Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64

OBÁLKA

Editorial
Václav Špičák....................................................................................................................................1

Změřte si, jak vám nemoc ovlivňuje život!
Eva Kašáková....................................................................................................................................5

Jak si zlepšit dechovou kondici? Jak správně dýchat
Libuše Smolíková...............................................................................................................................9

Lilek baklažán: purpurová „okurka", černá hruška nebo fialové vejce?
Martin Fuchs....................................................................................................................................13

Co nového o vitaminu D?
Bronislava Novotná...........................................................................................................................17

Pasivní a nízkoenergetické domy – zdravé bydlení, nebo jen módní hit?
Jana Galíková...................................................................................................................................23

Moderní dřevostavba, Difuzně uzavřené a otevřené konstrukce stěn
Alena Gembalová..............................................................................................................................29

Vy se ptáte, my odpovídáme
Vít Petrů..........................................................................................................................................31

Křížovka..........................................................................................................................................35

Editorial .........................................................................................................33

Přehledné články

Zálešák M., Styk J., Ledvényiová V., Čárnická S., Nemčeková M., Ravingerová T.
Prítomnosť rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení u stredoškolskej
mládeže v dvoch rôznych regiónoch Slovenska ..................................................36

Žofková I.
Neuro-skeletární biologie a její význam pro klinickou osteologii ............................41

Pometlová M., Nohejlova K., Šlamberová R.
Některé problémy behaviorálního testování .........................................................45

Žaloudíková M.
NADPH-oxidáza a produkce reaktivních sloučenin kyslíku makrofágy ...................51

Zprávy .............................................................................................................57

Rejstřík ...........................................................................................................64

 

CONTENTS

Editorial ..........................................................................................................33

Reviews

Zálešák M., Styk J., Ledvényiová V., Čárnická S., Nemčeková M., Ravingerová T.
Presence of cardiovascular risk factors in secondary
school students in two Slovak regions ...............................................................36

Žofková I.
Neuro-skeletal biology and its importance for clinical osteology ...........................41

Pometlová M., Nohejlova K., Šlamberová R.
Selected problems of behavioral tests ...............................................................45

Žaloudíková M.
NADPH-oxidase and the reactive oxygen species
production by macrophages .............................................................................51

News .............................................................................................................57

Index .............................................................................................................64

Oznámení .....................................................................................................................................81

Přehledné práce
Štítná žláza u chronického onemocnění ledvin (CKD)
Jiří Horáček ..................................................................................................................................86

Původní práce
Vývoj anémie a sekundární hyperparathyreózy u pacientů sledovaných v ČR pro chronické
onemocnění ledvin stádia CKD 2-5
Renata Lažanská, Jiřina Suchanová, Miroslav Ryba, Václav Monhart, Marcela Trojánková,
Jelena Skibová, Sylvie Dusilová Sulková ...........................................................................................92

KDIGO doporučení
KDIGO doporučení pro diagnostiku a léčbu glomerulonefritidy – nejdůležitější doporučení
Vladimír Tesař .............................................................................................................................102

Rozhovor .....................................................................................................................................110
Zprávy
prof. MUDr. Václav Monhart, CSc., sedmdesátníkem
Vladimír Tesař ..............................................................................................................................112

CONTENTS

Announcement ............................................................................................................................ 81

Reviews
Thyroid gland in chronic kidney disease (CKD)
Jiří Horáček ..................................................................................................................................86

Originial papers
Evolution of anemia and secondary hyperparathyroidism
in patients with chronic kidney disease stage 2-5 in Czech Republic
Renata Lažanská, Jiřina Suchanová, Miroslav Ryba, Václav Monhart, Marcela Trojánková,
Jelena Skibová, Sylvie Dusilová Sulková ......................................................................................... 92

KDIGO Guideline
KDIGO Clinical Practice Guideline for Glomerulonephritis – which of them are most
important for the clinical practice?
Vladimír Tesař .............................................................................................................................102

Interview ..................................................................................................................................... 110
News
LAUDATIO: Prof. Vaclav Monhart, MD, PhD.
Vladimír Tesař ..............................................................................................................................112

 

Editorial......................................................................................................................................153

Diabetologie

Hana Dvořáková
Vzpomínka na prof. MUDr. Jiřího Syllabu ......................................................................................160

Jan Šoupal, Martin Prázný
Glykemická variabilita .................................................................................................................162

Otto Lang, Ivana Kuníková
Možnosti a limity diagnostických metod nukleární medicíny
u diabetické kardiomyopatie v experimentu i v klinice ......................................................................170

Národní diabetologický program 2012–2022 ...................................................................................179

Metabolismus/výživa

Vojtěch Hainer
Komentář ke článku „Hodnocení nákladové efektivity léčby morbidní obezity v ČR" ...........................199

Lukáš Roubík, Juraj Borovský
Hodnocení nákladové efektivity léčby morbidní obezity v ČR ...........................................................201

Endokrinologie

Richard Hampl, Lucie Sosvorová, Milan Mohapl, Marie Bičíková
Hormony a další látky v mozkomíšním moku jako možné prediktory důsledků onemocnění
hydrocefalem u pacientů s implantovaným shuntem .......................................................................207

Jana Malíková, Jan Lebl, Felix Votava
Prenatální a postnatální vývoj nadledvin a syntézy steroidů:
Vliv na novorozenecký screening kongenitální adrenální hyperplázie ................................................212

Přečetli jsme za vás ...................................................................................................................224

Informace

CONTENTS

Editorial.....................................................................................................................................153

Diabetology

Hana Dvořáková
Memory on Professor Jiří Syllaba ................................................................................................160

Jan Šoupal, Martin Prázný
Glycemic variability ....................................................................................................................162

Otto Lang, Ivana Kuníková
Strengths and weaknesses of diagnostic methods of nuclear medicine in diabetic
practice cardiomyopathy in experiment and in clinical ...................................................................170

National diabetes programme 2012–2022 ....................................................................................179

Metabolism/nutrition

Vojtěch Hainer
Comment to the article „Assessment of morbid obesity
treatment cost efficiency in the Czech Republic" ..........................................................................199

Lukáš Roubík, Juraj Borovský
Assessment of morbid obesity treatment cost efficiency in the Czech Republic ...............................201

Endocrinology
Richard Hampl, Lucie Sosvorová, Milan Mohapl, Marie Bičíková
Hormones and other compounds in cerebrospinal fluid as possible predictors of disease
progression of patients with hydrocephalus after implanted shunt ...................................................207

Jana Malíková, Jan Lebl, Felix Votava
Prenatal and postnatal development of the adrenal glands and adrenal steroid synthesis:
effect on newborn screening for congenital adrenal hyperplasia .......................................................212

We have read for you ..................................................................................................................224

Information

Editorial
Vít Petrů, Kateřina Absolonová......................................................................................................1
Program......................................................................................................................................8
Úvodní přednášky
Budoucnost pediatrických alergologů?
Ulrich Wahn...............................................................................................................................14

Směrovaná nanoterapeutika a imunostimulace – jen experiment nebo nové možnosti?
Blanka Říhová.............................................................................................................................14

ILC-bunky –noví hráči na poli obranyschopnosti a imunopatológie
Milan Buc...................................................................................................................................15

ABSTRAKTA
1. Astma a respirační alergie........................................................................................................17
2. Potravinová alergie.................................................................................................................. 20
3. Imunointervence.......................................................................................................................22
4. Privátní praxe......................................................................................................................... 25
5. Imunodeficience.......................................................................................................................26
6. Regulace v imunitním systému..................................................................................................28
7. Autoprotilátky v patogenezi autoimunitních onemocnění...............................................................31
8. Imunopatologické stavy I. .........................................................................................................33
9. Aerobiologie, BHR....................................................................................................................36
10. Diagnostika v alergologii..........................................................................................................38
11. Anafylaxe, angioedém, lékové alergie........................................................................................40
12. Varia......................................................................................................................................44
13. Sekce sester..........................................................................................................................46
14. Laboratorní diagnostika........................................................................................................... 52
15. Imunopatologické stavy II. .......................................................................................................54
16. Sekce laborantů......................................................................................................................56

POSTERY
postery .........................................................................................................................................61

Editorial
Vít Petrů........................................................................................................................................ 1

Programme.................................................................................................................................... 8
Opening lectures
Future for Pediatric Allergists?
Ulrich Wahn .................................................................................................................................14

Targeted nanotherapeutics and immunostimulation – experiment only or a new strategy?
Blanka Říhová............................................................................................................................... 14

ILC – new players in the field of immune defence mechanisms and immunopathology
Milan Buc .....................................................................................................................................15

Abstracts
1. Asthma and respiratory allergies .................................................................................................17
2. Food allergy ............................................................................................................................. 20
3. Immuno-Intervention ...................................................................................................................22
4. Private practice.......................................................................................................................... 25
5. Immunodeficience ......................................................................................................................26
6. Regulation of the immune system ...............................................................................................28
7. Autoantibodies in the pathogenesis of autoimmune diseases ........................................................31
8. Immunopathological states I. ..................................................................................................... 33
9. Aerobiology, BHR ......................................................................................................................36
10. Diagnosis in allergology ............................................................................................................38
11. Anaphylaxis, angioedema, drug allergies ................................................................................... 40
12. Varia .......................................................................................................................................44
13. Nurses section .........................................................................................................................46
14. Laboratory diagnostics .............................................................................................................52
15. Immunopathological states II..................................................................................................... 54
16. Laboratory technical assistant section .......................................................................................56
Posters .........................................................................................................................................61

 

Editorial
Richard Rokyta ..............................................................................................................................97


Přehledné články
Richard Rokyta
Fyziologie a patofyziologie svalové bolesti....................................................................................... 104

Jitka Fricová
Intranazální fentanyl .......................................................................................................................108

Původní práce
Miloslav Kršiak, Marie Soukupová, Magdaléna Šustková, Martin Janovský
Zvyšování analgetické účinnosti při kombinaci gabapentinu
s nesteroidními antirevmatiky tlumícími cyklooxygenázu 2 .................................................................113

Václav Masopust, Tomáš Nežádal
Stimulace okcipitálního nervu v léčbě bolestí hlavy .............................................................................117

Původní práce
Edita Bílková, Josef Bláha, Jiří Málek, Jan Pachl
Chronická bolest u pacientů s popáleninami .....................................................................................121

Zprávy
Schůze výboru SSLB .....................................................................................................................124
Kongres World Pain Clinicans, Granada ..........................................................................................125
FENS Forum of Neuroscience, Barcelona ........................................................................................133
Kongres ISMST, Cartagena – Kolumbie ............................................................................................135
Zprávy z IPVZ ................................................................................................................................139
Informace....................................................................................................................................... 140

CONTENTS

Editorial
Richard Rokyta............................................................................................................................. 97

Reviews
Richard Rokyta
Physiology and pathophysiology of muscle pain ........................................................................... 104

Jitka Fricová
Intranasal fentanyl .......................................................................................................................108

Original papers
Miloslav Kršiak, Marie Soukupová, Magdaléna Šustková, Martin Janovský
Increased analgesic efficacy in combinations of gabapentin with
non-steroidal anti-inflammatory drugs inhibiting cyclooxygenase 2 ....................................................113

Václav Masopust, Tomáš Nežádal
Occipital nerve stimulation in the treatment of headaches ................................................................117

Original papers
Edita Bílková, Josef Bláha, Jiří Málek, Jan Pachl
Chronic pain in burned patient .......................................................................................................121

News
Meeting of the board of Czech Pain Society ....................................................................................124
Congress World Pain Clinicians, Granada ...................................................................................... 125
FENS Forum of Neuroscience, Barcelona....................................................................................... 133
Congress ISMST, Cartagena – Colombia ........................................................................................135
IPVZ news................................................................................................................................... 139
Informations .................................................................................................................................140

Editorial
Václav Špičák .........................................................................................................................161

Původní práce
Výskyt astmatu a dalších respiračních onemocnění u školních dětí v Ostravě
Petr Pohunek .........................................................................................................................169

HLA-G polymorfizmus a asthma bronchiale
Vladimíra Ďurmanová, Martin Dzurilla, Mojmír Vrlík,
Magda Suchánková, Milan Buc, Mária Bucová ...........................................................................180

Funkční aktivita FcεRI receptoru u osob s protilátkovými deficity
Alexandra Lochmanová, Vítězslav Novák, Olga Škopková ...........................................................187

Přehledné články
Genetika systémových imunopatologických stavů
Dalibor Jílek ............................................................................................................................191

Těhotenství a regulační T-lymfocyty
Eva Mitášová, Jan Krejsek, Marian Kacerovský, Ctirad Andrýs ....................................................196

Poruchy funkce Toll-like receptorů u dětí s invazivní
pneumokokovou infekcí a herpetickými encefalitidami
Radek Špíšek, Petra Králíková .................................................................................................203

Farmakoterapie, imunoterapie
Specifická alergenová imunoterapie a léčba atopické dermatitidy
Jiřina Chládková ..................................................................................................................... 209

Polyalergie a polysenzitivita – je vhodná alergenová imunoterapie?
Martin Hrubiško, Václav Špičák .................................................................................................217

Diagnostické postupy u pacientů s alergií na včelí a vosí jed
Martina Vachová, Petr Panzner, Tomáš Vlas ..............................................................................223

diskusní forum .........................................................................................................................230
informace ................................................................................................................................231

CONTENTS

Editorial
Václav Špičák ..........................................................................................................................161

Original Papers
Bronchial asthma and other respiratory diseasesin school children in Ostrava
Petr Pohunek ...........................................................................................................................169

HLA-G polymorphism and bronchial asthma
Vladimíra Ďurmanová, Martin Dzurilla, Mojmír Vrlík,
Magda Suchánková, Milan Buc, Mária Bucová .............................................................................180

Functional activity of FcεRI receptor in patients with immunoglobulin deficiency
Alexandra Lochmanová, Vítězslav Novák, Olga Škopková .............................................................187

Reviews
Genetics of systemic immunopathologic conditions
Dalibor Jílek ..............................................................................................................................191

Pregnancy and regulatory T-lymphocytes
Eva Mitášová, Jan Krejsek, Marian Kacerovský, Ctirad Andrýs ......................................................196

Defects of Toll-like receptors function in children with
pneumococcal infections and herpetic encefalitis
Radek Špíšek, Petra Králíková ...................................................................................................203

Pharmacotherapy, Imunotherapy
Specific allergen immunotherapy and treatment of atopic dermatitis
Jiřina Chládková ....................................................................................................................... 209

Polyallergy and polysensitivity – is allergen immunotherapy appropriate?
Martin Hrubiško, Václav Špičák ..................................................................................................217

Diagnostic approaches in bee and wasp venom allergic patients
Martina Vachová, Petr Panzner, Tomáš Vlas ................................................................................223

discuss forum ...........................................................................................................................230
information ............................................................................................................................... 231