Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2004
čtvrtek, 21 duben 2011 11:30

Československá fyziologie č. 4/2004

Napsal(a)

Editorial...............................................................................................................................133

Přehledné články

A. Kebis, M. Lutterová, M. Kukan, D. Kuba
Ochrana hypotermickej pečene potkana pred poškodením jemnou manipuláciou........................136

J. Židzik, J. Šalagovič, B. Fleischer, I. Kalina
Renín-angiotenzínový systém: molekulárna biológia.................................................................142

J. Plevková, M. Tatár
Mechanizmy ovplyvnenia kašľového reflexu pacientov s rinosinusitídou.......................................152

R. Šlamberová
Opioidní recpeptory CNS: funkce, struktura a distribuce............................................................159

S. Gwozdziewiczová, R. Lichnovská, J. Hřebíček
Tumor nekrotický faktor alfa (TNFa) a inzulinová rezistence.......................................................167

J. Slíva, M. Procházková, T. Doležal
Role cykloooxygenázy při přenosu bolesti v CNS......................................................................176

Contents

Editorial................................................................................................................................133

Reviews

A. Kebis, M. Lutterová, M. Kukan, D. Kuba
Protection of hzpothermic rat liver aganist gentle manipulation injury..........................................136

J. Židzik, J. Šalagovič, B. Fleischer, I. Kalina
Renin-angiotensin system: molecular biology...........................................................................142

J. Plevková, M. Tatár
Mechanisms responsible for couhging in patients with rhinitis....................................................152

R. Šlamberová
Opioid receptors of the CNS: function, structure and distribution................................................159

S. Gwozdziewiczová, R. Lichnovská, J. Hřebíček
Tumor necrosis factor alfa (TNFa) and insulin resistance...........................................................167

J. Slíva, M. Procházková, T. Doležal
The role of cyclooxygenase in pain processing in CNS..............................................................176


čtvrtek, 21 duben 2011 11:01

Československá fyziologie č. 3/2004

Napsal(a)

Editorial................................................................................................................................89

Přehledné články

J. Faitová
Fibroblastový růstový faktor-2..................................................................................................92

B. Mravec, A. Kiss
Katecholamíny mozgu: stručná anatómia a účasť v stresovej reakcii a regulácii
kardiovaskulárnej  činnosti....................................................................................................102

M. Franěk
Metabotropní GABAB receptor: historie a současnost..............................................................117

J. Petřek
Aktivita mozku při zpracování jazyka......................................................................................125

Contents

Editorial.................................................................................................................................89

Reviews

J. Faitová
Fibroblast growth factor-2........................................................................................................92

B. Mravec, A. Kiss
The brain catecholamines: brief anatomy and participation in the stress reaction and regulation
of cardiovascular function.......................................................................................................102

M. Franěk
History and the present of metabotropic GABAb receptor.........................................................117

J. Petřek
Brain activity during language processing................................................................................125

čtvrtek, 21 duben 2011 08:33

Československá fyziologie č. 2/2004

Napsal(a)

Editorial...............................................................................................................................45

Přehledné články

R. Mezencev, A. Kohút
Apoptóza, nádorový fenotyp a patogenéza zhubných nádorov...................................................48

J. Velíšková
Účinky pohlavních hormonů na CNS.......................................................................................66

V. Holeček, J. Liška, J. Racek, R. Rokyta
Význam volných radikálů a antioxidantů u sportovní zátěže......................................................76

J. Bronský, K. Kotaška, R. Průša
Ghrelin - struktura, funkce a klinické využití.............................................................................80

Zprávy..................................................................................................................................86

Contents

Editorial..............................................................................................................................45

Reviews

R. Mezencev, A. Kohút
Apoptosis, tumor phenotype and pathogenesis of malignant tumors.........................................48

J. Velíšková
Effects of sex hormones in the CNS......................................................................................66

V. Holeček, J. Liška, J. Racek, R. Rokyta
The significance of freee radicals and antioxidants due to the load induced by sport activity.......76

J. Bronský, K. Kotaška, R. Průša
Ghrelin - structure, function and clinical applications...............................................................80

News..................................................................................................................................86

středa, 20 duben 2011 11:59

Československá fyziologie č. 1/2004

Napsal(a)

Editorial.................................................................................................................................1

Přehledné články

J. Hřebíček
PPAR: úloha v homeostáze glukózy a lipidů, v inzulínové rezistenci a v ateroskleróze...................4

I. Riečanský
Extrastriátová area V5 (MT) a její úloha při zpracování zrakového vnímání pohybu........................17

A. Strunecká
Vývoj názorů na funkci šišinky................................................................................................23

R. Važan, I. Béder, J. Styk
Melatonín a srdce..................................................................................................................29

M. Kršiak
Jak dosáhnout pokrok v léčení bolesti opioidy:méně falešných mýtů - méně bolesti....................34

Zprávy..................................................................................................................................39

Varia....................................................................................................................................42

Contents

Editorial................................................................................................................................1

Reviews

J. Hřebíček
PPARs: the role in glucose and lipid homeostasis, insulin resistance and atherosclerosis............4

I. Riečanský
Extrastriate area V5 (MT) and its role in the processing of visual perception of motion.................17

A. Strunecká
Development of the views on the function of the pineal gland......................................................23

R. Važan, I. Béder, J. Styk
Melatonin and the heart..........................................................................................................29

M. Kršiak
How to advance in treating pain with opioids: less myths - less pain...........................................34

News....................................................................................................................................39

Varia.....................................................................................................................................42