Tigis

č. 2/2007
č. 2/2007

č. 2/2007 (1)

čtvrtek, 25 listopad 2010 13:16

Psychiatrie 02/2007

Napsal(a)

EDITORIAL ..............................................................75
OBSAH ..................................................................76
PŮVODNÍ PRÁCE
M. Kopeček, M. Bareš, M. Brunovský, P. Stopková
EEG kordance jako prediktor antidepresivní odpovědi ....................78
M. Preiss, K. Mrlíková, L. Motlová, D. Holub, M. Ungrmanová, R. Nechutná
Sociální kognice u schizofrenie: tvorba testu a pilotní studie změn
v průběhu denního stacionáře ...........................................82
PŘEHLEDNÉ ÈLÁNKY
M. Maršálek
Příznaky deprese u schizofrenie
I. Klinický obraz a diferenciální diagnostika ..........................89
R. Šlamberová
Stres – opioidní systém a pohlavní hormony .............................95
KAZUISTIKY
J. Masopust, J. Libiger, I. Tůma
Aripiprazol v kombinaci s klozapinem zlepšil nežádoucí
metabolické příznaky ..................................................101
NOVÁ PSYCHOFARMAKA
V. Novotný
Kombinácia buprenorfín/naloxon v liečbe ópioidnej závislosti ..........104

VZDÌLÁVÁNÍ
L. Janů, S. Racková
Dávkování antipsychotik – dopaminová hypotéza .........................110
PSYCHOTERAPIE
J. Praško, H. Prašková
Změny kognitivních a emocionálních procesů
v imaginaci a psaním dopisů ...........................................116
DOPISY, DISKUZE, OHLASY
J. Patočka: Přínos Járy Cimrmana k metodologii vědecké práce
a organizaci kontrolovaných klinických studií .........................125
P. Krivulka: Aké je postavenie neurofeedbacku vo vzśahu
k psychoterapii a psychofyziológii? ...................................128
V. Pavelková: Psychiatrie na Humboldtově univerzitě v Berlíně .........130
J. Madlafousek: K významnému životnímu jubileu Aleše Kolářského
Osobní vzpomínky Jaroslava Madlafouska ................................132
ZPRÁVY
M. Kopeček: Minutový skrínink demence? ................................133
M. Kopeček: Malé zamyšlení o spotřebě psychofarmak v ÈR za rok 2005 ...133
L. Hosák, A. Urban: 2. Mezinárodní kongres biologické psychiatrie
17.–21. 4. 2007, Santiago de Chille ...................................135
Přečetli jsme za Vás ..................................................138
NOVÉ KNIHY ............................................................144


CONTENTS


EDITORIAL ..............................................................75
CONTENTS ...............................................................76
ORIGINAL PAPERS
M. Kopeček, M. Bareš, M. Brunovský, P. Stopková
EEG cordance as a predictor of a response to antidepressants ...........78
M. Preiss, K. Mrlíková, L. Motlová, D. Holub, M. Ungrmanová, R. Nechutná
Social cognition in schizophrenia: a development of a test and pilot study
during the course of day clinic ........................................82
REVIEWS
M. Maršálek
Depressive symptoms in schizophrenia
I. Clinical picture and differential diagnosis .........................89
R. Šlamberová
Stress – opioid system and gonadal hormones ............................95
CASE REPORT
J. Masopust, J. Libiger, I. Tůma
Aripiprazole in combination with clozapine improved metabolic side effects. 101
NEW PSYCHOTROPICS
V. Novotný
Combination buprenorphine/naloxone
in the treatment of opioid addiction ..................................104

CME
L. Janů, S. Racková
Dosage of antipsychotics – dopamine hypothesis ........................110
PSYCHOTHERAPY
J. Praško, H. Prašková
Changes of the cognitive and emotional processes
during the imagination and letter writing .............................116
CORRESPONDENCE
J. Patočka: Jara da Cimrman’s Contribution to scientific
methodology and logistics of clinical trials ..........................125
P. Krivulka: Neurofeedback in relation to psychotherapy
and psychophysiology? .................................................128
V. Pavelková: Psychiatry at Humboldt University in Berlin .............130
J. Madlafousek: Greetings to Aleš Kolářský ............................132
COMMUNICATIONS
M. Kopeček: One minute screening for dementia? ........................133
M. Kopeček: A comment on psychotropics consumption
in the Czech Republic in 2005 .........................................133
L. Hosák, A. Urban: 2nd International congress of biological psychiatry,
Santiago de Chille, April 17–21, 2007 .................................135
We have read for you ..................................................138
NEW BOOKS .............................................................144