Tigis

Psychiatrie 2/2019
Psychiatrie 2/2019

Psychiatrie 2/2019 (1)

OBSAH

 

EDITORIAL ....................................................................................... 57

OBSAH ............................................................................................. 58

PŮVODNÍ PRÁCE
Vendula Machů, Lucie Kondrátová, Jan Stuchlík, Petr Winkler
Zátěž neformálního pečovatele: vnímaný stres a zkušenosti
osob pečujících o blízkého s duševním onemocněním .................... 60

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Filip Tylš, Jakub Korčák, Jiří Horáček
Psilocybin: antidepresivní a transformativní potenciál ..................... 69

Pavla Peřinová, Karel Šonka
Sekundární porucha chování v REM spánku .................................. 77

Marcela Ševčíková, Magda Bartošková, Martin Paštrnák,
Gabriela Věchetová, Marek Preiss
Truchlení: depresivní porucha, či evoluční výhoda? ....................... 83

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Gardenia Jasminoides a její účinky na nervový systém .................. 88

VZDĚLÁVÁNÍ
Lucie Bankovská Motlová
Psychoedukace deprese ................................................................ 93

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
Patrik Švancer, Miloslav Kopeček
Přehled farmakokinetických faktorů ovlivňujících sérové
koncentrace klozapinu a vlastní pozorování ................................... 99

DOPISY, OHLASY, DISKUSE
Karel Nešpor
Zdravotní rizika hazardních her ..................................................... 106

PŘEČETLI JSME ZA VÁS ............................................................ 107

ZPRÁVY ....................................................................................... 108

 

 

CONTENTS

EDITORIAL ................................................................................... 57

CONTENTS ....................................................................................... 58

ORIGINAL PAPERS
Vendula Machů, Lucie Kondrátová, Jan Stuchlík, Petr Winkler
Caregiver burden: perceived stress and the experience
of caregivers of people with mental illness ....................................... 60

REVIEWS
Filip Tylš, Jakub Korčák, Jiří Horáček
Psilocybin: antidepressant and transformative potential .................. 69

Pavla Peřinová, Karel Šonka
Secondary REM sleep behavior disorder – a review ....................... 77

Marcela Ševčíková, Magda Bartošková, Martin Paštrnák,
Gabriela Věchetová, Marek Preiss
Grief: depressive disorder or evolutionary advantage? ................... 83

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Gardenia Jasminoides and its effects on the nervous system ......... 88

CME
Lucie Bankovská Motlová
Psychoeducation for depression ...................................................... 93

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL
SOCIETY
Patrik Švancer, Miloslav Kopeček
Overview of pharmacokinetic factors affecting serum
clozapine levels and own observation ............................................. 99

CORRESPONDENCE
Karel Nešpor
Health risks of hazard gambling ..................................................... 106


WE HAVE READ FOR YOU ........................................................... 107

NEWS ............................................................................................. 108