Tigis

Editorial ...............................................................1
Přehledné články
Miloslav Kršiak
Farmakoterapie bolestí zad – současné možnosti .........................11
Lenka Draská
Ovlivnění bolestí pohybového aparátu metodami
jáchymovské balneoterapie ..............................................19
Přehledný článek s vlastními zkušenostmi
Ivan Vrba, Ivana Štětkářová, Jiří Kozák
Komplikace dlouhodobé intraspinální aplikace léků ......................23
Původní práce
Miloš Dobiáš, Rudolf Demeš, Michal Semrád,
Jitka Fricová, Marie Buncová, Martin Stříteský
Videotorakoskopická hrudní sympatektomie
v léčbě refrakterní anginy pectoris ....................................35

Zprávy
Annual Meeting, Society for Neuroscience,
Atlanta, Georgia, USA, 14.–18. 10. 2006 ................................44
Prof. David Niv 1950–2007 ..............................................48
Zápis ze schůze výboru SSLB – 25. 1. 2007 ..............................49
Primář MUDr. Dimitrij Miloschewsky slaví 80. narozeniny! ...............51
Novinky ................................................................52
Informace ..............................................................54
Rejstříky 2006 .........................................................56

CONTENTS

Editorial ...............................................................1
Reviews
Miloslav Kršiak
Pharmacotherapy of back pain – current options .........................11
Lenka Draská
Influence on pain of locomotor apparatus
by using of Jáchymov´s balneotherapy methods ...........................19
Review with own experiences
Ivan Vrba, Ivana Štětkářová, Jiří Kozák
Complications of long-term intraspinal
drug delivery systems...................................................23
Original paper
Miloš Dobiáš, Rudolf Demeš, Michal Semrád,
Jitka Fricová, Marie Buncová, Martin Stříteský
Videothoracoscopic sympathectomy
in the treatment of refractory angina pectoris .........................35

News
Annual Meeting of the Society for Neuroscience,
Atlanta, Georgia, USA, 14.–18. 10. 2006 ................................44
Prof. David Niv 1950–2007 ..............................................48
The report from the Meeting of SSLB – 25. 1. 2007 ......................49
The 80th anniversary of MUDr. Dimitrij Miloschewsky ....................51
News ...................................................................52
Informations ...........................................................54
Indexes 2006 ...........................................................56
OBSAH

Editorial ..................................................................2
Obsah ......................................................................9

Původní práce
Ztráta denního rytmu sekrece fosfátů slinami
u hemodialyzovaných pacientů.
Důsledky pro hyperfosfatémii
Vincenzo Savica, Lorenzo A Calò,
Paolo Monardo, Domenico Santoro,
Rodolfo Savica, Guido Bellinghieri ........................................13
Pohybová rehabilitace při hemodialýze
– praktické zkušenosti
Andrea Mahrová, Václav Bunc,
Valerián Panáček, Jitka Prajsová ..........................................16

Edukační rubrika
Přehledné práce
História udelenia čestného titulu
„Doctor honoris causa“ Univerzity P. J. Šafárika
v Košiciach z pohladu nefrológie
Miroslav Mydlík, Katarína Derzsiová, Július Vajó ......................... 25
Osa ledvina – kost – céva
Gérard M. London ..........................................................30
Rozhovor ..................................................................37
Rejstříky 2008 ............................................................41
Dialysis: The Yellow pages.................................................


CONTENTS

Editorial ..................................................................2
Contents ...................................................................9

Original papers
Loss of acrophase in the circadian rhythm
of salivary phosphate secretion in hemodialysis
patients. Implications for hyperphosphatemia
Vincenzo Savica, Lorenzo A Calò,
Paolo Monardo, Domenico Santoro,
Rodolfo Savica, Guido Bellinghieri ........................................13
Exercise rehabilitation during
hemodialysis – clinical experience
Andrea Mahrová, Václav Bunc,
Valerián Panáček, Jitka Prajsová .........................................16


Educational section
Reviews
The history of awarding honorary title
„Doctor honoris causa“ of Šafárik university
in Košice from nephrology point of view
Miroslav Mydlík, Katarína Derzsiová, Július Vajó ......................... 25
The Kidney – Bone – Vascular Axis
Gérard M. London ..........................................................30
Interwiew .................................................................37
Indexes 2008 ..............................................................41
Dialysis: The Yellow pages..................................................
OBSAH

Editorial
Richard Rokyta ..........................................................1
Obsah ...................................................................5
Přehledné články
Ladislav Vyklický, Viktorie Vlachová
Základní mezníky neurofyziologického výzkumu bolesti ....................9
Ondřej Sláma
Silné opioidy v léčbě chronické bolesti ve stáří .......................19
Jiří Pokorný
Etická problematika při poskytování paliativní péče ....................23
Přehledné články a kazuistiky
Pavla Doležalová, Jarmila Tolimatová, Yvona Šulcová,
Markéta Vránová, Kateřina Mikešová, Dana Němcová
Syndrom chronické bolesti pohybového aparátu v dětském věku ........... 27
Původní práce
Petr Knotek
Dotazník strachu a pozorování bolesti: Metoda měření
počáteční fáze psychických změn při chronické bolesti ..................33

Ivan Vrba, Jiří Kozák, Martin Kořán, Petr Knotek, Ivana Štětkářová
Biopsychosociální zhodnocení neuromodulační analgetické léčby
u nemocných s failed back surgery syndromem (2. část) ..................40

Zprávy
Richard Rokyta, Anna Yamamotová, Miloslav Franěk, Šimon Vaculín
38. Kongres Society for Neuroscience ve Washingtonu, D.C. v USA,
15.–19. listopadu 2008 .................................................50
Jiří Kozák, Dana Vondráčková
Schùze výboru SSLB ČLS JEP ze dne 30. 1. 2009 ..........................54
Ladislav Vyklický, MD, DSc Prague, Czech Republic ......................56
IASP Chapter in Kenya Hosts Pain Symposium .............................56
Informace ..............................................................57

CONTENTS                                                                                                             

Editorial
Richard Rokyta ..........................................................1
Contents ................................................................5

Reviews
Ladislav Vyklický, Viktorie Vlachová
Basic milestones in the neurophysiological research of pain .............9
Ondřej Sláma
Strong opioids in the management of chronic pain of the elderly ........19
Jiří Pokorný
Ethical issues associated with the provision of palliative care ........23
Reviews – case reports
Pavla Doležalová, Jarmila Tolimatová, Yvona Šulcová,
Markéta Vránová, Kateřina Mikešová, Dana Němcová
Chronic musculoskeletal pain syndrome in childhood .....................27
Original paper
Petr Knotek
Fear and pain observation questionnaire: method for measuring the initial
phase of psychological changes assocaited with chronic pain ............33

Ivan Vrba, Jiří Kozák, Martin Kořán, Petr Knotek, Ivana Štětkářová
Bio-psycho-social assessment of neuromodulation analgesic treatment
in patients with failed back surgery syndrome (part two) ...............40

News
Richard Rokyta, Anna Yamamotová, Miloslav Franěk, Šimon Vaculín
38 Congress of the society for neuroscience, Washington, D.C., USA,
15.–19. 11. 2008 .......................................................50
Jiří Kozák, Dana Vondráčková
The meeting of Czech pain society ......................................54
Ladislav Vyklický, MD, DSc Prague, Czech Republic ......................56
IASP Chapter in Kenya Hosts Pain Symposium .............................56
Informations ...........................................................57

Editorial ..............................................................45
Obsah ..................................................................49

Původní práce
Anémie a metabolismus železa u nemocných
dispenzarizovaných pro chronické onemocnění
ledvin stadia 2-5
Renáta Slavíčková, Václav Monhart, Jiří Žabka,
Jiřina Suchanová, Miroslav Ryba, Martina Peiskerová,
Marcela Trojánková, Jana Zahálková, Doris Sobotová,
Miroslava Horáčková, Michaela Ságová, Martin Jirovec,
Jan Hajný, Jana Vránová, Sylvie Dusilová-Sulková ...................... 53
Kontrola krevního tlaku
u dialyzovaných pacientů – využití BCM
Richard Fojt, Katarína Nehézová,
Jana Verešová, Ivan Rychlík ............................................63

Edukační rubrika

Přehledné práce
Edukace pacientů v predialýze
Marcela Znojová ........................................................69

Zprávy
Ischemicko-reperfuzní poškození ledvin:
zpráva z videokonferenčně přenášeného kurzu
4th Belgrade Up-to-Date in Nephrology
Jana Smržová, Miloš Liška, Michal Procházka ........................... 74

Atestace/akreditace v nefrologii
Vzdělávací program v oboru nefrologie
Vladimír Teplan ........................................................78
Rozhovor ...............................................................82


CONTENTS

Editorial ..............................................................45
Contents ...............................................................49

Original papers
Anemia and iron metabolism in predialysis
CKD 2-5 chronic kidney disease patients
Renáta Slavíčková, Václav Monhart, Jiří Žabka,
Jiřina Suchanová, Miroslav Ryba, Martina Peiskerová,
Marcela Trojánková, Jana Zahálková, Doris Sobotová,
Miroslava Horáčková, Michaela Ságová, Martin Jirovec,
Jan Hajný, Jana Vránová, Sylvie Dusilová-Sulková ...................... 53
Blood pressure management in patients
on dialysis treatment – application of BCM
Richard Fojt, Katarína Nehézová,
Jana Verešová, Ivan Rychlík ............................................63

Educational section
Reviews
Predialysis patient education
Marcela Znojová ........................................................69

Communications
Ischemic-reperfusion renal injury:
report from videoconference –
4th Belgrade Up-to-Date in Nephrology
Jana Smržová, Miloš Liška, Michal Procházka ........................... 74
Examination/certificate for education in nephrogy
Postgraduate education in nephrology
Vladimír Teplan ........................................................78
Interwiew ..............................................................82

Editorial ..............................................................1
Historie ústavu ........................................................2
Vedení ústavu ..........................................................8
Výuka .................................................................11
Věda a výzkum .........................................................13
Postgraduální studium .................................................16
Publikační činnost ....................................................20

Abstrakta .............................................................24
Knihy .................................................................31
Kapitoly v knihách ....................................................31
Ostatní publikace .....................................................32
Závěr .................................................................33
Curriculum vitae prof. Richarda Rokyty ............................... 34

CONTENTS

Editorial ..............................................................1
The history of Department ............................................. 2
The management of Department .......................................... 8
Teaching activities .................................................. 11
Science and research ..................................................13
Postgraduate study ....................................................16
The publications ......................................................20

Abstracts .............................................................24
Books .................................................................31
Chapters in the books .................................................31
Other publications ....................................................32
Conclusion ............................................................33
Curriculum vitae of prof. Richard Rokyta ............................. 34
EDITORIAL
Jaromír Bystroň ....................................................... 1
PROGRAM ............................................................... 7

ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKY
Slizniční imunitní systém a jeho význam v alergologii a
klinické imunologii
Jiří Městecký ........................................................ 17
Dobieha prax teóriu?
Peter Pružinec ....................................................... 17
Sjezdové zamyšlení...
Václav Špičák ........................................................ 18

ABSTRAKTA
1. Asthma bronchiale ................................................. 20
2. Alergenová imunoterapie – Od diagnostiky ke specifické imunoterapii 23
3. ČARO a Rok plic 2010 ...............................................27
4. Laboratorní diagnostika v alergologii a imunologii ................ 29
5. Imunopatologie I. ................................................. 31
6. Imunopatologie II. .................................................34
7. Biologická léčba v praxi alergologa/klinického imunologa ...........37
8. Imunomodulace v klinické praxi I. ..................................40
9. Imunomodulace v klinické praxi II. .................................41
10. Alergie na potraviny ..............................................42
11. Alergie na léky a aspirinová senzitivita ..........................44
12. Sekce sester ......................................................46
13. Bronchiální hyperreaktivita .......................................50
14. Alergická rýma ....................................................51
15. Sekce laborantů ...................................................52
16. Akutní stavy v alergologii ........................................57
17. Kůže a alergie ....................................................58

POSTERY
1. Alergická onemocnění – diagnostika a klinické aspekty ..............61
2. Laboratorní vyšetření v imunologii .................................66
3. Transplantační imunologie a imunogenetika ..........................76
4. Imunopatologie – diagnostika a klinické aspekty ....................81
REJSTŘÍK AUTORŮ .......................................................87


CONTENTS

EDITORIAL
Jaromír Bystroň .......................................................1
PROGRAMME .............................................................7

OPENING LECTURES
Mucosal immune system and its role in allergology and clinical immunology
Jiří Městecký .........................................................17
Is practice keeping pace with theory?
Peter Pružinec, Mojmír Vrlík ..........................................17
Congress meditation
Václav Špičák .........................................................18

ABSTRACTS
1. Bronchial asthma ...................................................20
2. Allergen immunotherapy .............................................23
3. CARO – Czech Alliance against Chronic Respiratory Diseases –
2010 The Year of the Lung .............................................27
4. Laboratory diagnostics in allergology and clinical immunology ......29
5. Immunopathology I. .................................................31
6. Immunopathology II. ................................................34
7. Biologic treatment in the practice of ACI ..........................37
8. Immunomodulation in clinical practice I. ...........................40
9. Immunomodulation in clinical practice II. ..........................41
10. Food allergy ......................................................42
11. Drug allergy and aspirine senzitivity .............................44
12. Nurses section ....................................................46
13. Bronchial hyperreactivity .........................................50
14. Allergic rhinitis .................................................51
15. Laboratory technical assistant section ............................52
16. Acute allergy disorders ...........................................57
17. Skin and allergy ..................................................58

POSTERS
1. Allergic diseases – diagnostic and clinical aspects ................61
2. Laboratory immunological investigations ............................66
3. Transplantant immunology and immunogenetics ........................76
4. Immunopathology ....................................................81
INDEX .................................................................87
Editorial
Richard Rokyta ....................................................... 61
Obsah ................................................................ 65
Přehledné články
Vladimír Beneš, Václav Masopust
Neurovaskulární konflikt – přehled ................................... 69
Rudolf Kotas
Primární nebo sekundární bolest hlavy? ............................... 73
Anna Yamamotová
Stres a nespavost .................................................... 79
Jarmila Pavlíková
Zvládání pooperační bolesti u dětí různých věkových skupin ........... 85
Milan Stránecký
Možnosti rehabilitace při diagnostice
a léčbě chronického vertebrogenního syndromu ......................... 93
Původní práce
Tomáš Gabrhelík, Milan Adamus, Pavel Michálek, Marek Pieran
Invazivní léčba bolestí ramene ...................................... 101

Recenze ............................................................. 107
Zprávy
Jiří Kozák
Targin .............................................................. 109
Richard Rokyta, Jiří Kozák
Prim. MUDr. František Neradilek sedmdesátiletý ...................... 110
Richard Rokyta
Prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc., 70 let .......................... 111
Pavel Ševčík, Jiří Mastík
V. Sympozium o léčbě bolesti, Brno .................................. 111
Schůze výboru SSLB ÈLS JEP 23. 5. 2009 .............................. 113
Informace ........................................................... 114
Předplatné .......................................................... 116Editorial
Richard Rokyta ....................................................... 61
Contents ............................................................. 65
Reviews
Vladimír Beneš, Václav Masopust
Neurovascular conflicts syndromes – survey ........................... 69
Rudolf Kotas
Primary or secondary headaches? ...................................... 73
Anna Yamamotová
Stress and insomnia .................................................. 79
Jarmila Pavlíková
Postoperative pain management in children of different age ........... 85
Milan Stránecký
Diagnosis and therapy of chronic vertebrogenic syndrome:
possibilities of rehabilitation medicine ............................. 93
Original paper
Tomáš Gabrhelík, Milan Adamus, Pavel Michálek, Marek Pieran
Invasive therapy for shoulder pain .................................. 101

Review .............................................................. 107
News
Jiří Kozák
Targin .............................................................. 109
Richard Rokyta, Jiří Kozák
70th anniversary of Prim. MUDr. František Neradilek ................. 110
Richard Rokyta
Prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc., 70th anniversary ................ 111
Pavel Ševčík, Jiří Mastík
Vth Symposium about the pain treatment Brno ......................... 111
Board meeting of Czech Pain Society 23. 5. 2009 ..................... 113
Informations ........................................................ 114
Subscription ........................................................ 116
Editorial
Richard Rokyta ........................................................... 185
Jiří Kozák ............................................................... 188
Obsah .................................................................... 191
Přehledné články
Štěpána Boukalová, Viktorie Vlachová
TRP receptory jako transdukční molekuly nociceptivních podnětů ........... 194
Původní práce
Ivan Vrba, Jiří Kozák, Martin Kořán, Petr Knotek, Ivana Štětkářová
Biopsychosociální zhodnocení neuromodulační analgetické léčby
u nemocných s failed back surgery syndromem (1. část) .................... 207
Původní práce – kazuistiky
Ondřej Horáček, Radim Mazanec, Jiří Kozák, Pavel Kolář
Problematika bolesti u neuralgické amyotrofie brachiálního plexu ......... 216

Zprávy
Richard Rokyta
MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc. zemřel .................................... 223
Jaroslava Raudenská
Světový kongres psychoterapie ............................................ 224
Jiří Kozák
Výborová schůze .......................................................... 227
Richard Rokyta, Anna Yamamotová
Bolest na FENS fóru v Ženevě ............................................. 229
Jitka Fricová
Satelitní sympozium Neuropathic Pain, Londýn ............................. 231
Richard Rokyta, Jitka Fricová, Jiří Kozák, Miloslav Kršiak,
Jaroslav Opavský, Dana Vondráčková, Ivan Vrba, Anna Yamamotová
XII. Světový kongres o bolesti Glasgow, Skotsko,
Spojené království Velké Británie a Severního Irska ...................... 232
Ivan Vrba
10. Česko-Slovenské dialogy o bolesti v Brně ............................. 244
Informace ................................................................ 246


CONTENTS

Editorial
Richard Rokyta ........................................................... 185
Jiří Kozák ............................................................... 188
Contents ................................................................. 191
Reviews
Štěpána Boukalová, Viktorie Vlachová
TRP receptors as transduction molecules of nociceptive stimuli ........... 194

Original paper
Ivan Vrba, Jiří Kozák, Martin Kořán, Petr Knotek, Ivana Štětkářová
Bio-psycho-social assessment of neuromodulation analgesic
treatment of patients with failed back surgery syndrome (first part) ..... 207
Original paper – case reports
Ondřej Horáček, Radim Mazanec, Jiří Kozák, Pavel Kolář
The issue of pain in neuralgic amyotrophia of brachial plexus ............ 216

News
Richard Rokyta
MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc. died ...................................... 223
Jaroslava Raudenská
The World Congress of Psychotherapy ...................................... 224
Jiří Kozák
The meeting of the board of Czech Pain Society ........................... 227
Richard Rokyta, Anna Yamamotová
The pain on FENS forum in Geneva ......................................... 229
Jitka Fricová
Satellite symposium Neuropathic Pain, London ............................. 231
Richard Rokyta, Jitka Fricová, Jiří Kozák, Miloslav Kršiak,
Jaroslav Opavský, Dana Vondráčková, Ivan Vrba, Anna Yamamotová
XIIth World Congress on Pain in Glasgow, Scotland,
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland ..................... 232
Ivan Vrba
10th Czech-Slovak Dialogues on Pain in Brno .............................. 244
Informations ............................................................. 246
EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů ............................................... 1

PŮVODNÍ PRÁCE
Optimistický dlouhodobý vývoj hospitalizace pro astma
v České republice (1967–2007)
Vladimír Vondra, Marek Malý, Jiří Holub ................................ 9
Psychogenní kašel jako projev
somatoformní vegetativní dysfunkce u dětí
Jiřina Chládková, Michal Homolka, Jaroslav Chládek, Tomáš Chyba ....... 18
Nutnost posunu BCG vakcinace – poučení z komplikací a úmrtí dětí
s vrozenými imunodeficiencemi
Vojtěch Thon .......................................................... 26
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Opomíjená úloha parazitů v evoluci imunitního systému?
František Kopřiva ..................................................... 32
ATESTAČNÍ PRÁCE
Komplikace BCG vakcinace
Martina Minářová ...................................................... 41

FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Specifická alergenová imunoterapie (SIT)
Václav Špičák ......................................................... 51

KAZUISTIKY
Omalizumab – nová šance pro pacienty s těžkým alergickým
perzistujícím astmatem
Jaromír Bystroň ....................................................... 55
KONFERENCE, KONGRESY .................................................. 59
PŘEČETLI JSME ZA VÁS .................................................. 66
INFORMACE ............................................................. 67


CONTENTS

EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů ............................................... 1
ORIGINAL PAPERS
Optimistic long-term evolution of hospitalization for asthma
in Czech Republic (1967–2007)
Vladimír Vondra, Marek Malý, Jiří Holub ................................ 9
Psychogenic cough as a manifestation of somatoform
disorder in children
Jiřina Chládková, Michal Homolka, Jaroslav Chládek, Tomáš Chyba ....... 18
Necessity of postpone BCG vaccination – lesson from complications
and deaths of children with primary immunodeficiencies
Vojtěch Thon .......................................................... 26
REVIEWS
Neglected role of parasites during evolution of human immune system?
František Kopřiva ..................................................... 32
ATTESTATION PAPER COLLECTION
Complications after BCG vaccination
Martina Minářová ...................................................... 41

PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
Specific allergen immunotherapy (SIT)
Václav Špičák ......................................................... 51
CASE REPORTS
Omalizumab – a new chance for patients with severe allergic
persistent asthma
Jaromír Bystroň ....................................................... 55
CONFERENCES AND CONGRESSES ............................................ 59
WE HAVE READ FOR YOU .................................................. 66
INFORMATIONS .......................................................... 67

EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů ............................................... 73
Ta, která překročila hranice svého oboru
profesorka farmakologie MUDr. Helena Rašková, DrSc.
Václav Špičák .......................................................... 74
MUDr. Drahoslav Říčný, CSc.
Pavel Slavík, Ondřej Rybníček .......................................... 75

ALERGIE 2010
Vít Petrů, Václav Novotný .............................................. 81
Ceny ČSAKI ............................................................. 82
Měnící se tvář alergie a alergických onemocnění
Václav Špičák .......................................................... 83
Měnící se podoby zánětu
František Kopřiva ...................................................... 89
Od alergické rýmy k chronické rinosinusitidě
Jan Vokurka ............................................................ 95
Měnící se přístup ke sluníčku
Karel Ettler, Miloslav Salavec ........................................ 101

PŮVODNÍ PRÁCE
Vyšetřování různých druhů přecitlivělosti a jejich klinický
význam u dětí s atopickým ekzémem
Martin Liška, Václava Gutová, Petr Panzner ............................ 105

Pacienti s chronickou granulomatózní nemocí v České a Slovenské republice
Aleš Janda, Peter Čižnár, Eva Daňková, Hana Houšťková, Hana Kayserová,
Anna Koláčná, Jiří Litzman, Štěpánka Mikulová, Eva Pařízková,
Michal Podrazil, Pavel Rozsíval, Andrea Poloučková, Anna Šedivá,
Jiřina Bartůňková ..................................................... 112

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Léčebné možnosti u hereditárního angioedému (HAE)
Jiří Litzman, Pavel Kuklínek .......................................... 121
FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Bezpečnost při podávání intranazálních steroidů
Zuzana Vančíková ...................................................... 126
Použití metody enterosorbční terapie pomocí organokřemičitého sorbentu
ENTEROSGEL v komplexní léčbě alergických onemocnění
Jaromír Bystroň, Lubomír Heller ....................................... 133

KAZUISTIKY
Význam screeningového vyšetření z hlediska diagnostiky poruch
funkce neutrofilních leukocytů (kazuistika)
Alexandra Lochmanová, Vítězslav Novák ................................. 139
PŘEČETLI JSME ZA VÁS .................................................. 143
Daniel Schneeberger ............................................... 143–145
INFORMACE ............................................................. 147
POKYNY AUTORŮM ........................................................ 151
PŘEDPLATNÉ ............................................................ 152EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů ............................................... 73
Helena Rašková – Professor of the Pharmacology – the women who crossed
the border of their field
Václav Špičák .......................................................... 74
MUDr. Drahoslav Říčný, CSc.
Pavel Slavík, Ondřej Rybníček .......................................... 75
ALLERGY 2010
Vít Petrů, Václav Novotný .............................................. 81
Awards CSAKI ........................................................... 82
Changing face of Allergy and allergic diseases
Václav Špičák .......................................................... 83
The changing face of inflammation
František Kopřiva ...................................................... 89
From allergic rhinitis to chronic rhinosinusitis
Jan Vokurka ............................................................ 95
A changing approach to sun radiation
Karel Ettler, Miloslav Salavec ........................................ 101
ORIGINAL PAPERS
Detection of different types of hypersensitivity and their clinical
relevance in children with atopic eczema
Martin Liška, Václava Gutová, Petr Panzner ............................ 105
Aleš Janda, Peter Čižnár, Eva Daňková, Hana Houšťková, Hana Kayserová,
Anna Koláčná, Jiří Litzman, Štěpánka Mikulová, Eva Pařízková, Michal Podrazil,
Pavel Rozsíval, Andrea Poloučková, Anna Šedivá, Jiřina Bartůňková ..... 112

REVIEWS
Treatment possibilities in hereditary angioedema
Jiří Litzman, Pavel Kuklínek .......................................... 121
PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
The safety of intranasal steroids
Zuzana Vančíková ...................................................... 126
Using of enterosorbent therapy by ENTEROSGEL in complex
treatment of allergic diseases
Jaromír Bystroň, Lubomír Heller ....................................... 133

CASE REPORTS
The contribution of phagocyte screening in diagnosis
of neutrophil dysfunction (case report)
Alexandra Lochmanová, Vítězslav Novák ................................. 139
WE HAVE READ FOR YOU .................................................. 143
Daniel Schneeberger ............................................... 143–145
INFORMATIONS .......................................................... 147
INSTRUCTIONS TO CONTRIBUTORS .......................................... 151
SUBSCRIPTION .......................................................... 152