Tigis

Psychiatrie supplementum 1/2021
Psychiatrie supplementum 1/2021

Psychiatrie supplementum 1/2021 (1)

čtvrtek, 14 leden 2021 11:22

Psychiatrie Supplementum 1/2021

Napsal(a)

Psych suppl 1 2021 obalka

63. ČESKO-SLOVENSKÁ
VIRTUÁLNÍ
PSYCHOFARMAKOLOGICKÁ KONFERENCE

Křižovatky v psychofarmakologii

15.–16. ledna 2021

 

EDITORIAL  ........................................................................................... 1

OBSAH  ................................................................................................. 2

PROGRAM ............................................................................................ 4

ODBORNÁ SYMPOZIA ........................................................................ 5

Výběr antipsychotik podle nežádoucích účinků  .................................... 5

Psychické poruchy, psychofarmaká a COVID-19 .................................. 6

Pre/perinatální psychofarmakologie ....................................................... 7

Biologické léčebné metody v psychiatrii – transkulturální pohled .......... 8

Méně, nebo více? Použití vyšších dávek psychofarmak ..................... 10

Neuropsychiatrie: od historie po budoucnost ....................................... 11

Nový pohled na staré psychoaktivní látky ............................................ 12

Jak a kdy světlo ovlivňuje účinky psychofarmak
a psychofarmaka účinky světla ............................................................ 13

Bezprostřední příčiny a správná léčba násilí
u pacientů s psychózou ........................................................................ 14

VÝVĚSKOVÁ SDĚLENÍ ....................................................................... 16

Klinická K1–K21 .................................................................................... 16

Poruchy příjmu potravy PPP1–PPP3 .................................................... 25

Preklinická P1–P17 ............................................................................... 27

REJSTŘÍK ............................................................................................. 35

 

EDITORIAL ............................................................................................. 1

CONTENTS ............................................................................................ 2

PROGRAM ............................................................................................. 4

SCIENTIFIC SYMPOSIA ........................................................................ 5

Choice of antipsychotics according to their side-effects ......................... 5

Mental disorders, psychotropic drugs and COVID-19 ............................ 6

Pre/perinatal psychopharmacology ........................................................ 7

Biological treatments in psychiatry – transcultural aspects .................... 8

Less or more? The use of higher doses of psychotropic drugs ............ 10

Neuropsychiatry: from the history to the future ..................................... 11

A new perspective on old psychoactive substances ............................. 12

How and when the light affects the effects
of psychotropic drugs and psychotropic drugs the effects of light ........ 13

The proximate causes of violence and appropriate
treatment in patients with psychosis ..................................................... 14

POSTERS ............................................................................................ 16

Clinical K1–K21 .................................................................................... 16

Eating disorders PPP1–PPP3 .............................................................. 25

Preclinical P1–P17 ............................................................................... 27

INDEX .................................................................................................. 35