Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
Aktuality v nefrologie

Aktuality v nefrologie (96)

Elektronická verze časopisu o novinkách v oblastni nefrologie.

 

Donec porta, nulla eget aliquam aliquet, nibh leo aliquet nulla, nec dapibus est urna eu libero. Sed rutrum odio vel elit auctor sed faucibus metus commodo. Sed dictum dui vitae metus tempor id mollis lorem malesuada. Cras suscipit erat sed diam lobortis non blandit turpis dapibus. Curabitur interdum ante ac eros molestie non semper urna lacinia. Sed sit amet diam ac nibh varius ullamcorper eu ut diam. Morbi ullamcorper feugiat dictum. Suspendisse potenti. Aliquam erat volutpat. Ut et odio id urna tempor eleifend. Maecenas rutrum vestibulum justo.

Mauris vitae tortor nisl. Quisque dignissim tortor eu metus eleifend vitae iaculis nunc tincidunt. Praesent condimentum aliquam tempor. In bibendum sem lorem. Phasellus nec ullamcorper justo. Sed imperdiet semper metus eget auctor. Integer consequat justo eget diam dignissim eu dapibus erat malesuada. Aliquam erat volutpat. Sed ut mauris et risus aliquam aliquam sed et lacus. Mauris bibendum, leo ac bibendum pellentesque, dolor eros pellentesque quam, non blandit libero odio sit amet magna. Nulla ac nibh massa, ac posuere lectus. Aliquam dictum scelerisque volutpat. Proin eu quam et leo eleifend congue dapibus congue lacus.

OBSAH 

Editorial ........................................................................................... 81

Obsah .............................................................................................. 83

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Novinky v přístupu k postižení ledvin u pacientů
s komplexem tuberózní sklerózy
Marek Novotný ................................................................................. 87

Náhrada funkce ledvin u kriticky nemocných –
její načasování ve světle randomizovaných studií
Jiří Chvojka ..................................................................................... 92Možnosti zavedení katétru na peritoneální dialýzu
Michal Kudla ................................................................................... 96

BRODOVY DNY

Ohlédnutí za Brodovými dny Olomouc, duben 2019
Sylvie Dusilová Sulková ................................................................ 102

Výsledky studie CREDENCE
Ivan Rychlík, Karolína Krátká ........................................................ 113

INFORMACE ................................................................................ 120

 

CONTENTS

Editorial .......................................................................................... 81

Contents ........................................................................................ 83

REVIEWS

Recent advances in management of renal involvement
in patients with tuberous sclerosis complex
Marek Novotný ............................................................................. 87

Renal replacement therapies in critically ill –
timing in light of randomized studies
Jiří Chvojka .................................................................................. 92

 

Peritoneal dialysis catheter placement possibilites
Michal Kudla ................................................................................ 96

JAN BROD MEMORIAL MEETING

Remembering „Jan Brod“ Nephrology Days,
Olomouc 2019
Sylvie Dusilová Sulková ............................................................ 102

Results of the CREDENCE study
Ivan Rychlík, Karolína Krátká .................................................... 113

INFORMATION ......................................................................... 120

Obsah ................................................................................................................... 43
Původní práce
Léčba hypertenze z pohledu nefrologa – zaměřeno na rezistentní hypertenzi
Adéla Hrnčiříková, Jan Vachek ............................................................................. 45

Přehledné články
Peritoneální dialýza – zkušenosti z našeho pracoviště
Vladimíra Bednářová, Eva Vagenknechtová, Martina Peiskerová,
Hana Šafránková, Martina Kadlecová, Marek Mysliveček, Vladimír Tesař .......... 52

Přehledné články
Toxické a lékové poškození jater a ledvin Vladimír Teplan, †Kamil Ševela ........ 58
Obezita a dětská ledvina
Zlatko Marinov , Cecília Marinová ........................................................................ 70


Rozhovor
Primář MUDr. Roman Kantor ................................................................................ 78

Zprávy ................................................................................................................... 80

Contents ................................................................................................................ 43

Original Papers
Hypertension treatment from nephrologist‘s point of view – focused on resistant hypertension
Adéla Hrnčiříková, Jan Vachek ............................................................................... 45

Reviews
Our experience with peritoneal dialysis
Vladimíra Bednářová, Eva Vagenknechtová, Martina Peiskerová,
Hana Šafránková, Martina Kadlecová, Marek Mysliveček, Vladimír Tesař ........... 52

Reviews
Toxic and drug damage of the liver and kidneys
Vladimír Teplan, †Kamil Ševela .............................................................................. 58
Obesity and the child‘s kidney
Zlatko Marinov , Cecília Marinová ........................................................................... 70

Interview
MUDr. Roman Kantor ............................................................................................... 78

News ......................................................................................................................... 80

OBSAH

Obsah .................................................................................................... 3
Brodovy dny .......................................................................................... 7
Odborný program – lékaři...................................................................... 9
Odborný probram – sestry.................................................................... 12

Přehledné články
Techniky měření recirkulace a průtoku krvecévním přístupem pro hemodialýzu
František Lopot, Jan Malík, František Švára,Vladimír Polakovič......... 13

Duplexní dopplerovská ultrasonografieDuplexní dopplerovská ultrasonografiearteriovenózních zkratů pro hemodialýzu
Eva Chytilová ...................................................................................... 28

Stomatologická příprava příjemce k transplantaciledviny
Zdeněk Hrubý ..................................................................................... 34

 

CONTENTS

Contents...............................................................................................3

Jan Brod Memorial Meeting.................................................................7

Program – doctors............................................................................... 9
Program – nurses.............................................................................. 12

ReviewsReviews

Recirculation and vascular access blood flowmeasurement techniques in haemodialysis
František Lopot, Jan Malík, František Švára,Vladimír Polakovič....... 13

Duplex doppler ultrasound of arteriovenous fistulasfor hemodialysis
Eva Chytilová ..................................................................................... 28

Dental preparation of recipient for kidneytransplantation
Zdeněk Hrubý ................................................................................... 34

Editorial .............................................................................................. 113

Obsah ................................................................................................ 115

Přehledné články
Imunita a hypertenze
Věra Čertíková Chábová .................................................................... 119
Markery peritoneálního poškození během léčbyperitoneální dialýzou
Gabriela Vašátová, Alena Paříková, Ondřej Viklický .......................... 124
Křehký geriatrický pacientt
Martina Nováková ............................................................................... 130
Křehký pacient se selháním ledvin
Miroslava Horáčková, Otto Schück ..................................................... 138

Přehledné články
Systémové důsledky dialyzačních cévních přístupů
Jan Malík .............................................................................................. 142

Zprávy
Prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.(21. 7. 1932 – 6. 9. 2018) .............. 147
Pozvání na 19th Prague NephrologyWinter School, 18.–19. 1. 2019 .. 149

Rejstříky 2018 ...................................................................................... 150

Předplatné ............................................................................................ 152

 

Editorial ................................................................................................. 113

Contents ................................................................................................ 115

Reviews

Immunity and hypertension
Věra Čertíková Chábová ....................................................................... 119
Markers of peritoneal injury duringperitoneal dialysis treatment
Gabriela Vašátová, Alena Paříková, Ondřej Viklický ............................. 124
Frail geriatric patient
Martina Nováková ................................................................................. 130
Frail patient with renal failure
Miroslava Horáčková, Otto Schück ....................................................... 138

Reviews
Systemic consequences of dialysis vascular access
Jan Malík ............................................................................................... 142

News
Prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.(21. 7. 1932 – 6. 9. 2018) ............... 147
Invitation: 19th Prague NephrologyWinter School, 18.–19. 1. 2019 ...... 149

Index 2018 ............................................................................................. 150

Journal subscription ............................................................................ 152

AVN 3/2018

Editorial..........................................................................................................77
Původní práce
Rodičovství po transplantaci ledviny
Silvie Rajnochová Bloudíčková...........................................................................82
Atypické komplikace centrálních žilních katétrů pro hemodialýzu
Vladimír Polakovič, Markéta Dvořáková, Eva Zlatošová.........................................88
Vplyv dĺžky dialyzačnej liečby na prežívanie pacientov a štepov po transplantácii
obličky – 11-ročná multicentrická analýza
Karol Graňák, Ľuboslav Beňa, Tatiana Baltesová, Eva Lacková, Zuzana Žilinská,
Lea Kováčiková, Petra Skalová, Matej Vnučák, Ľudovít Laca,
Marián Mokáň, Ivana Dedinská...........................................................................96
Přehledný článek/kazuistika
Natriochloridová diference (diff[NaCl]) může podobně
jako aniontová mezera upozornit na příčinu odchylky acidobazické rovnováhy
Karel Matoušovic, Jan Havlín, Otto Schück, Martin Souček.................................103
Rozhovor.......................................................................................................108
Předplatné.....................................................................................................111
Pokyny autorům............................................................................................112

 

Editorial..........................................................................................................77
Original Papers
Parenthood after kidney transplantation
Silvie Rajnochová Bloudíčková............................................................................82
Less common complications of central
venous catheters for haemodialysis
Vladimír Polakovič, Markéta Dvořáková, Eva Zlatošová..........................................88
The effect of dialysis treatment duration on survival
of patients and grafts after kidney transplantation –
11 years multicentre analysis
Karol Graňák, Ľuboslav Beňa, Tatiana Baltesová,
Eva Lacková, Zuzana Žilinská, Lea Kováčiková,
Petra Skalová, Matej Vnučák, Ľudovít Laca, Marián Mokáň, Ivana Dedinská.............96
Reviews/Case report
Sodium-chloride difference (diff[NaCl]) like the anion gap may turn
attention to a cause of metabolic acid base balance disturbance
Karel Matoušovic, Jan Havlín, Otto Schück, Martin Souček....................................103
Interview..........................................................................................................108
Journal subscription.........................................................................................111
Instructions for authors.....................................................................................112

 

AVN 2/2018

Editorial............................................................................................................41
Přehledné články
„Revival“ domácí hemodialýzy
František Lopot, František Švára, Vladimír Polakovič..............................................46
Integrace podpůrné péče do standardní péče o nefrologické pacienty
Barbora Szonowská.............................................................................................56
Péče o těhotné s nefropatiemi z pohledu porodníka
Michal Koucký....................................................................................................64
Těhotenství u nemocných s chronickým onemocněním ledvin a na dialýze
Silvie Rajnochová Bloudíčková...............................................................................68
Rozhovor...........................................................................................................73
Předplatné.........................................................................................................75
Pokyny autorům................................................................................................76

 

 

Editorial.............................................................................................................41
Reviews
„Revival“ of home hemodialysis
František Lopot, František Švára, Vladimír Polakovič..............................................46
Integration of renal supportive care into standard nephrology care
Barbora Szonowská.............................................................................................56
Obstetric care for pregnant women with nephropathy
Michal Koucký....................................................................................................64
Pregnancy in chronic kidney disease and dialysis patients
Silvie Rajnochová Bloudíčková..............................................................................68
Interview..........................................................................................................73
Journal subscription.........................................................................................75
Instructions for authors.....................................................................................76

 

AVN supplementum 1/2018

Editorial....................................................................................................................1
Program....................................................................................................................7
Abstrakta.................................................................................................................15
Postery....................................................................................................................26
Doporučený postup
Komentář k nové verzi doporučení KDIGO pro diagnostiku a léčbu minerálové
a kostní poruchy při chronickém onemocnění ledvin (CKD-MBD)
Petr Táborský, František Švára, Sylvie Dusilová Sulková, Petr Bubeníček......................39
Rejstřík autorů........................................................................................................46

 

Editorial...................................................................................................................1
Programme.............................................................................................................7
Abstracts................................................................................................................15
Posters...................................................................................................................26
Guidelines
Comments on the new version of KDIGO clinical guidelines and recommendations
for diagnosis and treatment of mineral and bone disorder associated with chronic
kidney disease (CKD-MBD)
Petr Táborský, František Švára, Sylvie Dusilová Sulková, Petr Bubeníček.....................39
Index of authors....................................................................................................46

 

AVN 1/2018

Editorial...................................................................................................................1
Obsah......................................................................................................................3
Původní práce
Vliv nefrotoxicity kalcineurinových inhibitorů na BK virovou reaktivaci v časném
potransplantačním období – pilotní studie
Karel Krejčí, Tomáš Tichý, Jana Bednaříková, Kamil Žamboch, Jiří Orság,
Miroslav Hrubý, Josef Zadražil.....................................................................................6
Přehledné články
Hypertenze, ledviny a okolí – co jsme se v poslední době naučili z renálních denervací
Věra Čertíková Chábová.............................................................................................13
Význam reziduálnej renálnej funkcie u pacientov s terminálnym zlyhaním obličiek
Slavomíra Valachová, Eva Bullová...............................................................................18
Akutní poškození ledvin následkem lékové toxicity
Jan Vachek, Vladimír Tesař........................................................................................25
Nové poznatky v etiopatogenéze autozómovo
dominantnej polycystickej choroby obličiek
Gabriela Hrčková, Katarína Skalická, László Kovács....................................................29
Rozhovor................................................................................................................34
Zprávy....................................................................................................................36
Pokyny autorům.....................................................................................................40

 

Editorial...................................................................................................................1
Contents..................................................................................................................3
Original Papers
Effect of calcineurin inhibitors nephrotoxicity on BK viral reactivation
in the early posttransplantation period – pilot study
Karel Krejčí, Tomáš Tichý, Jana Bednaříková, Kamil Žamboch, Jiří Orság,
Miroslav Hrubý, Josef Zadražil.....................................................................................6
Reviews
Hypertension, kidneys, and surroundings – what we have recently
learned from renal denervations
Věra Čertíková Chábová.............................................................................................13
The meaning of residual renal function
among patients with end-stage renal disease
Slavomíra Valachová, Eva Bullová...............................................................................18
Drug-induced acute kidney injury
Jan Vachek, Vladimír Tesař........................................................................................25
New advances in the etiopathogenesis of the autosomal dominant
polycystic kidney disease
Gabriela Hrčková, Katarína Skalická, László Kovács....................................................29
Interview................................................................................................................34
News......................................................................................................................36
Instructions for authors...........................................................................................40

 

AVN 4/2017

Editorial.........................................................................................................................173
Původní práce
Faktory ovlivňující výběr dialyzační metody  v České republice
Sylvie Opatrná, Vladimíra Bednářová, Sylvie Dusilová Sulková,
Alena Paříková, Vladimír Tesař, Ondřej Viklický, Marta Nedbálková,
Iva Jordanov Bílková, Jan Opatrný......................................................................................179
Genetická analýza štrukturálnych a signalizačných génov primárneho cília
v tkanivách autozómovo dominantnej polycystickej choroby obličiek
Katarína Skalická, Gabriela Hrčková, Anita Vaská,
Agnes Baranyaiová, Pavol Janega, Zuzana Žilinská,
Dušan Daniš, László Kovác..............................................................................................184
Analýza lékových problémů u pacientů po transplantaci ledvin – kazuistiky
Barbora Vaňková, Josef Malý, Kateřina Malá-Ládová,
Sylvie Dusilová Sulková....................................................................................................191
Abstrakta
39. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti
s medzinárodnou účasťou.................................................................................................202
Zprávy............................................................................................................................218
Rejstříky 2017.................................................................................................................219

 

Editorial.........................................................................................................................173
Original Papers
Factors affecting choice of dialysis modality in the Czech Republic
Sylvie Opatrná, Vladimíra Bednářová, Sylvie Dusilová Sulková, Alena Paříková,
Vladimír Tesař, Ondřej Viklický, Marta Nedbálková,
Iva Jordanov Bílková, Jan Opatrný......................................................................................179
Genetic analysis of the structural and signaling genes
of the primary cilium in the tissues of autosomal
dominant polycystic kidney disease (ADPKD)
Katarína Skalická, Gabriela Hrčková, Anita Vaská,
Agnes Baranyaiová, Pavol Janega, Zuzana Žilinská,
Dušan Daniš, László Kovács.............................................................................................184
Analysis of drug-related problems in patients after kidney transplantation – case reports
Barbora Vaňková, Josef Malý, Kateřina Malá-Ládová,
Sylvie Dusilová Sulková.....................................................................................................191
Abstract
39th Congress of Slovak Nephrology Society with International Participation..........................202
News..............................................................................................................................218
Index 2017......................................................................................................................219

AVN 3/2017

Editorial...........................................................................................................................133
Původní práce
Kvalita života dialyzovaných pacientov v kontexte ošetrovateľstva
Ľubomíra Lizáková, Slávka Mrosková, Zuzana Novotná,
Valéria Horanská, Mária Filičková........................................................................................139

Přehledné články
Farmakoterapie diabetu z pohledu nefrologa
Jan Vachek, Vladimír Tesař.................................................................................................145
Doporučený postup
Doporučené postupy při diabetickém onemocnění ledvin
Terezie Pelikánová, ondřej Viklický, Ivan Rychlík,
František Saudek, Milan Kvapil, Vladimír Tesař, Tomáš Zima, Petr Bouček.............................149
Rozhovor........................................................................................................................162
Zprávy.............................................................................................................................165
Informace.......................................................................................................................169

Editorial............................................................................................................................133
Original Papers.
The quality of life of dialysis patients in the context of nursing
Ľubomíra Lizáková, Slávka Mrosková, Zuzana Novotná,
Valéria Horanská, Mária Filičková.......................................................................................139

Reviews
Farmakoterapie diabetu z pohledu nefrologa
Jan Vachek, Vladimír Tesař...............................................................................................145
Guidelines
Clinical practice Recommendations for diabetic kidney disease
Terezie Pelikánová, ondřej Viklický, Ivan Rychlík,
František Saudek, Milan Kvapil, Vladimír Tesař, Tomáš Zima, Petr Bouček............................149
Interview........................................................................................................................162
News..............................................................................................................................165
Informations...................................................................................................................169