Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2006
středa, 13 duben 2011 11:20

Československá fyziologie 3/2006

Napsal(a)

Editorial.....................................................................................................................................93

Obsah

Přehledné články

Jitka Švíglerová, Jitka Kuncová, Zbyněk Tonar
Experimentální model diabetu 1. typu indukovaný streptozotocinem...................................................96

Otto Kučera, Halka Lotková, Pavla křiváková, Tomáš Roušar, Zuzana Červinková
Modelové systémy pro studium toxického poškození hepatocytů in vitro..........................................103

František Vyskočil
Působení atropinu a diazepamu na savčí nervosvalové ploténce - model jejich ochranného působení
při otravě bojovými a zemědělskými anticholinesterázami................................................................111

Vladimír Riljak, Kateřina Jandová, Miloš Langmeier
Kainát a neurobiologie.................................................................................................................115

Různé.......................................................................................................................................123

Contents

Editorial......................................................................................................................................93

Content

Reviews

Jitka Švíglerová, Jitka Kuncová, Zbyněk Tonar
Streptozotocin-induced model of type 1 diabetes mellitus..................................................................96

Otto Kučera, Halka Lotková, Pavla Křiváková, Tomáš Roušar, Zuzana Červinková
Model systems for study of toxic injury of hepatocytes in vitro......................................................,103

František Vyskočil
The effect of atropine and diazepam on mammalian neuromuscular junction - a model of their
protective action against anticholinesterase-based war and agriculture poisons....................................111

Vladimír Riljak, Kateřina Jandová, Miloš Langmeier
Kainic acid and neurobiolgy..........................................................................................................115

Miscellaneous.............................................................................................................................123

středa, 13 duben 2011 10:16

Československá fyziologie 2/2006

Napsal(a)

Editorial......................................................................................................................................49

Obsah

Přehledné články

P. Štefánik, D. Jurkovičová, O. Križanová
Inozitol 1,4,5-trisfosfátové receptory v mozgovom tkanive a ich modulácia roznymi faktormi................52

L. Fuksa, S. Mičuda, J. Cermanová, E. Brčáková, F. Štaud
Fyziologická funkce MRP2............................................................................................................57

L. Bartošová
Otravy nervové soustavy paralytickými látkami: co o nich víme?......................................................66

A. Tillinger, B. Mravec
Autonómny vervový systém srdca: funkčný význam intrakardiálnych neurónov..................................76

Zprávy.......................................................................................................................................83

Různé.........................................................................................................................................85

Rejstříky 2005.............................................................................................................................89

Contents

Editorial.......................................................................................................................................49

Content

Reviews

P. Štefánik, D. Jurkovičová, O. Križanová
Inositol 1,4,5-Trisphosphate receptors in the brain and its regulationby diverse factors..........................52

L. Fuksa, S. Mičuda, J. Cermanová, E. Brčáková, F. Štaud
Physiological functions of MRP2....................................................................................................57

L. Bartošová
Nerve agents intoxications:what do we know about them?..................................................................66

A. Tillinger, B. Mravec
Autonomic nervous system of the heart. Functional importance of intracardial neurons.........................76

News..........................................................................................................................................83

Miscellaneous...............................................................................................................................85

Indexes 2005................................................................................................................................89

středa, 13 duben 2011 10:15

Československá fyziologie 4/2006

Napsal(a)
Editorial..........................................................................125

Přehledné články

Jiří Novotný

Stručný přehled transmembránové signalizace
řízené trimérními G-proteiny.............................................128

Zuzana Husková, Ivana Vaněčková, Luděk Červenka
Renin-angiotenzinový systém...........................................138

Kristýna Laurinová, Alena Sumová
Ontogenetický vývoj cirkadiánního systému savců..............148

Rostislav Vorálek
Analýza pohybu ve vztahu k funkčním charakteristikám

horních končetin u mladých hráček volejbalu.................... 155

Martin Haluzík
Receptory aktivované peroxizomovými

proliferátory (PPAR) a inzulinová senzitivita
– experimentální studie...................................................163

Různé
Anna Strunecká
Jak je regulována hladina fosfátu v organizmu?..................169

 

 

Editorial.........................................................................125

Reviews
Jiří Novotný
A brief overview of transmembrane signalling regulated by

trimeric G-proteins..........................................................128

Zuzana Husková, Ivana Vaněčková, Luděk Červenka
The renin-angiotensin system..........................................138

Kristýna Laurinová, Alena Sumová
Development of the mammalian circadian system..............148

Rostislav Vorálek
Movement Analysis as Related to Functional Characteristics

of the Upper Extremities of the Junior Female Volleyball

Players..........................................................................155

Martin Haluzík
Peroxisome proliferator activated receptors (PPAR) and

insulin sensitivity: experimental studies............................163

Varia
Anna Strunecká
Regulation of phosphate level in organism........................169

úterý, 12 duben 2011 12:08

Československá fyziologie 1/2006

Napsal(a)

Editorial.....................................................................................................................................1

Obsah

Přehledné články

Z. Chvojková, I. Ošťádalová, B. Ošťádal
Odolnost nezralého srdečního svalu k nedostatku kyslíku...............................................................4

J. Javor, M. Buc
Cytokine gene polymorphisms in autoimmune diseases.................................................................14

L. Uherková, H. Poczatková, M. Rypka, J. Veselý
Specifické fosforylace proteinů IRS a jejich úloha v inzulinové signalizaci........................................22

A. Hrabovská, I. Paulíková, P. Kovács
Súčasné poznatky v oblasti štúdia cholínesteráz..........................................................................30

Z. Trunkvalterová, M. Javorka
Symbolická dynamika v analýze variability kardiovaskulárnych parametrov....................................39

Různé.....................................................................................................................................45

Contents

Editorial...................................................................................................................................1

Contents

Reviews

Z. Chvojková, I. Ošťádalová, B. Ošťádal
Tolerance to ischemia of immature myocardium............................................................................4

J. Javor, B. Buc
Cytokine gene polymorfisms in autoimmune diseases..................................................................14

L. Uherková, H. Poczatková, M. Rypka, J. Veselý
Specific phophorylation of IRS proteins and their role in insulin signaling..........................................22

A. Hrabovská, I. Paulíková, P. Kovács
Up-to-date view on cholinesterases.............................................................................................30

Z. Trunkvalterová, M. Javorka
Symbolic dynamics in physiological parameters variability analysis................................................39

Miscellaneous...........................................................................................................................45