Tigis

2018
středa, 30 leden 2019 07:36

Československá fyziologie 2/2018

Napsal(a)

O B S AH

Editorial ................................................................................................................................................... 33

Přehledné články

Šteruský M., Plevková J., Buday T.Pohlavný dimorfizmus kašľového reflexu.......................................... 36

Petríková I., Šlamberová R.Kritické neuroontogenetické periody pro účinkymetamfetaminu .................. 45

Pedagogické texty

Laštůvka Z., Riljak V., Jandová K., Otáhal J.Hypoxie ve výuce fyziologie ............................................... 54

Zajímavosti ............................................................................................................................................... 60

Zprávy ...................................................................................................................................................... 63

Rejstříky 2018 .......................................................................................................................................... 67

Pokyny autorům ........................................................................................................................................ 68

 

CONTENTS

Editorial ...................................................................................................................................................... 33

Reviews

Šteruský M., Plevková J., Buday T. 
Gender dimorphism of cough reflex ............................................................................................................ 36

Petríková I., Šlamberová R.
Critical neurodevelopmental periods for the effect of methamphetamine ................................................... 45

Pedagogical texts

Laštùvka Z., Riljak V., Jandová K., Otáhal J. Hypoxia in the lessons of physiology .................................... 54

Varia ............................................................................................................................................................ 60

News ............................................................................................................................................................ 63

Index 2018 ................................................................................................................................................... 67

Instruction for authors ............................................................................................................................... 68

čtvrtek, 16 srpen 2018 11:58

ČSF 1/2018

Editorial..........................................................................................................................1
Přehledné články
Kratochvílová H., Cinkajzlová A., Lacinová Z., Haluzík M.
Tuková tkáň, zánět a metabolické komplikace obezity.........................................................4
Endlicher R., Drahota Z., Stejskalová M., Kalous M., Ryba L., Rychtrmoc D., Červinková Z.
Mitochondriální pór přechodné propustnosti a jeho podíl na rozvoji patologických procesů.... 13
Ošťádal B.
Význam Jana Evangelisty Purkyně pro rozvoj fyziologie kardiovaskulárního systému............22
Zprávy z České fyziologické společnosti J. E. Purkyně................................................24
Zprávy..........................................................................................................................29

 

Editorial...........................................................................................................................1
Reviews
Kratochvílová H., Cinkajzlová A., Lacinová Z., Haluzík M.
Adipose tissue, inflammation and metabolic complications of obesity....................................4
Endlicher R., Drahota Z., Stejskalová M., Kalous M., Ryba L., Rychtrmoc D., Červinková Z.
Mitochondrial permeability transition pore and its role
in development of pathological processes...........................................................................13
Ošťádal B.
The importance of Jan Evangelista Purkyne for the development of cardiovascular physiology. 22
Reports from the Czech Physiological Society..............................................................24
News.............................................................................................................................29