Tigis

č. 4/2008
č. 4/2008

č. 4/2008

EDITORIAL ............................................................157
DIABETOLOGIE
Yvona Pospíšilová
Diabetes mellitus a poruchy koagulace ................................165
METABOLISMUS
Ivana Žofková, Petra Němčiková
Stopové prvky a jejich vztah ke kostnímu metabolizmu .................172
Jan Vydra, Pavel Těšínský, Adam Jirka, Michal Anděl
Metabolické důsledky rozsáhlé resekce střeva .........................177

ENDOKRINOLOGIE
Luboslav Stárka
Hypotéza volných steroidních hormonů, SHBG, megalin a cubilin ........183
Marie Antošová, Jan Jiskra, Helena Marečková, Zdeňka Límanová
Úloha regulačních a kostimulačních prvků buněčné a humorální imunity
v patogenezi tyreoidální autoimunity: patofyziologické mechanizmy,
klinický význam a možnosti cílené terapie ............................186
DOPISY ...............................................................193
ZPRÁVY ...............................................................196
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ..................................201
PŘEDPLATNÉ ...........................................................203

CONTENTS

EDITORIAL ............................................................157
DIABETOLOGY
Yvona Pospíšilová
Diabetes mellitus and coagulopathy ...................................165
METABOLISM
Ivana Žofková, Petra Němčiková
Trace elements and their relationship to bone metabolism .............172
Jan Vydra, Pavel Těšínský, Adam Jirka, Michal Anděl
Metabolic consequences of massive resection of small intestine .......177

ENDOCRINOLOGY
Luboslav Stárka
Free hormone hypothesis, shbg, megalin and cubilin ...................183
Marie Antošová, Jan Jiskra, Helena Marečková, Zdeňka Límanová
The role of regulatory and costimulatory factors of cellular and humoral
immunity in pathogenesis of thyroid autoimmunity: pathophysiological
mechanisms, clinical signifi cance and potential of targeted therapy .186
LETTERS ..............................................................193
NEWS .................................................................196
INFORMATIONS
Future international and national actions ............................201
SUBSCRIPTION .........................................................203