Tigis

pátek, 03 prosinec 2021 12:11

Alergie 4/2021

Napsal(a)

Obalka Alergie 4 2021 tisk

Alergie 4/2021

EDITORIAL
Vít Petrů ............................................................................................. 213

PŮVODNÍ PRÁCE

Studie vyšetření protilátek proti infekci virem SARS-CoV-2
u zaměstnanců Fakultní nemocnice v Praze – Motole
v létě 2021
Anna Šedivá, Jan Laštovička, Jarmila Grecová, Petr Hubáček,
Martin Hauge, Markéta Pavlíková ..................................................... 219

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Očkování dětských pacientů po transplantaci
krvetvorných buněk
Veronika Janáčová, Jitka Škovránková, Petr Sedláček ...................  229

Pruritus u alergických a systémových onemocnění
Dana Čechová .................................................................................. 236

SARS-CoV-2, původce onemocnění COVID-19 –
aktuální poznatky
Martina Šindelková, Ilona Hromadníková, Anežka Palmová,
Radek Klubal .................................................................................... 243

Čeká pacienty s hereditárním angioedémem závažnější průběh
infekce COVID-19?
Marta Sobotková .............................................................................. 251

Možnosti modernej vzduchovej filtrácie k redukcii
expozície alergénom mačky
Peter Kunč, Jaroslav Fábry, Renata Péčová, Peter Ferenc,
Miloš Jeseňák ................................................................................... 258

KAZUISTIKY

Pozdní diagnostika DiGeorgeova syndromu – kazuistika
Alena Potěšilová ............................................................................... 264

KONFERENCE, KONGRESY

Zpráva z XXXVIII. Sjezdu slovenských a českých
alergologů a klinických imunologů
Vít Petrů ............................................................................................ 271

INFORMACE

Přehled akcí na rok 2022 .................................................................. 273

REJSTŘÍKY 2021 ............................................................................. 277

PŘEDPLATNÉ .................................................................................  279

POKYNY AUTORŮM ....................................................................... 280

 

 

EDITORIAL
Vít Petrů ............................................................................................ 213

ORIGINAL PAPERS

Investigation of antibodies against SARS-CoV-2 virus infection
among employees of the University Hospital in Prague –
Motol in the summer of 2021
Anna Šedivá, Jan Laštovička, Jarmila Grecová, Petr Hubáček,
Martin Hauge, Markéta Pavlíková ..................................................... 219

REVIEWS

Vaccination of pediatric patients after haematopoietic
stem cell transplantation
Veronika Janáčová, Jitka Škovránková, Petr Sedláček ..................... 229

Pruritus in allergic and systemic diseases
Dana Čechová ................................................................................... 236

SARS-CoV-2, the COVID-19 disease causative agent –
current knowledge
Martina Šindelková, Ilona Hromadníková, Anežka Palmová,
Radek Klubal ..................................................................................... 243

Should patients with hereditary angioedema expect
more severe course of COVID-19 infection?
Marta Sobotková ............................................................................... 251

Possibilities of modern air filtration to reduction
of exposure to cat allergens
Peter Kunč, Jaroslav Fábry, Renata Péčová,
Peter Ferenc, Miloš Jeseňák ............................................................ 258

CASE REPORT

Delayed diagnosis of DiGeorge syndrome – case report
Alena Potěšilová ............................................................................... 264

CONFERENCE, CONGRESS

Report on the XXXVIIIth Congress of the Slovak
and Czech allergists and clinical immunologists
Vít Petrů ............................................................................................ 271

INFORMATION
Future events 2022 ........................................................................... 273

INDEX 2021 ...................................................................................... 277

SUBSCRIPTION ............................................................................... 279

INSTRUCTION FOR AUTHORS ...................................................... 280

čtvrtek, 02 září 2021 08:18

Alergie 3/2021

Napsal(a)

Alergie 3 21 obalka

Alergie 3/2021

OBSAH

Editorial
Dalibor Jílek ............................................................................. 145

Společenské události v ČSAKI

Cena profesora Václava Špičáka za rok 2020 .......................... 146
Prof. MUDr. Jiří Městecký, DrSc. slaví 80 let ............................ 148
In memoriam doc. MUDr. Josef Beneš, CSc. ............................ 149

PŮVODNÍ PRÁCE

Profily IgE mediované senzibilizace
na luštěniny a jejich klinické projevy
Martin Liška ............................................................................... 155

Naše první zkušenosti s diagnostickou
soupravou T-SPOT Discovery SARS-CoV-2
Alexandra Lochmanová, Jan Martinek,
Jakub Mrázek, Hana Zelená ..................................................... 162

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Exantémy v ordinaci dětského dermatologa
Jana Čadová ............................................................................. 167

Spalničky a imunitní systém:
aktuální stav poznání spletitého vztahu
Michal Křupka, Renata Večeřová, Helena Šutová,
Tereza Matušů, 
Kristýna Sloupenská,
Ondřej Holý, Milan Raška ........................................................
172

Metabolismus tryptofanu v regulaci imunitního systému
Alexandra Lochmanová ............................................................ 179

Test aktivace bazofilů – aspekty ovlivňující
výslednou hodnotu aktivace
Pavla Plačková ........................................................................ 184

Poruchy imunity a autoimunita u onemocnění COVID-19
Anna Šedivá ............................................................................ 189

TERAPIE

Fekální mikrobiální terapie – tajemná metoda, nebo východisko
budoucích léčebných modulací střevní mikrobioty?
Jiří Vejmelka, Pavel Kohout .................................................... 194

KAZUISTIKY

Atopická dermatitida a bronchiální astma, možnosti
ovlivnění biologickou léčbou – kazuistika
Mojmír Račanský, Beata Hutyrová, Iva Karlová ..................... 201

KONFERENCE, KONGRESY

EAACI Hybrid Congress 2021 (Krakov)
Vít Petrů .................................................................................. 205

INFORMACE

Přehled akcí na rok 2021 ........................................................ 208

Stanovisko ČSAKI k vyšetřování protilátek
u onemocnění COVID-19 ........................................................ 209

PŘEDPLATNÉ ......................................................................... 211

POKYNY AUTORŮM ............................................................... 212

 

CONTENTS

Editorial
Dalibor Jílek ............................................................................ 145

Social events in the CSAKI

Professor Václav Špičák Award ............................................. 146
Prof. MUDr. Jiří Městecký, DrSc. – 80 years .......................... 148
In memoriam doc. MUDr. Josef Beneš, CSc. ......................... 149

ORIGINAL PAPERS

The profiles of IgE-mediated sensitization to legumes
and their clinical manifestations
Martin Liška ............................................................................ 155

Our first experience with the T-SPOT
Discovery SARS-CoV-2 diagnostic kit
Alexandra Lochmanová, Jan Martinek,
Jakub Mrázek, Hana Zelená .................................................. 162

REVIEWS

Exanthemas in the pediatric dermatologist´s office
Jana Čadová .......................................................................... 167

Measles and the immune system:
the current state of knowledge of a complex relationship
Michal Křupka, Renata Večeřová, Helena Šutová,
Tereza Matušů, 
Kristýna Sloupenská,
Ondřej Holý, Milan Raška .......................................................
172

Tryptophan metabolism in the regulation
of the immune system
Alexandra Lochmanová .......................................................... 179

The basophils activation test – aspects effecting
the resulting activation value
Pavla Plačková ....................................................................... 184

Immune disorders and autoimunity in COVID-19 disease
Anna Šedivá ........................................................................... 189

THERAPY

Faecal microbiota transplantation –
secret therapeutic procedure
or gut microbiota modulation strategy baseline?
Jiří Vejmelka, Pavel Kohout .................................................... 194

CASE REPORTS

Atopic dermatitis and bronchial asthma, possibilities
of influencing by biological therapy – case report
Mojmír Račanský, Beata Hutyrová, Iva Karlová ...................... 201

CONFERENCE, CONGRESS

EAACI Hybrid Congress 2021 (Krakow)
Vít Petrů .................................................................................. 205

INFORMATION

Future events 2021 ................................................................  208

CSAKI opinion on the investigation
of antibodies in COVID-19 ...................................................... 209

SUBSCRIPTION ..................................................................... 211

INSTRUCTION FOR AUTHORS ............................................ 212

 

sobota, 22 květen 2021 10:13

Alergie 2/2021

Napsal(a)

Obalka Alergie 2 2021 web

 

ALERGIE 2/2021

OBSAH

EDITORIAL

Vít Petrů ........................................................................................... 73

PŮVODNÍ PRÁCE

Změny klimatu a polinóza v České republice
a ve světě
Ondřej Rybníček .............................................................................. 79

Anafylaxe v dětském věku: pětiletá zkušenost
ze souboru 52 dětí
Kateřina Haová, Jaromír Paukert,
Marian Šenkeřík, René Hrdlička ...................................................... 85

Objektivizace efektu lázeňské léčby
u astmatických dětí. Výsledky pilotní studie
Dana Šašková, Josef Nebesař, Jan Ludvík, Andrea Augustinová,
Jiří Podlipný, Věra Marková, Vít Petrů ............................................. 89

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Očkovanie proti Covid-19
z pohľadu alergológa
Anna Bobčáková, Ingrid Urbančíková, Miloš Jeseňák .................... 95

Formy cytokinové bouře
a jejich klinické projevy
František Kopřiva, Klára Bartlová, Jitka Pallerová ........................ 105

Antigenní testy plošně?
Myšlenka hezká, užitek sporný
Arnošt Komárek, Zuzana Krátká, Hana Zelená ............................ 110

Interpretujeme správně počty eozinofilů v periferní krvi
u pacientů s bronchiálním astmatem?
Jakub Novosad, Irena Krčmová .................................................... 115

TERAPIE

Anafylaxe v éře pandemie COVID-19
Vít Petrů ......................................................................................... 125

Účinnost stromové tablety – výsledky mezinárodní studie
s českou účastí
Ester Seberová ............................................................................... 130

Fixní trojkombinace v léčbě těžkého astmatu
Alena Vlachová, Libor Fila .............................................................. 134

KAZUISTIKY

Enterosorbent a moderní prebiotikum
s výborným efektem u pacienta s atopickou dermatitidou
a polyvalentní potravinovou alergií
Petra Adámková, Jaromír Bystroň ................................................... 139

INFORMACE

Přehled akcí na rok 2021 .................................................................. 143

PŘEDPLATNÉ ČASOPISŮ .............................................................. 144

 

CONTENTS

EDITORIAL

Vít Petrů .............................................................................................. 73

ORIGINAL PAPERS

Climatic changes and pollen allergy
in the Czech Republic and world-wide
Ondřej Rybníček ................................................................................. 79

Anaphylaxis in childhood: 5 years experience
on cohort of 52 children
Kateřina Haová, Jaromír Paukert,
Marian Šenkeřík, René Hrdlička ......................................................... 85

Objectiveness of spa treatment effect in asthmatic children.
Pilot study results
Dana Šašková, Josef Nebesař, Jan Ludvík, Andrea Augustinová,
Jiří Podlipný, Věra Marková, Vít Petrů ................................................ 89

REVIEWS

Vaccination against Covid-19 from the point
of view of an allergist
Anna Bobčáková, Ingrid Urbančíková, Miloš Jeseňák ........................ 95

Forms of cytokine storm and their
clinical manifestations
František Kopřiva, Klára Bartlová, Jitka Pallerová ............................. 105

Widespread use of antigen tests?
Nice idea, questionable effect
Arnošt Komárek, Zuzana Krátká, Hana Zelená ................................. 110

Do we interpret the peripheral blood eozinophil count
in bronchial asthma patients correctly?
Jakub Novosad, Irena Krčmová ......................................................... 115

THERAPY

Anaphylaxis in the era of the COVID-19 pandemic
Vít Petrů ............................................................................................. 125

Efficacy of tree tablets – results of an international study
with Czech participation
Ester Seberová .................................................................................. 130

Fixed triple therapy in severe asthma treatment
Alena Vlachová, Libor Fila ................................................................. 134

CASE REPORTS

Enterosorbent and a modern prebiotic agent
with an excellent effect in a patient with atopic
dermatitis and polyvalent food allergy
Petra Adámková, Jaromír Bystroň ..................................................... 139

INFORMATION

Future events 2021 ............................................................................ 143

JOURNAL SUBSCRIPTION .............................................................. 144

pátek, 26 únor 2021 12:11

Alergie 1/2021

Napsal(a)

Alergie 1 2021 mailing 1

ALERGIE 1/2021

OBSAH

EDITORIAL
Vít Petrů ...................................................................................... 1

SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI V ČSAKI ....................................... 2

PŮVODNÍ PRÁCE

Alergie na lískový ořech – senzibilizační profily
a hodnocení reakcí u souboru pacientů
Daniela Potyszová, Barbora Gelbičová,
Simona Bělohlávková ................................................................
14

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Malassezia ve vztahu k atopické dermatitidě
Zuzana Císařová, Ivana Křupková, Alice Stolaříková ............... 21

Hereditární angioedém – charakteristika péče
v České republice
Irena Krčmová, Pavel Kuklínek ................................................ 29

Probiotika – jejich úloha a vliv na lidské zdraví
Kateřina Vokounová, Pavel Pešek,
Ilona Hromadníková, Radek Klubal .........................................
40

KAZUISTIKY

Akutní polyradikuloneuritida
Kamila Karlíková ...................................................................... 50

TERAPIE

Protizánětlivá úlevová terapie v léčbě astmatu
Viktor Kašák ............................................................................. 55

DISKUZNÍ FÓRUM

Příspěvek k problematice laboratorní
diagnostiky COVID-19
Ivo Lochman ............................................................................. 59

Konspirační teorie během pandemie COVID-19
a jejich vliv na zdravotnictví
David Emler, Jana Emlerová .................................................... 60

INFORMACE

Přehled akcí na rok 2021 64 Doporučení pro očkování
proti onemocnění COVID-19 mRNA vakcínami
Roman Chlíbek, Petr Panzner,
Pavel Dlouhý, Pavla Křížová .....................................................
67

Vyšetřování specifických IgG nebo IgG4 protilátek proti
potravinovým antigenům v diagnostice potravinové
alergie a intolerance není přínosné
Martin Fuchs, Simona Bělohlávková, Petr Panzner .................. 70

DOPISY REDAKCI ...................................................................  71

POKYNY AUTORŮM ................................................................ 72

 

 

CONTENTS

EDITORIAL
Vít Petrů ....................................................................................... 1

SOCIAL EVENTS IN THE CSAKI ................................................ 2

ORIGINAL PAPERS

Hazelnut allergy – sensitization profiles and evaluation
of reactions in a group of patients
Daniela Potyszová, Barbora Gelbičová,
Simona Bělohlávková .................................................................
14

REVIEWS

Malassesia in relation to atopic dermatitis
Zuzana Císařová, Ivana Křupková,
Alice Stolaříková .........................................................................
21

Hereditary angioedema – characteristics
of care in the Czech Republic
Irena Krčmová, Pavel Kuklínek .................................................. 29

Probiotics – their role and impact on human health
Kateřina Vokounová, Pavel Pešek,
Ilona Hromadníková, Radek Klubal
 ............................................ 40

CASE REPORTS

Acute polyradiculoneuritis
Kamila Karlíková ......................................................................... 50

THERAPY

Anti-inflammatory reliever therapy in the treatment of asthma
Viktor Kašák ................................................................................ 55

FORUM OF DISCUSSION

Contribution to the issue of laboratory
diagnostics of COVID-19
Ivo Lochman ............................................................................... 59

Conspiracy theories during the COVID-19 pandemic
and their consequences on the health care
David Emler, Jana Emlerová ...................................................... 60

INFORMATION

Future events 2021 ..................................................................... 64

Recommendation for vaccination against
COVID-19 with mRNA vaccines
Roman Chlíbek, Petr Panzner,
Pavel Dlouhý, Pavla Křížová ......................................................
67

Examination of specific IgG or IgG4 antibodies against food
antigens in the diagnosis of food allergy
and intolerance is not beneficial
Martin Fuchs, Simona Bělohlávková, Petr Panzner .................. 70

LETTERS TO THE EDITOR ..................................................... 71

INSTRUCTION FOR AUTHORS .............................................. 72

pondělí, 22 únor 2021 11:15

ALERGIE Supplementum 1/2021

Napsal(a)

Supplementum1 2021 komplet web 1

ALERGIE Supplementum 1/2021

OBSAH

Editorial
Vít Petrů .................................................................................. 1

Registr potravinových alergií DAFALL –
konečné výsledky sledování
Simona Bělohlávková, Eliška Kopelentová,
Jakub Štádler, Petr Víšek, Ivana Šetinová,
Radka Galanská, Jana Poloniová, Jana Novobílská,
Štěpánka Mikulová, Martina Minářová, Martin Liška,
Eva Orálková, Veronika Solařová, Zdenka Koldová,
Marie Tichá, Jana Šilarová, Jarmila Richterová,
Olga Škopková, Milena Jeřábková, Jiřina Chládková,
Kateřina Kopecká, Eva Dědková, Hana Janíčková,
Tatiana Gvozdiaková, Renáta Říhová,
Eva Tilšarová, Michal Huptych
 ................................................. 6

Úvod ................................................................................. 7
Metodika ........................................................................... 7
Výsledky ........................................................................... 8
Demografická data ........................................................... 8
Doprovodné diagnózy a počty reakcí na potravinu .......... 9
Spektrum spouštěcích potravin celkově
a v jednotlivých věkových kategoriích .............................. 9
Reakce v závislosti na pohlaví ........................................ 11
Rozdělení reakcí podle závažnosti a typu projevu .......... 11
Diskuse ........................................................................... 13
Závěr ............................................................................... 14
Literatura ......................................................................... 15

Pracovní skupina pro potravinové alergie ČSAKI (PAPRSK)
Historie, současnost, budoucnost ............................................ 16

 1. PAPRSK – historie ........................................................ 16
 2. PAPRSK – publikace .................................................... 16
 3. Registr potravinových alergií DAFALL .......................... 17
 4. PAPRSK – budoucnost ................................................. 17
 5. PAPRSK – 11. výjezdní zasedání,
  červen 2020, Bořetice ................................................... 17
 6. PAPRSK – členství ........................................................ 18

Abstrakty z XI. Setkání členů Pracovní
skupiny pro potravinovou alergii PAPRSK ............................... 19

POKYNY AUTORŮM ............................................................... 28

CONTENTS

Editorial
Vít Petrů .................................................................................... 1

Database of food allergies DAFALL – final results
Simona Bělohlávková, Eliška Kopelentová, Jakub Štádler,
Petr Víšek, Ivana Šetinová, Radka Galanská, Jana Poloniová,
Jana Novobílská, Štěpánka Mikulová, Martina Minářová,
Martin Liška, Eva Orálková, Veronika Solařová,
Zdenka Koldová, Marie Tichá, Jana Šilarová,
Jarmila Richterová, Olga Škopková, Milena Jeřábková,
Jiřina Chládková, Kateřina Kopecká, Eva Dědková,
Hana Janíčková, Tatiana Gvozdiaková, Renáta Říhová,
Eva Tilšarová, Michal Huptych .................................................. 6

Introduction ....................................................................... 7
Methods............................................................................. 7
Results .............................................................................. 8
Population characteristics ................................................. 8
Associated diagnoses and number
of reactions to food ........................................................... 9
Spectrum of triggering foods
in whole population and in individual age categories ........ 9
Reactions related to gender ............................................ 11
Reactions related to severity
and the type of symptoms ............................................... 11
Discussion ...................................................................... 13
Conclusions .................................................................... 14
References ..................................................................... 15

Working group for food allergies
ČSAKI (PAPRSK) History, present, future .............................. 16

 1. PAPRSK – History ....................................................... 16
 2. PAPRSK – Publication ................................................. 16
 3. Database of food allergies DAFALL ............................. 17
 4. PAPRSK – Future ........................................................ 17
 5. PAPRSK – 11th meeting – June 2020, Bořetice .......... 17
 6. PAPRSK – Membership ............................................... 18

11th meeting of PAPRSK Bořetice –
Summary of lectures ............................................................... 19

INSTRUCTION FOR AUTHORS ............................................. 28

pondělí, 21 prosinec 2020 15:56

Alergie - novinky

Napsal(a)

a

čtvrtek, 10 prosinec 2020 09:26

Alergie 4/2020

Napsal(a)

Alergie 4 2020 tisk 1

Alergie 4/2020

OBSAH

Editorial
Vít Petrů .................................................................. 205

PŮVODNÍ PRÁCE
Nové možnosti laboratorní detekce
specifických IgE protilátek
Jana Bojčuková, Jitka Gorčíková,
Tomáš Vlas, Petr Panzner .......................................
212

Výskyt protilátek anti DFS70 u pacientů
s indikací k vyšetření antinukleárních
protilátek metodou imunoblot
Hana Hudečková ..................................................... 217

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Lokální alergická rýma
Magdalena Herknerová ........................................... 223

Význam současných kritérií pro klasifikaci
systémového lupusu erythematodes
Zbyněk Hrnčíř .......................................................... 226

Možnosti laboratorní diagnostiky alergie
na ryby a mořské plody
Hana Maršíková ....................................................... 232

Primární imunodeficience jako monogenní
příčiny idiopatických střevních zánětů
Tomáš Milota, Zuzana Střížová,
Jiřina Bartůňková .....................................................
239

Monoklonové protilátky v cielenej liečbe
prieduškovej astmy a sinonazálnej choroby
v súčasnej klinickej praxi
Tibor Varga, Norbert Lukán ..................................... 246

KAZUISTIKY
Primární kožní lymfom v alergologické ambulanci
Veronika Raničová, Aleš Obr .................................. 253

KONFERENCE, KONGRESY

Zpráva z 11. setkání skupiny
potravinové alergie PAPRSK .................................. 262

Zpráva z XVIII. Martinských dnů imunologie .......... 263

Zpráva z XXXVII. Sjezdu českých a slovenských
alergologů a klinických imunologů
a z XVI. Kongresu českých
a slovenských imunologů ....................................... 265

INFORMACE

Přehled akcí na rok 2021 ...................................... 269

Alergie versus koronavirus
z pohledu alergologa ............................................. 273

Vyjádření k nošení roušek
u alergiků a astmatiků ........................................... 273

Cena profesora Václava Špičáka .......................... 274

REJSTŘÍKY 2020 ................................................. 275

 

CONTENTS

Editorial
Vít Petrů ................................................................ 205

ORIGINAL PAPERS

The new possibilities of laboratory detection
of specific IgE antibodies
Jana Bojčuková, Jitka Gorčíková,
Tomáš Vlas, Petr Panzner ....................................
212

Anti-DFS70 antibodies occurance
in patients with indication of antinuclear
antibodies determination by immunoblotting
Hana Hudečková .................................................. 217

REVIEWS

Local allergic rhinitis
Magdalena Herknerová ........................................ 223

Impact of current critera for classification
of systemic lupus erythematosus
Zbyněk Hrnčíř ....................................................... 226

Possibilities of laboratory diagnostics
of allergy to fish and seafood
Hana Maršíková ................................................... 232

Primary immunodeficiencies as the monogenic
causes of inflammatory bowel diseases
Tomáš Milota, Zuzana Střížová,
Jiřina Bartůňková ..................................................
239

Monoclonal antibodies in targeted therapy
for bronchial asthma and sinonasal disease
in actual clinical practice
Tibor Varga, Norbert Lukán .................................. 246

CASE REPORTS

Primary cutaneous lymphoma in allergology
outpatient department
Veronika Raničová, Aleš Obr ............................... 253

CONFERENCE, CONGRESS

Report on 11th Meeting of food allergy
group PAPRSK .................................................... 262

Report on the XVIIIth Martin
Immunology Days ................................................ 263

Report on the XXXVIIth Congress
of Czech and Slovak allergists
and clinical immunologists and XVIth
Congress of Czech
and Slovak immunologists ................................... 265

INFORMATION

Future events 2021 ............................................. 269

Allergy versus coronavirus – from allergist´s
point of wiev ........................................................ 273

Statment to face-masks wearing in allergic
and asthmatic patients ........................................ 273

Professor Václav Špičák Award .......................... 274

INDEX 2020 ........................................................ 275

středa, 07 říjen 2020 21:06

ALERGIE Supplementum 2/2020

Napsal(a)

Alergie Supplementum 2 2020 obalka

Alergie Supplementum 2/2020

OBSAH

Editorial
Jiřina Bartůňková ........................................................................ 1

Program ...................................................................................... 7

ABSTRAKTY

Protinádorová imunita a nádorové mikroprostředí .................... 14
Výživa, mikrobiom a (nejen) slizniční imunita ........................... 15
Imunoterapie nádorů ................................................................. 18
Transplantace a imunogenetika ................................................ 21
Angioedémy .............................................................................. 23
Potravinová alergie ................................................................... 25
Autoimunita a tolerance ............................................................ 27 
Antiinfekční imunita a očkování ................................................ 29
Alergologická diagnostika a imunoterapie ................................ 32
Autoimunita orgánová ............................................................... 34
Laboratorní diagnostika v klinické imunologii  .......................... 37
Alergie na hmyz ........................................................................ 39
Workshop skupiny mladých imunologů a alergologů ............... 40
Kožní alergické choroby ........................................................... 42
Alergeny, epidemiologie pylové senzibilizace .......................... 44
Alergie horních dýchacích cest ................................................ 46
Anafylaxe a žírné buňky ........................................................... 49
Astma v dospělosti ................................................................... 51
Expoziční testy v alergologii ..................................................... 54
Imunodeficience ....................................................................... 57
Imunologie sepse ..................................................................... 60
Lékové alergie .......................................................................... 62
Obecná a vývojová imunita ...................................................... 64
Reprodukční imunologie a imunologie těhotenství .................. 66
Sekce laborantů ....................................................................... 69
Sekce sester ............................................................................ 72
Veterinární imunologie a alergologie ....................................... 74

POSTERY

Klinická a laboratorní imunologie ............................................. 77
Alergologie, slizniční imunita a mikrobiom ............................... 85
Imunologie a (nejen) laboratorní diagnostika ........................... 91

Rejstřík autorů ........................................................................ 102

 

CONTENTS

Editorial
Jiřina Bartůňková ....................................................................... 1

Programme ............................................................................... 7

ABSTRACTS

Antitumor immunity and tumor microenvironment ................... 14
Nutrition, microbiome, and (not only) mucosal immunity ......... 15
Immunotherapy of tumors ........................................................ 18
Transplantations and immunogenetics ..................................... 21
Angioedema ............................................................................. 23
Food allergy ............................................................................. 25
Autoimmunity and tolerance .................................................... 27 
Anti-infectious immunity and vaccination ................................. 29
Allergy diagnostics and immunotherapy .................................. 32
Organ-specific autoimmunity ................................................... 34
Laboratory diagnostics in clinical immunology ......................... 37
Insect allergy ............................................................................ 39
Workshop of the Young immunologists and allergologists ....... 40
Skin allergic diseases ............................................................... 42
Allergens, epidemiology, pollens senzitization ......................... 44
Upper respiratory tract allergy .................................................. 46
Anaphylaxis and mast cells ...................................................... 49
Asthma in adulthood ................................................................. 51
Exposition tests in allergology .................................................. 54
Immunodeficiencies .................................................................. 57
The immunology of sepsis ........................................................ 60
Drug allergies ............................................................................ 62
Innate and developmental immunity ......................................... 64
Reproductive immunology and immunology of pregnancy ....... 66
Laboratory technitians section .................................................. 69
Nurses section .......................................................................... 72
Veterinary immunology and allergology .................................... 74

POSTERS

Clinical and laboratory immunology .......................................... 77
Allergology, mucosal immunity and microbiome ....................... 85
Immunology and (not only) laboratory diagnostics ................... 91

Index ....................................................................................... 102

pátek, 04 září 2020 10:59

Alergie 3/2020

Napsal(a)

Alergie 3 2020 mailing 1

Alergie 3/2020

OBSAH

Editorial
Vít Petrů .......................................................................................... 149

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Neinfekční komplikace u nemocných s běžnou
variabilní imunodeficiencí (CVID) a jejich léčba
Pavlína Králíčková, Eva Kočová ..................................................... 155

Alergické choroby v ére pandémie COVID-19
Miloš Jeseňák, Zuzana Rennerová, Anna Bobčáková,
Lenka Kapustová, Otília Petrovičová, Žofia Klimová,
Peter Bánovčin ................................................................................
163

Nazální NO a ciliární dyskinézy
Jakub Novosad, Irena Krčmová ...................................................... 170

Autoimunita indukovaná léky
Eva Daňková ................................................................................... 175

Pediatrický zápalový multisystémový syndróm
asociovaný s COVID-19
Filip Olekšák, Miloš Jeseňák, Lenka Kapustová,
Eva Malicherová, Lukáš Molnár, Peter Bánovčin ............................
 181

KAZUISTIKY

Kawasakiho choroba – inkompletní forma
Marie Poláková, Ivana Červinková .................................................. 186

TERAPIE

Nové možnosti léčby hereditárního angioedému
Roman Hakl, Pavel Kuklínek, Jiří Litzman ...................................... 191

Role nutričního terapeuta v terapii potravinových alergií
Martin Krobot, Veronika Spáčilová, Dana Hrnčířová ...................... 197

DISKUZNÍ FÓRUM

Laboratorní diagnostika COVID-19
Ivo Lochman ................................................................................... 200

 

CONTENTS

Editorial
Vít Petrů ......................................................................................... 149

REVIEWS

Non-infectious complications in common variable
immunodeficiency (CVID) patients and their management
Pavlína Králíčková, Eva Kočová .................................................... 155

Allergic diseases in the era of COVID-19 pandemic
Miloš Jeseňák, Zuzana Rennerová, Anna Bobčáková,
Lenka Kapustová, Otília Petrovičová, Žofia Klimová,
Peter Bánovčin ..............................................................................
163

Nasal NO and ciliary dyskinesia
Jakub Novosad, Irena Krčmová .................................................... 170

Drug-induced autoimmunity
Eva Daňková ................................................................................ 175

Paediatric inflammatory multisystem syndrome
associated with COVID-19
Filip Olekšák, Miloš Jeseňák, Lenka Kapustová,
Eva Malicherová, Lukáš Molnár, Peter Bánovčin .........................
181

CASE REPORT

Incomplete Kawasaki disease
Marie Poláková, Ivana Červinková .............................................. 186

THERAPY

New treatment options of hereditary angioedema
Roman Hakl, Pavel Kuklínek, Jiří Litzman ................................... 191

The role of a dietitian in the therapy of food allergies
Martin Krobot, Veronika Spáčilová, Dana Hrnčířová ................... 197

FORUM OF DISCUSSION

Laboratory diagnostics of COVID-19
Ivo Lochman ................................................................................ 200

 

čtvrtek, 28 květen 2020 18:01

Alergie 2/2020

Napsal(a)

Alergie 2 2020 mailing 1

Alergie 2/2020

OBSAH

Editorial

Vít Petrů ................................................................ 77

SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI V ČSAKI

Nejlepší publikace v Alergii 2019
a ocenění ČSAKI 2020 ......................................... 78

Laudatio – MUDr. Karel Nouza, DrSc. .................. 79

PŮVODNÍ PRÁCE

Význam stanovení alfa-defenzinu (DEFa1)
ve výpotku u pacientů s kloubní náhradou
Veronika Maierová ................................................. 84

Imunitný profil a klinické charakteristiky detí
s ataxiou teleangiektáziou
Mária Zeliesková, Miloš Jeseňák,
Iveta Plavnická, Peter Bánovčin ...........................
90

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Plicní postižení u primárních
protilátkových imunodeficiencí
Jan Baroš, Martina Doubková,
Zita Chovancová ..................................................
 97

Sjögrenův syndrom
Kateřina Červeňáková, Leona Procházková,
Vladimír Červeňák ..............................................
105

Role IL-27 u autoimunitních onemocnění
Petra Vrabcová, Adam Klocperk,
Zuzana Paračková, Anna Šedivá ........................
110

KAZUISTIKY

Primární kožní lymfomy, mycosis fungoides
a Sézaryho syndrom
Beáta Mandíková ................................................ 115

Syndrom enterokolitidy navozené
potravinovými proteiny: ryby jako
významná vyvolávající příčina
Iva Strnadová, Petr Kučera ................................. 119

TERAPIE

Isoprinosine (inosin pranobex) – od experimentu
ke klinické zkušenosti
Jaromír Bystroň .................................................. 127

KONFERENCE, KONGRESY

XXV. Dny RAPPL 2020 – Karlova Studánka
po dvacáté páté .................................................. 135

Valentýnské setkání na
Semináři reprodukční medicíny .......................... 142

DISKUZNÍ FÓRUM

Komentář k článku Taťány Ježkové
„ANCA-asociovaná vaskulitida v klinické praxi“
Jan Martinek, Alexandra Lochmanová,
Vítězslav Novák ..................................................
143

Morové rány – poučení z odkazu předků
Zuzana Krátká, Jiří Fiala ..................................... 144

 

CONTENTS

Editorial
Vít Petrů ................................................................ 77

SOCIAL EVENTS IN THE CSAKI

The best publications in Alergie 2019
and CSAKI 2020 award ........................................ 78

Laudatio – MUDr. Karel Nouza, DrSc. ................. 79

ORIGINAL PAPERS

The importance of alpha-defensin (DEFa1)
determination in synovial fluid in patiens
with joint replacement
Veronika Maierová ............................................... 84

Immune profile and clinical characteristics
of children with ataxia telangiectasia
Mária Zeliesková, Miloš Jeseňák,
Iveta Plavnická, Peter Bánovčin ..........................
 90

REVIEWS

Lung impairment in primary antibody deficiencies
Jan Baroš, Martina Doubková,
Zita Chovancová ..................................................
97

Sjögren syndrome
Kateřina Červeňáková, Leona Procházková,
Vladimír Červeňá
k .............................................. 105

The role of IL-27 in autoimmune diseases
Petra Vrabcová, Adam Klocperk,
Zuzana Paračková, Anna Šedivá ........................
110

CASE REPORT

Primary cutaneous lymphoma,
mycosis fungoides and Sézary syndrome
Beáta Mandíková ................................................ 115

Food protein-induced enterocolitis syndrome:
fish as an important trigger
Iva Strnadová, Petr Kučera ................................. 119

THERAPY

Isoprinosine (inosine pranobex) –
from experiment to clinical experience
Jaromír Bystroň ................................................... 127

CONFERENCE, CONGRESS

XXV. Days of RAPPL 2020 –
Karlova Studánka for the 25th time ...................... 135

St. Valentine meeting:
Reproductive medicine course ............................. 142

FORUM OF DISCUSSION

Comment on the article „ANCA-associated
vasculitis in clinical practice“ by Taťána Ježková
Jan Martinek, Alexandra Lochmanová,
Vítězslav Novák ....................................................
143

Pestis plagues – legacy of our ancestors lesson
Zuzana Krátká, Jiří Fiala .......................................
144

Strana 1 z 10