Tigis

EDITORIAL ................................................................................................................... 53

DIABETOLOGIE
Zdeněk Rušavý, Barbora Pavlíková, Michal Krčma,
Martina Vodičková, Michal Žourek
Je možné dosáhnout remise diabetu 2. typu? .............................................................. 59

Shashank Pandey, Magdaléna Chottová Dvořáková
Význam zvířecích modelů v diabetologickém výzkumu ................................................ 65

David Janák, Karel Novotný, Vilém Rohn
Larvoterapie chronických diabetických ran: Quo vadis .................................................. 72

ENDOKRINOLOGIE/OBEZITOLOGIE
Vojtěch Hainer, Marie Kunešová, Irena Aldhoon Hainerová,
Hana Zamrazilová, Radka Taxová Braunerová
β3-adrenergní agonisté a „hnědnutí“ bílé tukové tkáně:
Ovlivnění energetické rovnováhy a metabolických rizik obezity ..................................... 77

VÝŽIVA
Matej Kohutiar, Hana Krejčí, Jan Vyjídák
Klasifikace potravin podle stupně technologického zpracování
a její využití v prevenci civilizačních onemocnění ........................................................... 84

INFORMACE ................................................................................................................... 91

POKYNY AUTORŮM ...................................................................................................... 92

 

 

EDITORIAL ....................................................................................................................... 53

DIABETOLOGY
Zdeněk Rušavý, Barbora Pavlíková, Michal Krčma,
Martina Vodičková, Michal Žourek
Is it feasible to achieve type 2 diabetes remission? .......................................................... 59

Shashank Pandey, Magdaléna Chottová Dvořáková
Significance of animal models in the research of diabetes ............................................... 65

David Janák, Karel Novotný, Vilém Rohn
Maggot therapy of chronic diabetic wounds: Quo vadis .................................................... 72

ENDOCRINOLOGY/OBESITOLOGY
Vojtěch Hainer, Marie Kunešová, Irena Aldhoon Hainerová,
Hana Zamrazilová, Radka Taxová Braunerová
β3-adrenergic agonists and „browning“ of the white adipose tissue:
Influence on energy balance and obesity associated metabolic risks ................................ 77

NUTRITION
Matej Kohutiar, Hana Krejčí, Jan Vyjídák
A system of food classification based on degree of food processing
and its use in the prevention of lifestyle diseases ............................................................... 84

INFORMATION ................................................................................................................... 91

INSTRUCTION FOR AUTHORS ......................................................................................... 92

EDITORIAL
Roman Kvapil .................................................................................................................. 85

OBSAH ............................................................................................................................ 87

PŮVODNÍ ČLÁNKY
Intranukleární kokcidióza želv
Lada Hofmannová ........................................................................................................... 91

Výživa psů a koček s onemocněním jater
Eva Štercová, Jana Tšponová ......................................................................................... 95

ABSTRAKTA ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ............................................................ 110
Veterinary Surgery, Journal of Veterinary Emergency and Critical Care,
Journal of Veterinary Internal Medicine, Veterinary Comp Oncology,
Veterinary Dermatology, Journal of Pharmacology and Therapy,
Veterinary Ophthalmology

FOTOGALERIE
Operace dutiny břišní u drobných savců
Pavla Holá .................................................................................................................... 119

ZPRÁVY
Zde informuje Státní veterinární správa ČR Česká republika po roce a tři čtvrtě
oficiálně zemí bez afrického moru prasat
Petr Majer .................................................................................................................... 122

INFORMACE Z ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
Souhrnné výsledky práce záchranných stanic v roce 2018
Petr Stýblo .................................................................................................................. 125

ZOO PRAHA
Všední den veterinářů v Zoo Praha
Roman Vodička .......................................................................................................... 129

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KASUISTIKY
Leiomyosarkom dělohy a hyperplazie endometria
u křečka zlatého
František Jelínek, Daniela Vozková ........................................................................... 134

POKYNY AUTORŮM ................................................................................................. 142

 

EDITORIAL
Roman Kvapil .............................................................................................................. 85

CONTENTS ................................................................................................................. 87

ORIGINAL PAPERS
Tortoise intranuclear coccidiosis
Lada Hofmannová ....................................................................................................... 91

Nutrition of dogs and cats with liver disease
Eva Štercová, Jana Tšponová .................................................................................... 95

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ........................................................... 110
Veterinary Surgery, Journal of Veterinary Emergency and Critical Care,
Journal of Veterinary Internal Medicine, Veterinary Comp Oncology,
Veterinary Dermatology, Journal of Pharmacology and Therapy,
Veterinary Ophthalmology

PHOTOGALERY
Abdominal surgery in small mammals
Pavla Holá ............................................................................................................... 119

NEWS
Here informs the State veterinary management
The Czech Republic officially after 21 months African
swine fever free country
Petr Majer .............................................................................................................. 122

Information from the Czech Association of the nature
Animal rescue stations annual report 2018
Petr Stýblo ............................................................................................................. 125

ZOO PRAGUE
An ordinary day of vets in Prague ZOO
Roman Vodička ..................................................................................................... 129

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS
Leiomyosarcoma of the uterus and hyperplasia
of the endometrium in a golden hamster
František Jelínek, Daniela Vozková ..................................................................... 134


INSTRUCTIONS FOR AUTHORS ....................................................................... 142

18. celostátní KONFERENCE BIOLOGICKÉ PSYCHIATRIE s mezinárodní účastí

Luhačovice 12.–15. června 2019

 

 

OBSAH

EDITORIAL ............................................................................................................................... 1

OBSAH ..................................................................................................................................... 2

PROGRAM ............................................................................................................................... 4

ODBORNÁ SYMPOZIA ............................................................................................................ 8
Kam cílí vývoj psychofarmak .................................................................................................... 8
Vliv meditace na biologii, strukturu a funkci mozku .................................................................. 8
Budou odhaleny příčiny duševních poruch? ............................................................................. 9
Reziduální příznaky depresivní poruchy a jejich význam v běžné klinické praxi .................... 11
Násilí a průběh psychózy ........................................................................................................ 12
Epidemiologická, ekonomická a klinická evidence péče o osoby s psychózami
v České republice ................................................................................................................... 13
Psychiatrická invalidita sedm let po první epizodě schizofrenie ............................................. 14
Nejvýznamnější nežádoucí účinky antipsychotik a jejich mechanismy .................................. 14
Význam nežádoucích účinků antipsychotik v klinické praxi .................................................... 15
Méně časté nežádoucí účinky antipsychotik .......................................................................... 16
Farmakovigilance v klinické praxi ........................................................................................... 17
Modulace předního cingula pomocí theta frekvenční vysokorozlišovací transkraniální
stimulace střídavým proudem (hd-tacs) – vliv na kontrolně inhibiční procesy ....................... 19
Vliv intenzivní transkraniální magnetické stimulace v léčbě negativních příznaků
schizofrenie a změna eeg mikrostavů .................................................................................... 20
Superagers neboli dlouhodobě kognitivně svěží osmdesátníci v ČR .................................... 22
Bipolární afektivní porucha a zánět ........................................................................................ 23
Plazmatický kortizol jako možný biomarker Alzheimerovy choroby ....................................... 23
Spektrální biomarkery Alzheimerovy choroby – projevy neurodegenerace
na úrovni plazmatických biomolekul ....................................................................................... 25
Metabolomika krevní plazmy jako účinný nástroj v diagnostice
Alzheimerovy choroby ............................................................................................................ 26
Oxid dusnatý v patogenéze psychických porúch ................................................................... 27
Psychóza, nebo úzkost? Kazuistika pacientky s Parkinsonovou nemocí .............................. 27
Kognitivní poruchy po anestezii a operaci .............................................................................. 28
Deliria na jednotkách intenzivní péče a možnosti jejich terapie ............................................. 29
Buněčná energetika jako cíl léčiv Alzheimerovy nemoci ....................................................... 30
Mitochondrie – méně známé skutečnosti .............................................................................. 32
Hologenom – úloha mikrobiomu ............................................................................................ 33
Bipolární porucha ve vyšším věku ......................................................................................... 34
Léčba poruch nálady ve vyšším věku: terapie neurostimulačními metodami ........................ 35
Léčba deprese ve vyšším věku ............................................................................................. 37
Léčba antidepresivy u demence ............................................................................................ 38

VÝVĚSKOVÁ SDĚLENÍ ......................................................................................................... 40

REJSTŘÍK .............................................................................................................................. 63

POKYNY AUTORŮM ............................................................................................................. 64

 

CONTENTS

EDITORIAL ............................................................................................................................. 1

CONTENTS  ........................................................................................................................... 2

PROGRAM ............................................................................................................................. 4
SCIENTIFIC SYMPOSIA ........................................................................................................ 8
Where development of new psychotropics is directed ............................................................ 8
The influence of meditation on biology, structure and function of the brain ............................ 8
Will causes of mental disorders be discovered? ..................................................................... 9
Residual symptoms in depressive disorders and their importance
in routine clinical practice ...................................................................................................... 11
Exposure to violence and outcome of psychosis .................................................................. 12
Epidemiologic, economic and clinical evidence on care for people with psychosis
in the czech republic ............................................................................................................. 13
Psychiatric disability seven years after the first episode of schizophrenia ............................ 14
The most significant side effects of antipsychotics and their mechanisms ............................ 14
Importance Of Antipsychotic Adverse Events In Clinical Practice ......................................... 15
Less frequent adverse-effects of antipsychotics .................................................................... 16
Pharmacovigilance in clinical practice ................................................................................... 17
Modulation of cingulate activity by theta frequency high-definition transcranial
alternating current stimulation (HD-tACS) – impact on control inhibition processes ............. 19
Influence of intensive transcranial magnetic stimulation in the treatment
of negative symptoms of schizophrenia and eeg microstate changes .................................. 20
Superagers in Czech republic ............................................................................................... 22
Bipolar affective disorder and inflammation ........................................................................... 23
Plasma cortisol as a possible biomarker of Alzheimer´s disease .......................................... 23
Spectral biomarkers of Alzheimer’s disease – manifestation of neurodegeneration
on the level of plasmatic biomolecules .................................................................................. 25
Metabolomics of blood plasma as an efficient tool in the diagnostics
of Alzheimer’s disease ........................................................................................................... 26
Nitric oxide in the pathogenesis of mental disorders ............................................................. 27
Psychosis or anxiety? A case-report of a patient with Parkinson’s disease .......................... 27
Cognitive disorders after anesthesia and surgery ................................................................. 28
Delirium at an intensive care unit and possible treatment attitudes ...................................... 29
Cellular energetics as the target of drugs of Alzheimer’s disease ........................................ 30
Mitochondria – the less known facts ..................................................................................... 32
Hologenom – The role of microbiom ..................................................................................... 33
Bipolar disorder in late-life ..................................................................................................... 34
Treatment of mood disorders in elderly: Treatment by neurostimulation methods ................ 35
The treatment of late-life depression ..................................................................................... 37
Antidepressant treatment in dementia  ...................................................................................38

POSTERS .............................................................................................................................. 40

INDEX .................................................................................................................................... 63

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS ......................................................................................... 64

 

 

OBSAH

 

EDITORIAL ....................................................................................... 57

OBSAH ............................................................................................. 58

PŮVODNÍ PRÁCE
Vendula Machů, Lucie Kondrátová, Jan Stuchlík, Petr Winkler
Zátěž neformálního pečovatele: vnímaný stres a zkušenosti
osob pečujících o blízkého s duševním onemocněním .................... 60

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Filip Tylš, Jakub Korčák, Jiří Horáček
Psilocybin: antidepresivní a transformativní potenciál ..................... 69

Pavla Peřinová, Karel Šonka
Sekundární porucha chování v REM spánku .................................. 77

Marcela Ševčíková, Magda Bartošková, Martin Paštrnák,
Gabriela Věchetová, Marek Preiss
Truchlení: depresivní porucha, či evoluční výhoda? ....................... 83

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Gardenia Jasminoides a její účinky na nervový systém .................. 88

VZDĚLÁVÁNÍ
Lucie Bankovská Motlová
Psychoedukace deprese ................................................................ 93

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
Patrik Švancer, Miloslav Kopeček
Přehled farmakokinetických faktorů ovlivňujících sérové
koncentrace klozapinu a vlastní pozorování ................................... 99

DOPISY, OHLASY, DISKUSE
Karel Nešpor
Zdravotní rizika hazardních her ..................................................... 106

PŘEČETLI JSME ZA VÁS ............................................................ 107

ZPRÁVY ....................................................................................... 108

 

 

CONTENTS

EDITORIAL ................................................................................... 57

CONTENTS ....................................................................................... 58

ORIGINAL PAPERS
Vendula Machů, Lucie Kondrátová, Jan Stuchlík, Petr Winkler
Caregiver burden: perceived stress and the experience
of caregivers of people with mental illness ....................................... 60

REVIEWS
Filip Tylš, Jakub Korčák, Jiří Horáček
Psilocybin: antidepressant and transformative potential .................. 69

Pavla Peřinová, Karel Šonka
Secondary REM sleep behavior disorder – a review ....................... 77

Marcela Ševčíková, Magda Bartošková, Martin Paštrnák,
Gabriela Věchetová, Marek Preiss
Grief: depressive disorder or evolutionary advantage? ................... 83

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Gardenia Jasminoides and its effects on the nervous system ......... 88

CME
Lucie Bankovská Motlová
Psychoeducation for depression ...................................................... 93

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL
SOCIETY
Patrik Švancer, Miloslav Kopeček
Overview of pharmacokinetic factors affecting serum
clozapine levels and own observation ............................................. 99

CORRESPONDENCE
Karel Nešpor
Health risks of hazard gambling ..................................................... 106


WE HAVE READ FOR YOU ........................................................... 107

NEWS ............................................................................................. 108

OBSAH

Editorial
Vít Petrů ............................................................................................... 81

Společenské události v ČSAKI
Sympozium ALERGIE 2019 ................................................................ 83

PŮVODNÍ PRÁCE
Kanakinumab v liečbe autoinflamačných ochorení
– skúsenosti jedného centra
Miloš Jeseňák, Lenka Kapustová, Katarína Hrubišková,
Eva Melicherová, Anna Bobčáková, Lukáš Molnár,
Peter Bánovčin .................................................................................... 90

Přirozený průběh alergie na vejce v kohortě 80 kojenců
s potravinovou alergií
Eliška Kopelentová, Andrea Poloučková,
Štěpánka Čapková,
Radana Zachová, Eva Vernerová,
Jaromír Paukert, Anna Šedivá
............................................................ 99


Alergie na kešú – klinické poznámky a vyhodnocení souboru pacientů
s IgE senzibilizací k hlavnímu alergenu Ana o 3 (2S albumin)
Jakub Štádler, Martin Fuchs, Lucie Macková ................................... 106

Léčba anti IgE monoklonální protilátkou u těžkého astmatu
a dalších alergických onemocnění
Beáta Hutyrová, Jaromír Bystroň, spolupracovníci registru CAR
(Czech Anti-IgE Registry) .................................................................. 113

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Prognostický a prediktivní význam kalretikulinu, klíčové molekuly
imunogenní buněčné smrti v biologii nádorových onemocnění
Jitka Fučíková, Iva Truxová, Jiřina Bartůňková,
Radek Špíšek ................................................................................... 120

KAZUISTIKY
Neobvyklý průběh anafylaxe způsobené potravinou
Petra Vítovcová, Petr Panzner ........................................................ 127

Od recidivujících mesotitid přes rituximab
k subkutánním imunoglobulinům
Daniela Židová, Ilja Stříž .................................................................. 130

TERAPIE
Narastajúci význam peľu brezy a alergénová imunoterapia:
dôkazy účinnosti zo štúdií a z klinickej praxe
Martin Hrubiško ................................................................................ 135

KONFERENCE, KONGRESY
XXIV. Dny RAPPL 2019 (rinologie, alergologie, pneumologie,
praktického lékařstvi a lázeňstvi)
Jaromír Bystroň ................................................................................ 142

DISKUZNÍ FÓRUM
Aby byla léčba alergenovou imuterapií úspěšná,
nekončí to preskripcí ........................................................................ 146

Téma „My a média“ .......................................................................... 147

INFORMACE
Přehled akcí na rok 2019 ................................................................. 149

Vyjádření ČSAKI ČLS JEP k připravované reformě
primární péče v České republice ...................................................... 151

POKYNY AUTORŮM ....................................................................... 152

 

CONTENTS

Editorial
Vít Petrů ............................................................................................. 81

Social events in the CSAKI
Symposium ALERGIE 2019 ............................................................... 83

ORIGINAL PAPERS
Canakinumab in the treatment of autoinflammatory diseases
– single centre experience
Miloš Jeseňák, Lenka Kapustová, Katarína Hrubišková,
Eva Melicherová, Anna Bobčáková, Lukáš Molnár,
Peter Bánovčin ................................................................................... 90

Allergy to egg in the cohort of 80 Czech infants with food allergy
and the natural history of egg allergy
Eliška Kopelentová, Andrea Poloučková, Štěpánka Čapková,
Radana Zachová, Eva Vernerová, Jaromír Paukert,
Anna Šedivá ........................................................................................ 99

Cashew nut allergy – clinical notes and evaluation of patients
with IgE sensitization to main allergen Ana o 3 (2S albumin)
Jakub Štádler, Martin Fuchs, Lucie Macková .................................... 106

Anti-IgE monoclonal antibody therapy for severe
bronchial asthma and other allergic disease
Beáta Hutyrová, Jaromír Bystroň, collaborators of register CAR
(Czech Anti-IgE Registry) ................................................................... 113

REVIEWS
The prognostic and predictive role of calreticulin,
key component of immunogenic cell death, in cancer biology
Jitka Fučíková, Iva Truxová, Jiřina Bartůňková,
Radek Špíšek ..................................................................................... 120

CASE REPORT
An unusual course of anaphylaxis caused by food
Petra Vítovcová, Petr Panzner ........................................................... 127


From recurrent otitis media through rituximab
to subcutaneous immunoglobulins
Daniela Židová, Ilja Stříž ..................................................................... 130

THERAPY
Increasing importance of birch pollen and allergen
immunotherapy: evidence from studies
and clinical praxis
Martin Hrubiško ................................................................................... 135

CONFERENCE, CONGRESS
XXIVth Days of RAPPL (rhinology, allergology, pneumology,
practical medicine and balneology)
Jaromír Bystroň ................................................................................... 142

FORUM OF DISCUSSION
To be successful, allergen imuterapy treatment does
not stop with prescription ..................................................................... 146


We and the media ................................................................................ 147


INFORMATION
Future events 2018 .............................................................................. 149

Statement of the CSAKI: Primary care reform
in the Czech Republic ........................................................................... 151


INSTRUCTION FOR AUTHORS .......................................................... 152

Obálka 2/2019

Obsah 2/2019

Editorial
Ester Seberová ........................................................................................................ 1

Světový den astmatu 2019
Petr Pohunek ........................................................................................................... 2

Alergická rýma
Současné možnosti léčby alergické rýmy
z pohledu otorinolaryngologa
Ondřej Sebera .......................................................................................................... 5

Domácí prostředí a alergik
Domácí prostředí si utváříme sami
Olga Rubinová ........................................................................................................ 11

Potravinová alergie
Novinky v oblasti celiakie
Helena Tlaskalová-Hogenová ................................................................................. 15

Kůže
Kůže v létě
Karel Ettler ............................................................................................................... 18

Astma
Příběhy z naší ambulance
Jarmila Turzíková ..................................................................................................... 23

Můj inhalátor
Viktor Kašák ............................................................................................................. 27

Kašel
Povídání o kašli
Stanislav Kos ............................................................................................................ 29

Imunita
Dokáže půst vylepšit imunitní systém?
Zuzana Paračková .................................................................................................... 31

Cvičíme pro zdraví
Co je přenesená bolest?
Libuše Smolíková ...................................................................................................... 34

Vy se ptáte – my odpovídáme…
Dá se projevům alergie předcházet?
Jaromír Bystroň ......................................................................................................... 39