Tigis

OBSAH

EDITORIAL ................................................................................................................................ 93
DIABETOLOGIE
Jindřiška Perušičová
Dlouzepůsobící analoga inzulinu v léčbě
diabetes mellitus I. část: glargin
................................................................................................. 100
Yvona Pospíšilová
Možnosti prevence diabetes mellitus - aktuální stav
...................................................................... 109
DIABETOLOGIE / METABOLISMUS
Jakub Víšek, Silvie Lacigová, Petr Šafránek, Zdeněk Rušavý
Měření jaterní produkce glukózy
.................................................................................................. 117
DIABETOLOGIE
Yvona Pospíšilová
Úloha endokanabinoidního systému a výsledky
prvních klinických studií s antagonistou CB1 receptoru
endokanabinoidního systému - Rimonabantem - v léčbě
a prevenci diabetu 2. typu
............................................................................................................ 122
ENDOKRINOLOGIE / ABSTRAKTA
Abstrakta z 29. endokrinologických dní,
Ružomberok, Slovensko, 21. – 23. september 2006
....................................................................... 128
ENDOKGRINOLOGIE / DOPORUČENÍ
Josef Marek
Doporučení hypofyzární společnosti
pro diagnostiku a léčbu prolaktinomů
............................................................................................ 149
RECENZE
Jan Škrha
Monografi e „Diabetologie pro sestry"
prof. MUDr. Jaroslava Rybky, DrSc.
.............................................................................................. 156
ZPRÁVY
doc. MUDr. Václav Hána, CSc. - 50 let .......................................................................................... 157
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ........................................................................................... 158

CONTENTS

EDITORIAL ................................................................................................................................... 93
DIABETOLOGY
Jindřiška Perušičová
Long-term acting insulin analegues
in the diabetes therapy. Part I.: glargine
.......................................................................................... 100
DIABETOLOGY
Yvona Pospíšilová
Prevention of Diabetes Mellitus - current state
................................................................................. 109
DIABETOLOGY / METABOLISM
Jakub Víšek, Silvie Lacigová, Petr Šafránek, Zdeněk Rušavý
Measuring of hepatic glucose produktion
......................................................................................... 117
DIABETOLOGY
Yvona Pospíšilová
The role of the endocannabinoid system and the results
of the fi rst studies with the CB1 receptor antagonist -
Rimonabant - in the treatment and prevention
of Diabetes Mellitus Type 2
............................................................................................................ 122
ENDOKRINOLOGY / ABSTRACTS
Abstract from 29th endocrine days, Ružomberok,
Slovakia, September 21st – 23rd 2006
............................................................................................. 128
ENDOKRINOLOGY / RECOMMENDATION
Josef Marek
Recommendation of pituitary society for diagnosis
and treatment of prolactinoms
......................................................................................................... 149
REVIEW
Jan Škrha
Monography „Diabetology for nurses"
by prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.
.............................................................................................. 156
NEWS
doc. MUDr. Václav Hána, CSc. - 50 years ......................................................................................... 157
INFORMATIONS
Future international and national actions ............................................................................................ 158

OBSAH

EDITORIAL .................................................................................................................................. 49
DIABETOLOGIE
Ludmila Brunerová, Jan Brož, Štěpánka Průhová, Jan Lebl, Michal Anděl
Maturity-onset diabetes of the young 3 (MODY 3
..............................................................................57
Robert Bém, Vladimíra Fejfarová, Alexandra Jirkovská
Neuropatické fraktury v oblasti kolenního kloubu
u pacientů s diabetem
.................................................................................................................. 63
DIABETOLOGIE / METABOLISMUS
Radka Doleźalová, Martin Haluzík
Metabolický syndrom a fyzická aktivita
......................................................................................... 69
DIABETOLOGIE
Jiří Dolina, Petra Vlčková, Aleš Hep, Jitka Suchánková
Diabetická gastroparéza – využití elektrogastrografi e
..................................................................... 75
ENDOKRINOLOGIE
Karolína Banghová, Eva Al Taji, Jan Lebl
Pendrin a jeho úloha v patogenezi kongenitální hypotyreózy
a dalších onemocnění
.................................................................................................................. 80
Petr Libánský, Petr Broulík, Hana Křížová, Ondřej Naňka,
Jiří Pozniak, Jiří Šedý, Svatopluk Adámek
Význam předoperačních a peroperačních lokalizačních vyšetření
u primární hyperparatyreózy
........................................................................................................ 85
ZPRÁVY ................................................................................................................................... 90
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ........................................................................................ 91

CONTENTS

EDITORIAL .............................................................................................................................. 49
DIABETOLOGY
Ludmila Brunerová, Jan Brož, Štěpánka Průhová, Jan Lebl, Michal Anděl
Maturity-onset diabetes of the young 3 (MODY 3)
........................................................................ 57
Robert Bém, Vladimíra Fejfarová, Alexandra Jirkovská
Neuropatic Fractures in the KNEE in patients with diabetes
.......................................................... 63
DIABETOLOGY / METABOLISM
Radka Doleźalová, Martin Haluzík
Metabolic Syndrome and Physical Activity
................................................................................... 69
DIABETOLOGY
Jiří Dolina, Petra Vlčková, Aleš Hep, Jitka Suchánková
Electrogastrography in the diabetic gastroparesis
......................................................................... 75
ENDOCRINOLOGY
Karolína Banghová, Eva Al Taji, Jan Lebl
Pendrin and its role in the pathogenesis of congenital hypothyroidism
and other diseases
................................................................................................................... 80
Petr Libánský, Petr Broulík, Hana Křížová, Ondřej Naňka,
Jiří Pozniak, Jiří Šedý, Svatopluk Adámek
Pre-and perioperative localozation investigastions
in primary hyperparathyreosis
..................................................................................................... 85
NEWS ...................................................................................................................................... 90
INFORMATIONS
Future international and national actions ...................................................................................... 91

OBSAH

EDITORIAL ............................................................................................................................ 1
DIABETOLOGIE
MUDr. Schroner Zbyněk, PhD, Prof. Lazúrová Ivica, Csc.
Diabetes mellitus a subklinické poruchy funkcie štítnej žľazy
...................................................... 5
MUDr. Kateřina Anderlová, MUDr. Radka Doležalová,
Doc. MUDr. Martin Haluzík, Csc.
PPAR-α a inzulinová senzitivita
................................................................................................ 11
ENDOKRINOLOGIE
MUDr. Tomáš Zelinka, CSc.a, doc. MUDr. Milada Kohoutová, Csc.b,
Mgr. Zdeněk Musilb, prof. MUDr. Josef Marek DrSc.a,
MUDr. Anna Křepelová, CSc.b,c, prof. MUDr. Jiří Widimský jr, Csca
Feochromocytom a paragangliom – důvody pro genetické vyšetření
........................................... 16
Jiří Doležal
Obtíže při interpretaci scintigrafi e příštítných tělísek s 99mTc-MIBI
u pacientky s mnohočetnou endokrinní adenomatózou typu I.
.................................................... 19
Luboslav Stárka, Radovan Bílek
Oxytocin –hormon nejen pro ženy
........................................................................................... 24
MUDr. Tomáš Vašátko, doc. MUDr. Jan Čáp, CSc.
Asymptomatická primární hyperparatyreóza –
operovat či neoperovat?
.......................................................................................................... 29
ZPRÁVY ............................................................................................................................... 36
RECENZE ............................................................................................................................. 38
POKYNY AUTORŮM ............................................................................................................. 40

CONTENTS

EDITORIAL ............................................................................................................................ 1
DIABETOLOGY
MUDr. Schroner Zbyněk, PhD, prof. Lazúrová Ivica, Csc.
Diabetes mellitus and subclinical thyroid dysfunctions
............................................................... 5
MUDr. Kateřina Anderlová, MUDr. Radka Doležalová,
Doc. MUDr. Martin Haluzík, Csc.
PPAR-α and insulin sensitivity
............................................................................................... 11
ENDOKRINOLOGIE
MUDr. Tomáš Zelinka, CSc.a, doc. MUDr. Milada Kohoutová, Csc.b,
Mgr. Zdeněk Musilb, prof. MUDr. Josef Marek DrSc.a,
MUDr. Anna Křepelová, CSc.b,c, prof. MUDr. Jiří Widimský jr, Csca
Pheochromocytoma and paraganglioma – reasons for genetic testing
...................................... 16
ENDOKRINOLOGIE
Jiří Doležal
Obtíže při interpretaci scintigrafi e příštítných tělísek s 99mTc-MIBI
u pacientky s mnohočetnou endokrinní adenomatózou typu I.
................................................. 19
Luboslav Stárka, Radovan Bílek
Oxytocin – hormone not only for women
................................................................................ 24
MUDr. Tomáš Vašátko, doc. MUDr. Jan Čáp, CSc.
Asymptomatic primary hyperparathyroidism
– To operate or not to operate?
............................................................................................. 29
NEWS ................................................................................................................................ 36
RECENZE ........................................................................................................................... 38
INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS ............................................................................... 40

OBSAH

EDITORIAL ................................................................................................................................. 177
STANDARDY PÉČE O DIABETES MELLITUS 1. TYPU ................................................................. 185
STANDARDY PÉČE O DIABETES MELLITUS 2. TYPU ................................................................. 191
STANDARDY DIETNÍ LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM ................................................................. 199
DOPORUČENÍ K EDUKACI DIABETIKA ........................................................................................ 204
STANDARDY PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU
DIABETICKÉ RETIONOPATIE A JEJÍCH KOMPLIKACÍ ................................................................... 207
STANDARDY PÉČE PŘI DIABETICKÉ NEFROPATII ...................................................................... 211
STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY DIABETICKÉ NEUROPATIE ............................................... 215
STANDARDY LÉČBY PACIENTŮ SE SYNDROMEM DIABETICKÉ NOHY ....................................... 221
STANDARDY PÉČE O DIABETES MELLITUS V TĚHOTENSTVÍ ..................................................... 229
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA A SLEDOVÁNÍ STAVU DIABETES MELLITUS ................................. 232
INFORMACE ............................................................................................................................... 242
PŘEHLEDY RECENTNÍCH ČLÁNKŮ Z DIABETOLOGIE .................................................................. 246
PŘEDPLATNÉ ............................................................................................................................. 251
POKYNY AUTORŮM .................................................................................................................... 252

CONTENTS

EDITORIAL .................................................................................................................................. 177
STANDARDS OF CARE ABOUT PATIENTS
WITH TYPE 1 DIABETES MELLITUS
............................................................................................. 185
STANDARDS OF CARE ABOUT PATIENTS
WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS
............................................................................................. 191
STANDARDS OF DIETARY THERAPY OF DIABETES .................................................................... 199
RECOMMENDATIONS FOR EDUCATION OF DIABETIC PATIENTS ................................................. 204
STANDARDS FOR DIAGNOSTICS AND THERAPY
OF DIABETIC RETINOPATHY
........................................................................................................ 207
STANDARDS OF
STANDARDS OF DIANOSTICS AND THERAPY OF DIABETIC NEUROPATHY
.................................. 215
STANDARDS OF THERAPY OF PATIENTS
WITH DIABETIC FOOT SYNDROME
............................................................................................... 221
STANDARDS OF CARE OF DIABETES MELLITUS IN PREGNANCY ................................................ 229
LABORATORY DIAGNOSTICS AND MONITORING OF DIABETES MELLITUS ................................... 232
INFORMATIONS ............................................................................................................................ 242
REVIEWS OF ARTICLES FROM DIABATELOGY ............................................................................. 246
SUBSCRIPTION ............................................................................................................................. 251
INSTRUCTIONS FOR AUTHORS ..................................................................................................... 252

OBSAH

EDITORIAL ................................................................................................................................. 129

DIABETOLOGIE
Daniela Čechurová, Silvie Lacigová, Zdeněk Jankovec,
Iva Haladová, Michal Žourek, Michal Krčma, Zdeněk Rušavý
Těhotenství a diabetes mellitus 1. a 2. typu
.................................................................................... 137
Tomáš Roubíček, Jaromír Křemen, Lenka Bošanská,
Štěpán Svačina, Martin Haluzík
Hyperglykemie a inzulinorezistence u kriticky nemocných:
příčiny, důsledky a možnosti léčebného ovlivnění
............................................................................ 143

ENDOKRINOLOGIE
Jana Michlová, Ivan Šterzl
Imunoneuroendokrinní vztahy a stárnutí
......................................................................................... 152
Luboslav Stárka
Dihydrotestosteron a inhibitory steroidní 5α-reduktázy .................................................................... 157
Kateřina Šimůnková, Karel Vondra, Luboslav Stárka
Tkáňově specifi cký Cushingův syndrom
........................................................................................ 163
Jiří Doležal
Scintigrafi cká detekce recidivujícího adenomu
příštítných tělísek s 99mTc-MIBI
.................................................................................................. 169

VZPOMÍNKA

Václav Zamrazil
prof. Francois Delange, M.D., PhD
. ............................................................................................. 173

INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ........................................................................................ 174

POKYNY AUTORŮM ................................................................................................................. 176

CONTENTS

EDITORIAL
............................................................................................................................... 129

DIABETOLOGY
Daniela Čechurová, Silvie Lacigová, Zdeněk Jankovec,
Iva Haladová, Michal Žourek, Michal Krčma, Zdeněk Rušavý
Pregnancy and Diabetes Mellitus Type 1 and 2
............................................................................ 137
Tomáš Roubíček, Jaromír Křemen, Lenka Bošanská,
Štěpán Svačina, Martin Haluzík
Hyperglycemia and insulin resistance in critically ill patients:
causes, consequences and possibilities of therapeutic interventions
.............................................. 143

ENDOKRINOLOGY
Jana Michlová, Ivan Šterzl
Immunoendocrine relations and aging
......................................................................................... 152
Luboslav Stárka
Dihydrotestosterone and inhibitors of steroid 5α-reductase ........................................................... 152
Kateřina Šimůnková, Karel Vondra, Luboslav Stárka
Tissue-specifi c Cushing's syndrome
.......................................................................................... 163
Jiří Doležal
Sestamibi scintigraphy detection of the reccurent
parathyroid adenoma
................................................................................................................. 169

REMEMBRANCE
Václav Zamrazil
prof. Francois Delange, M.D., PhD
. ............................................................................................ 173

INFORMATIONS
Future international and national actions .................................................................................... 174

INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS .................................................................................... 176

OBSAH
EDITORIAL ....................................................................................................................... 61
DIABETOLOGIE
Lenka Bošanská, Martin Haluzík
Vliv blokády renin-angiotenzinového systému
na inzulinovou rezistenci a incidenci diabetu:
přehled současných znalostí
.............................................................................................. 68
Terezie Šuláková
Ambulantní monitorování krevního tlaku (ABPM) a diabetes
................................................... 75
ENDOKRINOLOGIE
Kateřina Zajíčková, Ivana Žofková
Polymorfi zmy v kandidátních genech pro osteoporózu
a jejich asociace nejen s kostním metabolismem
................................................................ 84
Marie Bičíková
11β-Hydroxysteroidní dehydrogenáza typ 2
........................................................................ 89
Barbora Obermannová, Jan Vosáhlo, Jan Lebl
Úloha transkripčních faktorů v embryogenezi hypofýzy
........................................................ 92
METABOLISMUS
Michal Žourek, Silvie Lacigová, Michal Krčma,
Jiří Mudra, Zdeněk Jankovec, Zdeněk Rušavý
Přehled metabolismu železa s ohledem na klinickou praxi
................................................. 100
METABOLISMUS / ATEROSKLERÓZA
Helena Vaverková, Vladimír Soška, Hana Rosolová, Richard Češka,
Renata Cífková, Tomáš Freiberger, Jan Piťha, Rudolf Poledne,
Tomáš Štulc, Zuzana Urbanová, Michal Vráblík
Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti,
vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu
............................................... 106
VZPOMÍNKA ................................................................................................................ 121
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce
........................................................................... 125
POKYNY AUTORŮM .................................................................................................... 128

CONTENTS
EDITORIAL ................................................................................................................... 61
DIABETOLOGY
Lenka Bošanská, Martin Haluzík
Infl uence of renin-angiotensin-system
inhibition on insulin resistance and incidence
of diabetes: review of current knowledge
.......................................................................... 68
Terezie Šuláková
Ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) and diabetes
............................................ 75
ENDOKRINOLOGY
Kateřina Zajíčková, Ivana Žofková
Polymorphisms in osteoporosis-related candidate
genes and their associations not only with bone metabolism
............................................ 84
Marie Bičíková
11β-Hydroxysteroid dehydrogenase type 2
..................................................................... 89
Barbora Obermannová, Jan Vosáhlo, Jan Lebl
Role of transcription factors in pituitary embryogenesis
................................................... 92
METABOLISM
Michal Žourek, Silvie Lacigová, Michal Krčma,
Jiří Mudra, Zdeněk Jankovec, Zdeněk Rušavý
Iron metabolism review considering clinical praxis
........................................................ 100
METABOLISM / ATHEROSCLEROSIS
Helena Vaverková, Vladimír Soška, Hana Rosolová, Richard Češka,
Renata Cífková, Tomáš Freiberger, Jan Piťha, Rudolf Poledne,
Tomáš Štulc, Zuzana Urbanová, Michal Vráblík
Czech Atherosclerosis Society Guidelines for the
Diagnosis and Treatment of Dyslipidemia in Adults
...................................................... 106
REMEMBRANCE ..................................................................................................... 121
INFORMATIONS
Future international and national actions .................................................................... .125
INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS ...................................................................... 128

OBSAH

EDITORIAL ..................................................................................................................................... 1
DIABETOLOGIE
Tereza Grimmichová, Jana Vrbíková,
Petr Matucha, Karel Vondra
Pulzní sekrece inzulinu
................................................................................................................... 12
Jana Vrbíková, Kateřina Dvořáková
Inzulínové senzitizátory v léčbě syndromu polycystických ovarií
.......................................................... 20
ENDOKRINOLOGIE
Beáta Rácz, Karel Vondra, Luboslav Stárka
Apelin
............................................................................................................................................ 26
Vlasta Sýkorová, Šárka Dvořáková, Daniela Kodetová, Jaromír Astl,
Aleš Ryška, Jaroslava Dušková, Petr Vlček, Zdeněk Novák, Běla Bendová
Genetické příčiny vzniku papilárního karcinomu štítné žlázy
............................................................... 30
Nataša Kaňová
Tyreostatika stále aktuální
.............................................................................................................. 37
Marcela Dvořáková, Radovan Bílek, Jarmila Čeřovská,
Martin Hill, Zdeněk Novák, Věra Vavrejnová, Petr Vlček,
Jana Vrbíková, Jaroslav Zikmund, Václav Zamrazil
Štítná žláza od minulosti k současnosti u dětské a dospělé
populace v České republice
............................................................................................................ 43
VÝŽIVA
Vojtěch Hainer, Jara Nedvídková
Obestatin: hormon odvozený
z pre-proghrelinu inhibuje příjem potravy
.......................................................................................... 50
Václav Zamrazil
Profylaxe jodového defi citu a problematika s ní spojená
................................................................... 53
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ........................................................................................... 56
REJSTŘÍK ................................................................................................................................... 58

CONTENTS

EDITORIAL .................................................................................................................................. 1
DIABETOLOGY
Tereza Grimmichová, Jana Vrbíková,
Petr Matucha, Karel Vondra
Pulsatile insulin secretion
............................................................................................................ 12
Jana Vrbíková, Kateřina Dvořáková
Insulin sensitisators in the treatment of polycystic ovary syndrome
................................................. 20
ENDOCRINOLOGY
Beáta Rácz, Karel Vondra, Luboslav Stárka
Apelin
...................................................................................................................................... 26
Vlasta Sýkorová, Šárka Dvořáková, Daniela Kodetová, Jaromír Astl,
Aleš Ryška, Jaroslava Dušková, Petr Vlček, Zdeněk Novák, Běla Bendová
Genetic causes of papillary thyroid carcinoma
............................................................................. 30
Nataša Kaňová
Antithyroid drugs
...................................................................................................................... 37
Marcela Dvořáková, Radovan Bílek, Jarmila Čeřovská,
Martin Hill, Zdeněk Novák, Věra Vavrejnová, Petr Vlček,
Jana Vrbíková, Jaroslav Zikmund, Václav Zamrazil
The thyroid gland in children and adults in the Czech republic –
from past to the present time
.................................................................................................... 43
NUTRITION
Vojtěch Hainer, Jara Nedvídková
Obestatin: pre-proghrelinu derived
hormone inhibits food intake
.................................................................................................... 50
Václav Zamrazil
Prophylaxis of iodine defi ciency. Methods and problems
........................................................... 53
INFORMATIONS
Future international and national actions ................................................................................... 56
INDEXES ............................................................................................................................... 58

ABSTRAKTA XLV. DIABETOLOGICKÝCH DNÙ, LUHAČOVICE
23.-25. dubna 2009

EDITORIAL .............................................................................................................................. 1
OBSAH .
................................................................................................................................... 7
PROGRAM 45. DIABETOLOGICKÝCH DNÙ .............................................................................. 11
POSTERY .............................................................................................................................. 14
ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK ..................................................................................................... 17
ABSTRAKTA POSTEROVÝCH SDÌLENÍ ................................................................................... 36

ČTVRTEK – 23. 4. 2009 Kulturní dùm ELEKTRA – Sál Rondo
8.30–8.40 Zahájení 45. diabetologických dnù
8.40–8.45 Předání Ceny České diabetologické spoleènosti a Ceny
firmy Servier za nejlepší práce v oboru diabetologie za
rok 2008.
8.45–9.15 Syllabova přednáška
9.15–9.45 Rázusova přednáška
9.45–10.00 Přestávka
10.00–12.00 LÉČBA
12.00–12.30 Polední přestávka
12.00–12.30 řízená diskuse u posterù
13.30–15.30 KOMPLIKACE (Sál Rondo)
13.30–15.30 GENETIKA A METABOLISMUS – I (Kinosál)
PÁTEK 24. 4. 2009 – Kulturní dùm ELEKTRA – Sál Rondo
8.00–10.00 GENETIKA A METABOLISMUS - II
10.00–10.30 Přestávka
10.30–11.30 Plenární schùze ČDS
11.30–12.00
Jednání èlenské schùze Občanského sdružení ambulantních
diabetologù – kinosál)
13.00–15.00 Řízená diskuze u posterù
15.00–16.45 VARIA
SOBOTA 25. 4. 2009 – Kulturní dùm ELEKTRA
8.30–10.00 POSTGRADUÁLNÍ BLOK I
10.00–10.30 Přestávka
10.30–12.00 POSTGRADUÁLNÍ BLOK II
12.00 Ukončení 45. diabetologických dnù
PROGRAMOVÝ VÝBOR
M. Kvapil
T. Pelikánová
Z. Rušavý

ABSTRACTS OF XLV. DIABETOLOGICAL DAYS, LUHAČOVICE
23.-25. April 2009
EDITORIAL ............................................................................................................................. 1
CONTENTS ............................................................................................................................. 7
PROGRAMME OF 45. DIABETOLOGICAL DAYS ..................................................................... 11
POSTERS ............................................................................................................................. 14
SUMMARIES OF LECTURES ................................................................................................. 17
SUMMARIES OF POSTERS .................................................................................................. 36

 
OBSAH

EDITORIAL ....................................................................................................................... 169
DIABETOLOGIE
Vladimír Bartoš
Porucha sluchu a diabetes
................................................................................................. 177
Eva Maňáková, Lucie Hubičková Heringová
Léčba diabetu mellitu 2. typu a metabolického
syndromu v těhotenství
...................................................................................................... 183
ENDOKRINOLOGIE
Barbora Obermannová, Zdeněk Šumník,
Ondřej Cinek, Jan Lebl
Kalcium-sensing receptor:
fyziologie a onemocnění spojená s jeho poruchami
............................................................... 193
VÝŽIVA
Pavel Dlouhý, Jana Dostálová, Michal Anděl
Trans izometry mastných kyselin ve výživě
jako rizikový faktor aterosklerózy
..........................................................................................201
VŠEOBECNÁ MEDICÍNA/VÝŽIVA
Vladimír Bartoš
Diagnóza a léčení periferního lymfedému
...............................................................................208
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ................................................................................. 215
PŘEDPLATNÉ

CONTENTS

EDITORIAL ....................................................................................................................... 169
DIABETOLOGY
Vladimír Bartoš
Hearing impairment and diabetes
......................................................................................... 177
Eva Maňáková, Lucie Hubičková Heringová
Treatment of type 2 diabetes mellitus
and metabolic syndrome during pregnancy
........................................................................... 183
ENDOCRINOLOGY
Barbora Obermannová, Zdeněk Šumník,
Ondřej Cinek, Jan Lebl
Calcium-sensing receptor:
physiology and related diseases
...........................................................................................193
NUTRITION
Pavel Dlouhý, Jana Dostálová, Michal Anděl
Dietary intake of trans fatty acids
as a risk factor for atherosclerosis
.........................................................................................201
GENERAL MEDICINE/NUTRITION
Vladimír Bartoš
The diagnosis and treatment of peripheral lymphedema
..........................................................208
INFORMATIONS
Future international and national actions ............................................................................... 215
SUBSCRIPTION