Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 68
suppl. 3/2002
suppl. 3/2002

suppl. 3/2002

OBSAH

EDITORIAL

PROGRAM

POKYNY AUTORŮM

ABSTRAKTA

1. Možnost zvýšení rizika juvenilních hypertoniků oxidativním stresem

2. Toxický efekt cholátu v cholesterolové dietě

3. Recentní vývoj kardiovaskulární morbidity a mortality a některých faktorů, které ji ovlivňují

4. Léčení hypertonici mají vyšší hladiny C-reaktivního proteinu. Výsledky populační studie.

5. Hypertenze a obezita v české populaci

6. Rizikové faktory u nemocných s chronickým srdečním selháním

7. Úloha neurální izoformy syntázy oxidu dusnatého v regulaci renálních funkcí u angiotenzin II-indukované hypertenze

8. Snížení koncentrace crp změnou životního stylu

9. Homocystein a alkohol – naše zkušenosti

10. Mechanické vlastnosti velkých cév: výsledky populační studie

11. Změny variability srdeční frekvence a baroreflexní senzitivity u pacientů časně po ortotopické transplantaci srdce

12. Národní registr pacientů s familiární hypercholesterolémií - molekulárně genetická analýza

13. Intima-media thickness u hyperlipidemických jedinců s familiární kombinovanou hyperlipidemií, korelace s laboratorními metabolickými parametry

14. Srovnání vlivu vytrvalostního a silového cvičení na funkci autonomního nervového systému u obézních mužů

15. Splnila nově vyvíjená antihypertenziva ve světle studií octave, overture a enable naše očekávání?

16. Vztah spektra antihypertenzivní léčby k zastoupení jednotlivých komponent metabolického syndromu

17. Epidemiologická studie subklinických forem dysfunkce štítné žlázy v plzeňské populaci

18. Vliv terapie simvastatinem na funkční a laboratorní parametry u pacientů s uzávěrovou chorobou tepen dk

19. Životní styl a riziko aterosklerózy u bývalých onkologických pacientů

20. Apolipoprotein av - vliv na plazmatické triglyceridy a riziko vzniku infarktu myokardu

21. Polymorfismus v genu pro ace nehraje roji v genetické determinaci kouření

22. Vztah hodnoty tloušťky komplexu intima-media karotických tepen (imt) k hodnotě dilatace brachiální tepny navozené průtokem (fmd)

23. Hyperhomocysteinemie nekoreluje se stenózou karotid

24. Studium transportu elektronů u nadph-cytochrom p450 reduktázy (cypor) pomocí chimérických cypor s nos terminálovými konci

25. Dlouhodobá prognóza juvenilní hypertenze – 45leté sledování

26. Porovnání rizikového profilu a léčby hypertenze v populaci a na specializovaném pracovišti

27. Fibrinogen u jedinců z rodin s familiární kombinovanou hyperlipidémií

28. Mikrovaskulární reaktivita u pacientů s hyperlipidémií a u diabetiků: Vliv hypolipidemické léčby

29. Morphology of the abdominal aortic wall in atherosclerosis and aneurysms Morfologie aterosklerotické a aneuryzmatické břišní aorty

30. Alkohol a lipoproteiny v postprandiální fázi

31. Detekce aktivátoru a inhibitoru plazminogenu v cévní stěně

32. Referenční hodnoty 24hodinového ambulantního monitorování krevního tlaku v populaci 18 - 30 let: populační studie brněnského regionu

33. Úroveň sekundární prevence u pacientů s aterosklerotickým postižením periferních tepen a abdominální aorty je nedostatečná

34. Němá ischemie mozku v mr obraze u hypertenze

35. Sedmileté úsilí o zvýšení compliance při léčbě familiárních hypercholesterolemií u dětí a adolescentů

36. Srovnání účinku statinů s fibráty v monoterapii a v kombinaci s foláty na hladiny homocysteinu a některé markery endoteliální dysfunkce, koagulace či oxidačního stavu

37. Termolabilní mutace mthfr a riziko předčasné manifestace ischemické choroby srdeční

38. Metabolické odchylky u hypertoniků s renální insuficiencí

39. Nikotinismus u rehabilitovaných nemocných se srdečně cévním onemocněním v anamnéze

40. Vplyv chronickej chlamydiálnej infekcie s nešpecifickým zápalom na kardiovaskulárne komplikácie pri akútnom infarkte myokardu

41. Systém pro kontinuální monitorování glykémie a jeho využití v léčbě diabetes mellitus - vybrané kasuistiky

42. Výsledky screeningu: Znej svůj krevní tlak a cholesterol

43. Vztah koncentrace kyseliny močové a některých rizikových faktorů aterosklerózy v mladé populaci

44. Elektronická forma lékařských doporučení – usnadní se jejich naučení a používání?

45. Dlouhodobý vývoj rizikových faktorů aterosklerózy u dětí – patnáctileté sledování

46. Vliv centrální obezity na spektrum lipidů a glykémii u žen

47. Kontrola rizikových faktorů u osob s ichs v ČR

48. Redukce objemu viscerálního tuku změnou životního stylu mladých obézních žen

49. Audit sérových hodnot cholesterolu, triacylglycerolů a hdl-cholesterolu v nemocniční dětské populaci

50. Tělesné složení u pacientů s juvenilní hypertenzí

51. Skrytá deprese - nový rizikový faktor metabolického syndromu X

52. Léčba metabolického syndromu antiobezitiky – praktické zkušenosti

53. Léčba arteriální hypertenze ramiprilem u dětí s chronickými onemocněními ledvin

54. Ambulantní monitorování krevního tlaku u dětí s unilaterální multicystickou dysplázií ledviny

55. Vývoj dyslipidémie u nemocných v chronickém hemodialyzačním programu

56. Stanovení resistinu u běžné populace

57. Evropská síť srdce a kontrola tabáku

58. Zkušenosti s realizací selektivního screeningu dětí rizikových pro časnou aterosklerózu v ČR

59. Redukce hmotnosti obézních mladých žen kombinací zvýšené fyzické aktivity a sníženého příjmu energie

60. Změny diety české populace v posledních 10 letech

61. Obezita a hypertenze

62. Dlouhodobá prognóza diabetiků s akutním infarktem myokardu

63. Rizikový profil kuřáků, bývalých kuřáků a nekuřáků v náhodně vybraném populačním vzorku

64. Účinnost a bezpečnost losartanu vs atenolu u nemocných s lehkou až středně těžkou hypertenzí

65. Český renální program pacientů s kardiovaskulárním onemocněním – plán studií, nábor nemocných, cíle

66. Vzácné varianty apolipoproteinu e (arg136›cys a arg136›ser) v české populaci

67. Atriální natriuretický peptid působí lipolýzu v tukové tkáni: vliv redukční diety

68. Vliv redukčního režimu na expresi genů regulujících inzulinovou rezistenci: adiponektin a leptin

69. Prevalence primárního hyperaldosteronismu u středně těžké až těžké arteriální hypertenze v České republice

70. Vliv atorvastatinu na leukocytární a endoteliální cytoadhezivní molekuly u pacientů s hypercholesterolémií

71. Inzerční/deleční polymorfismus genu pro angiotensin konvertující enzym u dětí a mladistvých s diabetes mellitus I. typu s ČR

72. Odpovídá klasifikace podle brachiálního systolického krevního tlaku kategoriím podle odhadnutého systolického tlaku v aortě?

73. Hypertenze a její dlouhodobé sledování v primárně preventivní studii

74. Subpopulace hdl, rychlost esterifikace cholesterolu u dětí a jejich rodičů ve vztahu k rizikovými faktorům vývoje ischemické choroby srdeční

75. Přednosti nenasycených mastných kyselin v dietě

76. Polymorfismus apolipoproteinu av u nemocných s kombinovanou hyperlipoproteinémií

77. Obezita ve vztahu ke kardiovaskulárnímu riziku

78. Diurnální kolísání krevního tlaku u hyperkortisolismu

79. Vliv dlouhodobé kombinační léčby statiny a fibráty – účinnost a bezpečnost

80. Aktualizace názorů na vliv potravních lipidů na aterosklerózu a ischemickou chorobu srdeční

81. Vliv menopauzy na složení a peroxidaci vldl a ldl

82. Změny metabolismu plazmatických lipidů a složení mastných kyselin u proteino-kalorické malnutrice