Tigis

č. 3/2006
č. 3/2006

č. 3/2006 (1)

středa, 15 prosinec 2010 15:35

DMEV č. 3/2006

Napsal(a)

OBSAH

EDITORIAL ................................................................................................................................ 93
DIABETOLOGIE
Jindřiška Perušičová
Dlouzepůsobící analoga inzulinu v léčbě
diabetes mellitus I. část: glargin
................................................................................................. 100
Yvona Pospíšilová
Možnosti prevence diabetes mellitus - aktuální stav
...................................................................... 109
DIABETOLOGIE / METABOLISMUS
Jakub Víšek, Silvie Lacigová, Petr Šafránek, Zdeněk Rušavý
Měření jaterní produkce glukózy
.................................................................................................. 117
DIABETOLOGIE
Yvona Pospíšilová
Úloha endokanabinoidního systému a výsledky
prvních klinických studií s antagonistou CB1 receptoru
endokanabinoidního systému - Rimonabantem - v léčbě
a prevenci diabetu 2. typu
............................................................................................................ 122
ENDOKRINOLOGIE / ABSTRAKTA
Abstrakta z 29. endokrinologických dní,
Ružomberok, Slovensko, 21. – 23. september 2006
....................................................................... 128
ENDOKGRINOLOGIE / DOPORUČENÍ
Josef Marek
Doporučení hypofyzární společnosti
pro diagnostiku a léčbu prolaktinomů
............................................................................................ 149
RECENZE
Jan Škrha
Monografi e „Diabetologie pro sestry"
prof. MUDr. Jaroslava Rybky, DrSc.
.............................................................................................. 156
ZPRÁVY
doc. MUDr. Václav Hána, CSc. - 50 let .......................................................................................... 157
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ........................................................................................... 158

CONTENTS

EDITORIAL ................................................................................................................................... 93
DIABETOLOGY
Jindřiška Perušičová
Long-term acting insulin analegues
in the diabetes therapy. Part I.: glargine
.......................................................................................... 100
DIABETOLOGY
Yvona Pospíšilová
Prevention of Diabetes Mellitus - current state
................................................................................. 109
DIABETOLOGY / METABOLISM
Jakub Víšek, Silvie Lacigová, Petr Šafránek, Zdeněk Rušavý
Measuring of hepatic glucose produktion
......................................................................................... 117
DIABETOLOGY
Yvona Pospíšilová
The role of the endocannabinoid system and the results
of the fi rst studies with the CB1 receptor antagonist -
Rimonabant - in the treatment and prevention
of Diabetes Mellitus Type 2
............................................................................................................ 122
ENDOKRINOLOGY / ABSTRACTS
Abstract from 29th endocrine days, Ružomberok,
Slovakia, September 21st – 23rd 2006
............................................................................................. 128
ENDOKRINOLOGY / RECOMMENDATION
Josef Marek
Recommendation of pituitary society for diagnosis
and treatment of prolactinoms
......................................................................................................... 149
REVIEW
Jan Škrha
Monography „Diabetology for nurses"
by prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.
.............................................................................................. 156
NEWS
doc. MUDr. Václav Hána, CSc. - 50 years ......................................................................................... 157
INFORMATIONS
Future international and national actions ............................................................................................ 158