociovaná vaskulitida v klinické praxi
Taťána Ježková ............................................................................................... 50

TERAPIE

Imunoterapie potravinové alergie
Simona Bělohlávková ..................................................................................... 57

KONFERENCE, KONGRESY

XX. Beskydské alergologické a imunologické dny
(abstrakta přednášek)
Mořic Jurečka .................................................................................................. 65

Zpráva z 15. Mezinárodního symposia imunologie reprodukce
a 50. Výročí Mezinárodního koordinačního výboru reprodukční
imunologie (Varna, Bulharsko, 15.–17. 6. 2018)
Zdenka Ulčová-Gallová ................................................................................... 70

INFORMACE

Stanovisko odborných společností ČLS JEP
k očkování nedonošených dětí ........................................................................ 72

Přehled akcí na rok 2019 ................................................................................. 75

 

EDITORIAL
Vít Petrů ............................................................................................................. 1

SOCIAL EVENTS IN THE CSAKI
Laudatio prof. MUDr. Václav Špičák, CSc. ......................................................... 2
Laudatio prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc. ............................... 5
Laudatio doc. MUDr. Vít Petrů, CSc. .................................................................. 6
In memoriam prim. MUDr. Pavel Slavík .............................................................. 8
Doctor Liška Publishing Award 2017 .................................................................. 9

ORIGINAL PAPERS
The effect of early postnatal administration of probiotic strain
Escherichia coli O83:K24:H31 on development of allergic diseases
and selected immunological characteristics
Jiří Hrdý, Olga Novotná, Petra Petrásková, Kristýna Boráková,
Rája Lodinová-Žádníková, Ludmila Prokešová .................................................. 17

REVIEWS
History of transplantology
Zuzana Sekerková, Alena Sekerková ................................................................ 24

Immune cell crosstalk in development
and prevention of type 1 diabetes
Lenka Palová Jelínková, Klára Dáňová ............................................................. 29

Immunity suppressing or tolerance inducing cells
Kateřina Arientová, Ilja Stříž .............................................................................. 35

Autumn asthma exacerbations in school-age children
Mořic Jurečka, Ondřej Rybníček ....................................................................... 43

CASE REPORT
ANCA-associated vasculitis in clinical practice
Taťána Ježková ................................................................................................. 50

THERAPY
Immunotherapies for food allergy
Simona Bělohlávková ....................................................................................... 57

CONFERENCE, CONGRESS
XXth Beskydy Allergy and Immunology days
Mořic Jurečka ................................................................................................... 65

Report on the 15th International symposium for Immunology
of Reproduction and 50th Anniversary of the International Coordination
Committee for Immunology of Reproduction (June 15–17, 2018,
Varna Bulgaria)
Zdenka Ulčová-Gallová .................................................................................... 70

INFORMATION
Statement of Czech Medical Professional Societies
on the vaccination of preterm newborns .......................................................... 72

Future events 2019 .......................................................................................... 75

čtvrtek, 06 prosinec 2018 13:02

Alergie 4/2018

Napsal(a)

EDITORIAL
Vít Petrů ......................................................................................................... 205
Laudatio doc. MUDr. Martin Hubiško, Ph.D ................................................... 209
Vzpomínka na pana profesora Ctirada Johna ............................................... 210
Vzpomínka na pana profesora Jaroslava Blahoše ........................................ 213

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Imunologická paměť není jen výsadou adaptivní imunity
Alexandra Lochmanová, Jan Lochman ......................................................... 218

Selektivní deficit IgM
Zita Chovancová ........................................................................................... 225

Neonatální lupus
Monika Čermáková ....................................................................................... 231

KAZUISTIKY
Využití LTT MELISA testu v klinické praxi
Milena Gabesamová ..................................................................................... 236

TERAPIE
Dapson – chemoterapeutikum a protizánětlivý lék
Stará molekula a její možnosti ve 21. století při léčbě
Henochovy-Schönleinovy purpury a v dermatologii
František Kopřiva, Vendula Látalová ............................................................ 239

Úloha prípravku IMUNOR® v manažmente pacientov
s rekurentnými infekciami – výsledky multicentrickej observačnej štúdie
hodnotiacej jeho klinickú účinnosť a bezpečnosť v bežnej klinickej praxi
Peter Pružinec, Radovan Košturiak, Klára Kossárová,
Luděk Hochmuth, Roman Benedik ............................................................... 245

KONFERENCE, KONGRESY
Diagnostika alergických a respiračních onemocnění
Zpráva z XVII. Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli
Jiří Novák ...................................................................................................... 256

INFORMACE

Doporučení výboru České společnosti alergologie
a klinické imunologie k použití
adrenalinového autoinjektoru ........................................................................ 260

Přehled akcí na rok 2019 .............................................................................. 262

Rejstříky 2018 ............................................................................................... 269

 

 

EDITORIAL
Vít Petrů ......................................................................................................... 205
Laudatio Assoc. prof. Martin Hrubiško, PhD .................................................. 209
The memory of Professor Ctirad John ........................................................... 210
The memory of Professor Jaroslav Blahoš .................................................... 213

REVIEWS

Immunological memory is not only the privilige
of adaptive immunity
Alexandra Lochmanová, Jan Lochman ......................................................... 218

Selective IgM deficiency
Zita Chovancová ........................................................................................... 225

Neonatal lupus
Monika Čermáková ....................................................................................... 231

CASE REPORT
Use of the LTT MELISA in clinical practice
Milena Gabesamová ..................................................................................... 236

THERAPY
Dapsone – a chemotherapeutic and anti-inflammatory drug
The old molecule and its possibilities in 21st century –
in the treatment of Henoch-Schönlein purpura and dermatology
František Kopřiva, Vendula Látalová ............................................................ 239

The role of IMUNOR® in the management of patients with recurrent
infections – the results of a multicenter observational study evaluating
its clinical efficacy and safety in normal clinical practice.
Peter Pružinec, Radovan Košturiak, Klára Kossárová,
Luděk Hochmuth, Roman Benedik ............................................................... 245

CONFERENCE, CONGRESS

Diagnosis of allergic and respiratory diseases. Report on the XVIIth
meeting of Czech and Slovak physicians in Litomyšl.
Jiří Novák ...................................................................................................... 256

INFORMATION
Recommendation of the committee of the Czech Society
of Allergology and Clinical imunology:
Usage of the epinefrin autoinjector ............................................................... 260

Future events 2019 ....................................................................................... 262

Index 2018 .................................................................................................... 269

Alergie supplementum 2/2018

Editorial
Jiří Litzman....................................................................................................................1
Program......................................................................................................................3
Abstrakta
Úvodní přednášky.........................................................................................................16
Astma v dětství a dospělosti..........................................................................................16
Autoimunitní choroby....................................................................................................20
Imunopatologie horních cest dýchacích..........................................................................23
Laboratorní metodiky v imunologii..................................................................................26
Sekce sester...............................................................................................................27
Mezioborová spolupráce I..............................................................................................31
Sekce laborantů...........................................................................................................31
Alergenová imunoterapie...............................................................................................34
Mezioborová spolupráce II.............................................................................................36
Diagnostika v alergologii...............................................................................................38
Imunodeficience...........................................................................................................41
Akutní stavy v alergologii...............................................................................................44
Genetika v alergologii a imunologii.................................................................................46
Imunologie reprodukce.................................................................................................48
Léková alergie..............................................................................................................51
Imunologická diagnostika a léčba v onkologii..................................................................53
Imunologická problematika transplantací........................................................................55
Potravinová alergie........................................................................................................57
Imunomodulační léčba..................................................................................................60
Fórum mladých alergologů a imunologů.........................................................................62
Postery......................................................................................................................67
Rejstřík autorů...........................................................................................................89
Pokyny autorům........................................................................................................92

Editorial
Jiří Litzman....................................................................................................................1
Programme.................................................................................................................3
Abstracts
Introductory lectures.....................................................................................................16
Asthma in childhood and adulthood................................................................................16
Autoimmune diseases..................................................................................................20
Immunopathology of the upper respiratory tract...............................................................23
Laboratory methodology in immunology..........................................................................26
Nurses section.............................................................................................................27
Interdisciplinary cooperation I.........................................................................................31
Laboratory technitians section.......................................................................................31
Allergen immunotherapy................................................................................................34
Interdisciplinary cooperation II........................................................................................36
Diagnostic approaches in allergy....................................................................................38
Immunodeficiencies......................................................................................................41
Emergency situations in allergy.....................................................................................44
Genetic principles in allergy and immunology..................................................................46
Reproductive immunology..............................................................................................48
Drug allergy..................................................................................................................51
Immunological diagnostic and treatment in oncology........................................................53
Transplantation immunology..........................................................................................55
Food allergy.................................................................................................................57
Immunomodulatory treatment........................................................................................60
Forum of young allergologists and immunologists............................................................62
Posters.......................................................................................................................67
Index.........................................................................................................................89
Instruction for authors................................................................................................92

 

čtvrtek, 20 září 2018 07:22

Alergie 3/2018

Napsal(a)

OBSAH

EDITORIAL

Václav Špičák, Vít Petrů ................................................................................. 145

PŮVODNÍ PRÁCE

Vzestup úmrtnosti na astma v České republice
v letech 2014–2016
Vladimír Vondra, Marek Malý .......................................................................... 150

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Neglutenové proteiny pšeničného zrna v imunopatogenezi
onemocnění zažívacího traktu
Veronika Procházková, Daniel Sánchez,
Stanislava Štěpánová Honzová, Iva Hoffmanová ........................................... 156

Urtikariální vaskulitida v imunologické praxi
Marie Hospodková .......................................................................................... 162

Autoimunitní puchýřnatá onemocnění – současné
možnosti diagnostiky
Kristína Hanušová, Hana Jedličková ............................................................... 170

Primární poruchy fagocytárních funkcí v diferenciální
diagnostice a možnosti laboratorního vyšetření
Karolína Vávrová .............................................................................................. 179

Stanovení autoprotilátek v diagnostice pacientů
s diabetes mellitus 1. typu
Martin Valkus, Karolína Pádrová, Karel Kotaška,
Marta Pechová, Richard Průša ........................................................................ 186

FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE

Použití Enterosgelu v komplexní léčbě atopického ekzému
Jaromír Bystroň, Lubomír Heller, Iva Karlová, Zora Poláčková ....................... 193

INFORMACE

Léčebné lázně Lázně Kynžvart
Dana Šašková .................................................................................................. 199

Přehled akcí na rok 2018 .................................................................................. 201

 

 

CONTENTS

EDITORIAL

Václav Špičák, Vít Petrů ..................................................................................... 145

ORIGINAL PAPERS
The asthma mortality increase in the Czech Republic
in 2014–2016
Vladimír Vondra, Marek Malý ............................................................................. 150

REVIEWS

Immunopathogenesis of nongluten wheat grain proteins
in digestive disorders
Veronika Procházková, Daniel Sánchez,
Stanislava Štěpánová Honzová, Iva Hoffmanová .............................................. 156

Urticarial vasculitis at immunologist care
Marie Hospodková .............................................................................................. 162

Autoimmune blistering diseases – current possibilities
in diagnostics
Kristína Hanušová, Hana Jedličková ...................................................................170

Primary disorders of phagocytosis – differential diagnosis
and laboratory diagnostics
Karolína Vávrová ................................................................................................ 179

Laboratory diagnostics of autoantibodies in patients
with diabetes mellitus type 1
Martin Valkus, Karolína Pádrová, Karel Kotaška,
Marta Pechová, Richard Průša ........................................................................... 186

PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY

Use of Enterosgel in complex treatment of atopic eczema
Jaromír Bystroň, Lubomír Heller, Iva Karlová, Zora Poláčková ...........................193

INFORMATION

Medical spa – Spa Kynžvart
Dana Šašková...................................................................................................... 199

Future events 2018 .............................................................................................. 201

 

pátek, 08 červen 2018 06:22

Alergie 2/2018

Napsal(a)

OBSAH

EDITORIAl
Václav Špičák, Vít Petrů ......................................................................................................... 73
In memoriam – doc. MUDr. Adéla Bártová, CSc. ................................................................... 74

PŮVODNÍ PRÁCE
Selektivní imunoadsorpce na anti- IgE kolonách pomocí
technologie TheraSorb Life 18 u pacientů s těžkou atopickou
dermatitidou jako metoda volby po vyčerpání konvenčních postupů
Andrea Lipinová .................................................................................................................... 80

QuantiFERON Monitor (QFM) a testy z plné krve pro posuzování
buněčné imunity
Veronika Švachová, Zdeněk Kořístek, Přemysl Falt, Ivo Lochman ....................................... 91

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Elevace sérového imunoglobulinu G4 a diagnostika IgG4-asociované nemoci
Jana Slavíčková, Jan Lašťovička .......................................................................................... 98

Alergie na chlorhexidin – možná příčina těžké anafylaxe.
Přehled a kazuistika
Jan Ort, Petr Kučera, Antonín Kratochvíl ............................................................................ 104

KAZUISTIKY
Manipulace s inhalátorem aneb vynalézavost našich pacientů
Jana Emlerová, Přemysl Rákosník ...................................................................................... 109

FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Primární sklerozující cholangitida a novinky v její léčbě
Martin Jelínek ....................................................................................................................... 113

Nežádoucí účinky imunoglobulinové léčby
Iva Šutová, Zita Chovancová, Jiří Litzman ........................................................................... 123

KONFERENCE, KONGRESY
XXIII. Dny RAPPL aneb Dny rhinologie, alergologie,
pneumologie, praktického lékařství a lázeňství
Jaromír Bystroň .................................................................................................................... 130

DISKUSNÍ FÓRUM
Komentář k publikaci Alexandry Lochmanové „Buněčný
metabolismus jako regulátor funkce buněk imunitního systému“
Petr Kelbich .......................................................................................................................... 138

INFORMACE
Zpráva o Světovém dnu astmatu, konaném 24. 5. 2018
s Českým rozhlasem Brno
Bronislava Novotná .............................................................................................................. 140

Přehled akcí na rok 2018 ..................................................................................................... 142

Monografie „Bronchiální hyperreaktivita a její souvislosti“ – recenze
Ondřej Rybníček .................................................................................................................. 143

 

CONTENTS

EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů ....................................................................................................... 73
In memoriam doc. MUDr. Adéla Bártová, CSc. .................................................................... 74

ORIGINAL PAPERS
Selective immunoadsorption on anti-IgE colonies by TheraSorb
Life 18 in patients with severe atopic dermatitis as a method
of choice after depletion of conventional procedures
Andrea Lipinová ................................................................................................................... 80

QuantiFERON Monitor (QFM) and whole blood tests
for cellular immunity assessment
Veronika Švachová, Zdeněk Kořístek, Přemysl Falt, Ivo Lochman ...................................... 91

REVIEWS
Serum immunoglobulin G4 elevation and IgG4-related
disease diagnosis
Jana Slavíčková, Jan Lašťovička ......................................................................................... 98


Allergy to chlorhexidine – possible cause of severe anaphylaxis.
Review and a case
Jan Ort, Petr Kučera, Antonín Kratochvíl ........................................................................... 104

CASE REPORT
Inhalator manipulation or on the inventivity of our patients
Jana Emlerová, Přemysl Rákosník .................................................................................... 109

PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
Primary sclerosing cholangitis and novelties in its treatment
Martin Jelínek ..................................................................................................................... 113


Side effects of immunoglobulin treatment
Iva Šutová, Zita Chovancová, Jiří Litzman ........................................................................ 123

CONFERENCE, CONGRESS
XXIII. days of RAPPL (The Days of RAPPL – multidisciplinary
symposium of Rhinology, Allergology, Pneumology, Practical
medicine and Spa therapy)
Jaromír Bystroň ................................................................................................................. 130

FORUM OF DISCUSSION
Comment on the article “Cellular metabolism
as a regulator of the function of the immune system cells”
by Alexandra Lochmanová
Petr Kelbich ....................................................................................................................... 138

INFORMATION
World Asthma Day report held on 24 May 2017 with
the Czech Radio Brno
Bronislava Novotná ........................................................................................................... 140


Future events 2018 ........................................................................................................... 142


”Bronchial hyperreactivity and its links“ – review
Ondřej Rybníček ............................................................................................................... 143

EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů ......................................................................................................1
Cena Milady Paulové za rok 2017: Jiřina Bartůňková......................................................... 2

 

PŮVODNÍ PRÁCE
Buněčný metabolismus jako regulátor funkce buněk imunitního systému
Alexandra Lochmanová...................................................................................................... 8

Protilátkami zprostředkovaná rejekce po transplantaci jater –
vybrané imunologické parametry a role HLA laboratoře
Zuzana Sekerková, Pavel Trunečka, Eva Honsová, Antonij Slavčev .............................. 16

 

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Novinky v použití bakteriálních lyzátů u alergie
a chronických zánětů dýchacích cest
Jaromír Bystroň ................................................................................................................ 25

 

FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Protilátky proti povrchovým (membránovým a synaptickým)
neuronálním antigenům – klinické a laboratorní zkušenosti
Jitka Hanzalová, Martin Elišák ......................................................................................... 34

Test blastické transformace ve sledování účinnosti
imunosupresivní léčby
Tomáš Vlas, Lenka Tymkivová, Anna Velková, Daniel Lysák .......................................... 42

Německá zkušenost – vliv léčby sublingvální alergenovou
imunoterapií na farmakoterapii pacientů – dlouhodobá data
Magdalena Herknerová ....................................................................................................49

 

KONFERENCE, KONGRESY
XVI. Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli
Jiří Novák ........................................................................................................................ 56

Eosinophilic esophagitis – medical and dietary treatment
Sympozium 208, Berlín, 4.–5. 10. 2017
Milena Jeřábková ............................................................................................................ 59

 

INFORMACE
Recenze knihy: Viktor Kašák, Eva Kašáková – Inhalační systémy
v léčbě nemocí s chronickou bronchiální obstrukcí
Milan Teřl ........................................................................................................................ 61

Zpráva o činnosti výboru ČSAKI v letech 2014–2017
Vít Petrů .......................................................................................................................... 63

Zpráva o činnosti revizní komise ČSAKI (2014–2017)
Petr Kučera ..................................................................................................................... 66

Zpráva o volbách do výboru a revizní komise ČSAKI (2018–2021)
Václava Gutová, Ivana Janatková, Marta Sobotková ..................................................... 66

Výsledky voleb do výboru a revizní komise ČSAKI
pro období 2018–2021
Vít Petrů........................................................................................................................... 67

Přehled akcí na rok 2018................................................................................................. 68

 

EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů ................................................................................................... 1

Milada Paulová merit award 2017: Jiřina Bartůňková ...................................................... 2

ORIGINAL PAPERS
Cellular metabolism as a regulator of the function of the immune system cells
Alexandra Lochmanová .................................................................................................... 8

Antibody-mediated rejection after liver transplantation –
selected immunological parameters and role of the HLA laboratory
Zuzana Sekerková, Pavel Trunečka, Eva Honsová, Antonij Slavčev .............................. 16

 

REVIEWS
News in the use of bacterial lysates in allergy
and respiratory tract chronic inflammation
Jaromír Bystroň ............................................................................................................... 25

 

PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
Antibodies against membrane and synaptic neuronal antigens –
clinical and laboratory experience
Jitka Hanzalová, Martin Elišák ........................................................................................ 34

The lymphocyte transformation test – monitoring the effectiveness
of immunosuppressive therapy
Tomáš Vlas, Lenka Tymkivová, Anna Velková, Daniel Lysák ......................................... 42

German practice – the effect of sublingual immunotherapy
on standard pharmacotherapy – long-term data
Magdalena Herknerová .................................................................................................. 49

 

CONFERENCE, CONGRESS
XVI. Meeting of Czech and Slovak doctors in Litomyšl
Jiří Novák ....................................................................................................................... 56

Eosinophilic esophagitis – medical and dietary treatment
Sympozium 208, Berlin, 4.–5. 10. 2017
Milena Jeřábková .......................................................................................................... 59

 

INFORMATION
Book review: Viktor Kašák, Eva Kašáková –
Devices for inhalation in the treatment of chronic obstruction
Milan Teřl ....................................................................................................................... 61

Report on the activity of the executive committee of the Czech
Society of Allergology and Clinical Immunology (2014–2017)
Vít Petrů ........................................................................................................................ 63

Report on the activity of the audit board of the Czech Society
of Allergology and Clinical Immunology (2014–2017)
Petr Kučera ................................................................................................................... 66

Report on the elections to the committee and to the audit board
of the Czech Society of Allergology and Clinical Immunology (2018–2021)
Václava Gutová, Ivana Janatková, Marta Sobotková ................................................... 66

Results of the elections to the committee and to the audit board
of the Czech Society of Allergology and Clinical Immunology (2018–2021)
Vít Petrů ........................................................................................................................ 67

Future events 2018 ....................................................................................................... 68

ALERGIE supplementum 1/2018

Editorial
Václav Špičák.......................................................................................................................1
Doporučené postupy
1. Úvod – epidemiologie, imunopatologie a diagnostika potravinové alergie................................. 7
2. Expoziční testy – dělení....................................................................................................11
3. Vybavení pracoviště provádějícího expoziční test.................................................................13
4. Indikace a kontraindikace expozičních testů ......................................................................14
5. Příprava testovacích potravin .............................................................................................15
6. Dávkovací schémata ........................................................................................................17
7. Vyšetření a příprava před expozičním testem .....................................................................18
8. Provedení expozičního testu .............................................................................................19
9. Hodnocení příznaků v průběhu expozičního testu ................................................................21
10. Terapie reakce při expozičním testu .................................................................................23
11. Protokoly pro expoziční testy s jednotlivými potravinami (mléko, vejce, pšeničná mouka,
sója, stromové ořechy, arašíd, mrkev, celer, jablko, ryba, koření a aditiva)..................................24
12. Expoziční testy s tepelně upravenými potravinami (mléko, vejce) ........................................37
13. Expoziční testy ve specifických situacích (AD, FPIES) .....................................................38
14. Dokumenty – informovaný souhlas, záznamové listy .........................................................40
Literatura ............................................................................................................................42
Důležité odkazy ..................................................................................................................43
Předplatné ........................................................................................................................44

Editorial
Václav Špičák........................................................................................................................1
Clinical practice
1. Introduction – epidemiology, immunopathology and diagnostics of food allergy........................ 7
2. Types of food challenges ...................................................................................................11
3. Facility and equipment necessary for food challenge testing................................................ 13
4. Indications and contraindications for food challenge  ............................................................14
5. Food preparation before challenge.......................................................................................15
6. Dosing schedules..............................................................................................................17
7. Pre-challenge examination and patient preparation ..............................................................18
8. Performance of food challenge ...........................................................................................19
9. Symptoms scoring during food challenge ............................................................................21
10. Therapy of reaction during food challenge ..........................................................................23
11. Recipes and food challenge schedules with specific foods (cowś milk, henś egg, wheat flour,
soy, tree-nuts, peanut, carrot, celery, apple, fish, spices and food aditives)................................ 24
12. Food challenges with heated milk and egg ........................................................................37
13. Food challenges in specific situations (AD, FPIES) ...........................................................38
14. Documents (written inform consent, templates) .................................................................40
Literature............................................................................................................................. 42
Important links .....................................................................................................................43
Subscription .......................................................................................................................44

 

Alergie 4/2017

OBSAH

EDITORIAL

Václav Špičák, Vít Petrů ...................................................................... 213

In memoriam MUDr. Pavla Horáčková .................................................... 214

PŮVODNÍ PRÁCE

Studie výskytu alergií a respiračních onemocnění u dětí
v Moravskoslezském kraji v roce 2015 – srovnání s výsledky
celostátního monitoringu alergií v roce 2016
Jana Kratěnová, Kristýna Žejglicová, Vladimíra Puklová ......................... 220

Porovnání výskytu alergických onemocnění a respiračních
obtíží v pěti oblastech Moravskoslezského kraje s různou
kvalitou ovzduší v roce 2015
Kristýna Žejglicová, Jana Kratěnová, Vladimíra Puklová ......................... 224

Polymorfizmy génu Gc a ich vplyv na koncentrácie vitamínu D
a vybrané laboratórne parametre u našich pacientov
Radovan Košturiak, Mária Škereňová, Katarína Kliková,
Dušan Dobrota, Peter Bánovčin, Miloš Jeseňák .................................... 233

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Pacient s dušností – častý návštěvník ambulance
Jana Skřičková, Martina Doubková ...................................................... 243

Modulace autofagických drah v terapii
Zuzana Střížová, Jiřina Bartůňková ...................................................... 249

Alergie na domácí prach
Václav Špičák .................................................................................... 259

KAZUISTIKY

AllergyMonitor – nový společník lékaře i pacienta
Radka Galanská, Martina Vachová,
Ondřej Rybníček, Petr Panzner ........................................................... 262

Adherence v léčbě perzistujícího astmatu
Petr Pohunek ..................................................................................... 269

FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE

Co čekat nového v léčbě hereditárního angioedému
s deficitem C1 inhibitoru?
Marta Sobotková ................................................................................ 275

Inhalační kortikoidy a riziko adrenokortikální suprese –
pohled na dávky, terapeutický index a monitorování
systémových nežádoucích účinků
Václav Vaněček ................................................................................ 279

INFORMACE

Přehled akcí na rok 2018 .................................................................... 285

REJSTŘÍKY 2017 ....................................................................... 289

 

CONTENTS

EDITORIAL

Václav Špičák, Vít Petrů ....................................................................  213

In memoriam MUDr. Pavla Horáčková ................................................... 214

ORIGINAL PAPERS

Study of the prevalence of allergy and respiratory diseases
in children living in Moravian-Silesian Region in 2015 –
Comparison with results of national monitoring study
of allergies 2016
Jana Kratěnová, Kristýna Žejglicová, Vladimíra Puklová ......................... 220

Prevalence of allergic diseases and respiratory symptoms
in the Moravian-Silesian areas with different air pollution levels
Kristýna Žejglicová, Jana Kratěnová, Vladimíra Puklová ......................... 224

Effect of Gc gene polymorphisms on vitamin D concentrations
and selected laboratory parameters in our patients
Radovan Košturiak, Mária Škereňová, Katarína Kliková,
Dušan Dobrota, Peter Bánovčin, Miloš Jeseňák .................................... 233

REVIEWS

Patient with dyspnea – a frequent visitor
in the outpatient department
Jana Skřičková, Martina Doubková ........................................................ 243

Therapeutical modulation of autophagic pathways
Zuzana Střížová, Jiřina Bartůňková ........................................................ 249

Allergy to house dust
Václav Špičák ..................................................................................... 259

CASE REPORT

AllergyMonitor – a new partner of both the doctor and the patient
Radka Galanská, Martina Vachová,
Ondřej Rybníček, Petr Panzner .............................................................. 262

Adherence in treatment of persisting asthma
Petr Pohunek ....................................................................................... 269

PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY

What we might expect in hereditary angioedema
with C1 inhibitor deficiency treatment?
Marta Sobotková .................................................................................... 275

Inhaled corticosteroids and risk of adrenal suppression –
role of dose, therapeutic index and monitoring
Václav Vaněček ..................................................................................... 279

INFORMATION

Future events 2018 ................................................................................. 285

INDEX 2017 ...................................................................................... 289

Alergie 3/2017

OBSAH

EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů ........................................................................................... 141

MUDr. Jiří Ehl ........................................................................................................... 143

60. výročí vzniku České společnosti alergologie
a klinické imunologie
Vít Petrů ................................................................................................................... 144

PŮVODNÍ PRÁCE
Multiplexové stanovení protilátek u boreliové infekce
a jeho porovnání s vyšetřením imuno-blot
David Šubjak  ........................................................................................................... 152

Molekulární mechanismy působení ORMDL3
na aktivaci žírných buněk
Petr Dráber  .............................................................................................................. 160

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Jak žijí včely medonosné
Dalibor Titěra  ........................................................................................................... 168

Diagnostika alergie na jed Hymenopter
Martina Vachová, Petr Panzner  .............................................................................. 173

Léčba a prevence alergie na jed blanokřídlého hmyzu
Jan Ort  .................................................................................................................... 181

Alergie na jed blanokřídlého hmyzu – klinický obraz
Petr Kučera  ............................................................................................................. 186

FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Sublinguální tabletová imunoterapie – jediný aplikační
režim budoucnosti?
Vít Petrů  .................................................................................................................. 193

Virostatika u chřipky, respiračních a herpetických onemocnění
Jan Juřica .................................................................................................................. 203

INFORMACE
Přehled akcí na rok 2017 .......................................................................................... 212

 

CONTENTS

EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů   ......................................................................................... 141


MUDr. Jiří Ehl   ......................................................................................................... 143


60th Anniversary of the Czech Society of Allergology
and Clinical Immunology
Vít Petrů   ................................................................................................................. 144


ORIGINAL PAPERS
Multiplex detection of borelia antibodies
and its comparison with immuno-blot test
David Šubjak   .......................................................................................................... 152


Molecular mechanisms of ORMDL3 action
on mast cell activation
Petr Dráber   ............................................................................................................ 160


REVIEWS
Life of honey bees
Dalibor Titěra   ......................................................................................................... 168


vachova.pdf
Martina Vachová, Petr Panzner   ............................................................................ 173


Treatment and Prevention to Hymenoptera Venom Allergy
Jan Ort   .................................................................................................................. 181


Allergy to Hymenoptera venom – clinical picture
Petr Kučera   .......................................................................................................... 186


PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
Sublingual tablet immunotherapy –
the only dosing regime in the future?
Vít Petrů   ............................................................................................................... 193


Virostatics in influenza, respiratory and herpes infections
Jan Juřica  ............................................................................................................... 203


INFORMATION
Future events 2017 ................................................................................................. 212

Strana 1 z 9