Tigis

Veterinární lékař
úterý, 15 září 2020 12:41

Veterinární lékař 3/2020

Napsal(a)

 VL 3 2020 obalka

Veterinární lékař 3/2020

EDITORIAL
Roman Kvapil ........................................................................... 130

OBSAH ..................................................................................... 133

PŮVODNÍ ČLÁNKY

Výživa psů a koček s kardiovaskulárním
onemocněním – 2. část
Eva Štercová, Jana Tšponová .................................................. 137

Kožní mastocytom u feny plemene beagl – kazuistika
Tamara Sobalová ...................................................................... 147

Praktické zkušenosti s použitím hirudoterapie
u aortální tromboembolie koček
Pavel Mužík, František Zahrádka .............................................. 151

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ........................ 161
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care,
Veterinary Radiology and Ultrasound,

Reproduction in Domestic Animals,
Veterinary Dermatology, Veterinary Surgery

FOTOGALERIE

Paraziti plazů v rámci kauzální diagnostiky
David Modrý ................................................................................ 168

ZPRÁVY

Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Nákazová situace v ČR v průběhu letošního léta
Petr Majer .................................................................................... 173

Informace z Českého svazu ochránců přírody
Ptáci v záchranných stanicích v letech 2007–2019
Petr Stýblo ................................................................................... 177

Zoo Praha
Varan komodský (Varanus komodoensis) –

ošetření kožních změn
Roman Vodička ........................................................................... 184

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY

Adenokarcinom duodena u psa
František Jelínek, Vilma Hypská .................................................. 189

 

EDITORIAL
Roman Kvapil ............................................................................... 130

CONTENTS .................................................................................. 133

ORIGINAL PAPERS

Nutrition of dogs and cats with cardiovascular disease – part 2
Eva Štercová, Jana Tšponová ...................................................... 137

Skin mass mastocytoma in a beagle bitch – case report
Tamara Sobalová .......................................................................... 147

Practical experience with the use of hirudotherapy
in feline aortal thromboembolism
Pavel Mužík, František Zahrádka ................................................. 151

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ............................... 161
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care,
Veterinary Radiology and Ultrasound,

Reproduction in Domestic Animals,
Veterinary Dermatology, Veterinary Surgery

PHOTOGALLERY

Parasites of reptiles as part of causal diagnostics
David Modrý .................................................................................. 168

NEWS

Here informs the State veterinary management
The disease situation in the Czech Republic
during this summer
Petr Majer ...................................................................................... 173

Information from the Czech Association of the nature
Birds in rescue stations in years 2007–2019
Petr Stýblo ..................................................................................... 177

Zoo Prague
Komodo dragon (Varanus komodoensis) –
skin changes treatment
Roman Vodička ............................................................................. 184

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS

Adenocarcinoma of the duodenum in a dog
František Jelínek, Vilma Hypská ................................................... 189

pondělí, 22 červen 2020 15:49

Veterinární lékař 2/2020

Napsal(a)

VL 2 2020 obalka

Veterinární lékař 2/2020

EDITORIAL
Martin Zelinka ............................................................................ 66

OBSAH ...................................................................................... 69

PŮVODNÍ ČLÁNKY

Intoxikace psa vodou
Martin Zelinka ............................................................................ 73

Výživa psů a koček s kardiovaskulárním
onemocněním – 1. část
Eva Štercová, Jana Tšponová ................................................... 77

TERAPIE VČERA A DNES

Bolest
Pavla Holá .................................................................................. 88

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ......................... 98
Veterinary Surgery, Journal of Veterinary Cardiology,
Veterinary and Comparative Oncology, Reproduction
in Domestic Animals, Journal of Veterinary Internal Medicine

FOTOGALERIE

Nutriční katarakta u daňka evropského
a její chirurgické řešení
Lucie Míková .............................................................................. 101

ZPRÁVY

 

ZDE INFORMUJE STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČR

Podíl nevyhovujících nálezů cizorodých látek
v živočišných produktech loni klesl na 0,06 %
Petr Majer  ..................................................................................107

INFORMACE Z ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY

Souhrnné výsledky práce záchranných stanic v roce 2019
Petr Stýblo ................................................................................ 109

ZOO

Praha Ďábel medvědovitý (Sarcophilus harrisii) –
příchod čtyř jedinců do Zoo Praha – veterinární pohled
Roman Vodička ......................................................................... 112

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Co víme o změně přirozeného hostitele virů
neboli kde hledat původ SARS -Cov-2?
Soňa Peková ............................................................................. 116

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY

Karcinoid ilea u kočky. Kazuistické sdělení
František Jelínek, Vilma Hypská ............................................... 119

POKYNY AUTORŮM ................................................................ 127

 

 

EDITORIAL
Martin Zelinka ............................................................................. 66

CONTENTS ................................................................................ 69

ORIGINAL PAPERS

Water intoxication in dog
Martin Zelinka ............................................................................ 73

Nutrition of dogs and cats
with cardiovascular disease – part 1
Eva Štercová, Jana Tšponová ................................................... 77

THERAPY YESTERDAY AND TODAY

Pain
Pavla Holá ................................................................................. 88

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ............................ 98
Veterinary Surgery, Journal of Veterinary Cardiology,
Veterinary and Comparative Oncology, Reproduction
in Domestic Animals, Journal of Veterinary
Internal Medicine

PHOTOGALLERY

Nutritional cataract in fallow
deer and its surgical solution
Lucie Míková ............................................................................. 101

NEWS

HERE INFORMS THE STATE
VETERINARY MANAGEMENT
Proportion of unsatisfactory foreign substances
findings in animal products decreased to 0,06% last year
Petr Majer .................................................................................. 107

INFORMATION FROM THE CZECH
ASSOCIATION OF THE NATURE
Summary results of rescue stations work in 2019
Petr Stýblo ................................................................................. 109

ZOO
Prague Tasmanian devil (Sacrophilus harrsii) –
arrival of four individuals in Prague Zoo –
veterinary view
Roman Vodička  ........................................................................ 112

ACTUAL INFORMATION
What we know about the change of viruses natural host,
that is where to find SARS-Cov-2 origin?
Soňa Peková .............................................................................. 116

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS

Carcinoid of the ileum in a cat. A case report
František Jelínek, Vilma Hypská ................................................ 119

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS ............................................. 127

čtvrtek, 12 březen 2020 08:09

Veterinární lékař 1/2020

Napsal(a)

VL 1 2020 obalka tisk 1

Veterinární lékař 1/2020

OBSAH

EDITORIAL
Pavla Holá ........................................................................................................ 2

OBSAH ............................................................................................................. 5

PŮVODNÍ ČLÁNKY
Fyzioterapie jako součást léčby geriatrických pacientů
Nikol Holeszová ................................................................................................ 9

Nové parazitózy psů v České republice
David Modrý .................................................................................................... 16

TERAPIE VČERA A DNES
Otoacariasis – primární příčina otitis externa a její terapie
Roman Kvapil .................................................................................................. 25

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ............................................... 28
Veterinary Radiology and Ultrasound,
Veterinary Ophthalmology, Veterinary Surgery,
Veterinary and Comparative Oncology,
Reproduction in Domestic Animals

FOTOGALERIE
Šířící se druhy klíšťat a nové vektory přenášené patogeny v ČR
David Modrý .................................................................................................... 35

ZPRÁVY
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární dozor v roce 2019
Petr Majer ........................................................................................................ 40

INFORMACE Z ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
Frekvence příjmů handicapovaných
zvířat v záchranných stanicích během roku
Petr Stýblo ........................................................................................................ 44

ZOO PRAHA
Transport dvou klisen koní Převalského
do aklimatizační a rehabilitační stanice v Dolním Dobřejově
Roman Vodička ................................................................................................ 48

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY
Perikardiální granulom u štěněte výmarského ohaře – kazuistika
Pavel Mužík, Jitka Humpová ............................................................................ 55

POKYNY AUTORŮM ....................................................................................... 64

 

CONTENTS

EDITORIAL
Pavla Holá ........................................................................................................... 2

CONTENTS ......................................................................................................... 5

ORIGINAL PAPERS
Physiotherapy as a treatment for geriatric patients
Nikol Holeszová ................................................................................................... 9

New parasitoses of dogs in the Czech Republic
David Modrý ....................................................................................................... 16

THERAPY YESTERDAY AND TODAY
Otoacariasis – a primary cause of otitis externa
and its therapy
Roman Kvapil ..................................................................................................... 25

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ..................................................... 28
Veterinary Radiology and Ultrasound, Veterinary Ophthalmology,
Veterinary Surgery, Veterinary and Comparative Oncology,
Reproduction in Domestic Animals

PHOTOGALLERY
Emerging vector borne pathogens in the Czech Republic
David Modrý ........................................................................................................ 35

NEWS
HERE INFORMS THE STATE VETERINARY MANAGEMENT
State veterinary supervision in 2019
Petr Majer ............................................................................................................ 40

INFORMATION FROM THE CZECH ASSOCIATION OF THE NATURE
Frequency of handicapped animals income
in rescue stations throughout the year
Petr Stýblo ........................................................................................................... 44

ZOO PRAGUE
Transport of two Przewalski‘s horse mares to acclimatization
and rehabilitation station in Dolní Dobřejov
Roman Vodička ................................................................................................... 48

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS
Pericardial granuloma in a young weimaraner – case report
Pavel Mužík, Jitka Humpová ............................................................................... 55

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS ...................................................................... 64

úterý, 03 prosinec 2019 10:11

Veterinární lékař 4/2019

Napsal(a)

EDITORIAL
Roman Kvapil ..........................................................................................  219

OBSAH ...................................................................................................  221

PŮVODNÍ ČLÁNKY
Pohybová terapie – kinezioterapie u malých zvířat
Renata Kvapilová, Roman Kvapil ...........................................................  225

Sekundárna nutričná hyperparatyreóza
Martin Marko ..........................................................................................  233

Výživa psů a koček s onemocněním
exokrinního pankreatu
Eva Štercová, Jana Tšponová ...............................................................  237

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ...................................  253
Veterinary Surgery, Journal of Veterinary Pharmacology
and Therapeutics, Veterinary Dermatology  

FOTOGALERIE
Kožní roztoči – původci svrabu u domácích masožravců
David Modrý ..........................................................................................  257

ZPRÁVY
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Vítězství v soutěži veterinárních středních škol letos obhájili
studenti z Boskovic
Petr Majer ..............................................................................................  261

Informace z Českého svazu ochráncù přírody
Úhyny savců v záchranných stanicích v letech 2007–2017
Petr Stýblo .............................................................................................  264

Zoo Praha
Svrab u samice pandy červené (Ailurus fulgens)
Roman Vodička, Robin Ehl ...................................................................  267

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KASUISTIKY
Idiopatická plicní fibróza u kočky.
Kazuistické sdělení
František Jelínek, Daniela Vozková, Dita Nováková ............................  270

REJSTŘÍKY 2019 ................................................................................  278

 

 

EDITORIAL
Roman Kvapil ....................................................................................   219

CONTENTS  ......................................................................................  221

ORIGINAL PAPERS
Exercise treatment – kinesiotherapy in small animals
Renata Kvapilová, Roman Kvapil ......................................................  225

Secondary nutritional hyperparathyroidism
Martin Marko  ...................................................................................... 233

Nutrition of dogs and cats with disorders
of exocrine pankreas
Eva Štercová, Jana Tšponová  .........................................................   237

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ...................................  253
Veterinary Surgery, Journal of Veterinary Pharmacology
and Therapeutics, Veterinary Dermatology

PHOTOGALERY
Dermal mites – agents of mange in domestic carnivores
David Modrý .......................................................................................  257


NEWS
Here informs the State veterinary management
In the veterinary secondary school competition students
from Boskovice defended the victory this year
Petr Majer  ..........................................................................................  261


Information from the Czech Association of the nature
Deaths of mammals in rescue stations in years 2007–2017
Petr Stýblo .........................................................................................  264

Zoo Prague
Scabies in female red panda (Ailurus fulgens)
Roman Vodička, Robin Ehl ...............................................................  267


CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS
Idiopathic pulmonary fibrosis in a cat.
A case report
František Jelínek, Daniela Vozková, Dita Nováková .........................  270

INDEX 2019 ......................................................................................  278

 

OBSAH

EDITORIAL
Roman Kvapil .................................................................................................... 145

OBSAH  ............................................................................................................. 147

PŮVODNÍ ČLÁNKY
Poranění rohovky
Lucie Míková ...................................................................................................... 151

Současný vývoj a trendy v regionální anestezii psů a koček
Vojtěch Novák, Anna Mandelová ....................................................................... 159

Otrava antikoagulačními rodenticidy u psů a koček z pohledu
zobrazovací diagnostiky
Ivana Nývltová, Dominik Komenda ..................................................................... 166

ABSTRAKTA ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ .................................................. 177
Reproduction in Domestic Animals, Journal of Veterinary Cardiology,
Veterinary and Comparative Oncology, Veterinary Surgery,
Journal of Small Animal Practice, Veterinary Ophthalmology,
Journal of the American Veterinary Medical Association, Veterinary Record,
Veterinary Surgery, Veterinary Radiology and Ultrasound

FOTOGALERIE
Onemocnění kůže
Jaroslava Šeflová ................................................................................................. 187

ZPRÁVY

ZDE INFORMUJE STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČR
Veterinární dozor nacvičoval ve vojenském prostoru v Boleticích
spolupráci při likvidaci nebezpečných nákaz
Petr Majer .............................................................................................................. 192

INFORMACE Z ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
Predátoři hraboše polního Microtus arvalis v záchranných
stanicích v letech 2007–2018
Petr Stýblo .............................................................................................................. 194

ZOO PRAHA
Myiasis u soba karelského (Rangifer tarandus fennicus)
Roman Vodička, Robin Ehl, Ondřej Máca .............................................................. 199

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KASUISTIKY
Neoplazie pankreatu u kočky a u psa
František Jelínek, Daniela Vozková, Martin Lokaj, Štefan Majiroš ......................... 205

 

CONTENTS

EDITORIAL
Roman Kvapil  ..........................................................................................................145

CONTENTS ............................................................................................................. 147

ORIGINAL PAPERS
Injury of cornea
Lucie Míková .............................................................................................................151

Actual progress and trends in regional anesthesia of dogs and cats
Vojtěch Novák, Anna Mandelová ............................................................................. 159

Diagnostic imaging of anticoagulant poisoning in dogs and cats
Ivana Nývltová, Dominik Komenda ........................................................................... 166

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ............................................................ 177
Reproduction in Domestic Animals, Journal of Veterinary Cardiology,
Veterinary and Comparative Oncology, Veterinary Surgery,
Journal of Small Animal Practice, Veterinary Ophthalmology,
Journal of the American Veterinary Medical Association, Veterinary Record,
Veterinary Surgery, Veterinary Radiology and Ultrasound

PHOTOGALERY
Skin diseases
Jaroslava Šeflová ........................................................................................................ 187

NEWS

HERE INFORMS THE STATE VETERINARY MANAGEMENT
Veterinary supervision trained the cooperation in the disposal
of dangerous diseases in the military area in Boletice
Petr Majer ..................................................................................................................... 192

INFORMATION FROM THE CZECH ASSOCIATION OF THE NATURE
Common vole Microtus arvalis predators in rescue stations
in the years 2007–2018
Petr Stýblo .................................................................................................................... 194

ZOO PRAGUE
Myasis in Karelian reindeer (Rangifer tarandus fennicus)
Roman Vodička, Robin Ehl, Ondřej Máca  .................................................................... 199

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS
Neoplasias of the pancreas in one cat and one dog
František Jelínek, Daniela Vozková, Martin Lokaj, Štefan Majiroš ................................ 205

 

EDITORIAL
Roman Kvapil .................................................................................................................. 85

OBSAH ............................................................................................................................ 87

PŮVODNÍ ČLÁNKY
Intranukleární kokcidióza želv
Lada Hofmannová ........................................................................................................... 91

Výživa psů a koček s onemocněním jater
Eva Štercová, Jana Tšponová ......................................................................................... 95

ABSTRAKTA ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ............................................................ 110
Veterinary Surgery, Journal of Veterinary Emergency and Critical Care,
Journal of Veterinary Internal Medicine, Veterinary Comp Oncology,
Veterinary Dermatology, Journal of Pharmacology and Therapy,
Veterinary Ophthalmology

FOTOGALERIE
Operace dutiny břišní u drobných savců
Pavla Holá .................................................................................................................... 119

ZPRÁVY
Zde informuje Státní veterinární správa ČR Česká republika po roce a tři čtvrtě
oficiálně zemí bez afrického moru prasat
Petr Majer .................................................................................................................... 122

INFORMACE Z ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
Souhrnné výsledky práce záchranných stanic v roce 2018
Petr Stýblo .................................................................................................................. 125

ZOO PRAHA
Všední den veterinářů v Zoo Praha
Roman Vodička .......................................................................................................... 129

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KASUISTIKY
Leiomyosarkom dělohy a hyperplazie endometria
u křečka zlatého
František Jelínek, Daniela Vozková ........................................................................... 134

POKYNY AUTORŮM ................................................................................................. 142

 

EDITORIAL
Roman Kvapil .............................................................................................................. 85

CONTENTS ................................................................................................................. 87

ORIGINAL PAPERS
Tortoise intranuclear coccidiosis
Lada Hofmannová ....................................................................................................... 91

Nutrition of dogs and cats with liver disease
Eva Štercová, Jana Tšponová .................................................................................... 95

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ........................................................... 110
Veterinary Surgery, Journal of Veterinary Emergency and Critical Care,
Journal of Veterinary Internal Medicine, Veterinary Comp Oncology,
Veterinary Dermatology, Journal of Pharmacology and Therapy,
Veterinary Ophthalmology

PHOTOGALERY
Abdominal surgery in small mammals
Pavla Holá ............................................................................................................... 119

NEWS
Here informs the State veterinary management
The Czech Republic officially after 21 months African
swine fever free country
Petr Majer .............................................................................................................. 122

Information from the Czech Association of the nature
Animal rescue stations annual report 2018
Petr Stýblo ............................................................................................................. 125

ZOO PRAGUE
An ordinary day of vets in Prague ZOO
Roman Vodička ..................................................................................................... 129

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS
Leiomyosarcoma of the uterus and hyperplasia
of the endometrium in a golden hamster
František Jelínek, Daniela Vozková ..................................................................... 134


INSTRUCTIONS FOR AUTHORS ....................................................................... 142

OBSAH 

EDITORIAL
Roman Kvapil .......................................................................................................... 1

PŮVODNÍ ČLÁNKY

Analgezie u březích fen a koček – přehled
Petr Raušer, Eliška Cigánková, Robert Novotný ..................................................... 9

Oční hlístice Thelazia callipaeda: nový patogen psů v České republice
Lada Hofmannová, Martin Otáhal, Miroslav Špírek, David Modrý.......................... 19

Orbitální meningeom u psa. Kazuistika
Tereza Štěpánek-Zavadilová, Martina Kaufmannová, Martin Kuncl....................... 25

Kĺbová výživa u mladých psov
Martin Marko........................................................................................................... 33

Parvoviróza u novorozených štěňat greyhoundů –
popis neobvyklého případu
Pavel Mužík, Jitka Humpová, Oto Huml ................................................................ 41

ABSTRAKTA ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ .................................................. 49

Veterinary Surgery, Journal of Veterinary Emergency and Critical Care,
Journal of Veterinary Internal Medicine, Journal of the American Animal
Hospital Association, Veterinary Comp Oncology, Veterinary Dermatology,
Reproduction In Domestic Animals


FOTOGALERIE
Změny spojivky
Pavel Hron ............................................................................................................. 59

ZPRÁVY
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Rok 2018 v oblasti státního veterinárního dozoru
Petr Majer .............................................................................................................. 65

Informace z Českého svazu ochránců přírody
Občanská věda pomohla v zimě 2018/2019 vyčíslit extrémní pokles početnosti
kosa černého Turdus merula
Petr Stýblo ..............................................................................................................69

ZOO Praha
Stomatologický výkon u samice hrabáče kapského (Orycteropus afer)
Roman Vodička , Robert Novotný .......................................................................... 73

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KASUISTIKY
Anaplastický astrocytom v mozku psa
František Jelínek, Vilma Hypská ........................................................................... 76

 

CONTENTS

EDITORIAL
Roman Kvapil ........................................................................................................ 1

ORIGINAL PAPERS
Analgesia for pregnant bitches and cats – a review
Petr Raušer, Eliška Cigánková, Robert Novotný ................................................... 9

The eyeworm Thelazia callipaeda: a new pathogen of dogs in the Czech
Republic
Lada Hofmannová, Martin Otáhal, Miroslav Špírek, David Modrý ....................... 19

Orbital meningioma in the dog. Case report
Tereza Štìpánek-Zavadilová, Martina Kaufmannová, Martin Kuncl ..................... 25

Join nutrition in young dogs
Martin Marko ....................................................................................................... 33

Parvovirosis in newborn puppis of greyhounds –
description of an unusual case
Pavel Mužík, Jitka Humpová, Oto Huml ............................................................. 41

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ................................................... 49
Veterinary Surgery, Journal of Veterinary Emergency and Critical Care,
Journal of Veterinary Internal Medicine, Journal of the American Animal Hospital
Association, Veterinary Comp Oncology, Veterinary Dermatology, Reproduction In
Domestic Animals

PHOTOGALERY
Patological changes of the conjunctiva
Pavel Hron ........................................................................................................... 59

NEWS
Here informs the State veterinary management
The Field of State Veterinary Supervision in 2018
Petr Majer ............................................................................................................ 65

Information from the Czech Association of the nature

Civilian science helped to quantify the extreme decline in the number

of common blackbird (Turdus merula) the winter of 2018/2019
Petr Stýblo ............................................................................................................ 69

ZOO Prague
Aadvark (Orycteropus afer) – stomatological procedure
Roman Vodièka , Robert Novotný ....................................................................... 73

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS
Anaplastic astrocytoma in the brain of a dog
František Jelínek, Vilma Hypská ......................................................................... 76

OBSAH ................................................................................................................................... 211

EDITORIAL
Roman Kvapil ......................................................................................................................... 209

PŮVODNÍ ČLÁNKY
Giardie a jejich výskyt u různých druhů zvířat
Lada Hofmannová .................................................................................................................. 215

Chronická průjmová onemocnění psů a koček,
úloha střevní mikrobioty a dietní management
Eva Štercová, Jana Tšponová ............................................................................................... 223

Vliv virových onemocnění na zdravotní stav populace včelstev
Jana Prodělalová, Eliška Čukanová, Romana Moutelíková,
Martin Kamler, Dalibor Titěra ................................................................................................. 238

ABSTRAKTA ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ .................................................................... 249
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care,
Veterinary Comp Oncology, Veterinary Ophthalmology, Veterinary Surgery,
Veterinary Dermatology, Veterinary Radiology & Ultrasound, doi.org

FOTOGALERIE
Stomatologie ve veterinární medicíně
Michal Čáp ............................................................................................................................ 255

ZPRÁVY

ZDE INFORMUJE STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
Vítězem dvanáctého ročníku soutěže veterinárních středních škol
jsou studenti z Boskovic
Petr Majer ............................................................................................................................. 259

INFORMACE Z ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
Centrální databáze zvířat Národní sítě záchranných stanic na příkladu
kalouse ušatého Asio otus
Petr Stýblo ............................................................................................................................ 261

ZOO PRAHA
Drobný chirurgický výkon u samce želvy obrovské
(Aldabrachelys gigantea) Tora
Roman Vodička , Robert Novotný ........................................................................................ 265

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KASUISTIKY
Tumory a tumoriformní léze dělohy u pěti fen
František Jelínek .................................................................................................................. 269

REJSTŘÍKY 2018 ................................................................................................................ 278

 

CONTENTS ........................................................................................................................ 211

EDITORIAL
Roman Kvapil ..................................................................................................................... 209

ORIGINAL PAPERS

Giardia and their occurrence in various animal species
Lada Hofmannová .............................................................................................................. 215

Chronic diarrhoeal diseases of dogs
and cats, the role of intestinal microbiota and dietary management
Eva Štercová, Jana Tšponová ........................................................................................... 223

The effect of viral infections on honeybee colony condition
Jana Prodělalová, Eliška Čukanová, Romana Moutelíková,
Martin Kamler, Dalibor Titěra .............................................................................................. 238

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ..................................................................... 249
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care,
Veterinary Comp Oncology, Veterinary Ophthalmology, Veterinary Surgery,
Veterinary Dermatology, Veterinary Radiology & Ultrasound, doi.org

PHOTOGALERY
Stomatology in veterinary medicine
Michal Čáp ........................................................................................................................... 255

NEWS

HERE INFORMS THE STATE VETERINARY MANAGEMENT
The winners of the twelfth year of the veterinary secondary schools competition
are students from Boskovice
Petr Majer ............................................................................................................................ 259

INFORMATION FROM THE CZECH ASSOCIATION OF THE NATURE
The central animal database of National network rescue stations –
The long-eared owl (Asio otus) as an example
Petr Stýblo ........................................................................................................................... 261

ZOO PRAGUE
The small surgery in male giant tortoise
(Aldabrachelys gigantea) Toro
Roman Vodička , Robert Novotný ....................................................................................... 265

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS
Tumours and tumour-like lesions in five bitches
František Jelínek ................................................................................................................. 269

INDEX 2018 ........................................................................................................................ 278

 

VL 3/2018

Editorial
Roman Kvapil..............................................................................................129
Původní články
Diabetes mellitus u morčat – sporadické, nebo přehlížené onemocnění?
Lada Hofmannová........................................................................................135
Výživa psů a koček při nežádoucích reakcích na krmivo
Eva Štercová, Jana Krejcarová......................................................................143
Překladové články
Terapie kryptorchismu u psa – chirurgické možnosti
Xavier Levy..................................................................................................157
Abstrakta ze zahraničních časopisů.............................................................163
Reproduktion in Domestic Animals, Veterinary Ophtalmology,
Veterinary Dermatology, doi.org, Veterinary Emergency and Critical Care,
Veterinary Pharmacology and Therapeutics, Veterinary Surgery, Vet Comp Oncol,
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, Vet Dermatol,
Reprod Dom Anim, Vet Radiol Ultrasound, Journal of Veterinary Cardiology.
Fotogalerie
Patologický růst zubů u drobných savců
Pavla Holá..................................................................................................178
Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa
Rok afrického moru prasat na území České republiky
Petr Majer, Petr Vorlíček..............................................................................185
Informace z Českého svazu ochránců přírody
Plazi, obojživelníci a savci přijímaní do záchranných stanic v letech 2007–2017
Petr Stýblo.................................................................................................186
Zoo Praha
Hrabáč kapský (Orycteropus afer)
Roman Vodička..........................................................................................193
Klinicko-patologické kasuistiky
Glandulárně-cystická hyperplazie a adenokarcinom endometria u samice králíka
František Jelínek, Vilma Hypská...................................................................199
Předplatné časopisů....................................................................................207
Pokyny autorům..........................................................................................208

 

Editorial
Roman Kvapil..............................................................................................129
Original papers
Diabetes mellitus in guinea pigs – sporadic or marginalized disease?
Lada Hofmannová........................................................................................135
Nutrition of dogs and cats in adverse food reactions
Eva Štercová, Jana Krejcarová......................................................................143
Translated articles
Therapy of cryptorchidism in dog – surgical options
Xavier Levy..................................................................................................157
Abstracts from foreign journals.....................................................................163
Reproduktion in Domestic Animals, Veterinary Ophtalmology,
Veterinary Dermatology, doi.org, Veterinary Emergency and Critical Care,
Veterinary Pharmacology and Therapeutics, Veterinary Surgery, Vet Comp Oncol,
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, Vet Dermatol,
Reprod Dom Anim, Vet Radiol Ultrasound, Journal of Veterinary Cardiology.
Photogalery
Pathological growth of teeth in small mammals
Pavla Holá..................................................................................................178
News
Here informs the State veterinary management
The year of African swine fever in Czech Republic territory
Petr Majer, Petr Vorlíček.............................................................................185
Information from the Czech Association of the nature
Reptiles, amphibians and mammals adopted
in rescue stations in years 2007–2017
Petr Stýblo.................................................................................................186
Zoo Prague
Aardvark (Orycteropus afer)
Roman Vodička..........................................................................................193
Clinicopathological case reports
Cystic endometrial hyperplasia and adenocarcinoma
of the endometrium in a rabbit female
František Jelínek, Vilma Hypská..................................................................199
journal subscription.....................................................................................207
instruction for authors..................................................................................208

VL 2/2018

Editorial
Roman Kvapil.............................................................................................. 65
Původní články
Výživa psů a koček s chronickým onemocněním ledvin
Eva Štercová................................................................................................71
Kloubní výživa psů a koček
Jana Krejcarová, Eva Štercová...................................................................... 83
Překladové články
Diagnostika a terapie systémové hypertenze u koček
Lisa Keller...................................................................................................94
Abstrakta ze zahraničních časopisů.........................................................102
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care,
Veterinary Comp Oncology, Veterinary Ophthalmology, Veterinary Surgery,
Reproduction in Domestic Animals, Veterinary Dermatology,
Veterinary Radiology & Ultrasound, doi.org
Fotogalerie
Onemocnění rohovky
Tereza Štěpánek Zavadilová.........................................................................109
Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa
Výsledky monitoringu Aujeszkyho choroby
v tuzemské populaci prasat divokých............................................................115
Podíl nevyhovujících nálezů cizorodých látek
v potravinovém řetězci se loni dále snižoval
Petr Majer, Petr Vorlíček.............................................................................115
Informace z Českého svazu ochránců přírody
Ptáci přijímaní do záchranných stanic v letech 2007–2017
Petr Stýblo.................................................................................................117
Zoo Praha
Orangutan sumaterský (Pongo abelii) 0,1 – stomatologický výkon
Roman Vodička, Petra Hliňáková, Michaela Braunová, Miroslav Hmirák...........120
Klinicko-patologické kasuistiky
Cystomatóza ceruminózních žláz u kočky
František Jelínek, Daniela Vozková...............................................................123
Předplatné časopisů.................................................................................127

Editorial
Roman Kvapil...............................................................................................65
Original papers
Nutrition of dogs and cats with chronic kidney disease
Eva Štercová................................................................................................71
Joint nutrition of dogs and cats
Jana Krejcarová, Eva Štercová.......................................................................83
Translated articles
Diagnosis and treatment of systemic hypertension in cats
Lisa Keller...................................................................................................94
Abstracts from foreign journals................................................................102
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care,
Veterinary Comp Oncology, Veterinary Ophthalmology, Veterinary Surgery,
Reproduction in Domestic Animals, Veterinary Dermatology,
Veterinary Radiology & Ultrasound, doi.org
Photogalery
Corneal diseases
Tereza Štěpánek Zavadilová..........................................................................109
News
Here informs the State veterinary management
Aujeszky‘s disease in domestic wild boar population – monitoring results.........115
Percentage of foreign substances unsatisfactory
findings in food chain decreased last year
Petr Majer, Petr Vorlíček...............................................................................115
Information from the Czech Association of the nature
Birds admited to National Network of Rescue Centers in 2007–2017
Petr Stýbl.................................................................................................. 117
Zoo Prague
Sumatran orangutan (Pongo abelii) 0,1 – stomatological procedure
Roman Vodička, Petra Hliňáková, Michaela Braunová, Miroslav Hmirák............120
Clinicopathological case reports
Ceruminous cystomatosis in a cat
František Jelínek, Daniela Vozková...............................................................123
Journal subscription.................................................................................127

Strana 1 z 6