Tigis

BOLEST 1/2017
BOLEST 1/2017

BOLEST 1/2017

Bolest 1/2017

Editorial
Richard Rokyta......................................................................................... 1
Jiří Kozák................................................................................................ 4
Obsah..................................................................................................... 7
Přehledné články
Tomáš Gabrhelík, Jan Lejčko
Spinální aplikace kortikoidů.......................................................................10
Alena Javůrková, Jaroslava Raudenská
Kognitivní účinky opioidů u chronické nenádorové bolesti..............................15
Jozef Macko
Procedurální bolest novorozenců, analgetický efekt cukrů,
objektivizace hodnocení bolesti u preverbálních jedinců............................... 20
Původní práce
Tomáš Wanek, Vlastimil Novák, Lumír Hrabálek, Miroslav Vaverka
Perkutánní cementová diskoplastika – naše první zkušenosti....................... 27
Markéta Koutná, Andrea Pokorná
Znalosti a zkušenosti sester konzultantek pro hojení
ran v managementu bolesti u nemocného s ránou....................................... 32
Zprávy
Zápis ze schůze výboru a revizní komise SSLB 18. 1. 2017, Praha............... 42
Zpráva IPVZ............................................................................................. 43
XV. setkání algeziologů hotel Galant Mikulov 19.–20. 5. 2017....................... 44
Informace.............................................................................................. 45

 

Editorial
Richard Rokyta........................................................................................ 1
Jiří Kozák................................................................................................ 4
Content................................................................................................... 7
Reviews
Tomáš Gabrhelík, Jan Lejčko
Steroid spinal injection...............................................................................10
Alena Javůrková, Jaroslava Raudenská
The cognitive effects of opioids in chronic non-cancer pain............................ 15
Jozef Macko
Procedural pain in neonates, analgetic effect of sweet solutions,
verification of pain assessment in preverbal individuals.................................. 20
Original papers
Tomáš Wanek, Vlastimil Novák, Lumír Hrabálek, Miroslav Vaverka
Percutaneous cement discoplasty – our first experiences............................. 27
Markéta Koutná, Andrea Pokorná
Knowledge and experience of wound consultant nurses in
pain management in patients with wound..................................................... 32
News
The meeting of the board of Czech Pain Society 18. 1. 2017, Praha............... 42
IPVZ News ................................................................................................43
XV. Meeting of algesiologists in hotel Galant Mikulov 19.–20. 5. 2017.............. 44
Informations................................................................................................45