Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
čtvrtek, 03 únor 2011 08:30

České pracovní lékařství 1/2009

Napsal(a)
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

EDITORIAL ...................................................................................................................... 1
PŮVODNÍ PRÁCE
Tomášek L.
Riziko plicní rakoviny horníků ve vztahu k expozici radonu .................................................... 13

Procházková H., Kučera I., Kučerová I., Fiala Z.
Sledování koncentrace šestimocného chromu pøi svaøování nerezu ...................................... 19

PRACOVNÌ LÉKAŘSKÁ PÉČE O ZAMĚSTNANCE
Kožená L.
Duševní zdraví pracovní populace EU a preventivní snahy ..................................................... 23

DISKUSE
Pelclová D.
Je třeba aktualizovat český seznam nemocí z povolání? ..................................................... 25

Pelclová D.
Návrh aktualizace českého Seznamu nemocí z povolání ..................................................... 30

ZE SJEZDÙ A STUDIJNÍCH CEST
Zpráva o úèasti na jednání Pracovní sekce pro vyrábìné nanomateriály pøi OECD
v Paříži a návštěvě Výzkumného ústavu hygieny
a bezpečnosti práce ve Vandoeuvre ................................................................................... 33

Zpráva z kongresu European Respiratory Society (ERS)
v Berlíně ve dnech 4.– 8. října 2008 .................................................................................... 37

ZPRÁVY
Aktivity Regionálního úřadu WHO pro Evropu
v oblasti pracovního lékařství v roce 2008 ............................................................................. 38

OSOBNÍ ZPRÁVY
K nedožitým 85. narozeninám profesora Zdeňka Bardoděje ............................................ 39
TEST ............................................................................................................................... 40
REJSTŘÍK ........................................................................................................................ 41

CONTENTS

EDITORIAL ....................................................................................................................... 1
ORIGINAL CONTRIBUTIONS
Tomášek L.
Lung cancer risk from radon exposure in miners ................................................................ 13

Procházková H., Kuèera I., Kuèerová I., Fiala Z.
Hygienic measurements of hexavalent chromium
in stainless steel welding fumes ......................................................................................... 19

OCCUPATIONAL MEDICAL CARE OF EMPLOYEES
Kožená L.
Mental health of the European workforce and the preventive efforts .......................................... 23

DISCUSSION
Pelclová D.
Is it necessary to update the czech list of occupational diseases? .......................................... 25

Pelclová D.
Proposal of the update of the czech list of occupational diseases ............................................ 30

FROM MEETINGS AND STUDY VISITS
Report on the participation in the Work Section for Produced Nanomaterials at
OECO and the visit of the Research Institute of Hygiene and Safety of Work
at Vandoeuvre ..................................................................................................................... 33

Report on the Congress of the European Res. Soc. taking place in Berlin,
October 4–8, 2008 ............................................................................................................... 37

NEWS
Activities of the Regional Office of WHO for Europe in the area of occupational
Health in 2008 ................................................................................................................... 38

PERSONAL NEWS
Prof. Zdenìk Bardodìj died of his 85th birtday .................................................................... 39
TEST .................................................................................................................................. 40
INDEX ................................................................................................................................. 41

Číst 6093 krát Naposledy změněno středa, 08 září 2021 19:11