Tigis

1/2017
1/2017

1/2017 (1)

CSF 1/2017

Editorial......................................................................................................................1
Přehledné články
Doul J., Charvátová Z.
Kardioprotektivní intervence a stavy zvýšené odolnosti
myokardu k ischemii.....................................................................................................4
Jiráková K., Jendelová P.
Zobrazování transplantovaných buněk in vivo pomocí magnetické rezonance.....................18
Křenková K., Haluzík M., Haluzík M.
Obezita, tuková tkáň a zánět........................................................................................26
Zprávy.......................................................................................................................34

Editorial......................................................................................................................1
Reviews
Doul J., Charvátová Z.
Cardioprotective interventions and increased
myocardial tolerance to ischemia...................................................................................4
Jiráková K., Jendelová P.
Magnetic resonance imaging of transplanted cells..........................................................18
Křenková K., Haluzík M., Haluzík M.
Obesity, adipose tissue and inflammation......................................................................26
News.........................................................................................................................34