Tigis

OBSAH

Editorial

Richard Rokyta .............................................................................................. 45

Obsah ............................................................................................................ 49

Přehledné články

Hana Matějovská Kubešová
Chronická bolest ve stáří .............................................................................. 53

Jan Procházka
COVID-19 a jeho vliv na bolest ..................................................................... 59

Michal Ryzí
Bolesti hlavy a epilepsie................................................................................ 65

Přehledné články

Iva Holmerová, Anna Beránková

Bolest u dospělých a starších lidí s mentálním postižením ...................... 72

Dopis redakci

František Neradilek

Recenze knihy Bolest v psychiatrii ............................................................. 80

Zprávy

Ceny SSLB ČLS JEP za publikace ............................................................. 80

Schůze výboru SSLB 14. 5. 2021 Praha ..................................................... 81

Předplatné ...................................................................................................... 83

Pokyny autorům ............................................................................................. 84

 

CONTENT

Editorial

Richard Rokyta .............................................................................................. 45

Content ........................................................................................................... 49

Reviews

Hana Matějovská Kubešová
Chronic pain in aged patients ......................................................................... 53

Jan Procházka
COVID-19 and its impact on pain ................................................................... 59

Michal Ryzí
Headaches and epilepsy ............................................................................... 65

 

Reviews

Iva Holmerová, Anna Beránková

Pain in adults and the elderly with mental disabilities .............................. 72

Letter to the editor

František Neradilek

Review of the book Pain in Psychiatry ....................................................... 80

News

The prices of Czech Pain Society for the publications ............................. 80

The board meeting of Czech Pain Society 14. 5. 2021 Praha ................... 81

Journal subscription ...................................................................................... 83

Instruction for authors .................................................................................. 84

Obsah

Editorial

Richard Rokyta ..............................................................................................  1

Obsah ...........................................................................................................5

Původní/Přehledné články

Zdeňka Pechačová, Radka Lohynská, Miloslav Pála,
Ferdinand Třebický
Postavení radioterapie v léčbě bolesti u onkologických pacientů ................. 9

Bohumil Skála
Analgetika jako nástroj výhod u vězněné populace ..................................... 16

Přehledné články

Olga Šléglová
Léčba bolesti u osteoartrózy ........................................................................ 23

Jan Lejčko
Opomíjený syndrom chronické
bolesti – fantomová bolest ........................................................................... 32

Dopis redakci

Radkin Honzák
Proč má psychosomatická medicína tolik překážek .................................... 37

Lukáš Malý, Jitka Zinke
Operace páteøe šetrnější a bezpečnější ..................................................... 39

Zprávy

Zpráva IPVZ ................................................................................................ 41

Vzpomínka na doc. MUDr. Vladimíra Kříže, CSc. ....................................... 42

Předplatné ............................................................................................. 43

Pokyny autorům .................................................................................. 44

 

Content

Editorial

Richard Rokyta .............................................................................................. 1

Content ...................................................................................................... 5

Original/Review articles

Zdeňka Pechačová, Radka Lohynská, Miloslav Pála,
Ferdinand Třebický
The role of radiation therapy in the treatment of pain
in cancer patients ......................................................................................... 9

Bohumil Skála
Analgesics as a tool of benefit to the imprisoned population ...................... 16

Reviews

Olga Šléglová
Treatment of pain in osteoarthritis .............................................................. 23

Jan Lejčko
Neglected syndrome of chronic
pain – phantom pain ................................................................................... 32

Letter to the editor

Radkin Honzák
Why psychosomatic medicine has so many barriers ................................. 37

Lukáš Malý, Jitka Zinke
The operations of the Spinal cord: more gentle and safer.......................... 39

News

IPVZ News .................................................................................................. 41

Memory of doc. MUDr. Vladimír Kříž, CSc. ................................................. 42

Journal subscription ........................................................................ 43

Instruction for authors ..................................................................... 44

OBSAH

Editorial ............................................................................................................... 33


Přehledné články

Křížová M., Mysliveček J.
Muskarinové receptory v centrální nervové soustavě ......................................... 36

Kratochvílová H., Hrádková V., Haluzík M.
Molekulární mechanismy propojení dysfunkce tukové
tkáně a aterosklerotických komplikací ................................................................. 43

Romanyuk N., Jendelová P.
The role of microRNA in pathophysiology,
diagnosis and treatment of spinal cord injury........................................................ 56

Zprávy ................................................................................................................... 64

Rejstříky 2020 ....................................................................................................... 72

 

 

CONTENTS

 

Editorial .................................................................................................................. 33

Reviews

Křížová M., Mysliveček J.
Muscarinic receptors in the central nervous system ............................................... 36

Kratochvílová H., Hrádková V., Haluzík M.
Molecular mechanisms linking adipose tissue dysfunction
and atherosclerotic complications ........................................................................... 43

Romanyuk N., Jendelová P.
The role of microRNA in pathophysiology,
diagnosis and treatment of spinal cord injury........................................................... 56

News ....................................................................................................................... 64

Index 2020 ............................................................................................................... 72

AVN 4/2020

OBSAH

Editorial .............................................................................................109

 Obsah ...............................................................................................113

Přehledné články

Očkování u nemocných s chronickým onemocněním ledvin
a po transplantaci Doporučený postup České nefrologické společnosti
Ondřej Viklický, Romana Ryšavá, Vladimír Tesař,
Mariana Wohlfahrtová, Tomáš Jirka, Sylvie
Dusilová Sulková, Roman Šafránek, Pavel Kosina,
Petr Smejkal, Roman Chlíbek ...............................................................116

Vztahy mezi echokardiografickými veličinami a glomerulární
a tubulární funkcí ledvin u kardiologických pacientů
Jan Opatrný, Richard Rokyta, † Sylvie Opatrná,
Jaroslav Racek, Ladislav Trefil,
Václav Vejvoda, Karel Matoušovic ....................................................... 122

Poškození ledvin způsobené léky
Věra Čertíková Chábová....................................................................... 134

Onemocnění COVID-19 a infekce virem SARS-CoV-2:
Doporučení pro ambulantní nefrologická pracoviště
a dialyzační střediska
Sylvie Dusilová Sulková, Romana Ryšavá,
Ondřej Viklický, František Švára, Vladimír Tesař ...................................139

Zprávy .................................................................................................. 145

Rejstříky 2020 ..................................................................................... 146

Pokyny autorům ................................................................................. 148

 

CONTENTS

Editorial ............................................................................................... 109

Contents .............................................................................................. 113

Reviews

Vaccination in chronic kidney diasease and kidney transplant
patients Recommendations of Czech Society for Nephrology
Ondřej Viklický, Romana Ryšavá, Vladimír Tesař,
Mariana Wohlfahrtová, Tomáš Jirka, Sylvie Dusilová Sulková,
Roman Šafránek, Pavel Kosina, Petr Smejkal, Roman Chlíbek .......... 116

Relations between echocardiographic markers
and glomerular and tubular kidney functions in cardiologic patients
Jan Opatrný, Richard Rokyta, † Sylvie Opatrná, Jaroslav Racek,
Ladislav Trefil, Václav Vejvoda, Karel Matoušovic .............................. 122

Drug-induced kidney injury
Věra Čertíková Chábová...................................................................... 134

Covid-19 disease and SARS-CoV-2 infection: recommendations
for outpatient nephrology and dialysis centers
Sylvie Dusilová Sulková, Romana Ryšavá, Ondřej Viklický,
František Švára, Vladimír Tesař .............................................................139

News ..................................................................................................... 145

Index 2020 ............................................................................................ 146

Instruction for authors ........................................................................ 148

 OBSAH

Editorial

Richard Rokyta .........................................................................................................113

Obsah  .....................................................................................................................117

Přehledné články

Pavel Řehulka, Petr Mikulenka, Tomáš Nežádal
Indikátory kvality péče a jejich hodnocení v centru pro diagnostiku
a léčbu bolestí hlavy ................................................................................................ 120

Adam Janík, Jana Haluzíková
Sledování bolesti u dialyzovaných nemocných
při zajištění arteriovenózní fistule ............................................................................. 124

Petr Knotek
Dynamický model psychologických procesů
při chronické bolesti: reformulace a rozšíření ........................................................... 129

Dušan Urgošík
Radiochirurgická léčba neuralgie trojklaného nervu pomocí gama nože .................. 139

Zprávy Schůze výboru SSLB 24. 9. 2020 Praha ....................................................... 145

František Neradilek
Recenze knihy Sebevraždy ....................................................................................... 146

Informace

Kalendář vědeckých akcí ........................................................................................... 148

Rejstříky 2020 ............................................................................................................ 149

Předplatné ................................................................................................................. 151

Pokyny autorům ......................................................................................................... 152

 

CONTENT

Editorial

Richard Rokyta .......................................................................................................... 113

Content ...................................................................................................................... 117

 Original paper

Pavel Řehulka, Petr Mikulenka, Tomáš Nežádal
Health care quality indicators and their evaluation
in specialized headache center .................................................................................. 120

Adam Janík, Jana Haluzíková
Monitoring pain of dialyzed patients in arteriovenose fistule ...................................... 124

Petr Knotek
Dynamic model of psychological processes
in chronic pain: reconsideration and extention ........................................................... 129

Review

Dušan Urgošík
Radiosurgical treatment of trigeminal neuralgia with gamma knife ............................. 139

News The board meeting of Czech Pain Society 24. 9. 2020 Praha ........................... 145

František Neradilek The opinion about the book Sebevraždy ..................................... 146

Informations Itinerary of scientific events ..................................................................... 148

Index 2020..................................................................................................................... 149

Journal subscription ...................................................................................................... 151

Instruction for authors .................................................................................................... 152

 

 

Strana 1 z 18