Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 70

OBSAH

EDITORIAL

původní práce
P. Čáp, F. Pehal, V. Petrů, J. Musil: Kondenzát vydechovaného vzduchu a možnosti jeho vyšetření

J. Litzman: Některé epidemiologické, patogenetické a klinické aspekty selektivního deficitu IgA

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
P. Panzner: Cytokiny u chronické obstrukční plicní nemoci a u prosté chronické bronchitidy

J. Krejsek, O. Kopecký, K. Jankovičová: Protivirová imunita. II. Specifická buněčná imunita, mechanizmy virové interference s imunitním systémem

Z. Vančíková: Imunitní systém a cytomegalovirová infekce

K. Robová, I. Šterzl, V. Zamrazil: Cytokiny u autoimunitních onemocnění štítné žlázy

K. Malíčková, T. Fučíková, I. Janatková: Antifosfolipidový syndrom

Farmakoterapie, imunoterapie
V. Špičák: Poučení z projektu ETAC pro praxi

I. Krčmová, Y. Hanzálková: Otazníky alergenové imunoterapie

Y. Hanzálková, I. Krčmová: Praktické aspekty alergenové imunoterapie

DISKUZNÍ FÓRUM
B. Novotná: Asthma bronchiale, inhalační kortikosteroidy a osteoporóza

J. Novák: Astma, inhalační glukokortikoidy a osteoporóza

J. Novák: Prevence osteoporózy u astmatiků

J. Litzman: Imunoglobulinová léčba primárních a sekundárních poruch tvorby protilátek

zprávy, kongresY
J. Bystroň: XVIII. sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů, Poprad 2001

INFORMACE

CONTENTS

EDITORIAL

ORIGINAL PAPERS
P. Čáp, F. Pehal, V. Petrů, J. Musil: Exhaled Breath Condensate Measurements

J. Litzman: Some Epidemiologic, Pathogenetic and Clinical Aspects of Selective IgA Deficiency

REVIEWS
P. Panzner: Cytokines in Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Pure Chronic Bronchitis

J. Krejsek, O. Kopecký, K. Jankovičová: Antiviral Immunity. Part II: T Cell Mediated Immunity, Viral Mechanisms of Immune Cells Exploitation and Sabotage in the Immune System

Z. Vančíková: The Immune System and Cytomegalovirus Infection

K. Robová, I. Šterzl, V. Zamrazil: Cytokines in Autoimmune Thyroid Diseases

K. Malíčková, T. Fučíková, I. Janatková: Antiphospholipid Syndrome

Farmakoterapie, imunoterapie
V. Špičák: What we can Learn from ETAC Study?

I. Krčmová, Y. Hanzálková: The Question Marks of Allergen Immunotherapy

Y. Hanzálková, I. Krčmová: Practical Aspects of Allergen Immunotherapy

Discussion forum
B. Novotná: Bronchial Asthma, Inhaled Corticosteroids and Osteoporosis

J. Novák: Asthma, Inhaled Corticosteroids and Osteoporosis

J. Novák: Prevention of the Osteoporosis in Asthmatics

J. Litzman: Immunoglobulin Therapy of Primary and Secondary Antibody Deficiencies

COMMUNICATION, CONGRESSES
J. Bystroň: 18th Congress of Czech and Slovak Allergologists and Clinical Immunologists

INFORMATIONS

OBSAH

EDITORIAL

J. Bystroň: Proč dochází k nárůstu průduškového astmatu a alergií?

pvodní práce

J. Chlumský, H. Pokorná: Buněčné parametry indukovaného sputa jako neinvazní znak zánětu dýchacích cest u pacientů s astmatem: absence korelace mezi maximálním poklesem FEV1 a PEF po inhalaci hypertronického roztoku NaCl a zastoupení eozinofilních leukocytů v indukovaném sputu

K. Klánová: Vliv čističe vzduchu na mikroorganizmy v ovzduší mateřské školy

D. Koukalová, J. Bystroň, Z. Heřmanová, M. Ordeltová, J. Szotkowská: Imunologický profil pacientek s recidivujícími mykotickými kolpitidami před a po vakcinoterapii

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

J. Živný: Orální tolerance: fyziologická imunitní odpověď na antigeny potravy

P. Hrdá, I. Šterzl: Autoimunitní polyglandulární syndrom

J. Krejsek, O. Kopecký, K. Jankovičová: Mykobakterie, přirozená rezistence, imunita

farmakoterapie, imunoterapie

P. Kučera: Nové směry v imunoterapii alergických chorob

J. Krejsek, O. Kopecký, K. Jankovičová: Aktivní imunizace BCG vakcínou a imunita proti Mycobacterium tuberculosis

J. Hořejší: Chronická obstrukční plicní nemoc na Internetu - informace pro laiky i odborníky

kazuistika

V. Kredbová, D. Jílek, S. Kynčlová, I. Novák, J. Mydlil: Syndrom hyperimunoglobulinémie D - kazuistika rodinného výskytu choroby

Diskuzní fórum

E. Seberová: Návrh doporučeného postupu, Diagnostika a léčba alergické rýmy

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

kongresy, zprávy

INFORMACE

CONTENTS

EDITORIAL

J. Bystroň: Why Increase Bronchial Asthma and Allergies?

ORIGINAL PAPERS

J. Chlumský, H. Pokorná: Celluar Indices in Induces Sputum as Non-invasive Marker of Airway Inflammation in Asthma: no Correlation Between Maximal Drop of FEV1 and PEF After Inhalation of Hypertonic Saline and Eosinophil Count in Induces Sputum

K. Klánová: Effect of Air Cleaners on Microorganisms in Indoor Air in a Nursery School

D. Koukalová, J. Bystroň, Z. Heřmanová, M. Ordeltová, J. Szotkowská: Immunological Examination in Female Patients Suffering from Recurrent Mycotic Colpitis Before and After Vaccine Therapy

REVIEWS

J. Živný: Oral Tolerance: Immune Response to Food Antigens 120

P. Hrdá, I. Šterzl: Autoimmune Polyglandular Syndromes

J. Krejsek, O. Kopecký, K. Jankovičová: Mycobacterial, Natural Resistance, Immunity

Pharmacotherapy, immunotherapy

P. Kučera: New Approaches to Immunotherapy of Allergy Diseases

J.Krejsek, O. Kopecký, K. Jankovičová: Active Immunisation by BCG Vaccine and Immunity Against Micobacterium Tuberculosis

J. Hořejší: Chronic Obstructive Pulmonary Disease on Internet – Information Both for Lay Public and Professionals

case report

V. Kredbová, D. Jílek, S. Kynčlová, I. Novák, J. Mydlil: Hyperimmunoglobulinemia D Syndrome – the Case Reportof Familial Occurrence of the Disease

Discussion forum

E. Seberová: Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Allergic Rhinitis

WE HAVE READ FOR YOU

congresses, communication

INFORMATIONS

EDITORIAL

Plenary session "Asthma and atopy"
Parallel session "Neonatal lung disease"
Parallel session "Asthma and allergy - Early markers and predictors"
Parallel session "Smoking - the never ending story"
Parallel session "Cystic fibrosis in the 21st century"

Parallel session "Allergen immunotherapy - pros and cons"
Parallel session "Epidemiology of asthma - why the differences?"
Parallel session "Pulmonary physiology - new developments and practical applications"
Plenary session "Interstitial lung disease - state of the art"
Parallel session "Defense mechanisms of the pediatric respiratory system"

Parallel session "Asthma therapy in the future"
Parallel session "Tuberculosis in the 3rd millenium"
Parallel session "Diagnostic imaging"
Parallel session "Asthma and allergy - environmental issues"
Parallel session "Upper airways"
Plenary session "Immunodeficiency and the paediatric lung"

Parallel session "Transfer of chronically ill child into adolescence and adulthood"
Parallel session "Malformations of the lower respiratory tract"
Parallel session "Infection and the paediatric lung"
Parallel session "Acute asthma in the emergency department"
Parallel session "Paediatric bronchoscopy"
Parallel session "Pulmonary aspects of orthopaedic and neuromuscular diseases"

Parallel session "Pediatric lung transplant: 2001 update"
Immunotherapy (ESPACI and EAACI symposium)
Ped-lung internet discussion list session
Plenary session "Genetics of the pediatric respiratory disease"
CYSTIC FIBROSIS

PULMONARY PHYSIOLOGY
Breathing disorders, chronic airway problems
IMAGING AND ENDOSCOPY

ASTHMA
ASTHMA - RISK FACTORS
RESPIRATORY DISEASE IN NEONATES

RESPIRATORY INFECTIONS
ASTHMA - THERAPY II.

ASTHMA AND ATOPY - EPIDEMIOLOGY
ASTHMA - THERAPY I.

ALLERGY AND IMMUNITY
ALLERGY - THERAPY

TUBERCULOSIS. DIFFUSE LUNG DISEASE
VARIA
ASTHMA - THERAPY I.

POKYNY AUTORŮM

CONTENTS

EDITORIAL

Plenary session "Asthma and atopy"
Parallel session "Neonatal lung disease"
Parallel session "Asthma and allergy - Early markers and predictors"
Parallel session "Smoking - the never ending story"
Parallel session "Cystic fibrosis in the 21st century"

Parallel session "Allergen immunotherapy - pros and cons"
Parallel session "Epidemiology of asthma - why the differences?"
Parallel session "Pulmonary physiology - new developments and practical applications"
Plenary session "Interstitial lung disease - state of the art"
Parallel session "Defense mechanisms of the pediatric respiratory system"

Parallel session "Asthma therapy in the future"
Parallel session "Tuberculosis in the 3rd millenium"
Parallel session "Diagnostic imaging"
Parallel session "Asthma and allergy - environmental issues"
Parallel session "Upper airways"
Plenary session "Immunodeficiency and the paediatric lung"

Parallel session "Transfer of chronically ill child into adolescence and adulthood"
Parallel session "Malformations of the lower respiratory tract"
Parallel session "Infection and the paediatric lung"
Parallel session "Acute asthma in the emergency department"
Parallel session "Paediatric bronchoscopy"
Parallel session "Pulmonary aspects of orthopaedic and neuromuscular diseases"

Parallel session "Pediatric lung transplant: 2001 update"
Immunotherapy (ESPACI and EAACI symposium)
Ped-lung internet discussion list session
Plenary session "Genetics of the pediatric respiratory disease"
CYSTIC FIBROSIS

PULMONARY PHYSIOLOGY
Breathing disorders, chronic airway problems
IMAGING AND ENDOSCOPY

ASTHMA
ASTHMA - RISK FACTORS
RESPIRATORY DISEASE IN NEONATES

RESPIRATORY INFECTIONS
ASTHMA - THERAPY II.

ASTHMA AND ATOPY - EPIDEMIOLOGY
ASTHMA - THERAPY I.

ALLERGY AND IMMUNITY
ALLERGY - THERAPY

TUBERCULOSIS. DIFFUSE LUNG DISEASE
VARIA
ASTHMA - THERAPY I.

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

OBSAH

EDITORIAL

JUBILEUM

původní práce
M. Toušková, V. Maisnar, J. Kratěnová, J. Krejsek, O. Kopecký, J. Malý: DNA analýza vyhodnocená průtokovou cytometrií v diagnostice monoklonálních gamapatií

A. Machovcová, Š. Čapková, R. Konkoľová, J. Hercogová: První výsledky epikutánních testů u dětí s atopickou dermatitidou

J. Chlumský, H. Pokorná: Akutní exacerbace astmatu: zastoupení eozinofilních leukocytů ve sputu a jejich dynamika

D. Korytová: Hodnocení rizika senzibilizace pracovníků alergologických oddělení

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
V. Skalická: Mastocytózy

A. Slavčev, I. Stříž: Hlavní histokompatibilní komplex u člověka a autoimunitní onemocnění

O. Viklický: Chronická rejekce transplantované ledviny: mechanizmy vzniku a možnosti terapie farmakoterapie, imunoterapie

J. Vokurka: Současné názory na vliv benzalkonium chloridu na respirační sliznici

P. Čáp, M. Malý: Hodnocení inhalačního systému Easyhaler® nemocnými a lékaři Diagnostická a léčebná technika

P. B. Williams, J. H. Barnes, S. L. Szeinach, T. J. Sullivan: Analytická přesnost a správnost komerčních imunologických metod pro stanovení specifických IgE protilátek: stanovení standardu

Diskuzní fórum
P. Brhel, M. Nakládalová, K. Boušová, Z. Hajduková, J. Lebedová, B. Novotná: Profesionální průduškové astma

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

INFORMACE

REJSTŘÍKY 1 - 4/2000

CONTENTS

EDITORIAL

JUBILEUM

ORIGINAL PAPERS
M. Toušková, V. Maisnar, J. Kratěnová, J. Krejsek, O. Kopecký, J. Malý: DNA Analysis by Flow Cytometry in Diagnosis of Monoclonal Gammopathies

A. Machovcová, Š. Čapková, R. Konkoľová, J. Hercogová: The First Experience with Patch Testing in Children with Atopic Dermatitis

J. Chlumský, H. Pokorná: Acute Exacerbation of Bronchial Asthma: Sputum Eosinophil count and its Dynamic

D. Korytová: Risk of a Sensitisation in Allergologists

REVIEWS
V. Skalická: Mastocytosis

A. Slavčev, I. Stříž: Major Histocompatibility Complex in Man and Autoimmune Diseases

O. Viklický: Chronic Renal Allograft Rejection: Mechanism and Therapeutic Perspectives Pharmacotherapy, immunotherapy

J. Vokurka: Current Opinion on Effect of Benzalkonium Chloride to Respiratory Mucosa

P. Čáp, M. Malý: The Evaluation of Inhaled System Easyhaler® by Patients and Physicians

Diagnostic and therapeutic technology
P. B. Williams, J. H. Barnes, S. L. Szeinach, T. J. Sullivan:Analytic Precision and Accuracy of Commercial Immunoassays for Specific IgE: Establishing a Standard

Discussion forum
P. Brhel, M. Nakládalová, K. Boušová, Z. Hajduková, J. Lebedová, B. Novotná: Occupational asthma - Guidelines

WE HAVE READ FOR YOU

INFORMATIONS

INDEX 1 - 4/2000

OBSAH

EDITORIAL

Úvodní práce

H. Fazekašová, M. Hrubiško, I. Shawkatová, M. Buc: Frekvencie alel HLA-DRB1a-DQB1 u pacientov trpiacich na sennú nádchu a astmu spôsobenú peľom ambrózie

R. Půbal, L. Smolíková, V. Špičák, V. Bunc, M. Kovařík: Vliv pohybových programů na tělesnou zdatnost dětských astmatiků

V. Petrů: Studie AIR - pohled na astma ze dvou stran

Přehledné články

E. Seberová: Asthma bronchiale z pohledu pacienta

M. Fuchs: Zkřížená alergie

E. Daňková, E. Vítková: Aktivní imunizace imunodeficitních a alergických osob

D. Šedivá, I. Stříž: Získaný angioedém v důsledku deficitu C1-inhibitoru2

M. Jarešová, I. Stříž, I. Hložánek: Legionella - bakterie ohrožující imunosuprimované pacienty po orgánových transplantacích

farmakoterapie, imunoterapie

V. Špičák: Léčba dětského astmatu v prvních letech života

M. Fuchs: Antileukotrieny v léčbě průduškového astmatu

Diagnostická a léčebná technika

P. Čáp, K. Bičíková, T. Paul: Impulzní oscilometrie

Diskuzní fórum

V. Petrů: Návrh doporučeného postupu - diagnóza a léčba anafylaktických reakcí

Přečetli jsme za vás

Zprávy, kongresy

INFORMACE

CONTENTS

EDITORIAL

original papers

H. Fazekašová, M. Hrubiško, I. Shawkatová, M. Buc: HLA-DRB1 and -DQB1 Allele Frequencies in Patients Suffering from Hay Fever and Asthma Caused by Ragweed Pollen

R. Půbal, L. Smolíková, V. Špičák, V. Bunc, M. Kovařík: The Influence of Physical Exercise on the Fitness of Asthmatic Child

V. Petrů: The AIR Study – Asthma from two Points of Wiew

REVIEWS

E. Seberová: Bronchial Asthma - Patient´s Point of View

M. Fuchs: Cross Allergy

E. Daňková, E. Vítková: Vaccination of Immunodeficient and Allergic Persons

D. Šedivá, I. Stříž: Acquired Angioedema as a Result of C1 Inhibitor Deficiency

M. Jarešová, I. Stříž, I. Hložánek: Legionella - Bacteria Jeopardizing Immunosuppressed Patients After Organ Transplantations

PHARMACOThERAPY, IMMUNOThERAPY

V. Špičák: Treatment of Asthma in Early Childhood

M. Fuchs: Antileukotriens in Therapy of Bronchial Asthma

diagnostic and therapeutic technology

P. čáp, K. Bičíková, T. Paul: Impulse Oscillometry

Discussion forum

V. Petrů: Giudelines for the Diagnosis and Treatment of Anaphylaxis

We have read for you

NEWS, Congresses

INFORMATIONS

Na obálce: Impulzní oscilometrie - nová metoda měření plicních funkcí - princip měření

OBSAH

EDITORIAL

přehledné články
M. Petřek: Hlavní histokompatibilní komplex člověka (HLA) v klinické imunologii: nomenklatura a možnosti laboratorní diagnostiky

M. Weigl, M. Raška, S. Boháč: Molekulární podstata účinku bakteriálních imunomodulátorů

J. Litzman: Gastrointestinální projevy primárních imunodeficiencí

M. Průcha, M. Dostál, B. Kavka: Sepse a poruchy imunitních funkcí

J. Krejsek, K. Kodydková, O. Kopecký: Imunobiologie nádorového bujení

K. Kodydková, J. Krejsek, O. Kopecký: Rezistence buněk krevních malignit vůči cytostatikům

O. Kopecký, J. Krejsek, P. Morávek, M. Matoušková, Význam imunoterapie v léčbě karcinomu ledvin

K. Ettlerová, P. Kohout: Diagnostické možnosti potravinové alergie a intolerance

E. Dastychová: Profesionální dermatózy ekzémového charakteru - vyšetřovací postupy

E. Vernerová, P. Kučera, E. Antošová: Anafylaktoidní reakce na radiokontrastní látky - stálý otazník v medicíně

farmakoterapie, imunoterapie
B. Novotná: Sledování bronchodilatačního účinku přípravku Salamol ve dvou inhalačních systémech u pacientů s bronchiálním astmatem

Přečetli jsme za vás

Diskuzní fórum
J. Bystroň: Bakteriální imunomodulátory u alergií

Zprávy, informace

CONTENTS

EDITORIAL

REVIEWS
M. Petřek: Major Histocompatibility Complex in Man (HLA) in Clinical Immunology: Nomenclature and Current Possibilities in Tissue Typing

E. Weigl, M. Raška, S. Boháč: Molecular Basis of the Effect of Bacterial Immunomodulators

J. Litzman: Gastrointestinal Manifestation of Primary Immunodeficiency

M. Průcha, M. Dostál, B. Kavka: Sepsis and Immune Dysregulation

J. Krejsek, K. Kodydková, O. Kopecký: Immunobiology of Malignancies

K. Kodydková, J. Krejsek, O. Kopecký: Resistance of Blood Cell Malignancies Against Cytotoxic Drugs

O. Kopecký, J. Krejsek, P. Morávek, M. Matoušková: Immunotherapy - its Significance in the Treatment of Renal Cell Carcinoma

K. Ettlerová, P. Kohout: Diagnostic Possibilities of Food Allergy and Intolerance

E. Dastychová: Occupational Dermatoses of Eczematous Character - Examination Methods

E. Vernerová, P. Kučera, E. Antošová: Radiocontrast Media Anaphylactoid Reaction - Still a Question in Clinical Medicine

PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
B. Novotná: The Assessment of the Bronchodilatating Effect of Salamol in Two Different Inhalation Devices in Patients with Bronchial Asthma

WE HAVE READ FOR YOU

DISCUSSION FORUM
J. Bystroň: Bacterial Immunomodulators in Allergic Diseases

NEWS, INFORMATIONS

OBSAH

EDITORIAL

PŮVODNÍ PRÁCE
D. Schneeberger, L. Klímová, H. Střelcová: Dlouhodobá léčba dětských astmatiků přijíždějících do respirační léčebny. Srovnání let 1993 - 94 versus 1998 - 99

P. Brhel, V. Hassmanová, K. Boušová: Profesionální astma v České republice

K. Klánová: Vliv přírodních aluminosilikátů na mikroorganizmy domácího prachu

přehledné články
A. Šedivá, J. Bartůňková: Imunologie těhotenství a rizika senzibilizace

D. Nováková: Předčasné ovariální vyhasnutí - autoimunitní endokrinní onemocnění

B. Novotná: Asthma bronchiale v těhotenství

V. Kašák: Diferenciální diagnóza asthma bronchiale a chronické obstrukční plicní nemoci

B. Novotná, P. Brhel: Profesionální bronchiální astma

Kazuistika
J. Turzíková, M. Fuchs, P. Pohunek, P. Nechanický: Legionella pneumophila - původce pneumonie v dětském věku

farmakoterapie, imunoterapie
J. Turzíková, M. Fuchs, V. Špičák: Antileukotrieny v prevenci pozátěžového bronchospazmu

J. Bystroň, P. Macháček, P. Brož: Vyhodnocení jednoroční kontinuální imunoterapie alergenovými vakcínami Phostal a Staloral

Přečetli jsme za vás

Diskuzní fórum
D. Schneeberger, H. Střelcová, L. Klímová: Jak se líbí časopis Alergie, astma, bronchitida?

Zprávy, informace
V. Špičák: 3. květen 2000 - Světový den astmatu a alergie

CONTENTS

EDITORIAL

ORIGINAL PAPERS
D. Schneeberger, L. Klímová, H. Střelcová: Long-term therapy of asthmatic children coming to a respiratory Health Center. Comparison of years 1993-94 vs. 1998-99

P. Brhel, V. Hassmanová, K. Boušová: Occupational asthma in the Czech Republic

K. Klánová: Effect of Natural Aluminosilica Minerals on Microorganisms from House Dust

REVIEWS
A. Šedivá, J. Bartůňková: Immunology of Pregnancy and Risk of the Sensitisation

D. Nováková: Premature Ovarian Failure - Autoimmune Endocrine Disease

B. Novotná: Asthma During Pregnancy

V. Kašák: Differential Diagnosis between Asthma and Chronic Obstructive Pulmonary Disease

B. Novotná, P. Brhel: Occupational Asthma

case report
J. Turzíková, M. Fuchs, P. Pohunek, P. Nechanický: Legionella Pneumophila Pneumonia in Childhood

PHARMAOThERAPY, IMMUNOThERAPY
J. Turzíková, M. Fuchs, V. Špičák: Prophylaxis of the Exercise - Induced Bronchoconstriction by Antileukotrienes

J. Bystroň, P. Macháček, P. Brož: The Evaluation of a 1-year Continual Immunotherapy with Allergen Extracts Phostal and Staloral

We have read for you

Discussion forum
D. Schneeberger, H. Střelcová, L. Klímová: How the Magazine Allergy, Asthma, Bronchitis is Accepted?

NEWS, informations
V. Špičák: May 3, 2000 - World Asthma and Allergy Day

OBSAH

EDITORIAL

PŮVODNÍ PRÁCE
S. Honzová, M. Havranová, P. Pohunek: Recidivující obstrukční bronchitidy, riziko dětského astmatu?

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
T. Fučíková: Autoimunita na přelomu tisíciletí

J. Erban: Receptory a jejich základní funkce

E. dastychová: Dermatologické komplikace lokální terapie nesteroidními antiflogistiky

P. Barták: Je psoriáza nemoc vyléčitelná?

KAZUISTIKA
V. Petrů, D. Michalová: Intrauterinní senzibilizace

FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
H. Mazáková, M. Malý: První klinické zkušenosti s Foradilem® v České republice

P. Čáp, M. Malý: Účinnost inhalovaného flunisolidu v léčbě bronchiálního astmatu

A. W. Wheeler, B. Lees: Standardizace extraktů travních pylů adsorbovaných na tyrozin a modifikovaných glutaraldehydem (Pollinex® Grass)

ZPRÁVY, KONGRESY

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

ZPRÁVY, INFORMACE

CONTENTS

EDITORIAL

ORIGINAL PAPERS
S. Honzová, M. Havranová, P. Pohunek: Recurrent Episodes of Wheezing - Risk of Childhood Asthma?

REVIEWS
T. Fučíková: Autoimmunity at the End of the Second Millenium

J. Erban: Receptors and Their Basic Function

E. Dastychová: Dermatologic Complications of Local Treatmant with Nonsteroidal Antiphlogistics

P. Barták: Is Psoriasis Curable?

CASE REPORT
V. Petrů, D. Michalová: Intrauterine Sensibilisation

PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
H. Mazáková, M. Malý: The first Clinical Experience with Foradil in the Czech Republic

P. Čáp, M. Malý: Efficacy of Inhaled Flunisolide in the Treatment of Bronchial Asthma

A. W. Wheeler, B. Lees: Standardisation of Tyrosine-Adsorbed Glutaraldehyde - Modified Grass Pollen Extract (Pollinex® Grass)

NEWS, CONGRESSES

WE HAVE READ FOR YOU

NEWS, INFORMATION

EDITORIAL.................................................................................................... 182

ÚVODEM
V. Špičák: Alergie - alergologie - alergologové na konci 20. století .......................183

PŮVODNÍ PRÁCE
V. Semrádová: Nežádoucí účinky kortikosteroidních extern
se zaměřením na kontaktní alergické reakce
.....................................................186
I. Krčmová, Y. Hanzálková, V. Derner: Nazální provokační test
v průběhu imunoterapie alergenem (tříleté sledování)
...........................................191
U. Önes: Lokální a celkové nežádoucí účinky injekční
alergenové imunoterapie u dětí
..........................................................................195

přehledné články
F. Kopřiva, M. Zápalka: Lymfocyty Th1 a Th2 v patogenezi onemocnění ................199
M. Zápalka, F. Kopřiva, J. Szotkowská: Eozinofilní kationický protein
Přehled současné problematiky
.........................................................................204
O. Rybníček, R. Hanák: Bronchopulmonální dysplazie .........................................209

Kazuistika
S. Heroutová, E. Pařízková, D. Komárek, C. Andrýs, D. Vokurková:
Wiskottův-Aldrichův syndrom
.............................................................................214

farmakoterapie, imunoterapie
M. Fuchs: Antileukotrieny v léčbě průduškového astmatu
(Montelukast - receptorový antagonista)
..............................................................218

Diagnostická a léčebná technika
J. Chlumský: Diskus .........................................................................................222

Diskuzní fórum
B. Novotná: Standard diagnostiky a péče o pacienty s alergií na latex ...................225
J. Bystroň: Návrh standardu léčby imunomodulátory bakteriálního původu ..............228

Přečetli jsme za vás ..........................................................................................231

Zprávy, kongresy ..............................................................................................233

Testujeme své znalosti .....................................................................................238

informace ........................................................................................................239

CONTENTS

EDITORIAL ....................................................................................................182

INTRODUCTION
V. Špičák: Allergy - Allergology - Allergologists at the end of the 20th century .....183

ORIGINAL PAPERS
V. Semrádová: Side effects of Topical Corticosteroid Therapy
Especially Contact Allergy
...............................................................................186
I. Krčmová, Y. Hanzálková, V. Derner: Nasal Challenge Test in the Course
of the Allergen Immunotherapy (three - year follow-up study)
................................191
U. Önes: Local and Systemic Side Effects of Allergen Injection
Immunotherapy in Children
...............................................................................195

REVIEWS
F. Kopřiva, M. Zápalka: Th1 and Th2 Lymphocytes in Pathogenesis of Diseases....199
M. Zápalka, F. Kopřiva, J. Szotkowská: Eosinophil Cationic Protein -
Current Review
.................................................................................................204
O. Rybníček, R. Hanák: Bronchopulmonary Dysplasia .........................................209

case report
S. Heroutová, E. Pařízková, D. Komárek, C. Andrýs, D. Vokurková:
Wiskott-Aldrich Syndrome
.......................................................................... ......214

pharmacOThERAPy, ImMUNOThERAPy
M. Fuchs: Antileukotrienes and Treatment of Bronchial Asthma
(Montelukast - Receptor Antagonist)
...................................................................218

Diagnostic and therapeutic technic
J. Chlumský: Diskus .........................................................................................222

Discussion forum¨
B. Novotná: Guidelines for the Diagnosis and Management
of Latex Allergy Patients .......................................................................... ........225
J. Bystroň: Guidelines for the use of Microbial Immunomodulators ................ .......228

We have read for you ........................................................................................231

news, CONGRESSES ......................................................................................233

testing of our knowledges ..................................................................................238

informations .....................................................................................................239

OBSAH


EDITORIAL............................................................................................... 118

PŮVODNÍ PRÁCE
M. Jarešová, I. Stříž, J. Čermáková, K. Mudra, j. Lácha,
J. Sedláček, P. Kellovský, I. Hána, Š. Vítko:
Prokalcitonin
a orgánové transplantace
............................................................................120
J. Lokaj, J. Litzman: Výskyt primárních imunodeficiencí
v České republice
.......................................................................................123
V. Petrů, A. Carbolová, K.Kopecká, J. Šimoníčková,
P. Janotová:
Přímořská léčba dětských astmatiků
........................................130
P. Pohunek, J. Los:
Edukace dětských nemocných
s průduškovým astmatem
...........................................................................134

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
I. Šterzl: Cytokiny - struktura a funkce II........................................................139
T. Batard:
Kvantifikace hlavních alergenů
a standardizace alergenových extraktů
.........................................................149
A. Pradalier:
Sublingvální - perorální imunoterapie (SLIT),
alternativa subkutánní injekční imunoterapie
..................................................154

KAZUISTIKA
J. Richterová, J. Bartůňková, A. Šedivá, J. A. Sommerfield, A. Wiik:
Deficit lektinu vázajícího manózu
..................................................................158

FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
P. Kučera, E. Antošová: Alternativní schémata imunoterapie alergenem ...........159

PRACOVNÍ SCHŮZE ČSAKI, KONGRESY
J. Bartůňková: Primární imunodeficience (souhrny) .........................................162
P. Panzner: Kongres EAACI, Brusel ..............................................................167

NOVÉ KNIHY................................................................................................170

DISKUSNÍ FÓRUM.
P. Pohunek:
Akutní astmatický záchvat (návrh standardu léčebného plánu) .......171

TESTUJEME SVÉ ZNALOSTI
B. Novotná:
Alergie na latex ..........................................................................176

INFORMACE, ZPRÁVY .................................................................................177


CONTENTS


EDITORIAL ...................................................................................................118

ORIGINAL PAPERS
M. Jarešová, I. Stříž, J. Čermáková, K. Mudra, j. Lácha, J. Sedláček,
P. Kellovský, I. Hána, Š. Vítko:
Procalcitonin and organ transplantations ...........120
J. Lokaj, J. Litzman:
Prevalence of Primary immunodeficiencies
in the Czech Republic
.....................................................................................123
V. Petrů, A. Carbolová, K.Kopecká, J. Šimoníčková, P. Janotová:
Seaside Treatment of Asthmatic Children .........................................................130
P. Pohunek, J. Los: Education of paediatric patients with bronchial asthma ........134

REVIEWS
I. Šterzl: Cytokines - Structure and Function II. .................................................139
T. Batard: Quantification of Major Allergens and Standardization
of Allergenic Extracts
..................................................................................... 149
A. Pradalier: Sublingual-Swallow Immunotherapy (SLIT),
an Alternative to the Subcutaneous Injection Immunotherapy
..............................154

CASE REPORT
J. Richterová, J. Bartůňková, A. Šedivá, A. Sommerfield, A. Wilk:
Mannose-binding lectin Deficiency - a Case Report
...........................................158

PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
P. Kučera, E. Antošová:
Alternative schedule of allergen immunotherapy............159

MEETINGS WORKSHOPS OF ČSAKI, CONGRESSES
J. Bartůňková: Primary immunodeficiencies (summary) ....................................162
P. Panzner: Congress EAACI, Brussels ..........................................................167

NEW BOOKS ...............................................................................................170

DISCUSSION FORUM
P. Pohunek:
Acute Asthma (Guidelines for Treatment) .....................................171

TESTING OF OUR KNOWLEDGES
B. Novotná: Latex Allergy ..............................................................................176

INFORMATION, COMMUNICATION...............................................................177

 

Na obálce: Průkaz hlavního alergenu (viz str. 152)

Strana 1 z 5