Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 2/2011
č. 2/2011

č. 2/2011 (1)

22. 6. 2011 6:40

DMEV 2/2011

Napsal(a)

EDITORIAL ..........................................................................................................................53
DIABETOLOGIE
Marie Bičíková, Luboslav Stárka
Inhibice 11b-hydroxysteroidní dehydrogenázy typu 1 jako možná cesta léčby diabetu,
obezity a metabolického syndromu........................................................................................ 61


Michal Anděl, Elena Šilhová, Pavel Kraml
Hypoglykémie a sekundární diabetes po pentamidinu ..............................................................68


ENDOKRINOLOGIE
Sylvie Špitálníková, Jiří Horáček, Pavel Antonín, Petr Libus
Výskyt tyreopatií v neselektované populaci těhotných žen jednoho regionu a význam
rizikových faktorů pro jejich vznik ...........................................................................................73


Jana Pleskačová, Marta Šnajderová, Jan Lebl
Poruchy pohlavního vývoje a germinální nádory: patogeneze, prevalence, klinický přístup ............79


METABOLISMUS/NEFROLOGIE
Sylvie Dusilová Sulková, Sylvie Opatrná, Romana Ryšavá, Vladimír Tesař,
Vladimír Teplan, Ondřej Viklický, Jana Zahálková (pracovní skupina)
KDIGO doporučení pro diagnostiku a léčbu CKD-MBD: komentovaný návod pro klinickou praxi ...84


Z PŘÍBUZNÝCH OBORŮ
Roman Štilec, Vendelín Chovanec, Roman Šafránek
Neobvyklá dislokace při zavádění femorálního permanentního dialyzačního katétru .....................94

KOMENTÁŘ/METABOLISMUS/VÝŽIVA
Jan Gojda
Úbytek svalové hmoty – kachexie vs. sarkopenie ....................................................................97

ZPRÁVY
Iwar Klimeš a Ladislav Macho
Šesť desaťročí endokrinologického výskumu na Slovensku ....................................................100
Luboslav Stárka
Prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc. 75 let (* 28. 9. 1936)....................................................... 103
Luboslav Stárka
Prof. RNDr. Richard Hampl, DrSc. sedmdesátníkem (*27. 5. 1941) .........................................104
Ladislav Macho
Profesor MUDr. Iwar Klimeš, DrSc. šesťdesiatnikom .............................................................105
Pavel Dlouhý
Společnost pro výživu vydala Referenční hodnoty pro příjem živin ............................................110
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí kongresy ..........................................................................111

CONTENTS

EDITORIAL ........................................................................................................................53
DIABETOLOGY
Marie Bičíková, Luboslav Stárka
Inhibition of 11b-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 as a potential treatment of diabetes,
obesity, and metabolic syndrome......................................................................................... 61

Michal Anděl, Elena Šilhová, Pavel Kraml
Hypoglycaemia and secondary diabetes after pentamidine therapy .........................................68

ENDOCRINOLOGY
Sylvie Špitálníková, Jiří Horáček, Pavel Antonín, Petr Libus
The prevalence of thyroid diseases in an unselected population of pregnant women
from one region and the importance of risk factors for their occurrence ....................................73

Jana Pleskačová, Marta Šnajderová, Jan Lebl
Disorders of sex development and germ cell tumors: pathogenesis,
prevalence, clinical attitude .................................................................................................79

METABOLISM/NEPHROLOGY
Sylvie Dusilová Sulková, Sylvie Opatrná, Romana Ryšavá, Vladimír Tesař,
Vladimír Teplan, Ondřej Viklický, Jana Zahálková (pracovní skupina)
KDIGO recommendations focused on diagnosis and treatment of CKD-MBD: commented
approach to clinical practice................................................................................................ 84

FROM RELATED FIELDS
Roman Štilec, Vendelín Chovanec, Roman Šafránek
Unusual dislocation of femoral permanent dialysis catheter during insertion ............................94

COMMENT/METABOLISM/NUTRITION
Jan Gojda
Loss of muscle mass: cachexia vs. sarcopeny ....................................................................97

ANNIVERSARRIES
Iwar Klimeš a Ladislav Macho
Six decades of endocrinological research in Slovakia ..........................................................100
Luboslav Stárka
Prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc. 75 years (* 28. 9. 1936) ................................................103
Luboslav Stárka
Prof. RNDr. Richard Hampl, DrSc. 70 years (*27. 5. 1941) ...................................................104
MUDr. Ladislav Macho, DrSc.
Professor MUDr. Iwar Klimeš, DrSc. 60 years ....................................................................105
Pavel Dlouhý
Czech nutrition society published Reference values for nutrients intake ................................110
INFORMATIONS
Future international and national meetings .........................................................................111