Tigis

BOLEST 4/2017
BOLEST 4/2017

BOLEST 4/2017 (1)

BOLEST 4/2017

Editorial
Richard Rokyta....................................................................................................................161
Přehledné články
Ondřej Sláma
Průlomová nádorová bolest v klinické praxi..............................................................................169
Zdenka Danzigová
Bolest ve stáří......................................................................................................................173
Jarmila Jirkovská
Bolest u diabetické neuropatie: pohled diabetologa..................................................................180
Karel Nesměrák
Toxikologie analgetik.............................................................................................................187
Vladimír Maisnar
Kostní postižení – hlavní příčina bolestí při mnohočetném myelomu...........................................197
Zprávy
Schůze rady Evropské bolestivé federace EPF-EFIC, Kodaň.....................................................202
10. kongres Evropské federace bolesti EFIC
(European Pain Federation – EFIC) v Kodani...........................................................................203
Správa z XIX. Česko-Slovenských a XXV. Slovenských dialógov o bolesti,
konaných v dňoch 5.–7. októbra 2017, Banská Bystrica...........................................................211
Schůze výboru a revizní komise SSLB ČLS JEP 4. 10. 2017, Banská Bystrica..........................213
Dopis redakci
Radkin Honzák....................................................................................................................214
Informace..........................................................................................................................214
Rejstříky 2017....................................................................................................................215

 

Editorial
Richard Rokyta....................................................................................................................161
Reviews
Ondřej Sláma
Breakthrough cancer pain in clinical practice..........................................................................169
Zdenka Danzigová
Pain in the Elderly................................................................................................................173
Jarmila Jirkovská
Diabetic neuropathy and pain: a diabetologist´s view................................................................180
Karel Nesměrák
Toxicology of analgesics.......................................................................................................187
Vladimír Maisnar
Bone disease – the main cause of pain in multiple myeloma....................................................197
News
European Pain Federation – EFIC Council Meeting, Copenhagen.............................................202
10th congress European Pain Federation – EFIC, Copenhagen................................................203
News from XIX. Czech-Slovak and XXV. Slovak dialogues on pain,
5.–7. October 2017, Banská Bystrica....................................................................................211
The meeting of the board of Czech Pain Society 4. 10. 2017, Banská Bystrica.........................213
Letter to the editor
Radkin Honzák...................................................................................................................214
Informations.....................................................................................................................214
Index 2017........................................................................................................................215