Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
EDITORIAL .............................................................................................. 1
OBSAH ................................................................................................... 5
POUŽITÍ TERAPEUTICKÉ KONTAKTNÍ ČOČKY U MALÝCH ZVÍŘAT
P. Hron ..................................................................................................... 7
TETANUS U PSŮ – PŘEHLED A KAZUISTIKA TETANU
PROVÁZENÉHO HIÁTOVOU HERNIÍ

E. Acke, B. R. Jones, R. Breathnach, H. McAllister, C. T. Mooney ............... 16
VERMINÓZNÍ PNEUMONIE
A AMYLOIDÓZA U KOČKY

F. Jelínek, D. Vozková, J. Hraběta ............................................................. 23
REŠERŠE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ................................................ 28
RECENZE
Š. Vaculín ................................................................................................ 33

REJSTŘÍK ............................................................................................... 39

 

 

EDITORIAL .............................................................................................. 1
CONTENTS .............................................................................................. 5
USAGE OF THERAPEUTIC CONTACT
LENSES IN SMALL ANIMALS

P. Hron .................................................................................................... 7
TETANUS IN THE DOG: REVIEW AND CASE-REPORT OF
CONCURRENT TETANUS WITH HIATAL HERNIA

E. Acke, B. R. Jones, R. Breathnach, H. McAllister, C. T. Mooney .............. 16
VERMINOUS PNEUMONIA
AND AMYLOIDOSIS IN A CAT

F. Jelínek, D. Vozková, J. Hraběta ............................................................. 23
FROM THE LITERATURE ........................................................................ 28
BOOK REVIEW
Š. Vaculín ............................................................................................... 33

INDEX .................................................................................................... 39

Editorial .................................................................................................... 1
Aktuality pro rok 2007 téma ............................................................. 1
Obsah ........................................................................................................ 7
Pùvodní práce
Obezita po transplantaci ledviny: hodnocení
dynamiky zmìn pomocí magnetické rezonance
V. Teplan, O. Schück, M. Hájek, A. Škoch,
M. Dezortová, M. Štollová, D. Sasaková, Š. Vítko ......................... 11
Editorial ......................................................................................... 1
Aktuality pro rok 2007 téma ............................................................. 1
Pùvodní práce
P. Šrámek, A.Veselková, F. Lopot .................................................. 16
P. Hrabčáková, M. Mydlík, K. Derzsiová .......................................... 24
Doporučený postup
J. Eiselt ....................................................................................... 31
Informace
Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach ............................................... 40
Rejstřík 2006 ............................................................................... 43
CONTENTS
Editorial ......................................................................................... 1
News for year 2007 ......................................................................... 1
Original papers
P. Šrámek, A.Veselková, F. Lopot .................................................. 16
P. Hrabčáková, M. Mydlík, K. Derzsiová .......................................... 24
Recommended procedure
J. Eiselt ....................................................................................... 31
Informations
by Safarik University in Kosice ...................................................... 40
Index 2006 .................................................................................. 43
Editorial .................................................................................................101
Obsah .....................................................................................................105
Aktuální téma
Registr dialyzovaných pacientù v Èeské republice
– ano nebo ano!
I. Rychlík, F. Lopot, S. Dusilová Sulková .........................................108
Pùvodní práce
Mutaèní analýza u pacientù
s Gitelmanovým syndromem
J. Reiterová, R. Ryšavá, M. Urbanová, J. Štekrová,
M. Merta, O. Schück, V. Tesaø .......................................................... 112
Editorial ........................................................................................101
Aktuální téma
I. Rychlík, F. Lopot, S. Dusilová Sulková .........................................108
Původní práce
M. Merta, O. Schück, V. Tesař .................................................... 112
Přehledné práce
M. Horáčková, R. Šafářová ........................................................... 118
J. Maňák, R. Mottl, L. Sobotka ......................................................128
J. Beran, S. Dusilová Sulková ........................................................134
Aktuální téma
J. Wirth .......................................................................................139
Informace ....................................................................................142
CONTENTS
Editorial ......................................................................................101
Up-to-date subject
I. Rychlík, F. Lopot, S. Dusilová Sulková ........................................108
Original papers
M. Merta, O. Schück, V. Tesař ................................................... 112
Review papers
M. Horáčková, R. Šafářová ......................................................... 118
J. Maňák, R. Mottl, L. Sobotka ....................................................128
J. Beran, S. Dusilová Sulková ......................................................134
Up-to-date subject
J. Wirth .....................................................................................139
Informations ...............................................................................142
Editorial ........................................................................................... 131
Obsah ...............................................................................................133
Laudatio
Prof. MUDr. Miroslav Mydlík DrSc.
oslavil 75. narozeniny
Karel Opatrný, Sylvie Opatrná ......................................................136
Pøehledné práce
Diagnostický potenciál plazmatické volnì cirkulující
DNA (Cell-Free DNA) ve vztahu k nefrologii
Marie Korabeèná, Sylvie Opatrná, Jan Wirth .......................... 139
Editorial .............................................................................. 131
Laudatio
Karel Opatrný, Sylvie Opatrná ...............................................136
Přehledné práce
Marie Korabečná, Sylvie Opatrná, Jan Wirth .......................... 139
Původní práce
Jana Pafčugová, Julius Forejt ............................................... 148
Abstrakta ........................................................................... 154
Informace ........................................................................... 168
Obsahy od roku 2001 .......................................................... 169
CONTENTS
Editorial ............................................................................. 131
Karel Opatrný, Sylvie Opatrná .............................................. 136
Reviews
Marie Korabečná, Sylvie Opatrná, Jan Wirth ......................... 139
Original papers
Jana Pafčugová, Julius Forejt .............................................. 148
Abstracts .......................................................................... 154
Informations ...................................................................... 168
Contents since 2001 .......................................................... 169

 

Editorial ................................................................................................. 49
Obsah ..................................................................................................... 53
Pùvodní práce
5th Czech PD Day – Karel Opatrný Jr Memorial Lecture:
Proteomics and Dialysis
Visith Thongboonkerd ................................................................. 56
Jednoduchá preskripce
a monitorování dialyzaèní dávky
Lopot František, Bláha Jan,
Švára František, Polakoviè Vladimír ................................................ 60
Editorial ..................................................................................... 49
Visith Thongboonkerd ................................................................. 56
Švára František, Polakovič Vladimír ............................................. 60
Bandúr Štěpán, Viklický Ondřej ................................................... 65
Program
Poděbrady 17.–18. května 2007 .................................................... 73
Recenze .................................................................................... 85
CONTENTS
Editorial ..................................................................................... 49
Original papers
Visith Thongboonkerd ................................................................. 56
Švára František, Polakoviè Vladimír ............................................. 60
Bandúr Štěpán, Viklický Ondřej .................................................. 65
Program
Podìbrady May 17–18, 2007 ....................................................... 73
Review ...................................................................................... 85

 

Editorial ................................................................................................2
Obsah ....................................................................................................5
Rozhovor ..............................................................................................8
Pøehledné práce
Postižení parodontu a tvrdých zubních tkání
u osob s chronickým selháním ledvin
Erika Lenèová ......................................................................................11
Pùvodní práce
Solubilní receptor pro koneèné produkty pokroèilé glykace
u obézních nemocných s chronickým onemocnìním ledvin
Olga Mareèková, Vladimír Teplan,
Marta Kalousová, Tomáš Zíma, Dalibor Lecián,
Jelena Skibová, Ondøej Viklický ....................................................15
Editorial .........................................................................................2
Obsah ...........................................................................................5
Rozhovor .......................................................................................8
Přehledné práce
Erika Lenčová ...............................................................................11
Původní práce
Jelena Skibová, Ondøej Viklický ....................................................15
Kazuistika
Vladimír Herout, Sylvie Dusilová Sulková ....................................... 20
Z historie
Jiří Jirka .....................................................................................24
Informace
Kongresy 2008 (nefrologie a transplantologie) ............................... 29
Rejstříky ................................................................................... 30
CONTENTS
Editorial ........................................................................................2
Interview .......................................................................................8
Reviews
Erika Lenčová .............................................................................11
Original papers
Jelena Skibová, Ondøej Viklický ...................................................15
Case report
Vladimír Herout, Sylvie Dusilová Sulková ...................................... 20
From history
Jiří Jirka .....................................................................................24
Informations
Indexes .................................................................................... 30
EDITORIAL ..............................................................................................59
OBSAH .......................................................................................................63
AKTUÁLNÍ TRENDY V DIAGNOSTICE
A TERAPII ZÁNÌTLIVÝCH POLYPÙ U KOÈKY
J. Hnízdo, L. Grégrová .................................................................................64
SEPTICKÉ STAVY III
LÉÈBA – 2. INTENZIVISTICKÉ PRINCIPY
P. Svoboda, P. Scheer, I. Kantorová .............................................................74
CHRONICKÁ BOLEST
Š. Vaculín, J. Hrabìta ...................................................................................81
BIOCHEMICKÁ ANALÝZA V AVIÁRNÍ PRAXI
¼. Neèasová ...................................................................................................90
II. MEZINÁRODNÍ NEUROLOGICKÁ KONFERENCE,
PRAHA, DUBEN 2006
H. Velebný .....................................................................................................92
REŠERŠE ZE ZAHRANIÈNÍCH ÈASOPISÙ ...............................95
RECENZE
V. Mikulica: Poznej svého psa, etologie a psychologie psa
(Š. Vaculín) ........................................................................................................ 98
UKÁZKA Z KNIHY ................................................................................99
EDITORIAL ..............................................................................................59
OBSAH ...................................................................................................63
J. Hnízdo, L. Grégrová ..............................................................................64
P. Svoboda, P. Scheer, I. Kantorová ..........................................................74
Š. Vaculín, J. Hrabìta ................................................................................81
Ľ. Nečasová ...........................................................................................90
H. Velebný ..............................................................................................92
REŠERŠE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ...............................................95
RECENZE
(Š. Vaculín) ............................................................................................ 98
UKÁZKA Z KNIHY ....................................................................................99
CONTENTS
EDITORIAL ..............................................................................................59
CONTENTS .............................................................................................63
J. Hnízdo, L. Grégrová ...............................................................................64
P. Svoboda, P. Scheer, I. Kantorová ...........................................................74
Š. Vaculín, J. Hrabìta ................................................................................81
Ľ. Nečasová ............................................................................................90
H. Velebný ...............................................................................................92
FROM THE LITERATURE ..........................................................................95
BOOK REVIEW
(Š. Vaculín) ............................................................................................. 98
BOOK PREVIEW .....................................................................................99
EDITORIAL .................................................................................................................... 2
OBSAH ............................................................................................................................. 7
ALTERNATIVNÍ CHIRURGICKÉ ØEŠENÍ
HRÁZKOVÉ KÝLY: KOLOPEXE,
VASOPEXE, CYSTOPEXE A TRANSPOZICE
M. SEMITENDINOSUS
J. Hnízdo ............................................................................................................................ 8
GRANULOMATÓZNÍ
MENINGOENCEFALOMYELITIDA U PSÙ
E. J. O´Neill, D. Merrett, B. Jones ................................................................................. 17
SEPTICKÉ STAVY
LÉÈBA – 1. CHIRURGICKÉ PRINCIPY
P. Svoboda, P. Scheer, I. Kantorová ................................................................................. 25
VETERINÁRNÍ ASANACE Z POHLEDU
PRAXE PRIVÁTNÍHO
VETERINÁRNÍHO LÉKAØE
P. Tomanová .................................................................................................................... 32
REŠERŠE ZE ZAHRANIÈNÍCH ÈASOPISÙ .................................................. 35
RECENZE
H. Ende a E. Isenbugel: Péèe o zdraví konì (Z. Krupil) .............................................. 38
UKÁZKA Z KNIHY .................................................................................................... 40
REJSTØÍK 2005 ........................................................................................................... 54
POKYNY AUTORÙM ............................................................................................... 56
EDITORIAL .............................................................................................................. 2
OBSAH ................................................................................................................... 7
J. Hnízdo ................................................................................................................. 8
E. J. O´Neill, D. Merrett, B. Jones ............................................................................ 17
P. Svoboda, P. Scheer, I. Kantorová ......................................................................... 25
P. Tomanová .......................................................................................................... 32
REŠERŠE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ .............................................................. 35
RECENZE
H. Ende a E. Isenbugel: Péče o zdraví koně (Z. Krupil) .............................................. 38
UKÁZKA Z KNIHY ................................................................................................. 40
CONTENTS
EDITORIAL ........................................................................................................... 2
CONTENTS .......................................................................................................... 7
J. Hnízdo .............................................................................................................. 8
E. J. O´Neill, D. Merrett, B. Jones ......................................................................... 17
P. Svoboda, P. Scheer, I. Kantorová ...................................................................... 25
P. Tomanová ....................................................................................................... 32
FROM THE LITERATURE .................................................................................... 35
BOOK REVIEW
H. Ende and E. Isenbugel: Horse Health Care (Z. Krupil) ......................................... 38
BOOK PREVIEW ................................................................................................ 40

EDITORIAL ..................................................................................................... 1

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Vysoká prevalence astmatu dětí stoupá,

stabilizuje se nebo klesá?

Vladimír Vondra, Marek Malý ........................................................................... 11

Bezpečnost inhalačních kortikosteroidů − část II.

Inhalační kortikosteroidy, astma a růst

Jiří Novák ....................................................................................................... 20

Provokační testy (PT) I. Definice, princip, indikace,

kontraindikace, podmínky, kritéria, přínos pro diagnostiku a terapii

Zdenek Pelikan .............................................................................................. 32

Chemokiny a jejich receptory v patogenezi idiopatické plicní fibrózy

Martina Šterclová ........................................................................................... 39

DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÉ TECHNIKY

Lymfocytární transformační test, jeho využití a modifikace

Monika Hybenová, Ivan Šterzl.......................................................................... 45

FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE

Nedocromil sodný v léčbě chronického postinfekčního kašle

Petr Čáp, Marek Malý .................................................................................... 51

Vliv dialýzovaného extraktu vepřových leukocytů –

IMUNORU na klinický stav a základní laboratorní parametry

imunity pacientů s recidivujícími či chronickými infekcemi

J. Bystroň, V. Petrů, K. Kopecká, I. Richterová ................................................ 61

Postavení farmak v Globální strategii péče o astma 2006

Václav Špičák ............................................................................................... 69

KONGRESY, KONFERENCE

5. setkání evropských slizničních imunologů

(European Mucosal Immunology Group) – Praha, 5.−7. 10. 2006 ....................... 74

Epochální možnost prevence karcinomu děložního čípku .................................. 76

INFORMACE ................................................................................................ 80

REJSTŘÍK .................................................................................................... 90

 

CONTENTS

 

EDITORIAL ................................................................................................... 1

REVIEWS

High prevalence of children bronchial asthma is increasing,

stabilizing or decreasing?

Vladimír Vondra, Marek Malý ......................................................................... 11

Safety of inhaled corticosteroids – Part II.

Inhaled corticosteroids, asthma and growth

Jiří Novák ..................................................................................................... 20

Provocation tests (PT) I. Definition, reason, principles,

indications, contra-indications, conditions, requirements,

contribution to the diagnostic procedures and therapeutic management

Zdenek Pelikan ............................................................................................ 32

Chemokines and their receptors in the pathogenesis

of idiopathic pulmonary fibrosis

Martina Šterclová ......................................................................................... 39

DIAGNOSTICS AND MEDICAL TECHNICS

Lymphocyte transformation test, its use and modification

Monika Hybenová, Ivan Šterzl........................................................................ 45

PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY

Nedocromil sodium in treatment of chronic postinfectious cough

Petr Čáp, Marek Malý .................................................................................. 51

Effects of the dialyzed pig leukocyte extract – IMUNOR

on the clinical condition and basic laboratory parameters

of immunity in patients with recurring or chronic infections

J. Bystroň, V. Petrů, K. Kopecká, I. Richterová .............................................. 61

Role of the drugs in the Global Strategy for Asthma Management 2006

Václav Špičák ............................................................................................. 69

CONGRESSES AND CONFERENCES

5th Meeting of the European Mucosal Imunology Group .................................. 74

Silgard Symposium – new vaccine ................................................................ 76

INFORMATIONS ......................................................................................... 80

INDEX ........................................................................................................ 90

 

EDITORIAL ................................................................................................................ 1
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Vysoká prevalence astmatu dětí stoupá,
stabilizuje se nebo klesá?
Vladimír Vondra, Marek Malý ......................................................................... 11
Bezpečnost inhalačních kortikosteroidů − část II.
Inhalační kortikosteroidy, astma a růst
Jiří Novák ........................................................................................................... 20
Provokační testy (PT) I. Definice, princip, indikace,
kontraindikace, podmínky, kritéria, přínos pro diagnostiku a terapii
Zdenek Pelikan .................................................................................................. 32
Chemokiny a jejich receptory v patogenezi idiopatické plicní fibrózy
Martina Šterclová ............................................................................................... 39
DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÉ TECHNIKY
Lymfocytární transformační test, jeho využití a modifikace
Monika Hybenová, Ivan Šterzl........................................................................... 45EDITORIAL ................................................................................................................ 1
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Vysoká prevalence astmatu dětí stoupá,
stabilizuje se nebo klesá?
Vladimír Vondra, Marek Malý ......................................................................... 11
Bezpečnost inhalačních kortikosteroidů − část II.
Inhalační kortikosteroidy, astma a růst
Jiří Novák ........................................................................................................... 20
Provokační testy (PT) I. Definice, princip, indikace,
kontraindikace, podmínky, kritéria, přínos pro diagnostiku a terapii
Zdenek Pelikan .................................................................................................. 32
Chemokiny a jejich receptory v patogenezi idiopatické plicní fibrózy
Martina Šterclová ............................................................................................... 39
DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÉ TECHNIKY
Lymfocytární transformační test, jeho využití a modifikace
Monika Hybenová, Ivan Šterzl........................................................................... 45

 

EDITORIAL .............................................................................. 1

OBSAH ................................................................................... 3

PROGRAM .............................................................................. 7

ABSTRAKTA ........................................................................... 14

 

CONTENTS

 

EDITORIAL .............................................................................. 1

CONTENTS ............................................................................. 3

PROGRAMME ........................................................................ 7

ABSTRACTS .......................................................................... 14