Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 2/2009
č. 2/2009

č. 2/2009 (1)

čtvrtek, 03 únor 2011 08:51

České pracovní lékařství 2/2009

Napsal(a)

EDITORIAL ....................................................................................................................... 45
PÙVODNÍ PRÁCE
L´. Mušák a kol.
Profesionálna expozícia anestetikám, chromozómové aberácie a polymorfizmus génov
GSTM1, GSTP1 a GSTT1 ................................................................................................. 49

PRACOVNĚ LÉKAŘSKÁ PÉČE O ZAMĚSTNANCE
Z. Mathauserová
Rizikové faktory – zátěž teplem a chladem .......................................................................... 53

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
L. Rychlá a kol.
Využití zobrazovacích metod a podrobného funkèního vyšetření plic v preventivních
prohlídkách (PP) u osob profesionálnì exponovaných azbestu ....................................... 57

Z. Fenclová a kol.
Profesionální onemocnìní hlášená v České republice v roce 2008 .................................. 62

I. Kučera a kol.
Kategorizace prací ve vazbě na profesionální onemocnění hlášená v roce 2008 .......... 71

ZE SJEZDÙ A STUDIJNÍCH CEST
E. Ehler
Využití zobrazovacích metod a podrobného funkèního vyšetøení plic v preventivních
prohlídkách (PP) u osob profesionálnì exponovaných azbestu ...................................... 77

P. Ridzoň
Využití zobrazovacích metod a podrobného funkèního vyšetření plic v preventivních
prohlídkách (PP) u osob profesionálnì exponovaných azbestu ............................................... 81

Z. Fenclová a kol.
Poškození ulnárního nervu jako nemoc z povolání v České republice v letech
1996-2007 ........................................................................................................................ 83

H. Matulová a kol.
Profesionální poškození ulnárního nervu u kuličů skla, historie a současnost ......................... 86

K. Švábová a kol.
Posudkový standard syndrom karpálního tunelu jako nemoci z povolání. Zkušenosti
s použitím v praxi ................................................................................................................ 87

E. Ehler, E., M. Nakládalová
Příprava posudkového standardu - poškození ulnárního nervu v lokti jako nemoc z povolání ........... 88

OSOBNÍ ZPRÁVY ............................................................................................................. 88
TEST

CONTENTS

EDITORIAL ......................................................................................................................... 45
ORIGINAL CONTRIBUTIONS
L´. Mušák et al.
Occupational exposure to anaesthetics, chromosomal aberrations
and polymorphisms of genes GSTM1, GSTP1 and GSTT1. ................................................... 49

OCCUPATIONAL MEDICAL CARE OF EMPLOYEES
Z. Mathauserová
Risk factors – heat and cold exposure. ................................................................................ 53

REVIEWS
L. Rychlá et al.
Use of imagine methods and thorough lung function examination during periodic
checkups in the subjects occupationally exposed to asbestos. ............................................ 57

Z. Fenclová et al.
Occupational diseases reported in the Czech Republic in 2008. ........................................... 62

I. Kučera et al.
Categorization of works in relation with the occupational diseases reported
in 2008. .......................................................................................................................... 71

FROM MEETINGS AND STUDY VISITS
E. Ehler
Compressive neuropathies of the ulnar nerve ..................................................................... 77

P. Ridzoò
Electrophysiologic examination of the occupational injury to the ulnar nerve ......................... 81

Z. Fenclová et al.
Injury to the ulnar nerve as an occupational disease in the Czech Republic in
1996-2007 ..................................................................................................................... 83

H.Matulová et al.
Occupational injury to the ulnar nerve in glasscutters, history and present ........................... 86

K. Švábová et al.
The medical guidelines for the evaluation of the carpal tunnel syndrome as an
occupational disease. Experiences gained by actual practice ............................................. 87

E. Ehler, M. Nakládalová
Development of the medical guidelines – injury to the ulnar nerve in elbow as an
occupational disease ...................................................................................................... 88

PERSONAL NEWS .........................................................................................................88
TEST