Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64

OBSAH

Editorial ............................................................................................................. 37

Přehledné články

Jakušová J., Brozmanová M.
Patofyziológia aferentných nervov dýchacích ciest ........................................ 40

Mourek J.
Similarita molekul a bytí ................................................................................. 46

Naar J., Ošťádal P.
Neuromodulace v léčbě srdečního selhání ................................................... 50

Novák J.
Od kdy posloucháme srdce a plíce?
René Théophile Hyacinthe Laënnec (1781–1826) ........................................ 57

Zprávy ............................................................................................................ 60

CONTENTS

Editorial ............................................................................................................. 37

Reviews

Jakušová J., Brozmanová M.
Pathophysiology of airway afferent nervest ...................................................... 40

Mourek J.
Similarity of molecules and being ..................................................................... 46

Naar J., Ošťádal P.
Neuromodulation in heart failure ....................................................................... 50

Novák J.
Since when do we listen to the heart and lungs?
René Théophile Hyacinthe Laënnec (1781–1826) ............................................. 57

News ................................................................................................................... 60

OBSAH

Editorial ............................................................................................................... 1

Obsah ...................................................................................................................3

Přehledné články

Vravcová A., Stračina T., Dufek D., Nováková M.
Levosimendan v liečbe zlyhania srdca:
očakávanie vs. realita .......................................................................................... 4

Kunc R., Jedlička J., Kuncová J.
Patofyziologie Alzheimerovy choroby – historie,
současnost, kontroverze .................................................................................... 12

Nečas E.
České kořeny v objevu molekulárních mechanismů,kterými
buňky vnímají koncentraci kyslíku a specificky na ni reagují ............................. 21

Erhartová D., Trunečka P.
Význam genetických a metabolických rizikových faktorů
v patogenezi nealkoholové tukové choroby jater ................................................ 28

Pokyny autorům .................................................................................................. 36. 

CONTENTS

Editorial ................................................................................................................ 1

Contents ............................................................................................................... 3

Reviews

Vravcová A., Stračina T., Dufek D., Nováková M.
Levosimendan in the treatment of heart failure:
expectations vs. reality ........................................................................................ 4

Kunc R., Jedlička J., Kuncová J.
Pathophysiology of Alzheimer’s disease – history,
current view, controversies ................................................................................. 12

Nečas E.
Czech roots in the discovery of the molecular
mechanisms by which cells sense and respond
to oxygen concentration ..................................................................................... 21

Erhartová D., Trunečka P.
Signifficance of genetic and metabolic risk factors
for the pathogenesis of nonalcoholic fatty liver disease .................................... 28

Instructions for authors ...................................................................................... 36

OBSAH

Editorial............................................................................................................. 29

Přehledné články

Dokoupil J., Pudil R., Adamcová M.
Patofyziologie chronického srdečního selhání – nové aspekty
v patofyziologii a léčbě ...................................................................................... 32

Kovanda J., Janoušek J.
Patofyziologické a klinické aspekty srdeční dyssynchronie
u dětí a mladistvých ........................................................................................... 42

Materna O., Janoušek J.
Vývoj funkce kardiovaskulárního systému u pacientů
s funkčně jedinou komorou ................................................................................ 50

Rejstříky 2021 ................................................................................................. 58

Pokyny autorům ............................................................................................ 59

Předplatné ........................................................................................................ 60

 

CONTENTS

Editorial ............................................................................................................. 29

Reviews

Dokoupil J., Pudil R., Adamcová M.
Pathophysiology of chronic heart failure – new aspects
in pathophysiology and treatment ....................................................................... 32

Kovanda J., Janoušek J.
Pathological and clinical aspects of cardiac dyssynchrony
in children and adolescents ................................................................................ 42

Materna O., Janoušek J.
Development of cardiovascular system function
in patients with a functionally single ventricle ...................................................... 50

Index 2021 ......................................................................................................... 58

Instructions for authors .............................................................................. 59

Journal subscription .................................................................................... 60

OBSAH

Editorial ............................................................................................................... 1.

Přehledné články

Mourek J.
Mateřské mléko (Co většinou není v učebnicích) ............................................... 4

Ošťádal B.
Zamyšlení nad tradicemi české experimentální vývojov. kardiologie ................ 10

Kleinová L., Ouda L.
Patofyziologie Alzheimerovy-Fischerovy nemoci – historie
hypotéz až po současnost ................................................................................. 13

Z historie

Novák J.
Étienne-Jules Marey (1830–1904) – významný francouzský fyziolog ................ 18

Zprávy ................................................................................................................. 22

 

CONTENTS

Editorial ................................................................................................................. 1

Reviews

Mourek J.
Breast milk (What is usually not in textbooks) ...................................................... 4

Ošťádal B.
Reflections on the traditions of the Czech experimental developmental
cardiology ........................................................................................................... 10

Kleinová L., Ouda L.
Pathophysiology of Alzheimer‘s-Fischer disease – History
of hypotheses to the present .............................................................................. 13

From history

Novák J.
Étienne-Jules Marey (1830–1904) – prominent French physiologist ................. 18

News .................................................................................................................. 22.

 

OBSAH

Editorial ............................................................................................................... 33


Přehledné články

Křížová M., Mysliveček J.
Muskarinové receptory v centrální nervové soustavě ......................................... 36

Kratochvílová H., Hrádková V., Haluzík M.
Molekulární mechanismy propojení dysfunkce tukové
tkáně a aterosklerotických komplikací ................................................................. 43

Romanyuk N., Jendelová P.
The role of microRNA in pathophysiology,
diagnosis and treatment of spinal cord injury........................................................ 56

Zprávy ................................................................................................................... 64

Rejstříky 2020 ....................................................................................................... 72

 

 

CONTENTS

 

Editorial .................................................................................................................. 33

Reviews

Křížová M., Mysliveček J.
Muscarinic receptors in the central nervous system ............................................... 36

Kratochvílová H., Hrádková V., Haluzík M.
Molecular mechanisms linking adipose tissue dysfunction
and atherosclerotic complications ........................................................................... 43

Romanyuk N., Jendelová P.
The role of microRNA in pathophysiology,
diagnosis and treatment of spinal cord injury........................................................... 56

News ....................................................................................................................... 64

Index 2020 ............................................................................................................... 72

CSF obalka 1 2020 

OBSAH

Editorial ............................................................................................................... 1

Dopis redakci ...................................................................................................... 4


Přehledné články

Hoffmanová I.
Současný pohled na patofyziologii celiakie ......................................................... 6

Kittnar O., Slavíček J.
Analýza elektrického srdečního pole ................................................................. 13

Mourek J.
Náš příspěvek k řešení problému vysoké odolnosti
novorozených savců vůči kyslíkové nedostatečnosti ......................................... 19

Rokyta R., Holeček V.
Interpretace a terapie oxidačního stresu ............................................................ 26

Zprávy ................................................................................................................ 30

Pokyny autorům ................................................................................................. 31

Předplatné ......................................................................................................... 32

 

CONTENTS

Editorial ............................................................................................................... 1

Letter to the editor ............................................................................................... 4

Reviews

Hoffmanová I.
Current insights into the pathophysiology of celiac disease ................................ 6

Kittnar O., Slavíček J.
Analysis of the electrical heart field .................................................................... 13

Mourek J.
Our contribution to the problem
of high resistance of newborn mammals to oxygen deficiency .......................... 19

Rokyta R., Holeček V.
Oxidative stress – interpretation and therapy ..................................................... 26

News ................................................................................................................... 30

Instructions for authors ........................................................................................ 31

Journal subscription ............................................................................................. 32

pondělí, 30 březen 2020 18:41

Fyziologie 2/2019

Napsal(a)

OBSAH

Editorial ............................................................................................................................... 4

Přehledné články

Rossmeislová L.
Tuková tkáň a její interakce s mikroprostředím ovlivněným lymfatickou drenáží ............... 48

Nečas E., Faltusová K.
Současný pohled na krvetvornou tkáň ............................................................................... 57

Opatřilová E., Nováková M.
Betablokátory včera, dnes a zítra ........................................................................................ 68

Rokyta R., Holeček V.
Lymfatický oběh a lymfedém ............................................................................................... 73

Zprávy .................................................................................................................................. 78

Z historie .............................................................................................................................. 80

Rejstříky 2019 .......................................................................................................................82

Pokyny autorům ................................................................................................................... 83

Předplatné ............................................................................................................................ 84


CONTENTS

Editorial .................................................................................................................................. 45

Reviews

Rossmeislová L.
Adipose tissue and its interaction with microenvironment regulated by lymphatic drainage ... 48

Nečas E., Faltusová K.
Current understanding of the haematopoietic tissue ................................................................ 57

Opatřilová E., Nováková M.
Past, present and future of beta-blockers .................................................................................. 68

Rokyta R., Holeček V.
Lymphatic system and lymphoedema ......................................................................................... 73

News ............................................................................................................................................ 78

From history ................................................................................................................................. 80

Instructions for authors ................................................................................................................. 83

Index 2019 .................................................................................................................................... 83

Journal subscription ...................................................................................................................... 84 

 

 

 

 

 

 

sobota, 22 červen 2019 15:07

Fyziologie 1/2019

Napsal(a)

Editorial .............................................................................................................. 1

Obsah ..................................................................................................................3

Přehledné články
Cendelín J., Jelínková D., Petránková Z., Tùma J.
Funkční morfologie mozečku – známá, či neznámá? ........................................ 4
Navrátil L., Dylevský, I., Prùcha J., Krùšek J., Dittert I., Vlachová V.
Studium buněčných mechanismů působení vysokoindukčního
elektromagnetického pole na periferní senzorické neurony ............................. 16
Švajdová S., Péčová R., Brozmanová M.
Aferentná inervácia respiračného systému a napäťovo riadené
sodíkové kanály ako potenciálne cieľové molekuly
v liečbe patologického kašľa .............................................................................. 22
Stárka L., Dušková M.
Je kost endokrinním orgánem? .......................................................................... 29

Zajímavosti
Rokyta R. Claude Bernard .................................................................................. 34

Ze života našich společností
Čalkovská A., Javorka K.
História Ústavu fyziológie Jesseniovej lekárskej fakulty
Univerzity Komenského v Martine ...................................................................... 38

Zprávy ................................................................................................................ 42Editorial ................................................................................................................ 1

Contents ................................................................................................................3

Reviews
Cendelín J., Jelínková D., Petránková Z., Tùma J.
Functional morphology of the cerebellum – known or unknown? ........................ 4
Navrátil L., Dylevský, I., Prùcha J., Krùšek J., Dittert I., Vlachová V.
Effects of high-induction electromagnetic field on peripheral sensory
neurons – studies of cellular mechanisms ......................................................... 16
Švajdová S., Péčová R., Brozmanová M.
Afferent inervation of respiratory system and voltage-gated sodium
channels as potential targets in pathological cough treatment ........................... 22
Stárka L., Dušková M.
Can be the bone taken for an endocrine organ? ................................................. 29

Varia
Rokyta R. Claude Bernard ................................................................................... 34

From the life of our societies
Čalkovská A., Javorka K.
History of the Department of Physiology, Jessenius Faculty of Medicine,
Comenius University in Martin ............................................................................ 38
News ................................................................................................................... 42

středa, 30 leden 2019 07:36

Československá fyziologie 2/2018

Napsal(a)

O B S AH

Editorial ................................................................................................................................................... 33

Přehledné články

Šteruský M., Plevková J., Buday T.Pohlavný dimorfizmus kašľového reflexu.......................................... 36

Petríková I., Šlamberová R.Kritické neuroontogenetické periody pro účinkymetamfetaminu .................. 45

Pedagogické texty

Laštůvka Z., Riljak V., Jandová K., Otáhal J.Hypoxie ve výuce fyziologie ............................................... 54

Zajímavosti ............................................................................................................................................... 60

Zprávy ...................................................................................................................................................... 63

Rejstříky 2018 .......................................................................................................................................... 67

Pokyny autorům ........................................................................................................................................ 68

 

CONTENTS

Editorial ...................................................................................................................................................... 33

Reviews

Šteruský M., Plevková J., Buday T. 
Gender dimorphism of cough reflex ............................................................................................................ 36

Petríková I., Šlamberová R.
Critical neurodevelopmental periods for the effect of methamphetamine ................................................... 45

Pedagogical texts

Laštùvka Z., Riljak V., Jandová K., Otáhal J. Hypoxia in the lessons of physiology .................................... 54

Varia ............................................................................................................................................................ 60

News ............................................................................................................................................................ 63

Index 2018 ................................................................................................................................................... 67

Instruction for authors ............................................................................................................................... 68

čtvrtek, 16 srpen 2018 11:58

ČSF 1/2018

Editorial..........................................................................................................................1
Přehledné články
Kratochvílová H., Cinkajzlová A., Lacinová Z., Haluzík M.
Tuková tkáň, zánět a metabolické komplikace obezity.........................................................4
Endlicher R., Drahota Z., Stejskalová M., Kalous M., Ryba L., Rychtrmoc D., Červinková Z.
Mitochondriální pór přechodné propustnosti a jeho podíl na rozvoji patologických procesů.... 13
Ošťádal B.
Význam Jana Evangelisty Purkyně pro rozvoj fyziologie kardiovaskulárního systému............22
Zprávy z České fyziologické společnosti J. E. Purkyně................................................24
Zprávy..........................................................................................................................29

 

Editorial...........................................................................................................................1
Reviews
Kratochvílová H., Cinkajzlová A., Lacinová Z., Haluzík M.
Adipose tissue, inflammation and metabolic complications of obesity....................................4
Endlicher R., Drahota Z., Stejskalová M., Kalous M., Ryba L., Rychtrmoc D., Červinková Z.
Mitochondrial permeability transition pore and its role
in development of pathological processes...........................................................................13
Ošťádal B.
The importance of Jan Evangelista Purkyne for the development of cardiovascular physiology. 22
Reports from the Czech Physiological Society..............................................................24
News.............................................................................................................................29

 

Strana 1 z 4