Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2013

Bolest 4/2013

Editorial
Richard Rokyta.......................................................................................................149

Přehledné články
Rudolf Kotas
Tenzní typ bolesti hlavy – patofyziologie a léčba .......................................................157

Jiří Kozák
Duloxetin v léčbě bolesti ........................................................................................ 162

Původní práce
Helena Bohdalová, Petra Zimmelová, Josef Navrátil
Burnout syndrom u pracovníků v algeziologii .............................................................168

Původní práce/Kazuistika
Helena Kučerová
Bolest jako příznak psychotického onemocnění ....................................................... 176

Zprávy
XV. česko-slovenské dialógy o bolesti
a XXI. slovenské dialógy o bolesti, Martin, 3.–5. októbra 2013 .....................................179

8th Congress of the European Pain Federation – EFIC,
9.–12. října 2013, Florencie, Itálie ............................................................................ 182

Zasedání Rady EFIC Council Meeting 8. října 2013, 12.00–18.30 ................................188
Schůze výboru a revizní komise SSLB ČLS JEP
6. 11. 2013 v Harrachově .........................................................................................189

Jednání České lékařské komory o posuzování a ohlašování
schopnosti či neschopnosti řídit motorová vozidla ......................................................190

Informace ..............................................................................................................191
Rejstříky 2013 .......................................................................................................193

Editorial
Richard Rokyta ......................................................................................................149

Reviews
Rudolf Kotas
Tension-type headache –pathophysiology and treatment ...........................................157

Jiří Kozák
Duloxetine in the treatment of pain .........................................................................162

Original papers
Helena Bohdalová, Petra Zimmelová, Josef Navrátil
Burnout syndrome among experts in Pain Management............................................168

Original papers/Case report
Helena Kučerová
Pain as a symptom of psychotic disorder ...............................................................176

News
XV. Czech-Slovak Dialogues on Pain and
XXI. Slovak Dialogues on Pain, Martin, 3.–5. October 2013 ......................................179

8th Congress of the European Pain Federation – EFIC,
9.–12. October 2013, Florence, Italy ..................................................................... 182

EFIC Council Meeting, 8. 10. 2013, 12.00–18.30 .................................................... 188
Board meeting of SSLB ČLS JEP, 6. 11. 2013, Harrachov.........................................189

The Report from the Czech Medical Chamber
about the evaluation of the ability or non-ability to drive the motor vehicles ................190

Informations ........................................................................................................191
Index 2013 ..........................................................................................................193

Bolest 3/2013

Editorial
Richard Rokyta.............................................................................................................93
Přehledné články
Richard Rokyta
Neinvazivní neuromodulační metody v léčbě zejména chronické bolesti.............................101

Miloslav Kršiak
Průkazy zlepšení terapie bolesti kombinacemi farmak II.
Kombinace bez paracetamolu.......................................................................................107

Jitka Fricová
Léčba průlomové bolesti u onkologických pacientů..........................................................111

Jan Lejčko
Tapentadol (Palexia) – nový příspěvek ke zlepšení kvality
léčby chronické bolesti?...............................................................................................116
Původní práce
Petr Knotek, Helena Knotková
Dynamický model psychologických procesů při chronické bolesti:
Využití v diagnostice....................................................................................................120
Zprávy
Schůze výboru a revizní komise SSLB ČLS JEP, Praha..................................................132
4. mezinárodní kongres o neuropatické bolesti v Torontu.................................................133
11. světový kongres Mezinárodní neuromodulační společnosti, Berlín...............................137
16. Mezinárodní kongres společnosti pro rázovou terapii, Salzburg..................................144
Informace...................................................................................................................147

Editorial
Richard Rokyta............................................................................................................93

Reviews
Richard Rokyta
The use of noninvasive neuromodulation methods
especially in the treatment of chronic pain.....................................................................101

Miloslav Kršiak
Evidence for improving pain management with drug combinations II.
Combinations without paracetamol................................................................................107

Jitka Fricová
The treatment of breakthrough pain in oncological patients..............................................111

Jan Lejčko
Tapentadol (Palexia) – promising innovation
in pharmacotherapy of chronic pain?.............................................................................116
Original papers
Petr Knotek, Helena Knotková
A dynamic model of psychological processes in chronic pain:
application in diagnostics............................................................................................120
News
Meeting of the Board of Czech Pain Society.................................................................132
4th International Congress of Neuropathic Pain, Toronto.................................................133
11th World Congress of International Neuromodulation Society, Berlin.............................137
16th International Congress of the International
Society for Medical Shockwave Treatment, Salzburg.....................................................144
Informations...............................................................................................................147

Bolest 2/2013

Editorial
Richard Rokyta......................................................................................................................... 53

Přehledné články
Miloslav Kršiak
Průkazy zlepšení terapie bolesti kombinacemi farmak I. Kombinace s paracetamolem ....................60
Stanislav Machart, Jan Lejčko, Jiří Kozák
Neuromodulace z farmakoekonomického hlediska ........................................................................65
Původní práce
Petr Knotek, Helena Knotková
Dynamický model psychologických procesů při chronické bolesti: Teoretická východiska ...............70
Andrea Pokorná, Ivana Eckelová
Efektivita léčby bolesti z pohledu seniorů ...................................................................................77
Dopis redakci
Jolana Marková
Dopis redakci ..........................................................................................................................83

Zprávy

3. severočeský algeziologický den, Ústí nad Labem ...................................................................86
XI. setkání algeziologů v Lázních Bělohrad .................................................................................87
Schůze výboru Czech Headache Society v Brně ........................................................................88
VII. sympozium o léčbě bolesti, Brno, 10.–11. 5. 2013 ................................................................88
Informace ................................................................................................................................90

Editorial
Richard Rokyta ........................................................................................................................ 53
Reviews
Miloslav Kršiak
Evidence for improving pain management with drug combinations I. Paracetamol combinations .......60
Stanislav Machart, Jan Lejčko, Jiří Kozák
Neuromodulation versus pharmacotherapy from cost-effectiviness point of view ..............................65
Original papers
Petr Knotek, Helena Knotková
A dynamic model of psychological processes in chronic pain: theoretical basis .............................70
Andrea Pokorná, Ivana Eckelová
Effectiveness of pain management from the perspective of elderly people (seniors) .........................77
Letter to the editor
Jolana Marková
Letter to the editor ...................................................................................................................83
News
Third northernbohemian algesiological day, Ústí nad Labem ........................................................ 86
Eleven's Algesiological meeting in Spa Bělohrad ........................................................................ 87
The board meeting of Czech Headache Society, Brno ................................................................. 88
Seven's Symposium about the pain treatment, Brno  .................................................................. 88
Informations ............................................................................................................................ 90