Tigis

č. 3/2007
č. 3/2007

č. 3/2007 (1)

pondělí, 29 listopad 2010 10:14

Psychiatrie 03/2007

Napsal(a)
EDITORIAL .............................................................145
OBSAH .................................................................146
PŮVODNÍ PRÁCE
P. Palíšek
Stresové situace a jejich zvládání v období adolescence ...............148
F. Španiel, T. Novák. L. Motlová, J. Hrdlička, C. Höschl
Informačními technologiemi podporovaný program prevence
relapsu schizofrenie (ITAREPS): reliabilita a validita Dotazníku
časných varovných příznaků ............................................157
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
P. Stopková, C. Höschl
Diskrétní a spojité v konceptualizaci bipolární poruchy a schizofrenie 160
NOVÁ PSYCHOFARMAKA
J. Švestka, T. Doležal
Vareniclin (parciální agonista α4β2 nikotinových receptorů)
v odvykání kouření ....................................................169
VZDĚLÁVÁNÍ
A. Ševčíková, H. Vojtová
Psychotraumatológia – základné poznatky ...............................176

MOZEK – FUNKČNĚ MORFOLOGICKÉ NÁLEZY V PSYCHIATRII
J. Horáček, T. Novák, M. Klírová, K. Pokorná, B. Dvořáček, M. Holec,
Š. Matoška, P. Martínek, F. Španiel, J. Tintěra, M. Kopeček
Indukce fosfénů a excitabilita motorické kůry: studie transkraniální
magnetické stimulace (TMS) za použití neuronavigace ...................182
DOPISY, DISKUZE, OHLASY
M. Kopeček: Publikační aktivita a citovanost aktivních profesorů
a docentů v oboru psychiatrie .........................................186
ZPRÁVY
C. Höschl: Životní jubileum prof. MUDr. Jaromíra Švestky DrSc. ........188
F. Šťastný: 1. konference o biologické psychiatrii
20.–23. 6. 2007, Piešťany, Slovensko ..................................190
P. Mohr: 15. kongres Asociace evropských psychiatrů,
Madrid, Španělsko, 17.–21. března 2007 ................................191
Vzdělávací kurz: Farmakoterapie duševních poruch ......................194
50. česko-slovenská psychofarmakologická konference
9.–13. ledna 2008, Lázně Jeseník - vyhlášení cen ......................195
Přečetli jsme za Vás ..................................................196
NOVÉ KNIHY ............................................................198

CONTENTS

EDITORIAL .............................................................145
CONTENTS ..............................................................146
ORIGINAL PAPERS
P. Palíšek
Stres and coping in adolescence .......................................148
F. Španiel, T. Novák. L. Motlová, J. Hrdlička, C. Höschl
Information technology aided relapse prevention program
in schizophrenia (ITAREPS): reliability and validity of the early
warning signs questionnaire ...........................................157
REVIEWS
P. Stopková, C. Höschl
Concept of bipolar disorder and schizophrenia:
discrete and continuous aspects .......................................160
NEW PSYCHOTROPICS
J. Švestka, T. Doležal
Varenicline (α4β2 nikotinic receptor partial agonist)
in smoking cessation ..................................................169
CME
A. Ševčíková, H. Vojtová
Psychotraumatology – the basic knowledge ..............................176

BRAIN – IMAGING FINDINGS IN PSYCHIATRY
J. Horáček, T. Novák, M. Klírová, K. Pokorná, B. Dvořáček, M. Holec,
Š. Matoška, P. Martínek, F. Španiel, J. Tintěra, M. Kopeček
Phosphene induction and motor cortex excitability: neuronavigated
transcranial magnetic stimulation (TMS) study .........................182
CORRESPONDENCE
M. Kopeček: Publication activity and citation of the Czech active professors
and associated professors of psychiatry ...............................186
COMMUNICATIONS
C. Höschl: Prof. Jaromír Švestka´s anniversary ........................188
F. Šťastný: 1st conference of biological psychiatry, 20–23 June 2007,
Piešťany, Slovakia ....................................................190
P. Mohr: 15th European Psychiatric Congress (AEP), 17–21 March 2007,
Madrid, Spain .........................................................191
Educational course: Pharmacotherapy of mental disorders ...............194
50th Annual meeting of the Czech Neuro-Psychopharmacological
society – Prizes announcement .........................................195
We have read for you ..................................................196
NOW BOOKS .............................................................198