Tigis

Alergie 4/2019
Alergie 4/2019

Alergie 4/2019 (1)

OBSAH

EDITORIAL
Vít Petrů .......................................................................................... 229

SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI V ČSAKI
In memoriam prof. MUDr. Václav Špičák, CSc. .............................. 230
Vzpomínky na pana profesora Špičáka .......................................... 230

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Roztočová alergie – lze léčit lépe?
Část I. Co je dobré vědět
Martin Hrubiško, Irena Krčmová ..................................................... 245

Existuje chronická lymeská borelióza?
Michal Křupka, Adéla Rubešová, Ondřej Holý ............................... 253

Léčba těžkého asthma bronchiale
protilátkami IL-5/IL-5R v klinické praxi
Stanislava Mlčochová .................................................................... 261

Histaminová intolerance – příčiny, testování genetické
predispozice a léčba
Pavel Pešek, Lucie Weiss, Tereza Štajnerová,
Ilona Hromadníková, Radek Klubal ............................................... 267

Kanakinumab – nové možnosti a úskalia v liečbe chronických
proinflamatórnych stavov
Tibor Varga, Norbert Lukán ........................................................... 272

KAZUISTIKY
Dvě tváře systémové léčby glukokortikosteroidy
Lenka Bittner, Martina Vašáková ................................................... 278

První transplantace thymu v České republice jako
nová terapeutická možnost pro pacienty
s kompletním syndromem DiGeorge
Adam Klocperk, Anna Šedivá ....................................................... 283

Inosin pranobex v léčbě chronických
a recidivujících onemocnění
Jana Šilarová ............................................................................... 289

KONFERENCE, KONGRESY
Zpráva z XXV. jubilejního sympozia imunologie
a biologie reprodukce
Zdenka Ulčová-Gallová, Jana Pěknicová ..................................... 296

Zpráva z 5. Dne lékové alergie v Kutné Hoře
Lenka Sedláčková ........................................................................ 297

INFORMACE
Přehled akcí na rok 2020 ............................................................. 301

REJSTŘÍKY 2019 ........................................................................ 306

 

CONTENTS

EDITORIAL
Vít Petrů ...................................................................................... 229

SOCIAL EVENTS IN THE CSAKI
In memoriam Prof. Václav Špičák, MD, PhD. ............................. 230
Memories on Prof. Špičák .......................................................... 230

REVIEWS
House dust mite allergy – can we treat more efficiently?
Part I. What is good to know
Martin Hrubiško, Irena Krčmová ................................................ 245

Is there really a chronic Lyme borreliosis?
Michal Křupka, Adéla Rubešová, Ondřej Holý .......................... 253

Treatment of severe asthma bronchiale with IL-5/IL-5R
antibodies in clinical practice
Stanislava Mlčochová ............................................................... 261

Histamine intolerance – causes, assessment
of genetic predisposition, and treatment
Pavel Pešek, Lucie Weiss, Tereza Štajnerová,
Ilona Hromadníková, Radek Klubal .......................................... 267

Canakinumab – new possibilities and difficulties in treatment
of chronic proinflammatory diseases
Tibor Varga, Norbert Lukán ...................................................... 272

CASE REPORT
The two faces of systemic glucocorticosteroids treatment
Lenka Bittner, Martina Vašáková ............................................. 278

First thymic transplant in the Czech Republic
as a novel therapeutic option for patients
with complete DiGeorge syndrome
Adam Klocperk, Anna Šedivá .................................................. 283

Inosine pranobex in the treatment of chronic
and recurrent disease
Jana Šilarová ........................................................................... 289

CONFERENCE, CONGRESS
Report on the XXVth jubilee symposium for immunology
and Reproduction Biology
Zdenka Ulčová-Gallová, Jana Pěknicová ................................ 296

Report on the 5th Day of drug allergy in Kutná Hora
Lenka Sedláčková ................................................................... 297

INFORMATION
Future events 2020 ................................................................. 301

INDEX 2019 ............................................................................ 306