Tigis

AVN 3/2020

OBSAH

Editorial .............................................................................................73

 Obsah ...............................................................................................75

Přehledné články

Infekční komplikace u pacientů po transplantaci ledviny
Eva Kieslichová ................................................................................. 79

Možnosti nutričních intervencí u nemocných s onemocněním ledvin
Miroslava Matějková, Jan Vachek ..................................................... 85

Kostní nádor u hemodialyzovaného pacienta:
od paliace k transplantaci
Robert Rakowski, Roman Kantor,
Anita Pokorná, Sylvie Dusilová Sulková ............................................ 92

Přehledné články

Transplantační léčba u pacientů s diabetes mellitus
Peter Girman ..................................................................................... 100

Dopis redakci

Poznámka ke kvantitativnímu hodnocení albuminurie
Otto Schück, Halima Gottfriedová ....................................................... 104

Historické ohlédnutí Nefrologický předatestační test.
Znáte správné odpovědi? .................................................................... 106

Předplatné ........................................................................................... 107

Pokyny autorům ................................................................................. 108

 

CONTENTS

Editorial ................................................................................................... 73

Contents .................................................................................................. 75

Reviews

Infectious complications in kidney transplant recipients
Eva Kieslichová ........................................................................................ 79

Dietary interventions in chronic kidney disease
Miroslava Matějková, Jan Vachek ............................................................. 85

Bone tumor in a haemodialysis patient:
a road from palliative care to kidney transplantation
Robert Rakowski, Roman Kantor,
Anita Pokorná, Sylvie Dusilová Sulková .................................................... 92

Transplant therapy for patients with diabetes mellitus
Peter Girman ............................................................................................ 100

Letter to the editor Our note to quantitative assessment of albuminuria
Otto Schück, Halima Gottfriedová ............................................................. 104

Historical review From the past nephrology board examination
– do you know the correct answers? ......................................................... 106

Journal subscription ................................................................................ 107

Instruction for authors .............................................................................. 108 

 

 OBSAH

Editorial
Richard Rokyta .........................................................................................................73

OBSAH .....................................................................................................................75

 Přehledné články

Jitka Fricová
Úskalí léčby chronické bolesti opioidními a neopioidními analgetiky ...................... 79

Jiří Slíva
Fixní kombinace paracetamol + ibuprofen ............................................................... 83

Blanka Adamová, Eva Vlčková
Obecné zásady diagnostiky a léčby neuropatické
bolesti se zaměřením na využití opioidů .................................................................. 88

Eva Uchytilová, Petr Píza, Eva Kieslichová
Multimodální pooperační analgezie ......................................................................... 96

Kazuistika

Dagmar Brančíková
Individualizace léčby průlomové bolesti – kazuistika onkologické pacientky .......... 103

Dopis redakci

Nataša Popperová
Srovnání české a britské algeziologie – zkušenosti z klinické praxe ........................ 106

Informace

Kalendář vědeckých akcí ........................................................................................... 110
Předplatné .................................................................................................................. 111
Pokyny autorům .......................................................................................................... 112

 

CONTENT

Editorial
Richard Rokyta ......................................................................................................... 73
Content ..................................................................................................................... 75

Reviews

Jitka Fricová
The difficulties of chronic pain treatment with
opioid and non-opioid analgesics ............................................................................... 79

Jiří Slíva
A fixed combination of paracetamol and ibuprofen ..................................................... 83

Blanka Adamová, Eva Vlčková
General principles of diagnosis and treatment
of neuropathic pain focused on the opioid use ........................................................... 88

Eva Uchytilová, Petr Píza, Eva Kieslichová
Multimodal postoperative analgesia ............................................................................ 96

Case report

Dagmar Brančíková
Personification of the treatment breakthrough pain
- a case report patient with malignant dissease .......................................................... 103

Letter to the editor

Nataša Popperová
The comparison of Czech and British algesiology
- experiences from clinical practice .............................................................................. 106

Informations

Itinerary of scientific events .......................................................................................... 110

Journal subscription .................................................................................................. 111

Instruction for authors ............................................................................................... 112

 

 

 

CSF obalka 1 2020 

OBSAH

Editorial ............................................................................................................... 1

Dopis redakci ...................................................................................................... 4


Přehledné články

Hoffmanová I.
Současný pohled na patofyziologii celiakie ......................................................... 6

Kittnar O., Slavíček J.
Analýza elektrického srdečního pole ................................................................. 13

Mourek J.
Náš příspěvek k řešení problému vysoké odolnosti
novorozených savců vůči kyslíkové nedostatečnosti ......................................... 19

Rokyta R., Holeček V.
Interpretace a terapie oxidačního stresu ............................................................ 26

Zprávy ................................................................................................................ 30

Pokyny autorům ................................................................................................. 31

Předplatné ......................................................................................................... 32

 

CONTENTS

Editorial ............................................................................................................... 1

Letter to the editor ............................................................................................... 4

Reviews

Hoffmanová I.
Current insights into the pathophysiology of celiac disease ................................ 6

Kittnar O., Slavíček J.
Analysis of the electrical heart field .................................................................... 13

Mourek J.
Our contribution to the problem
of high resistance of newborn mammals to oxygen deficiency .......................... 19

Rokyta R., Holeček V.
Oxidative stress – interpretation and therapy ..................................................... 26

News ................................................................................................................... 30

Instructions for authors ........................................................................................ 31

Journal subscription ............................................................................................. 32

OBSAH

Editorial
Richard Rokyta .........................................................................................................,.................... 41

Obsah ............................................................................................................................................ 43

Původní práce

Ľubomíra Lizáková, Zuzana Novotná, Beáta Greššhálsz, Valéria Horanská
Hodnotenie bolesti detského pacienta pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti ................... 47

Přehledné články

Ondřej Sláma
Metadon v léčbě nádorové bolesti ................................................................................................ 52

Ivan Vrba
Úspěšné zvládnutí úporné opioidy indukované obstipace – kazuistika ........................................ 57

Irena Závadová
Léčba bolesti u umírajících pacientů ............................................................................................. 61

Marcela Grünerová Lippertová, Přemysl Vlček
Historie proměn léčby bolesti ........................................................................................................ 65

Zprávy

Zprávy a informace z IPVZ ............................................................................................................ 72

 

CONTENT

Editorial
Richard Rokyta ............................................................................................................................. 41

Content .......................................................................................................................................... 43

Original paper

Ľubomíra Lizáková, Zuzana Novotná, Beáta Greššhálsz, Valéria Horanská
Assessment of child patient pain in the provision of nursing care ............................................... 47

Reviews

Ondřej Sláma
Methadone in cancer related pain .............................................................................................. 52

Ivan Vrba
Successful controlling of persistent opioid induced constipation – case report ......................... 57

Irena Závadová
Pain management in dying patients .......................................................................................... 61

Marcela Grünerová Lippertová, Přemysl Vlček
History of changes in pain treatment ......................................................................................... 65

News IPVZ news ....................................................................................................................... 72

AVN 2/2020

Obsah

Editorial ....................................................................................................................................... 37 

Obsah
........................................................................................................................................... 39


Přehledné články

Klinická rizika a komplikace HD/HDF z technických příčin
František Lopot, Jana Mertová, František Švára, Vladimír Polakovič ........................................... 41

Zvládání zátěže u dialyzovaných pacientů
Markéta Janošcová, Jana Haluzíková ........................................................................................... 59

Biopsie nulté hodiny u zemřelých dárců ledviny. Vztah k funkci štěpu dítěte
Matoušovic Karel, Burkert Jan, Špatenka Jaroslav,
Háček Jaromír, Jonáš David, Opatrný Jan ...................................................................................... 65

Vzpomínka ...................................................................................................................................... 70

 

CONTENTS

Reviews

Clinical risks and complications in HD/HDF caused by technical problem
František Lopot, Jana Mertová, František Švára, Vladimír Polakovič ................................................ 41

Coping strategies in dialyzed patients
Markéta Janošcová, Jana Haluzíková ................................................................................................ 59

Original paper

Zero-time renal biopsy in deceased kidney donors. Its relation to a graft function in children
Matoušovic Karel, Burkert Jan, Špatenka Jaroslav,
Háček Jaromír, Jonáš David, Opatrný Jan
......................................................................................... 65

Remembrance .................................................................................................................................... 70

OBSAH

Editorial ............................................................................................................................... 4

Přehledné články

Rossmeislová L.
Tuková tkáň a její interakce s mikroprostředím ovlivněným lymfatickou drenáží ............... 48

Nečas E., Faltusová K.
Současný pohled na krvetvornou tkáň ............................................................................... 57

Opatřilová E., Nováková M.
Betablokátory včera, dnes a zítra ........................................................................................ 68

Rokyta R., Holeček V.
Lymfatický oběh a lymfedém ............................................................................................... 73

Zprávy .................................................................................................................................. 78

Z historie .............................................................................................................................. 80

Rejstříky 2019 .......................................................................................................................82

Pokyny autorům ................................................................................................................... 83

Předplatné ............................................................................................................................ 84


CONTENTS

Editorial .................................................................................................................................. 45

Reviews

Rossmeislová L.
Adipose tissue and its interaction with microenvironment regulated by lymphatic drainage ... 48

Nečas E., Faltusová K.
Current understanding of the haematopoietic tissue ................................................................ 57

Opatřilová E., Nováková M.
Past, present and future of beta-blockers .................................................................................. 68

Rokyta R., Holeček V.
Lymphatic system and lymphoedema ......................................................................................... 73

News ............................................................................................................................................ 78

From history ................................................................................................................................. 80

Instructions for authors ................................................................................................................. 83

Index 2019 .................................................................................................................................... 83

Journal subscription ...................................................................................................................... 84 

 

 

 

 

 

 

AVN 1/2020

OBSAH

Editorial ........................................................................................................................................ 1

Obsah
........................................................................................................................................... 3

Přehledné články

Management symptomů u pacientů s pokročilým
onemocněním ledvin: bolest a dušnost
Barbora Szonowská, Magdaléna Štěpánová, Eva Zlatošová,
Markéta Dvořáková, Vladimír Polakovič ........................................................................................ 5

Trombotické mikroangiopatie v nefrologii
Jan Vachek, Adéla Maříková, Oskar Zakiyanov, Vladimír Tesař .................................................. 14

Vazače fosfátů a jejich pozice v léčbě hyperfosfatemie u hemodialyzovaných pacientů
František Švára, Sylvie Dusilová Sulková ..................................................................................... 21

Zprávy ........................................................................................................................................... 34

Předplatné .................................................................................................................................... 35

Pokyny autorům ........................................................................................................................... 36

 

CONTENTS

Editorial ........................................................................................................................................... 1

Contents .......................................................................................................................................... 3

Reviews
 

Symptom management in advanced chronic kidney disease patients:
Pain and dyspnoe
Barbora Szonowská, Magdaléna Štěpánová, Eva Zlatošová,
Markéta Dvořáková, Vladimír Polakovič ............................................................................................ 5

Thrombotic microangiopathies in nephrology
Jan Vachek, Adéla Maříková, Oskar Zakiyanov, Vladimír Tesař ....................................................... 14

Phosphate binders and their position in the treatment of haemodialysis patients
František Švára, Sylvie Dusilová Sulková ......................................................................................... 21

News ................................................................................................................................................. 34

Journal subscription ....................................................................................................................... 35

Instruction for authors ..................................................................................................................... 36

OBSAH

Editorial Richard Rokyta ................................................................................................................................. 1

Obsah .......................................................................................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,........ 3

 

Původní práce – kazuistika

Petr Cvrček Obtížně řešitelná postherpetická neuralgie – kazuistika ............................................................. 7

 

Přehledné články

Tomáš Nežádal Migréna – současné možnosti terapie ................................................................................. 12

Ivan Vrba, Jiří Kozák Opioidy vyvolaná obstipace – nové možnosti léčby .................................................... 21

Edvard Ehler Bolestivá diabetická neuropatie ............................................................................................... 29

Karel Nesměrák Historický vývoj anestetik ................................................................................................... 32

 

CONTENT

Editorial Richard Rokyta ............................................................................................................................... 1

Content ......................................................................................................................................................... 3

 

Original paper – case report

Petr Cvrček Intractable postherpetic neuralgia – case report ....................................................................... 7

 

Reviews

Tomáš Nežádal Migraine – current treatment options ................................................................................. 12

Ivan Vrba, Jiří Kozák Opioid-induced constipation – new treatment possibilities ......................................... 21

Edvard Ehler Painful diabetic neuropathy .................................................................................................... 29

Karel Nesměrák Historical development of anesthetics ............................................................................... 32

 

 

Psych 4 19 obalka 400

 

EDITORIAL ....................................................................................................... 161

SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI ............................................................................ 162

OBSAH .............................................................................................................. 165

PŮVODNÍ PRÁCE

Karolína Mladá, Pavla Čermáková, Tomáš Formánek, Petr Winkler
The CZEch Mental health Study (CZEMS): prevalence, disabilitaa
absence léčby duševních onemocnění v obecné české populaci ..................... 167

Pavla Čermáková, Hynek Pikhart, Vendula Machů,
Růžena Kubínová, Martin Bobák

Příznaky deprese u starších lidí v šesti městech České republiky .................... 172

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Vojtěch Viktorin, Tomáš Páleníček
Auditorně evokované stabilní odpovědi (ASSR) u afektivních poruch .............. 178

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Rozmarýn lékařský (Rosmarinus officinalis L.)
a jeho účinky na nervový systém ...................................................................... 183

VZDĚLÁVÁNÍ

Lukáš Hejtmánek, Iveta Fajnerová
Využití virtuální reality v psychiatrii ................................................................... 188

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Pavel Mohr, Jiří Masopust
Lurasidon: profil antipsychotika druhé generace .............................................. 197

ZPRÁVY ........................................................................................................... 205

NOVÉ KNIHY ................................................................................................... 210

PŘEČETLI JSME ZA VÁS ............................................................................... 210

REJSTŘÍKY 2019 ............................................................................................. 211

 

 

CONTENTS

EDITORIAL ....................................................................................................... 161

SOCIAL EVENTS ............................................................................................. 162

CONTENTS ...................................................................................................... 165

ORIGINAL PAPERS

Karolína Mladá, Pavla Čermáková, Tomáš Formánek, Petr Winkler
The CZEch Mental health Study (CZEMS):
prevalence, disabilityand treatment
gap in people with mental disordersin Czech general population ..................... 167

Pavla Čermáková, Hynek Pikhart, Vendula Machů,
Růžena Kubínová, Martin Bobák
Depressive symptoms in older adults in six towns of Czechia .......................... 172

REVIEWS

Vojtěch Viktorin, Tomáš Páleníček
Auditory evoked steady-state responses (ASSR) in affective disorders ........... 178

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Rosemary (Rosmarinus officinalis L.)
and its effectson the nervous system ................................................................ 183

CME

Lukáš Hejtmánek, Iveta Fajnerová
The use of virtual reality in psychiatry ............................................................... 188

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLO GICALSOCIETY

Pavel Mohr, Jiří Masopust
Lurasidone: a profile of the second-generation antipsychotic ........................... 197

NEWS ................................................................................................................ 205

NEW BOOKS .................................................................................................... 210

WE HAVE READ FOR YOU ............................................................................. 210

INDEX 2019 ...................................................................................................... 211

 

Strana 1 z 17