Tigis

č. 4/2010
č. 4/2010

č. 4/2010 (1)

3. 1. 2011 17:35

Psychiatrie 4/2010

Napsal(a) Administrator

OBSAH

EDITORIAL ............................................................................................................................... 167
OBSAH .....................................................................................................................................168
PÙVODNÍ PRÁCE
Dita Kalnická, Jiří Masopust, Kateřina Konupčíková, Radovan Malý, Jan Bažant
Kardiometabolické riziko u nemocných schizofrenií ...................................................................... 170
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Pavel Martínek, Aleš Bartoš
Dotazníky k hodnocení běžných činností u pacientů s Alzheimerovou nemocí .................................. 175
Karina Verébová, Jiří Horáček
Dysbindin – funkční kandidátní gen pro schizofrenii ...................................................................... 181

VZDĚLÁVÁNÍ
Jan Libiger
Klinická psychopatologie poruch vìdomí ....................................................................................... 192
FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
Jaromír Švestka
Olanzapin ve formě dlouhodobě působících intramuskulárních injekcí ................................................ 201

Jiří Patočka, Kamil Kuča
Pozoruhodná molekula AF267B a Alzheimerova nemoc ................................................................. 209

Jiří Horáček
Farmakologické odlišnosti Risperidonu a Paliperidonu ER: role hydroxylace
a lékové formy v antipsychotickém účinku .................................................................................... 212

Jaromír Švestka, Cyril Höschl, Martin Anders, Luboš Janù,
Jiří Masopust, Pavel Mohr, Radovan PŘikryl
Možnosti použití aripiprazolu v léčbì bipolární afektivní poruchy.
Konsensus expertù v české republice ........................................................................................... 218
ZPRÁVY .....................................................................................................................................225
Přečetli jsme za Vás .................................................................................................................. 225
NOVÉ KNIHY ............................................................................................................................. 226

CONTENTS

EDITORIAL ................................................................................................................................. 167
CONTENTS ................................................................................................................................ 168
ORIGINAL PAPERS
Dita Kalnická, JiŘí Masopust, KateŘina Konupčíková, Radovan Malý, Jan Bažant
Cardiometabolic Risk in Patients with Schizophrenia ...................................................................... 170
REVIEWS
Pavel Martínek, Aleš Bartoš
Questionnaires for assessment of activities of daily living
in patients with dementia ............................................................................................................. 175
Karina Verébová, Jiří Horáček
Dysbindin – a functional candidate gene for schizophrenia .............................................................. 181
Jan Libiger
Clinical psychopathology of the conciousness disturbances ............................................................ 192
FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL SOCIETY
Jaromír Švestka
Olanzapine in the form of long-acting intramuscular injections ........................................................ 201
Jiří Patočka, Kamil Kuča
Remarkable molecule AF267B and Alzheimer's disease ................................................................ 209
Jiří Horáček
Pharmacological differences between Risperidone and Paliperidone ER:
the role of hydroxylation and drug formulation in the antipsychotic effect .......................................... 212
Jaromír Švestka, Cyril Höschl, Martin Anders, Luboš Janù,
JiŘí Masopust, Pavel Mohr, Radovan PŘikryl
Possibilities of aripiprazole use in the treatment of bipolar affective disorder.
expert consensus in the Czech Republic ...................................................................................... 218
COMMUNICATIONS ................................................................................................................... 225
We have read for you .................................................................................................................. 225
NEW BOOKS ............................................................................................................................ 226