Tigis

č. 1/2008
č. 1/2008

č. 1/2008

EDITORIAL ..............................................................1
DIABETOLOGIE
Kateřina Štechová, Stanislava Koloušková, Zuzana Hladíková,
Zdeněk Šumník, Kateřina Flajšmanová, Kristýna Böhmová,
Zuzana Vrabelová, Klára Zacharovová, Daniel Chudoba,
Martina Pechová, Pavlína Piťhová, František Saudekk
Výsledky studie mapující buněčnou reaktivitu proti
diabetogenním autoantigenům u pacientů s diabetem
1. typu a u jejich příbuzných ..........................................8
Daniela Čechurová, Silvie Lacigová, Zdeněk Rušavý
Analoga inzulinu a gravidita ..........................................14
Jindřiška Perušičová, Jan Škrha, Pavlína Piťhová
Současný pohled na hodnocení kompenzace diabetes mellitus .............19
Silvie Lacigová, Jitka Zemanová, Daniela Čechurová,
Iva Haladová, Zdeněk Jankovec, Zdeněk Rušavý
Doporučená a reálná léčba v diabetologických ambulancích
v České republice aneb lze léčit pacienty s diabetem
dle standardů odborné společnosti? Revize po 4 letech .................32

ENDOKRINOLOGIE
Branislav Lichardus
Nestárnúca koncepcia endokrinologických dní 1978–2007
(Prednesené na XXX. Endokrinologických dňoch
v Špindlerovom mlyne 4. 10. 2007) .....................................39
METABOLISMUS
Zuzana Urbanová, Milan Šamánek, Richard Češka, Tomáš Freiberger,
Rudolf Poledne, Renata Cífková, Helena Vaverková, Hana Rosolová,
Vladimír Soška, Jan Piťha, Tomáš Štulc, Michal Vráblík
Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidémií u dětí
a dospívajících vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu 43
RECENZE ...............................................................50
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ...................................52
PŘEHLEDY RECENTNÍCH ČLÁNKŮ Z DIABETOLOGIE .............................54
REJSTŘÍKY 2007 ........................................................58

CONTENTS

EDITORIAL ..............................................................1
DIABETOLOGY
Kateřina Štechová, Stanislava Koloušková, Zuzana Hladíková,
Zdeněk Šumník, Kateřina Flajšmanová, Kristýna Böhmová,
Zuzana Vrabelová, Klára Zacharovová, Daniel Chudoba,
Martina Pechová, Pavlína Piťhová, František Saudekk
Results of the study mapping cell reactivity against
diabetogeneic autoantigens in type 1 diabetes
patients and in their relatives ........................................8
Daniela Čechurová, Silvie Lacigová, Zdeněk Rušavý
Insulin Analogs and Pregnancy .........................................14
Jindřiška Perušičová, Jan Škrha, Pavlína Piťhová
Contemporary view on evoluation of metabolic
compensation of diabetes mellitus .....................................19
Silvie Lacigová, Jitka Zemanová, Daniela Čechurová,
Iva Haladová, Zdeněk Jankovec, Zdeněk Rušavý
Recommended versus real treatment in outpatient diabetic
clinics in the Czech Republic or is it possible to treat
diabetic patients according to the Guidelines? Revision after 4 years .32

ENDOKRINOLOGY
Branislav Lichardus
Time-Resisting Conceptual Framework of the Days
of Endocrinology 1978–2007
(Presented at the XXXth Days of Endocrinology
in Špindlerův Mlýn on Oct. 4th 2007) ..................................39
METABOLISM
Zuzana Urbanová, Milan Šamánek, Richard Češka, Tomáš Freiberger,
Rudolf Poledne, Renata Cífková, Helena Vaverková, Hana Rosolová,
Vladimír Soška, Jan Piťha, Tomáš Štulc, Michal Vráblík ................43
CURRENT BOOKS REVIEWS .................................................50
INFORMATIONS
Future international and national actions .............................52
REVIEWS OF ARTICLES FROM DIABETOLOGY ..................................54
INDEX 2007 ............................................................58