Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 71
2002
čtvrtek, 20 leden 2011 16:56

BOLEST č. 4/2002

Napsal(a)
OBSAH

Editorial

Přehledné články
R. Rokyta: Patofyziologie viscerální a i dalších bolestí

I. Vrba, M. Kořán, J. Kozák: Neuromodulace v léčbě chronické bolesti - 2. část
Předpoklady úspěšné neuromodulace

T. Doležal: Postavení specifických inhibitorů cyklooxygenázy (koxibů)
v terapii akutní bolesti

Přehledný článek a původní práce
J. Mareš, S. Ježek, D. Skorunka, J. Pečenková: Diagnostika strachu
z bolesti

Původní práce - kazuistika
P. Cvrček: Ketamin – nové antimigrenikum?

Původní práce

H. Tondlová, J. Baštecký: Citalopram a dosulepin v adjuvantním léčení nádorové bolesti

Historie bolesti
I. Vrba: Pohled na bolest zad v 19. století

Z literatury

Zprávy

Informace

Pokyny autorům

CONTENTS

Editorial

Reviews
R. Rokyta: Pathophysiology of Visceral Pain and Other Types of Pain

I. Vrba, M. Kořán, J. Kozák: Neuromodulatiom in Management of Chronic Pain - Second Part
Factors Leading to Successful Results of Neuromodulation

T. Doležal: Cyclooxygenase (COX)-2 Specific Inhibitors (Coxibs)
in the Treatment of Acute Pain

Review and Original papers
J. Mareš, S. Ježek, D. Skorunka, J. Pečenková: Assessment of Fear of Pain

Original papers - Case Report
P. Cvrček: Ketamine – New Antimigraine Drug?

Original papers
H. Tondlová, J. Baštecký: Citalopram and Dosulepine in Adjuvant Treatment of Oncologigal Pain

History of Pain
I. Vrba: The Perspective of Back Pain in 19th Century

From the Literature

News

Informations

Instructions to Authors

Při vydávání časopisu spolupracují:

Neurochirurgická
společnost České
lékařské společnosti JEP Sekce pro diagnostiku
a léčbu bolestí hlavy při
České neurologické
společnosti ČLS JEP Slovenská spoločnosť
pre štúdium a liečbu
bolesti SSŠLB

Všechna práva vyhrazena. Žádná část nesmí být reprodukována tiskem, fotografickou cestou, počítačovými soubory dat nebo jinými způsoby bez předchozího písemného svolení vydavatele. Na titulní straně: Pohled na Convention Center v San Diegu, kde se konal X. Světový kongres o bolesti. V pozadí „Dvojčata" San Diega (foto: F. Neradilek)

Frontpage: Panoramatic Wiew on the Convention Center in San Diego, the Place of the Xth World Congress on Pain. The San Diego's Twins are Visible Behind Convention Center.

čtvrtek, 20 leden 2011 16:42

BOLEST č. 3/2002

Napsal(a)
OBSAH

Editorial

Přehledné články
H. Krug, M. D. Cevallos-Lecaro, M. Grummichová: Muskuloskeletální lícní bolest
F. Perlík: Analgetické kombinace kyseliny acetylsalicylové s kodeinem a kofeinem
J. Kozák, I. Vrba: Koxiby v pooperační péči
T. Drábek: Ketoprofen v léčbě pooperační bolesti po kardiochirurgických výkonech u dospělých pacientů
J. Raudenská, A. Javůrková: Možnosti kognitivně behaviorální terapie v léčbě somatických onemocnění (model chronické bolesti u pacientů s kognitivními poruchami)

Původní práce
P. Knotek, I. Šolcová, M. Žalský: Česká verze krátké formy dotazníku bolesti McGillovy univerzity: restandardizace
V. Masopust, M. Häckel, V. Beneš ml.: Ambulance bolesti na neurochirurgické klinice. Komplementární proces
P. Haninec, R. Tomáš, T. Sereghy, L. Houšťava: Termokoagulace v DREZ u deaferentační bolesti

Historie bolesti
I. Vrba, L. Strouhalová: Elektroterapie v léčbě bolesti

Zprávy

Informace

CONTENTS

Editorial

Reviews
H. Krug, M. D. Cevallos-Lecaro, M. Grummichová: Musculoskeletal Facial Pain
F. Perlík: Analgesic Combination of Aspirine with Codeine and Caffeine
J. Kozák, I. Vrba: Coxibs in Postoperative Pain
T. Drábek: Ketoprofen in the Treatment of Postoperative Pain after Cardiac Surgery in Adult Patients
J. Raudenská, A. Javůrková: Possibilities of Cognitive-behavioral Therapy in Treatment of Somatic Illnesses (Model of Chronic Pain in Patients with Cognitive Alteration)

Original papers
P. Knotek, I. Šolcová, M. Žalský: Czech Version of the Short Form McGill Pain Questionnaire: Restandardization
V. Masopust, M. Häckel, V. Beneš ml.: The Out-Patient Clinic of the Department of Neurosurgery.

The Complementary Process
P. Haninec, R. Tomáš, T. Sereghy, L. Houšťava: DREZ Thermocoagulation in Treatment of Deafferentation Pain

History of Pain
I. Vrba, L. Strouhalová: Electrotherapy in the Treatment of Pain

News

Informations

Při vydávání časopisu spolupracují:

Neurochirurgická
společnost České
lékařské společnosti JEP Sekce pro diagnostiku
a léčbu bolestí hlavy při
České neurologické
společnosti ČLS JEP Slovenská spoločnosť
pre štúdium a liečbu
bolesti SSŠLB

Všechna práva vyhrazena. Žádná část nesmí být reprodukována tiskem, fotografickou cestou, počítačovými soubory dat nebo jinými způsoby bez předchozího písemného svolení vydavatele.

čtvrtek, 20 leden 2011 16:23

BOLEST č. 2/2002

Napsal(a)
OBSAH

Editorial

Přehledné články

H. Breivik: Opioids in Chronic Non-Cancer Pain Therapy – is there a Best Practice?
K. Pavelka, J. Štolfa: Uplatnění koxibů v léčbě bolesti u osteoartrózy a revmatoidní artritidy
V. Drličková, J. Lukáč , H. Raffayová: Bolestivá ruka

Původní práce
D. Tlacháčová, R. Liščák, J. Novotný Jr.: Vnímání bolesti během fixace stereotaktického rámu na hlavu pacientů léčených Leksellovým gama nožem
P. Beržinec, D. Broďáni, M. Kulichová, Ľ. Nemčíková, M. Troščák: Dihydrocodeine in Treatment of Chronic Pain in Elderly Patients
P. Knotek, M. Žalský: Škála bolestivého chování

Historie bolesti
I. Vrba, L. Strouhalová: Léky proti bolesti v 19. století

Dopisy redakci

Informace

CONTENTS

Editorial

Reviews

H. Breivik: Opioids in Chronic Non-Cancer Pain Therapy – is there a Best Practice?
K. Pavelka, J. Štolfa: Coxibs in the Treatment of Osteoarthrosis and Rheumatoid Arthritis
V. Drličková, J. Lukáč , H. Raffayová: Painful Hand

Original papers
D. Tlacháčová, R. Liščák, J. Novotný Jr.: Perception of Pain During Fixation of the Leksell Stereotactic Frame for Gamma Knife Treatment
P. Beržinec, D. Broďáni, M. Kulichová, Ľ. Nemčíková, M. Troščák: Dihydrocodeine in Treatment of Chronic Pain in Elderly Patients
P. Knotek, M. Žalský: Pain Behavior Scale

History of Pain
I. Vrba, L. Strouhalová: Analgesics in 19th Century

Letters to the Editors

Informations

Při vydávání časopisu spolupracují:

Neurochirurgická
společnost České
lékařské společnosti JEP Sekce pro diagnostiku
a léčbu bolestí hlavy při
České neurologické
společnosti ČLS JEP Slovenská spoločnosť
pre štúdium a liečbu
bolesti SSŠLB

Všechna práva vyhrazena. Žádná část nesmí být reprodukována tiskem, fotografickou cestou, počítačovými soubory dat nebo jinými způsoby bez předchozího písemného svolení vydavatele.

čtvrtek, 20 leden 2011 16:08

BOLEST č. 1/2002

Napsal(a)
OBSAH

Editorial

Přehledné články

I. Vrba, J. Kozák:
Neuromodulace při chronické bolesti – 1. část
J. Mareš:
Strach z bolesti: teorie a empirické výzkumy
T. Doležal:
Ketoprofen v terapii bolesti
P. Ševčík, R. Hřib, M. Hakl:
Některé aspekty dlouhodobého použití opioidů v léčbě chronické nenádorové bolesti

Původní práce

P. Ševčík, M. Hakl, R. Hřib:
Použití transdermálního fentanylu v léčbě chronické neonkologické
bolesti (Výsledky českého a slovenského sledování)
J. Málek, A. Kurzová, M. Ambruš, V. Pecha:
Změnil se výskyt postmastektomické bolesti?
L. Navrátil, I. Holečková, V. Runt:
Léčba syndromu karpálního tunelu retinakulotomem

Historie bolesti

L. Strouhalová, I. Vrba:
Historie hypnotické analgezie

Z literatury

Zprávy

Informace

CONTENTS

Editorial

Reviews

I. Vrba, J. Kozák:
Neuromodulation in Chronic Pain – First Part
J. Mareš:
Fear of Pain: Theory and Empirical Research
T. Doležal:
Ketoprofen in Pain Therapy
P. Ševčík, M. Hakl, R. Hřib:
Some Aspects of Long-Term Use of Opioids in the Management
of Chronic Non-Cancer Pain

Original papers

P. Ševčík, R. Hřib, M. Hakl:
Transdermal Fentanyl in the Treatment of Chronic Non-Cancer Pain (Results of the Czech and Slovak Trial)
J. Málek, A. Kurzová, M. Ambruš, V. Pecha:
Has the Prevalence of Postmastectomy Pain Changed?
L. Navrátil, I. Holečková, V. Runt:
Therapy of the Carpal Tunnel Syndrome Using Retinaculotome

History of Pain

L. Strouhalová, I. Vrba:
History of Hypnotic Analgesia

From the Literature

News

Informations

Při vydávání časopisu spolupracují:

Neurochirurgická
společnost České
lékařské společnosti JEP Sekce pro diagnostiku
a léčbu bolestí hlavy při
České neurologické
společnosti ČLS JEP Slovenská spoločnosť
pre štúdium a liečbu
bolesti SSŠLB

Všechna práva vyhrazena. Žádná část nesmí být reprodukována tiskem, fotografickou cestou, počítačovými soubory dat nebo jinými způsoby bez předchozího písemného svolení vydavatele.