Tigis

BOLEST 3/2017
BOLEST 3/2017

BOLEST 3/2017 (1)

BOLEST 3/2017

Editorial
Richard Rokyta.......................................................................................................................105
Přehledné články
Alena Javůrková, Jaroslava Raudenská
Neurobiologie závislosti u pacientů s chronickou nenádorovou
bolestí léčených opioidy a možnosti screeningových metod.........................................................113
Jaromír Šrámek
Tlumení bolesti placebem. Metabolická aktivita mozku................................................................123
Původní práce
Jan Zmrhal
Intersticiální cystitida – bolestivý měchýř: jedna z příčin pánevní bolesti u žen...............................130
Mirka Bednaříková
Psychosomatické aspekty u pacientů s chronickými bolestmi krční páteře....................................134
Původní práce
Pavel Haninec, Libor Mencl
Neurochirurgická léčba porodního poranění brachiálního plexu.......................................................143
Zprávy
15. setkání algeziologů v Mikulově..............................................................................................149
13. světový kongres Mezinárodní neuromodulační společnosti, Edinburgh......................................150
Společné zasedání Societal Impact of Pain (SIP).........................................................................157
6 International Congress on Neuropatic Pain................................................................................158
Informace.................................................................................................................................160

Editorial
Richard Rokyta..........................................................................................................................105
Reviews
Alena Javůrková, Jaroslava Raudenská
Neurobiology of dependence in chronic nonmalignant
pain patients using opioids and possibility of screening´s methods..................................................113
Jaromír Šrámek
Damping of pain by placebo. Metabolic activity of brain..................................................................123
Original papers
Jan Zmrhal
Interstitial cystitis-painful bladder: The cause of the pelvic pain in women.........................................130
Mirka Bednaříková
Psychosomatic aspects in patients with chronic neck pain.............................................................134
Original papers
Pavel Haninec, Libor Mencl
Neurosurgical treatment of obstetric brachial plexus injury..............................................................143
News
15th Meeting of algesiologists, Mikulov..........................................................................................149
13th Congress of International Neuromodulation Society (INS) in Edinburgh......................................150
Common Meeting of Societal Impact of Pain (SIP)..........................................................................157
6 International Congress on Neuropatic Pain..................................................................................158
Informations................................................................................................................................160