Tigis

Alergie 3/2019
Alergie 3/2019

Alergie 3/2019 (1)

OBSAH

EDITORIAL
Vít Petrů .......................................................................................... 153

SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI V ČSAKI
prof. MUDr. Vladimír Vondra, DrSc. – 85 let ................................... 156
prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc. – 80 let ........................................ 157
EAACI charitativní Allergy run and walk .......................................... 158

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Regulačné T- a B-lymfocyty za fyziologických
a patologických podmienok
Milan Buc .......................................................................................... 164

Riziko prognosticky závažných infekcí a skrytá imunodeficience
u systémového lupus erythematodes
Zbyněk Hrnčíř, Doris Vokurková, Marcela Drahošová ...................... 172

Autoinflamatorní onemocnění, vývoj oboru
a nové poznatky
Anna Šedivá ..................................................................................... 178

Hypersenzitivní reakce na kontrastní látky užívané v radiologii
(stanovisko Pracovní skupiny pro lékové alergie ČSAKI)
Lenka Sedláčková, Bronislava Novotná, Sáva Pešák,
Eva Daňková ..................................................................................... 186

KAZUISTIKY
Goodov syndróm – raritná forma imunodeficiencie
v dospelom veku
Anna Bobčáková, Robert Vyšehradský, Ivan Kocan,
Miloš Jeseňák .................................................................................... 195

Porucha lektinové dráhy aktivace komplementu a těhotenství
– kazuistika
Jiří Novák, Karin Malíčková, Šárka Hadravská,
Jan Diblík, Radka Jarošová ............................................................... 200

Citlivý přístup k pacientům s potravinovými alergiemi
Patricie Ševčíková ............................................................................. 205

Angioedém v klinické praxi
Marta Sobotková, Pavlína Maštálková, Eva Vernerová .................... 208

DISKUZNÍ FÓRUM
Téma „My a média“
Problémy spolupráce mezi médii a lékařskou veřejností .................. 213

DOPORUČENÉ POSTUPY
Doporučený postup léčby anafylaktické reakce
– aktualizace 2019 ............................................................................ 216

INFORMACE
Přehled akcí na rok 2019 .................................................................. 223

POZVÁNKA ...................................................................................... 224

RECENZE ......................................................................................... 226

POKYNY AUTORŮM ........................................................................ 228

 

CONTENTS

EDITORIAL
Vít Petrů ............................................................................................ 153

SOCIAL EVENTS IN THE CSAKI
Laudatio prof. MUDr. Vladimír Vondra, DrSc. .................................... 156
Laudatio prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc. ......................................... 157
EAACI Charity Allergy run and walk ................................................... 158

REVIEWS
Regulatory T and B lymphocytes under physiological
and pathological conditions
Milan Buc ............................................................................................ 164

Risk of prognostic serious infections and unapparent
immunodeficiency in systemic lupus erythematosus
Zbyněk Hrnčíř, Doris Vokurková, Marcela Drahošová ........................ 172

An update on autoinflammatory diseases
Anna Šedivá ........................................................................................ 178

Hypersensitive reactions to contrast media used
in radiology (position paper of the Working group
for drug allergy CSAKI)
Lenka Sedláčková, Bronislava Novotná, Sáva Pešák,
Eva Daňková ........................................................................................ 186

CASE REPORT
Good’s syndrome – rare form of immunodeficiency
in adult age
Anna Bobčáková, Robert Vyšehradský, Ivan Kocan,
Miloš Jeseňák ....................................................................................... 195

Lectin complement pathway disorder and pregnancy
– a case report
Jiří Novák, Karin Malíčková, Šárka Hadravská,
Jan Diblík, Radka Jarošová ................................................................... 200

Sensitive approach to the treatment
of patients with food allergy
Patricie Ševčíková .................................................................................. 205

Angioedema in clinical practice – a case report
Marta Sobotková, Pavlína Maštálková, Eva Vernerová .......................... 208

FORUM OF DISCUSSION
We and the media
Cooperation between media and medical public ..................................... 213

GUIDELINES
Anaphylaxis: Guidelines from the CSAKI – update 2019
(position paper) ........................................................................................ 216

INFORMATION
Future events 2019 .................................................................................. 223

INVITATION ............................................................................................. 224


EDITING .................................................................................................. 226


INSTRUCTION FOR AUTHORS ............................................................. 228