Tigis

Psychiatrie supplementum 1 23 obalka

Psychiatrie Supplementum 1/2023

Editorial .......................................................................................... 1

OBSAH ........................................................................................... 2

PROGRAM ..................................................................................... 4

ODBORNÁ SYMPOZIA ................................................................... 6
Sympozium Společnosti pro biologickou psychiatrii
a Sekce biologické psychiatrie ČLS JEP: Klozapin
v léčbě schizofrenie ......................................................................... 6
Sympozium Slovenské psychiatrické společnosti ............................ 7
Zánět a psychotické poruchy ........................................................... 8
Edukační sympozium o novinkách v léčbě v neurologii ................... 9
Poklesky a hříchy v léčbě psychofarmaky ...................................... 10
Neinvazivní mozková stimulace v psychiatrii II ............................... 11
Sympozium PS ČLS JEP: Aktualizace Doporučených
postupů psychiatrické péče 2022 ................................................... 12
Perinatální duševní zdraví: potřeby cílové skupiny,
prevence a léčba ............................................................................ 14
Psychofarmaka v léčbě poruch příjmu potravy
a komorbidních onemocnění .......................................................... 15
Kdo je nositelem inovací v medicíně –
akademický svět, nebo průmysl? ................................................... 16
Psychoterapeutické sympozium ..................................................... 18
Psychologické a psychiatrické důsledky konce
bezpečného světa .......................................................................... 18
Gerontopsychiatrie – kazuistiky a nová zjištění .............................. 18
Třetí neuropsychiatrický pohár: kazuistický kvíz ............................ 19
Psychedelika, problémové děti psychofarmakologie III –
Psychedelika a psychedeliky asistovaná terapie
v praxi ............................................................................................. 20
Translační potenciál preklinického výzkumu
pro studium psychofarmak ............................................................. 22


NOVÝ VÝZKUM ............................................................................. 24
Účinky materskej depresie a perinatálnej liečby
mirtazapínom u dospelého potomstva potkanov ............................ 24
Časově závislé regionální změny perfuze mozku potkana
po systémovém akutním podání metamfetaminu ........................... 24
Zmeny v koncentrácii salivárneho kortizolu vplyvom
suplementácie omega-3 mastných kyselín
u detí trpiacich depresiou ................................................................ 25
Výhody a nevýhody stanovení antipsychotik
v suché krevní skvrně ..................................................................... 25
Cytokiny, markery zánětu a kognitivní deficit:
„Jehlou vpřed!“ ................................................................................ 26
Asymetrie mozku u pacientů se schizofrenií: analýza
celého mozku .................................................................................. 26
Analgetický efekt antidepresiv v léčbě chronické bolesti ................ 27


VÝVĚSKOVÁ SDĚLENÍ ................................................................. 28

Preklinická P1–P10 ........................................................................ 28
Klinická K1–K12 ............................................................................. 32

WORKSHOPY ............................................................................... 38

REJSTŘÍK ..................................................................................... 41

 

Editorial ........................................................................................... 1

CONTENTS .................................................................................... 2

PROGRAM ..................................................................................... 4

SCIENTIFIC SYMPOSIA ................................................................ 6
Symposium of the Society for Biological Psychiatry
and the Section of Biological Psychiatry of the ČLS JEP:
Clozapine in the treatment of schizophrenia .................................. 6
Symposium of Slovak psychiatric association ................................ 7
Inflammation and psychotic disorders ............................................ 8
Educational symposium on news in neurologic treatment ............. 9
Downfalls and sins in the treatment of psychotropic drugs .......... 10
Non-invasive brain stimulation in psychiatry II .............................. 11
Symposium of Czech Psychiatric Association:
Psychiatric care recommendations update 2022 ......................... 12
Perinatal mental health: needs, prevention and treatment ........... 14
Psychopharmacs in the treatment of eating disorders
and comorbid diseases ................................................................. 15
Who is the bearer of innovation in medicine –
academia or industry? .................................................................. 16
Psychotherapeutic symposium ..................................................... 18
Psychological and psychiatric consequnces
of safe world end .......................................................................... 18
Gerontopsychiatry – case reports and news from research ......... 18
Third neuropsychiatric cup: case study quiz ................................. 19
Psychedelics, problem children of psychopharmacology III –
Psychedelics and psychedelic-assisted therapy
in clinical practice .......................................................................... 20
Translational potential of preclinical research in study
of the psychopharmacs ................................................................. 22

NEW RESEARCH ......................................................................... 24
Effects of maternal depression and perinatal mirtazapine 
treatment in adult rat offspring ....................................................... 24
Time-dependent effect of single-doses of acutely administered
methamphetamine on regional cerebral ........................................ 24
Salivary cortisol concentrations in response to longterm
supplementation with omega-3 fatty acids
in children with depression ............................................................ 25
The Pros and Cons of of determining antipsychotics
in a dry blood spot ......................................................................... 25
Cytokines, neuroinflammatory markers and cognitive impairment:
„The needle forward!“ .................................................................... 26
Brain asymmetries in schizophrenia: a whole-brain analysis ........ 26
Analgetic effect of antidepressants in chronic pain treatment ....... 27

POSTERS ..................................................................................... 28

Preclinical P1–P10 ........................................................................ 28
Clinical K1–K12 ............................................................................. 32

WORKSHOPS .............................................................................. 38


INDEX ........................................................................................... 41

 

Alergie suppl 2 2022 obalka

ALERGIE Supplementum 1/2022

EDITORIAL
Dalibor Jílek, Nina Benáková

DOPORUČENÉ POSTUPY

Doporučení ČDS a ČSAKI pro léčbu
chronické spontánní urtikarie

Nina Benáková a Pracovní skupina pro
chronickou urtikarii ČDS a ČSAKI .............................................
3
Úvod .......................................................................................... 3
Diagnostický a léčebný postup .................................................. 5
Diferenciální diagnostika angioedému ....................................... 7
Laboratorní vyšetřování
u chronické spontánní urtikarie .................................................. 8
Zhodnocení závažnosti
chronické spontánní urtikarie ..................................................... 8
Léčebný postup u chronické spontánní urtikarie ........................ 9
Evropské doporučené postupy ................................................. 10
Přehled linií léčby ...................................................................... 11
Terapeuticky rezistentní urtikarie .............................................. 12
Léčba omalizumabem v ČR ..................................................... 12
Léčba CSU u dětí a zvláštních populací .................................. 14
Perspektivy léčby
chronické urtikarie .................................................................... 14
Závěr ........................................................................................ 15
Literatura .................................................................................. 15

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Epikutánna senzibilizácia potravinovými alergénmi
u atopickej dermatitídy u detí

Zuzana Abaffyová, Zuzana Rennerová .................................... 17
Úvod ......................................................................................... 17
Dysfunkcia kožnej bariéry ......................................................... 17
Možnosti prevencie vývoja alergických ochorení
so zameraním sa na deti s atopickou dermatitídou .................. 19
Primárna prevencia atopickej dermatitídy ................................. 20
Sekundárna prevencia potravinovej senzibilizácie
u detí s prejavmi atopickej dermatitídy ...................................... 20
Sekundárna prevencia klinicky manifestnej
potravinovej alergie u detí s atopickou dermatitídou ................. 21
Terciárna prevencia – prevencia
sekundárnej senzibilizácie ......................................................... 21
Zhrnutie najnovších preventívnych odporúčaní ......................... 22
Záver .......................................................................................... 22
Literatúra .................................................................................... 23

PŘEDPLATNÉ ČASOPISŮ ........................................................ 25

POKYNY AUTORŮM .................................................................. 26

EDITORIAL
Dalibor Jílek, Nina Benáková

CLINICAL PRACTICE
Guidelines of the Czech Society of Dermatology
and the Czech Society of Allergology and Clinical Immunology
for the treatment of chronic spontaneous urticaria

Nina Benáková and Working group on
chronic urticaria CDS and CSAKI ................................................
3
Introduction .................................................................................. 3
Diagnostic and therapeutic approach .......................................... 5
Differential diagnosis of angioedema ........................................... 7
Laboratory investigation in chronic
spontaneous urticaria ................................................................... 8
Assessment of the severity of chronic
spontaneous urticaria ................................................................... 8
Management of chronic spontaneous urticaria ............................ 9
European recommended practice ............................................... 10
Overview of treatment lines ......................................................... 11
Therapy-resistant urticaria ........................................................... 12
Treatment with omalizumab in the Czech Republic ..................... 12
Treatment of CSU in children and special populations ................ 14
Treatment perspectives chronic urticaria ..................................... 14
Conclusion ................................................................................... 15
References .................................................................................. 15

REVIEWS
Epicutaneous sensitization to food allergens
in atopic dermatitis in children

Zuzana Abaffyová, Zuzana Rennerová ....................................... 17
Introduction .................................................................................. 17
Skin barrier dysfunction ............................................................... 17
Options for prevention of allergic disease development
focusing on children with atopic dermatitis .................................. 19
Primary prevention of atopic dermatitis ........................................ 20
Secondary prevention of food sensitization
in children with manifestations of atopic dermatitis ...................... 20
Secondary prevention of clinically manifest
food allergy in children with atopic dermatitis ............................... 21
Tertiary prevention – prevention
secondary sensitization prevention .............................................. 21
Summary of recent preventive recommendations ........................ 22
Conclusion .................................................................................... 22
References .................................................................................... 23

JOURNAL SUBSCRIPTION .......................................................... 25

INSTRUCTION FOR AUTHORS ................................................... 26

DMEV 4 2022 obalka

EDITORIAL ................................................................................ 129

DIABETOLOGIE

Vojtěch Hainer, Marie Kunešová,
Radka Taxová Braunerová,
Irena Aldhoon-Hainerová

Duální agonista inkretinových receptorů
tirzepatid: nové antidiabetikum je nadějnou
perspektivou v léčbě obezity ................................................. 136

METABOLISMUS

Markéta Vaňková, Daniela Vejražková, Běla Bendlová
Paradox adiponektinu ............................................................ 141

ENDOKRINOLOGIE

Jan Schovánek, Marta Karhanová, Ľubica Cibíčková,
Jana Kalitová, Filip Gabalec, Zdeněk Fryšák, David Karásek

Novinky v endokrinní orbitopatii v roce 2022,
dotazník časného záchytu a informační
materiály pro pacienta ........................................................... 149


Mikuláš Kosák, Jana Ježková
Diabetes insipidus při ANCA asociované
vaskulitidě .............................................................................. 154

Luboslav Stárka, Lucie Kolátorová
Fytoandrogeny? ..................................................................... 157

ZPRÁVY

Za profesorem
MUDr. RNDr. Luboslavem Stárkou, DrSc. .............................. 163

REJSTŘÍKY 2022 ................................................................... 165

PŘEDPLATNÉ ........................................................................ 167

 

EDITORIAL ............................................................................. 129

DIABETOLOGY

Vojtěch Hainer, Marie Kunešová,
Radka Taxová Braunerová,
Irena Aldhoon-Hainerová

Dual agonist of incretin receptors:
a novel antidiabetic drug
is promising obesity therapeutic prospect ................................ 136

METABOLISM

Markéta Vaňková, Daniela Vejražková, Běla Bendlová
Adiponectin paradox ................................................................. 141

ENDOCRINOLOGY

Jan Schovánek, Marta Karhanová,
Ľubica Cibíčková, Jana Kalitová,
Filip Gabalec, Zdeněk Fryšák, David Karásek

News in the endocrine orbitopathy in 2022, early symptoms
questionnaire and warning card ................................................ 149


Mikuláš Kosák, Jana Ježková
Diabetes insipidus caused
by ANCA associated vasculitis .................................................. 154

Luboslav Stárka, Lucie Kolátorová
Phytoandrogens? ...................................................................... 157

NEWS

Professor
MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc. ........................................ 163

INDEX 2022 ............................................................................... 165

SUBSCRIPTION ........................................................................ 167

AAB 4 2022 obalka fin

Alergie, astma, bronchitida 4/2022

Editorial
Ester Seberová ................................................................... 1

Dýchací cesty

Co je to CHOPN?
Stanislav Kos ...................................................................... 4

Fytofarmaka pomáhají klasické léčbě (nejen)
infekcí horních cest dýchacích – 2. část
Michal Jurovčík ................................................................... 6

Astma u dětí
Jana Emlerová .................................................................... 11

Nosní hygiena
Petra Pelikánová ................................................................. 15

Prostředí a alergik

Spánek a alergie
Zuzana Vančíková ............................................................... 19

Kůže

Suchá kůže – xerodermie
Petra Fojtková ....................................................................... 24

Potravinová alergie

Alergie na ořechy
Simona Bělohlávková ............................................................. 27

Lázně a rehabilitace

Lázeňská léčba dětí v zimě
Jana Rydlová .......................................................................... 31

Fyzioterapie dýchání u jedinců s postcovidovým
syndromem/postižením
Víte, jak pečovat o horní cesty dýchací
v podzimním a zimním období? – 4. část
Libuše Smolíková ..................................................................... 35

Křížovka ................................................................................... 40

 

AVN 4 2022 obalka

AKTUALITY V NEFROLOGII 4/2022

EDITORIAL ...................................................................... 105

OBSAH ............................................................................ 109

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Selektivní antagonista mineralokortikoidního
receptoru – nová naděje pro pacienty
s diabetickým onemocněním ledvin
Vladimír Tesař .................................................................. 112

Časté problémy ve farmakoterapii v kontextu
onemocnění ledvin – zaměřeno na psychofarmaka
Jan Vachek, Kateřina Oulehle, Oskar Zakiyanov,
Jan Hartinger
  ...................................................................116

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Expertní stanovisko ke spolupráci diabetologů
a internistů s nefrology v péči o nemocné
s chronickým onemocněním ledvin
Ondřej Viklický, Romana Ryšavá, Vladimír Tesař,
Ivan Rychlík, Martin Prázný, Richard Češka,
Martin Haluzík
 ............................................................... 125

ZPRÁVY

Kam jsme pokročili v roce 2022? 1. kongres
České nefrologické společnosti
Jarmila Škubová ............................................................ 134

Odborníci se v Olomouci věnovali
moderní léčbě selhání ledvin
David Vondruška .......................................................... 136

REJSTŘÍKY 2022 ......................................................... 138

PŘEDPLATNÉ .............................................................. 140

 

EDITORIAL ................................................................... 105

CONTENTS .................................................................. 109

REVIEWS

Selective antagonist of mineralocorticoid
receptor – new hope for patients with
diabetic kidney disease
Vladimír Tesař ............................................................... 112

Common problems in pharmacotherapy related
to kidney diseases - focused on psychotropic medication
Jan Vachek, Kateřina Oulehle, Oskar Zakiyanov,
Jan Hartinger .................................................................
116

REVIEWS

Expert opinion on the cooperation of diabetologists
and internists with nephrologists in the care
of patients with chronic kidney diseases
Ondřej Viklický, Romana Ryšavá, Vladimír Tesař,
Ivan Rychlík, Martin Prázný, Richard Češka,
Martin Haluzík ..............................................................
125

NEWS

2022 where we are now?
39th Congress of the Czech Society of Nephrology
Jarmila Škubová ........................................................... 134

Experts pushed ahead modern treatment
of renal kidney failure in Olomouc
David Vondruška .......................................................... 136

INDEX 2022 ................................................................. 138

JOURNAL SUBSCRIPTION ........................................ 140

Psychiatrie 4 2022 obalka

PSYCHIATRIE 4/2022

 EDITORIAL ...................................................................... 133

OBSAH ............................................................................. 134

PŮVODNÍ PRÁCE

Karel Pavlica, Pavla Doležalová,
Barbora Orlíková, Viktor Heumann

Prevence rizika sebevražedného jednání transgender
a nebinárních osob – významná oblast duševního
zdraví ................................................................................ 136

Lenka Hašková, Viktor Mravčík
Uplatnění adiktologů v centrech duševního zdraví
pro osoby se závažným chronickým duševním
onemocněním v ČR .......................................................... 142

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Miloslav Kopeček, Veronika Andrashko
Racemický ketamin v léčbě rezistentní depresivní poruchy.
Od výzkumu ke klinické off-label aplikaci .......................... 146

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka, Patrik Olekšák,
Annamária Halečková, Lea Jedonková

Aloisie citronová (Aloysia citriodora Paláu) a další druhy rodu
Aloysia Paláu: účinky na nervový systém ......................... 156

VZDĚLÁVÁNÍ

Kristina Hakenová, Karel Valeš
Vliv psychobiotik na kognitivní funkce
u geriatrické populace ....................................................... 161

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ
SPOLEČNOSTI

Ondřej Lichnovský, Libor Ustohal
Vysazení klozapinu z důvodu neutropenie a možnosti
jeho opětovného nasazení do medikace .......................... 167

ZPRÁVY

Karel Nešpor
Válka na Ukrajině a nepřímá traumatizace v Česku ........ 172

Významné životní jubileum
prim. MUDr. et RNDr. Janusze Sikory, CSc. .................... 173

PŘEDPLATNÉ ................................................................. 174

 

EDITORIAL ...................................................................... 133

CONTENTS ..................................................................... 134

ORIGINAL PAPERS

Karel Pavlica, Pavla Doležalová, Barbora Orlíková,
Viktor Heumann

Preventing the risk of suicidal behavior
among transgender and non-binary people –
an important domain of mental health .............................. 136

Lenka Hašková, Viktor Mravčík
Employment of addictologists in mental health centers
for people with serious chronic mental illness
in the Czech Republic ....................................................... 142

REVIEWS

Miloslav Kopeček, Veronika Andrashko
Racemic ketamine in the treatment of resistant
depressive disorder.
From the research to clinical off-label aplication .............. 146

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka, Patrik Olekšák,
Annamária Halečková, Lea Jedonková

Lemon verbena (Aloysia citriodora Paláu)
and other species of the genus Aloysia Paláu: effects
on the nervous system ..................................................... 156

CME
Kristina Hakenová, Karel Valeš
Effect of psychobiotics on cognitive function
in a geriatric population .................................................... 161

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL
SOCIETY

Ondřej Lichnovský, Libor Ustohal
Clozapine discontinuation due to neutropenia
and possibilities of its reintroduction ................................ 167

NEWS

Karel Nešpor
The war in Ukraine and indirect traumatization
in the Czech Republic ...................................................... 172

Significant life anniversary
prim. MUDr. et RNDr. Janusz Sikora, CSc. ...................... 173

SUBSCRIPTION ............................................................... 174

Obalka Alergie 4 2022

Alergie 4/2022

EDITORIAL
Vít Petrů ......................................................................... 213

Společenské události v ČSAKI ....................................... 214

PŮVODNÍ PRÁCE

Profiliny – neškodné panalergeny, nebo alergeny s rizikovým
potenciálem? Hodnocení alergických reakcí u souboru pacientů
senzibilizovaných k potravinovým profilinům
Radka Záleská, Simona Bělohlávková,
Irena Krčmová
................................................................. 224

Význam stanovení autoprotilátek u pacientů
na imunoglobulinové substituční léčbě
Tomáš Milota, Karel Kotaška, Petr Laštůvka, Iveta Klojdová,
Markéta Bloomfield, Jitka Smetanová,
Anna Šedivá
.................................................................... 233

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Syndrom aktivovaných mastocytů
Štěpánka Budjačová ....................................................... 240

Respirační onemocnění exacerbované
nesteroidními antirevmatiky – nové aspekty
Zuzana Hanzálková, Irena Krčmová,
Adriana Šrotová
.............................................................. 246

Biomarkery sepse
Milan Polák, Karel Kotaška, Miroslav Průcha ................. 253

TERAPIE

Aktuální problémy specifické alergenové imunoterapie
v Evropě a v Polsku
Radoslaw Gawlik ............................................................. 257

KAZUISTIKY

Alergie na kril – kazuistika
Dan Saksún ..................................................................... 261

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

Kontrola astmatu u pacientů s těžkým eosinofilním astmatem
léčených reslizumabem: Španělská studie z běžné praxe
Dalibor Jílek .................................................................... 269

KONFERENCE, KONGRESY

Zpráva z XXI. setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli
Jiří Novák ........................................................................ 270

Zpráva z 13. ročníku Moravského semináře
sester v oboru alergologie a klinické imunologie
Jaromír Bystroň .............................................................. 270

INFORMACE

Návrh standardu imunoglobulinové léčby
nemocných s protilátkovými imunodeficiencemi ............ 273

Přehled akcí na rok 2023 ............................................... 277

REJSTŘÍKY 2022 ........................................................... 280

PŘEDPLATNÉ ................................................................ 283

POKYNY AUTORŮM ...................................................... 284

EDITORIAL
Vít Petrů .......................................................................... 213

Social events in the CSAKI ............................................. 214

ORIGINAL PAPERS

Profilins – harmless panalergens or allergens with risk potential?
Assessment of allergic reactions in a population of patients
sensitised to food profilins
Radka Záleská, Simona Bělohlávková,
Irena Krčmová
.................................................................. 224

Relevance of the autoantibodies detection in patients
on immunoglobulin replacement therapy
Tomáš Milota, Karel Kotaška, Petr Laštůvka,
Iveta Klojdová, Markéta Bloomfield, Jitka Smetanová,
Anna Šedivá
..................................................................... 233

REVIEWS
Mast cell activation syndrome
Štěpánka Budjačová ........................................................ 240

Nonsteroidal antiinflammatory drugs exacerbated
respiratory disease – new aspects
Zuzana Hanzálková, Irena Krčmová,
Adriana Šrotová
................................................................ 246

Biomarkers of sepsis
Milan Polák, Karel Kotaška, Miroslav Průcha ................... 253

THERAPY

Actual problems of specific allergen immunotherapy
in Europa and in Poland
Radoslaw Gawlik .............................................................. 257

CASE REPORT

Allergy to krill – a case report
Dan Saksún ...................................................................... 261

WE HAVE READ FOR YOU

Asthma control in patients with severe eosinophilic asthma
treated with reslizumab: Spanish real-life data
Dalibor Jílek ..................................................................... 269

CONFERENCE, CONGRESS

Report on the XXIth Meeting of the doctors of the Czech
and Slovak Republic
Jiří Novák ......................................................................... 270

Report on the 13th Moravian nurses‘ seminar in allergology
and clinical immunology
Jaromír Bystroň ................................................................ 270

INFORMATION

Draft standard of immunoglobulin treatment in patiens
with antibody deficiency ................................................... 273

Future events 2023 .......................................................... 277

INDEX 2022 ..................................................................... 280

SUBSCRIPTION .............................................................. 283

INSTRUCTION FOR AUTHORS ...................................... 284

VL 4 2022 obalka

Veterinární lékař 4/2022

EDITORIAL
Roman Kvapil ....................................................................................... 202

INFORMACE

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov
malých zvierat

Vzdelávanie SAVLMZ online
Erika Pálová .......................................................................................... 204

OBSAH .................................................................................................. 207

PŮVODNÍ ČLÁNKY

Výživa psů a koček s nádorovým onemocněním
Eva Štercová .......................................................................................... 211

Zkušenosti s využitím axiální tvářové chlopně
při rekonstrukcích obličeje u psů
Dušan Král ............................................................................................. 225

Kazuistika: OCD-like léze kaudálního okraje glenoidu
scapuly u dospělého psa
Martin Kuncl, Tomáš Vlach, Radka Kmentová,
Petra Martincová
................................................................................... 233

REHABILITACE

Osteoartróza a rehabilitace
Renata Kvapilová, Roman Kvapil ......................................................... 243

ZPRÁVY

Státní veterinární správa ČR
Neformální zasedání šéfů veterinárních služeb EU
v Praze
Petr Majer ............................................................................................. 255

Český svaz ochránců přírody
Orel mořský Haliaethus albicilla v záchranných
stanicích
Petr Stýblo ............................................................................................ 256

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY

Pulmonální blastom u psa
František Jelínek, Vilma Hypská ........................................................... 259

REJSTŘÍKY 2022 .................................................................................. 267

 

EDITORIAL
Roman Kvapil ......................................................................................... 202

INFORMATION

Slovak small animal veterinary association
Education online
Erika Pálová ........................................................................................... 204

CONTENTS ............................................................................................ 207

ORIGINAL PAPERS

Nutrition of dogs and cats
with cancerous disease
Eva Štercová ........................................................................................... 211

Experience with the use of axial facial flap
in reconstructions of the face in dogs
Dušan Král ............................................................................................... 225

A case report: OCD-like lesion
of the caudal glenoid in adult dog
Martin Kuncl, Tomáš Vlach, Radka Kmentová,
Petra Martincová .....................................................................................
233

REHABILITATION

Osteoarthritis and rehabilitation
Renata Kvapilová, Roman Kvapil ............................................................ 243

NEWS

State veterinary management
Informal meeting of EU veterinary service managers
in Prague
Petr Majer ................................................................................................ 255

Czech Association of the nature
Sea eagles Haliaethus albicilla in rescue stations
Petr Stýblo ............................................................................................... 256

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS

Pulmonary blastoma in a dog
František Jelínek, Vilma Hypská ............................................................. 259

INDEX 2022 ............................................................................................. 267

AAB 3 22 obalka

Alergie, astma, bronchitida 3/2022

OBSAH

Editorial
Ester Seberová .........................................................1

AKTUÁLNÍ TÉMA

Očkování proti chřipce pro
nadcházející sezónu 2022/2023
Jan Kynč.................................................................. 5

ALERGIE

Jak probíhá alergologicko-imunologické vyšetření
Jana Emlerová ......................................................... 8

DÝCHACÍ CESTY

Fytofarmaka pomáhají klasické léčbě (nejen)
infekcí horních cest dýchacích – 1. část
Michal Jurovčík ..................................................... 11

Podzim přináší i nepříjemnosti – kašel
a zvýšené zahlenění organismu
Magdaléna Pohlová ............................................. 15

PROSTŘEDÍ A ALERGIK

Jak usnadnit život alergikovi?
Přizpůsobte si prostředí kolem vás!
Lenka Viznerová ................................................. 18

POTRAVINOVÁ ALERGIE

Bezlepkový quiche s červenou řepou
a balkánským sýrem
Jana Emlerová .................................................... 22

KŮŽE

Rarita i realita – alergie na vodu
Matej Greguš ...................................................... 24

Maskné aneb akné a jiné kožní potíže
– důsledky nošení roušek a respirátorů
Nina Benáková ................................................... 26

LÁZNĚ A REHABILITACE

Lázeňská léčba dětí s alergiemi, astmatem,
recidivujícími bronchitidami a rinosinusitidami
Michal Jurovčík .................................................. 29

Jaký sport vybrat pro astmatické dítě?
Daniel Schneeberger ......................................... 31

Fyzioterapie dýchání u jedinců
s postcovidovým syndromem/postižením
Pomůcky pro postcovidové využití ke zlepšení
dechové kondice – 3. část
Libuše Smolíková .............................................. 35

Křížovka ........................................................... 40 40

DMEV 3 22 obalka

DMEV 3/2022

OBSAH

Editorial ................................................................................ 81

DIABETOLOGIE

Eva Horová, Martina Breburdová, Vladimíra Fejfarová,
Lukáš Plachý, Klára Sochorová, Vladimír Tuka,
Jitka Zemanová, Martin Prázný

Doporučení pro fyzickou aktivitu u diabetes mellitus
České diabetologické společnosti ČLS JEP ......................... 87

METABOLISMUS/VÝŽIVA

Petr Wohl, Simona Kratochvílová, Michal Šenkyřík,
Petr Beneš, Jan Gojda, Pavel Kohout, Jan Maňák,
Pavel Těšínský, František Novák, Filip Fencl

Metabolická kostní choroba u nemocných
na domácí parenterální výživě ............................................ 109

ENDOKRINOLOGIE

Judita Klímová, Jana Ježková
Gynekomastie u dospělých .................................................. 115

Luboslav Stárka
Obesogeny v našem prostředí ............................................. 121

ZPRÁVY

prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc. –
In memoriam ........................................................................ 124

Ohlédnutí za setkáními s Iwarem Klimešem ........................ 125

prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc. –
In memoriam ........................................................................ 127

POKYNY AUTORŮM ........................................................... 128

 

CONTENTS

Editorial ................................................................................. 81

DIABETOLOGY

Eva Horová, Martina Breburdová, Vladimíra Fejfarová,
Lukáš Plachý, Klára Sochorová, Vladimír Tuka,
Jitka Zemanová, Martin Prázný

Standard of care for physical activity in diabetes
(Czech Diabetes Society) ..................................................... 87

METABOLISM/NUTRITION

Petr Wohl, Simona Kratochvílová, Michal Šenkyřík,
Petr Beneš, Jan Gojda, Pavel Kohout, Jan Maňák,
Pavel Těšínský, František Novák, Filip Fencl

Metabolic bone disease in patients on home
parenteral nutritition ........................................................... 109

ENDOCRINOLOGY

Judita Klímová, Jana Ježková
Gynecomastia in adult men ............................................... 115

Luboslav Stárka
Obesogens in our environment ......................................... 121

NEWS

prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc. –
In memoriam ..................................................................... 124

Meetings with Iwar Klimeš ................................................ 125

prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc. –
In memoriam .................................................................... 127

INSTRUCTION FOR AUTHORS ...................................... 128

Strana 1 z 9