Tigis

č. 2/2008
č. 2/2008

č. 2/2008

EDITORIAL .............................................................61
DIABETOLOGIE
Zdeněk Ambler
Bolestivé diabetické neuropatie .......................................69
Viktória Ďurovcová, Martin Haluzík, László Wenchich, Michal Kršek
Mitochondrie a inzulinová rezistence ..................................74
Zdeněk Jankovec, Daniela Čechurová, Iva Haladová, Michal Krčma,
Silvie Lacigová, Jakub Víšek, Michal Žourek, Zdeněk Rušavý
Národní Registr pacientů
léčených inzulinovou pumpou v České republice .........................80

ENDOKRINOLOGIE
Karel Pacak
Current approaches and new advances in pheochromocytoma ...............86
Jiří Doležal
Scintigrafi cká detekce objemné akcesorní
ektopické mediastinální strumy ........................................95
VÝŽIVA
Vladimír Bartoš
Požívání kávy a diabetes .............................................100
ZPRÁVY ...............................................................105
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ..................................108

CONTENTS

EDITORIAL .............................................................61
DIABETOLOGY
Zdeněk Ambler
Painful diabetic neuropathies .........................................69
Viktória Ďurovcová, Martin Haluzík, László Wenchich, Michal Kršek
Mitochondria and insulin resistance ...................................74
Zdeněk Jankovec, Daniela Čechurová, Iva Haladová, Michal Krčma,
Silvie Lacigová, Jakub Víšek, Michal Žourek, Zdeněk Rušavý
National register of patients treated with insulin pump
in the Czech repunlic .................................................80

ENDOKRINOLOGY
Karel Pacak
Current appoaches and new advances in pheochromocyroma ................86
Jiří Doležal
Scintigraphy detection of the large ectopic mediastinal goitre ........95
NUTRITION
Vladimír Bartoš
Coffee consumption and diabetes .....................................100
NEWS .................................................................105
INFORMATIONS
Future international and national actions ............................108