Tigis

Bolest 2/2019
Bolest 2/2019

Bolest 2/2019 (0)

BOLEST
Časopis pro studium a léčbu bolesti Ročník 22, 2019, číslo 2

OBSAH

Editorial
Richard Rokyta ............................................................................................. 45
Obsah ........................................................................................................... 49

Přehledné články
Jiří Málek Léčba pooperační bolesti – stále aktuální téma ......................................................... 53
Robert Hudeček, Pavel Ventruba, Eliška Gazárková, Martina Szypulová
Konzervativní terapie klinických projevů
endometriózy v reprodukční gynekologii .................... 60

Původní práce
Jan Procházka, Petr Vachata, Jan Lodin
První výsledky diagnostických obstřiků SI skloubení navigovaných

pomocí O-arm. Pilotní studie ....................................................................................................... 70
Ľubomír Poliak, Róbert Rapčan, Martin Griger, Juraj Mláka, Miroslav Buriánek, Róbert Tirpák, Peter Lenčéš, Michal Matias,Ladislav Kočan
Komplexná liečba radikulárneho syndrómu (prehľad terapeutických možností) ......................... 75

Původní práce – kazuistika
Karla Kotková, Yvona Angerová
Spolupráce s pacientem s chronickou bolestí v rehabilitaci.
Klinické zkušenosti a kazuistika .................................................................................................... 83

Zprávy
9. severočeské algeziologické dny ................................................................................................ 87

BOLEST Časopis pro studium a léčbu bolesti Ročník 22, 2019, číslo 2

CONTENT


Editorial
Richard Rokyta ........................................................................................................................... 45

Content ....................................................................................................................................... 49

Review
Jiří Málek Postoperative pain therapy – still hot topic ................................................................. 53
Robert Hudeček, Pavel Ventruba, Eliška Gazárková, Martina Szypulová Non-surgical treatment of clinically symptoms
of endometriosis in reproductive gynecology ............................................................................. 60

Original papers
Jan Procházka, Petr Vachata, Jan Lodin Preliminary results of navigated O-Arm guided diagnostic injections
of sacroiliac joints. A pilot study .................................................................................................. 70
Ľubomír Poliak, Róbert Rapčan, Martin Griger, Juraj Mláka, Miroslav Buriánek, Róbert Tirpák, Peter Lenčéš, Michal Matias, Ladislav Kočan
Complex therapy of lumbar radicular syndrome (overview of therapeutic possibilities) ............. 75

Original papers – case report
Karla Kotková, Yvona Angerová
Collaboration with patient with chronic pain in rehabilitation, clinical
experience and case report ........................................................................................................ 83

News
9th North Bohemian Algesiological Days .................................................................................... 87