Tigis

Tigis_Casopisy_GDPR
Tigis left 25let

OBSAH

Editorial .................................................................................................................. 1

DIABETOLOGIE

Eva Tůmová, Michal Vrablík
Léčba diabetické dyslipidemie na základě patofyziologických
principů ................................................................................................................... 9

Jan Schovánek, Ondřej Krystyník, Dominika Goldmannová,
David Karásek, Ľubica Cibičková
Význam kontinuálního monitoringu glykemií v těhotenství
u pacientek s gestačním diabetem ........................................................................ 15

Lenka Palová Jelínková, Klára Dáňová

Vzájemná kooperace mezi imunitními buňkami při vzniku
a prevenci diabetu 1. typu ....................................................................................... 22

METABOLISMUS

Zlatko Marinov, Cecília Marinová
Obezita a dětská ledvina .......................................................................................... 29

ENDOKRINOLOGIE

Richard Hampl, Luboslav Stárka

Endokrinní disruptory a neurodegenerativní
a neuropsychiatrické poruchy ................................................................................... 38

Richard Hampl, Marie Bičíková, Luboslav Stárka

Střevní mikrobiom a mozek........................................................................................ 43

INFORMACE ............................................................................................................. 51

Pokyny autorům ......................................................................................................... 52

 

CONTENTS

Editorial ........................................................................................................................ 1

DIABETOLOGY

Eva Tůmová, Michal Vrablík
The treatment of diabetic dyslipidemia based
on pathophysiological mechanisms .............................................................................. 9

Jan Schovánek, Ondřej Krystyník, Dominika Goldmannová,

David Karásek, Ľubica Cibičková
The importance of continous glucose monitoring
in gravidity in patients with gestational diabetes .......................................................... 15

Lenka Palová Jelínková, Klára Dáňová

Immune cell crosstalk in development and
prevention of type 1 diabetes ........................................................................................ 22

METABOLISM

Zlatko Marinov, Cecília Marinová

Obesity and the child‘s kidney ....................................................................................... 29

ENDOCRINOLOGY

Richard Hampl, Luboslav Stárka
Endocrine disruptors and neurodegenerative
and neuropsychiatric disorders ...................................................................................... 38

Richard Hampl, Marie Bičíková, Luboslav Stárka
Gut microbiome and brain .............................................................................................. 43

INFORMATIONS ............................................................................................................. 51

Jurnal subscription .......................................................................................................... 52

OBSAH

EDITORIAL ............................................................................................................................... 1

OBSAH ...................................................................................................................................... 2

PŮVODNÍ PRÁCE

Barbora Kohútová, Tomáš Novák, Jiří Kožený, Lýdie Tišanská,Kateřina Mravčíková,
Josef Bednařík, Cyril Höschl
Komorbidity a kvalita života pacientů s diagnózou schizofrenie, depresivní poruchy,
generalizované úzkostné poruchy a neuropatické bolesti: Projekt COSMOS ........................... 4

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Jakub Korčák, Filip Tylš, Jiří Horáček
Psilocybin: farmakologie, fenomenologiea teorie úèinku .......................................................... 11

Marek Preiss, Tereza Příhodová, Jindra Marková, Veronika Juríčková
Zralá, optimální a harmonická osobnost – pohled
z hlediska integrace a integrity osobnosti ................................................................................. 21

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Meduňka lékařská (Melissa officinalis L.)a její účinky na nervový systém ................................ 26

VZDĚLÁVÁNÍ

Monika Dudová
Cíle, metody a techniky multidisciplinárního týmu v Centru duševního zdraví ......................... 32

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Jiří Masopust, Pavel Mohr, Martin Anders
Kariprazin: profil nového antipsychotika ................................................................................... 38

ZPRÁVY ................................................................................................................................... 47

 

CONTENTS

EDITORIAL ............................................................................................................................. 1

CONTENTS ............................................................................................................................ 2

ORIGINAL PAPERS

Barbora Kohútová, Tomáš Novák, Jiří Kožený, Lýdie Tišanská,Kateřina Mravčíková,
Josef Bednařík, Cyril Höschl
Comorbidities and Quality of Life of Patients Diagnosedwith Schizophrenia,
Depressive Disorder, Generalised AnxietyDisorder
and Neuropatic Pain: COSMOS Project ................................................................................... 4

REVIEWS

Jakub Korčák, Filip Tylš, Jiří Horáček
Psilocybin: pharmacology, phenomenology,and theory of action ............................................ 11

Marek Preiss, Tereza Příhodová, Jindra Marková, Veronika Juríčková
Mature, optimal and harmonious personality throughthe lens
of personality integration and integrity ..................................................................................... 21

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Lemon balm (Melissa officinalis L.) and its effectson the nervous system .............................. 26

CME

Monika Dudová
Aims, methods and techniques in a multidisciplinary teamin Mental Health Center ............... 32

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL SOCIETY

Jiří Masopust, Pavel Mohr, Martin Anders
Cariprazine: a profile of new antipsychotic .............................................................................. 38

COMMUNICATIONS ............................................................................................................... 47

 

EDITORIAL
Vít Petrů ............................................................................................................. 1

SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI V ČSAKI
Laudatio prof. MUDr. Václav Špičák, CSc. ......................................................... 2
Laudatio prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc. ............................... 5
Laudatio doc. MUDr. Vít Petrů, CSc. .................................................................. 6
In memoriam prim. MUDr. Pavel Slavík .............................................................. 8
Udělení Ceny doktora Lišky za publikace v roce 2017 ....................................... 9

PŮVODNÍ PRÁCE

Vliv časného postnatálního podání probiotického kmene
Escherichia coli O83:K24:H31 na rozvoj alergických onemocnění
a vybrané imunologické charakteristiky
Jiří Hrdý, Olga Novotná, Petra Petrásková, Kristýna Boráková,
Rája Lodinová-Žádníková, Ludmila Prokešová ................................................ 17

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Historie transplantologie
Zuzana Sekerková, Alena Sekerková ............................................................... 24

Vzájemná kooperace mezi imunitními buňkami
při vzniku a prevenci diabetu 1. typu
Lenka Palová Jelínková, Klára Dáňová ........................................................... 29

Buňky tlumící imunitu nebo navozující toleranci
Kateřina Arientová, Ilja Stříž ............................................................................ 35

Podzimní exacerbace astmatu u dětí školního věku
Mořic Jurečka, Ondřej Rybníček ..................................................................... 43

KAZUISTIKY

ANCA-asociovaná vaskulitida v klinické praxi
Taťána Ježková ............................................................................................... 50

TERAPIE

Imunoterapie potravinové alergie
Simona Bělohlávková ..................................................................................... 57

KONFERENCE, KONGRESY

XX. Beskydské alergologické a imunologické dny
(abstrakta přednášek)
Mořic Jurečka .................................................................................................. 65

Zpráva z 15. Mezinárodního symposia imunologie reprodukce
a 50. Výročí Mezinárodního koordinačního výboru reprodukční
imunologie (Varna, Bulharsko, 15.–17. 6. 2018)
Zdenka Ulčová-Gallová ................................................................................... 70

INFORMACE

Stanovisko odborných společností ČLS JEP
k očkování nedonošených dětí ........................................................................ 72

Přehled akcí na rok 2019 ................................................................................. 75

 

EDITORIAL
Vít Petrů ............................................................................................................. 1

SOCIAL EVENTS IN THE CSAKI
Laudatio prof. MUDr. Václav Špičák, CSc. ......................................................... 2
Laudatio prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc. ............................... 5
Laudatio doc. MUDr. Vít Petrů, CSc. .................................................................. 6
In memoriam prim. MUDr. Pavel Slavík .............................................................. 8
Doctor Liška Publishing Award 2017 .................................................................. 9

ORIGINAL PAPERS
The effect of early postnatal administration of probiotic strain
Escherichia coli O83:K24:H31 on development of allergic diseases
and selected immunological characteristics
Jiří Hrdý, Olga Novotná, Petra Petrásková, Kristýna Boráková,
Rája Lodinová-Žádníková, Ludmila Prokešová .................................................. 17

REVIEWS
History of transplantology
Zuzana Sekerková, Alena Sekerková ................................................................ 24

Immune cell crosstalk in development
and prevention of type 1 diabetes
Lenka Palová Jelínková, Klára Dáňová ............................................................. 29

Immunity suppressing or tolerance inducing cells
Kateřina Arientová, Ilja Stříž .............................................................................. 35

Autumn asthma exacerbations in school-age children
Mořic Jurečka, Ondřej Rybníček ....................................................................... 43

CASE REPORT
ANCA-associated vasculitis in clinical practice
Taťána Ježková ................................................................................................. 50

THERAPY
Immunotherapies for food allergy
Simona Bělohlávková ....................................................................................... 57

CONFERENCE, CONGRESS
XXth Beskydy Allergy and Immunology days
Mořic Jurečka ................................................................................................... 65

Report on the 15th International symposium for Immunology
of Reproduction and 50th Anniversary of the International Coordination
Committee for Immunology of Reproduction (June 15–17, 2018,
Varna Bulgaria)
Zdenka Ulčová-Gallová .................................................................................... 70

INFORMATION
Statement of Czech Medical Professional Societies
on the vaccination of preterm newborns .......................................................... 72

Future events 2019 .......................................................................................... 75

OBSAH 

EDITORIAL
Roman Kvapil .......................................................................................................... 1

PŮVODNÍ ČLÁNKY

Analgezie u březích fen a koček – přehled
Petr Raušer, Eliška Cigánková, Robert Novotný ..................................................... 9

Oční hlístice Thelazia callipaeda: nový patogen psů v České republice
Lada Hofmannová, Martin Otáhal, Miroslav Špírek, David Modrý.......................... 19

Orbitální meningeom u psa. Kazuistika
Tereza Štěpánek-Zavadilová, Martina Kaufmannová, Martin Kuncl....................... 25

Kĺbová výživa u mladých psov
Martin Marko........................................................................................................... 33

Parvoviróza u novorozených štěňat greyhoundů –
popis neobvyklého případu
Pavel Mužík, Jitka Humpová, Oto Huml ................................................................ 41

ABSTRAKTA ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ .................................................. 49

Veterinary Surgery, Journal of Veterinary Emergency and Critical Care,
Journal of Veterinary Internal Medicine, Journal of the American Animal
Hospital Association, Veterinary Comp Oncology, Veterinary Dermatology,
Reproduction In Domestic Animals


FOTOGALERIE
Změny spojivky
Pavel Hron ............................................................................................................. 59

ZPRÁVY
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Rok 2018 v oblasti státního veterinárního dozoru
Petr Majer .............................................................................................................. 65

Informace z Českého svazu ochránců přírody
Občanská věda pomohla v zimě 2018/2019 vyčíslit extrémní pokles početnosti
kosa černého Turdus merula
Petr Stýblo ..............................................................................................................69

ZOO Praha
Stomatologický výkon u samice hrabáče kapského (Orycteropus afer)
Roman Vodička , Robert Novotný .......................................................................... 73

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KASUISTIKY
Anaplastický astrocytom v mozku psa
František Jelínek, Vilma Hypská ........................................................................... 76

 

CONTENTS

EDITORIAL
Roman Kvapil ........................................................................................................ 1

ORIGINAL PAPERS
Analgesia for pregnant bitches and cats – a review
Petr Raušer, Eliška Cigánková, Robert Novotný ................................................... 9

The eyeworm Thelazia callipaeda: a new pathogen of dogs in the Czech
Republic
Lada Hofmannová, Martin Otáhal, Miroslav Špírek, David Modrý ....................... 19

Orbital meningioma in the dog. Case report
Tereza Štìpánek-Zavadilová, Martina Kaufmannová, Martin Kuncl ..................... 25

Join nutrition in young dogs
Martin Marko ....................................................................................................... 33

Parvovirosis in newborn puppis of greyhounds –
description of an unusual case
Pavel Mužík, Jitka Humpová, Oto Huml ............................................................. 41

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ................................................... 49
Veterinary Surgery, Journal of Veterinary Emergency and Critical Care,
Journal of Veterinary Internal Medicine, Journal of the American Animal Hospital
Association, Veterinary Comp Oncology, Veterinary Dermatology, Reproduction In
Domestic Animals

PHOTOGALERY
Patological changes of the conjunctiva
Pavel Hron ........................................................................................................... 59

NEWS
Here informs the State veterinary management
The Field of State Veterinary Supervision in 2018
Petr Majer ............................................................................................................ 65

Information from the Czech Association of the nature

Civilian science helped to quantify the extreme decline in the number

of common blackbird (Turdus merula) the winter of 2018/2019
Petr Stýblo ............................................................................................................ 69

ZOO Prague
Aadvark (Orycteropus afer) – stomatological procedure
Roman Vodièka , Robert Novotný ....................................................................... 73

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS
Anaplastic astrocytoma in the brain of a dog
František Jelínek, Vilma Hypská ......................................................................... 76

Obálka

Obsah 1 | 2019

Editorial
Ester Seberová .............................................................................................................. 1

Alergická rýma

Jste připraveni na pylovou sezonu?
Ester Seberová .............................................................................................................. 5

Solné nosní roztoky u alergické a nealergické rýmy
Petr Schalek .................................................................................................................. 11

Domácí prostředí a alergik

Nemoci chladného období a čerstvý vzduch
Magdaléna Pohlová ...................................................................................................... 15

Kůže

Kontaktní iritační a alergická dermatitida
Gabriela Janoušková .................................................................................................... 19

Potravinová alergie

Alergie je i problémem komunikace
Jarmila Richterová ........................................................................................................ 25

Příběhy z naší ambulance
Jarmila Turzíková .......................................................................................................... 28

Kašel

Kašel – co s ním?
Tomáš Kočí ................................................................................................................... 33

Cvičíme pro zdraví

Obyčejná chůze není až tak obyčejná!
Libuše Smolíková ......................................................................................................... 37

EDITORIAL ............................................................................................................................ 1

OBSAH .................................................................................................................................. 2

PROGRAM ............................................................................................................................ 4

ODBORNÁ SYMPOZIA ......................................................................................................... 6
Léčba psychofarmaky v rámci probíhající reformy psychiatrické péče (PS ČLS JEP) .......... 6
Ako budeme liečiś duševné poruchy na Slovensku? ............................................................. 6
Riziko rozvoje psychózy v populaci adolescentů: diagnostika, výzkum, intervence .............. 7
Vybrané biologické markery u schizofrenie –
současný pohled a dopad na klinickou praxi .......................................................................... 9
Terapeutické ovlivnění agitovanosti a násilí .......................................................................... 10
Strategie psychofarmakologické léčby při aplikaci stimulačních metod ................................ 12
Neurobiologie OCD: od animálních modelů k novým možnostem
psychofarmakologické léčby ................................................................................................. 13
Hraniční porucha osobnosti .................................................................................................. 14
(Ne)Bezpečná SSRI? ............................................................................................................ 15
Impulzivita u poruch osobnosti .............................................................................................. 17
Mikrobiom a poruchy příjmu potravy ..................................................................................... 19
První neuropsychiatrický pohár: videokazuistický kvíz .......................................................... 20
Psychedelika: problémové děti psychofarmakologie II .......................................................... 20
Psychické poruchy a aldosterón ............................................................................................ 22
Souvislosti mezi vývojem percepčních mechanismů a úrovní kognitivních funkcí ................ 24
Nové krevní biomarkery pro včasnou diagnostiku, prognózu
a průběh Alzheimerovy nemoci ............................................................................................. 26
Systém ochranného léčení v České republice II.
Otázky a otazníky kolem ochranného léčení ........................................................................ 27
Limity ochranného léčení a společnosti ................................................................................ 27
Ochranné léčení ve formě ambulantní vs. ochranné léčení ve formě ústavní ...................... 27
Ochranné léčení – Trendy farmakoterapie ........................................................................... 27
Neurotransmiterové systémy v synchronizaci cirkadiánních hodin ...................................... 28
Edukační dopoledne ČNPS: Léčba psychofarmaky 2018 ................................................... 30

WORKSHOPY ..................................................................................................................... 31
Ctnosti jako zdroje psychopatologie ovlivňující spolupráci při její
farmakoterapii u různých typů pacientů ............................................................................... 31
Léčba duševních poruch v těhotenství a poporodním období ............................................. 31
Zdroje informací z transformovaných dat IVA plus a CPT II a jejich využití v praxi ............. 31
Deset statečných – anankastická porucha osobnosti .......................................................... 31
Transkulturální psychiatrie ................................................................................................... 32
Rapsodie v psychofarmakoterapeutickém kontaktu aneb
Jak se dohodnouts pacientem na užívání léků .................................................................... 32

NOVÝ VÝZKUM ................................................................................................................... 33
Varia1 ................................................................................................................................... 33
Varia 2 .................................................................................................................................. 35

VÝVĚSKOVÁ SDĚLENÍ ....................................................................................................... 39

REJSTŘÍK ............................................................................................................................ 56

POKYNY AUTORŮM ........................................................................................................... 58

 

EDITORIAL ............................................................................................................................ 1

CONTENTS ........................................................................................................................... 2

PROGRAM ............................................................................................................................ 4

SCIENTIFIC SYMPOSIA ....................................................................................................... 6
Psychopharmacological treatment within the ongoing reform
of psychiatric care in Czech Republic .................................................................................... 6
How are we going to treat mental disorders in Slovakia? ...................................................... 6
Risk of developing psychosis in the population of adolescents:
diagnostics, research, intervention ........................................................................................ 7
Selected biological markers in schizophrenia –
recent aspects and clinical significance ................................................................................. 9
Management of acute agitation and violence ....................................................................... 10
Strategy of psychopharmacological treatment
in application of stimulative methods .................................................................................... 12
Neurobiology of OCD: from animal models to the novel approaches
to psychopharmacological treatment .................................................................................... 13
Borderline personality disorder ............................................................................................. 14
(Un)Safe SSRIs? .................................................................................................................. 15
Impulsivity in patients with personality disorders .................................................................. 17
Microbiom and eatig disorders .............................................................................................. 19
The first neuropsychiatric cup: case study quiz .................................................................... 20
Psychedelics: „problem children“ of psychopharmacology II ................................................ 20
Psychiatric disorders and aldosteron .................................................................................... 22
Relation between the development of perception
and the operation of cognitive processes .............................................................................. 24
Novel blood-based biomarkers for early diagnosis, prognosis
and progress of Alzheimer’s disease .................................................................................... 26
A system of protective treatment in Czech republic part II .................................................... 27
Limits of protective treatment and society ............................................................................. 27
Protective treatment in outpatient and inpatient form ............................................................ 27
Protective treatment – Trends in pharmacotherapy ............................................................... 27
Neurotransmitter systems in synchronization of circadian clocks .......................................... 28
Educational morning CNPS: Treatment of psychopharmaceuticals 2018 .............................. 30

WORKSHOPS ........................................................................................................................ 31
Virtues as a sources of psychopathology influencing cooperation
in its pharmacotherapy in differenttypes of patients ............................................................... 31
Treatment of mental disorders in pregnancy and perinatal period ......................................... 31
Sources of information from the transformed IVA plus
and CPT II data and their use in practice ............................................................................... 31
The magnificent ten – anankastic (obsessive-compulsive) personality disorder .................... 31
Transkultural psychiatry .......................................................................................................... 32
Rapsody in psychopharmacotherapeutical contact
– how to concludewith patient on the drug usage ................................................................... 32

NEW RESEARCH ................................................................................................................... 33
Varia 1 ..................................................................................................................................... 33
Varia 2 ..................................................................................................................................... 35

POSTERS ............................................................................................................................... 39

INDEX ..................................................................................................................................... 56

INSTRUCTION FOR AUTHORS ............................................................................................ 58

 

EDITORIAL
Vít Petrů ......................................................................................................... 205
Laudatio doc. MUDr. Martin Hubiško, Ph.D ................................................... 209
Vzpomínka na pana profesora Ctirada Johna ............................................... 210
Vzpomínka na pana profesora Jaroslava Blahoše ........................................ 213

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Imunologická paměť není jen výsadou adaptivní imunity
Alexandra Lochmanová, Jan Lochman ......................................................... 218

Selektivní deficit IgM
Zita Chovancová ........................................................................................... 225

Neonatální lupus
Monika Čermáková ....................................................................................... 231

KAZUISTIKY
Využití LTT MELISA testu v klinické praxi
Milena Gabesamová ..................................................................................... 236

TERAPIE
Dapson – chemoterapeutikum a protizánětlivý lék
Stará molekula a její možnosti ve 21. století při léčbě
Henochovy-Schönleinovy purpury a v dermatologii
František Kopřiva, Vendula Látalová ............................................................ 239

Úloha prípravku IMUNOR® v manažmente pacientov
s rekurentnými infekciami – výsledky multicentrickej observačnej štúdie
hodnotiacej jeho klinickú účinnosť a bezpečnosť v bežnej klinickej praxi
Peter Pružinec, Radovan Košturiak, Klára Kossárová,
Luděk Hochmuth, Roman Benedik ............................................................... 245

KONFERENCE, KONGRESY
Diagnostika alergických a respiračních onemocnění
Zpráva z XVII. Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli
Jiří Novák ...................................................................................................... 256

INFORMACE

Doporučení výboru České společnosti alergologie
a klinické imunologie k použití
adrenalinového autoinjektoru ........................................................................ 260

Přehled akcí na rok 2019 .............................................................................. 262

Rejstříky 2018 ............................................................................................... 269

 

 

EDITORIAL
Vít Petrů ......................................................................................................... 205
Laudatio Assoc. prof. Martin Hrubiško, PhD .................................................. 209
The memory of Professor Ctirad John ........................................................... 210
The memory of Professor Jaroslav Blahoš .................................................... 213

REVIEWS

Immunological memory is not only the privilige
of adaptive immunity
Alexandra Lochmanová, Jan Lochman ......................................................... 218

Selective IgM deficiency
Zita Chovancová ........................................................................................... 225

Neonatal lupus
Monika Čermáková ....................................................................................... 231

CASE REPORT
Use of the LTT MELISA in clinical practice
Milena Gabesamová ..................................................................................... 236

THERAPY
Dapsone – a chemotherapeutic and anti-inflammatory drug
The old molecule and its possibilities in 21st century –
in the treatment of Henoch-Schönlein purpura and dermatology
František Kopřiva, Vendula Látalová ............................................................ 239

The role of IMUNOR® in the management of patients with recurrent
infections – the results of a multicenter observational study evaluating
its clinical efficacy and safety in normal clinical practice.
Peter Pružinec, Radovan Košturiak, Klára Kossárová,
Luděk Hochmuth, Roman Benedik ............................................................... 245

CONFERENCE, CONGRESS

Diagnosis of allergic and respiratory diseases. Report on the XVIIth
meeting of Czech and Slovak physicians in Litomyšl.
Jiří Novák ...................................................................................................... 256

INFORMATION
Recommendation of the committee of the Czech Society
of Allergology and Clinical imunology:
Usage of the epinefrin autoinjector ............................................................... 260

Future events 2019 ....................................................................................... 262

Index 2018 .................................................................................................... 269

OBSAH

EDITORIAL ..................................................................................................................................... 165

DIABETOLOGIE

Milan Kvapil
Zlepšení kardiovaskulární vitality změnilopriority diabetologie ....................................................... 173

Martin Valkus, Karolína Pádrová, Karel Kotaška,Marta Pechová, Richard Průša
Stanovení autoprotilátek v diagnostice pacientůs diabetes mellitus 1. typu ................................... 181

DIABETOLOGIE/HISTORIE

Pavel Čech
Pražská léta (1842–1864) diabetologaArnalda Cantaniho (ke 125. výročí úmrtí) .......................... 186

ENDOKRINOLOGIE
Beáta Rácz, Luboslav Stárka, Marie Kunešová, Michaela Dušková
Cirkadiánní rytmy vybraných hormonů ........................................................................................... 196

Jaroslava Dušková
Aktualizované Bethesda hodnocení aspiračních biopsií štítné žlázy
tenkou jehlou .................................................................................................................................. 202

INFORMACE .................................................................................................................................. 210

REJSTŘÍKY 2018 ........................................................................................................................... 212

PŘEDPLATNÉ ČASOPISŮ ............................................................................................................ 214

POKYNY AUTORŮM ...................................................................................................................... 216

 

CONTENTS

EDITORIAL ................................................................................................................................... 165

DIABETOLOGY
Milan Kvapil
Improving cardiovascular vitality has changed the priorities of diabetology ................................. 173

Martin Valkus, Karolína Pádrová, Karel Kotaška, Marta Pechová, Richard Průša
Laboratory diagnostics of autoantibodies in patients with diabetes mellitus type 1 ..................... 181

DIABETOLOGY/HISTORY
Pavel Čech
The Prague years (1842–1864) of the diabetologist
Arnaldo Cantani (on the 125th death anniversary) ...................................................................... 186

ENDOCRINOLOGY
Beáta Rácz, Luboslav Stárka, Marie Kunešová, Michaela Dušková
Circadian rhythms of selected hormones .................................................................................... 196

Jaroslava Dušková
The system of standardized reporting of fi ne needle
aspiration biopsy of thyroid gland updated ................................................................................. 202

INFORMATION ........................................................................................................................... 210

INDEX 2018 ................................................................................................................................ 212

JURNAL SUBSCRIPTION .......................................................................................................... 214

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS .............................................................................................. 216

 

EDITORIAL .................................................................................................................. 165

OBSAH ........................................................................................................................ 167

PŮVODNÍ PRÁCE
Nikola Minarčíková, Marek Preiss, Tereza Příhodová
Morální dilema – pilotní studie nové screeningové
metody Školní dilema .................................................................................................. 169

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Patrik Švancer, Antonín Šebela, Pavel Knytl, Aneta Dorazilová,
Veronika Voráčková, Juraj Jonáš
Prodromální psychotické stavy: morfologické koreláty
a aktuální terapeutické možnosti .................................................................................. 174

Pavla Čermáková
Vliv kardiovaskulárních rizikových faktorů
na rozvoj demence ....................................................................................................... 183

Zdeńka Navrátilová, Jiří Patočka
Morinda citrifolia: účinky na nervový systém ................................................................ 190

VZDĚLÁVÁNÍ
Lenka Martinec Nováková, Jitka Bušková
Čichové vnímání ve spánku: specifika
a možnosti aplikace ve výzkumu i klinické praxi ........................................................... 195

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
Libor Ustohal
Nomenklatura založená na neurovědách 2 (NbN-2) ...................................................... 204

ZPRÁVY
Tomáš Hájek
7a Jornadas Internationales SOCHITAB ....................................................................... 209

Veronika Andrashko, Eva Šimková, Martin Paštrňák,
Veronika Voráčková, Miloslav Kopeèek, Pavel Mohr
31. kongres ECNP, Barcelona 6.–9. 10. 2018 ............................................................... 211

David Holub
In memoriam doc. MUDr. Václav Mikota, CSc. ............................................................. 215

REJSTŘÍKY 2018 .......................................................................................................... 217

 

EDITORIAL ................................................................................................................... 165

CONTENTS .................................................................................................................. 167

ORIGINAL PAPERS
Patrik Švancer, Antonín Šebela, Pavel Knytl, Aneta Dorazilová,
Veronika Voráčková, Juraj Jonáš
The prodromal stage of psychotic illness: morphological correlates
and current therapeutic options .................................................................................... 169

REVIEWS
Nikola Minarčíková, Marek Preiss, Tereza Příhodová
Moral dilemma – pilot study
of newly developed screening method School Dilemma .............................................. 178

Pavla Čermáková
Effect of cardiovascular risk factors
on the development of dementia .................................................................................. 183

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Morinda citrifolia: effects on the nervous system ......................................................... 190

CME
Lenka Martinec Nováková, Jitka Bušková
Olfactory perception in sleep: characteristics and application
in research and clinical practice ................................................................................... 195

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL
SOCIETY
Libor Ustohal
Neuroscience-based Nomenclature 2 (NbN-2) ............................................................. 204

NEWS
Tomáš Hájek
7a Jornadas Internationales SOCHITAB ...................................................................... 209

Veronika Andrashko, Eva Šimková, Martin Paštrňák,
Veronika Voráèková, Miloslav Kopeček, Pavel Mohr
31st ECNP Congress, 6–9 october 2018, Barcelona .................................................... 211

David Holub
In memoriam doc. MUDr. Václav Mikota, CSc. ............................................................. 215

INDEX 2018 .................................................................................................................. 217

Strana 1 z 9