Tigis

2018

EDITORIAL .................................................................................................................. 165

OBSAH ........................................................................................................................ 167

PŮVODNÍ PRÁCE
Nikola Minarčíková, Marek Preiss, Tereza Příhodová
Morální dilema – pilotní studie nové screeningové
metody Školní dilema .................................................................................................. 169

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Patrik Švancer, Antonín Šebela, Pavel Knytl, Aneta Dorazilová,
Veronika Voráčková, Juraj Jonáš
Prodromální psychotické stavy: morfologické koreláty
a aktuální terapeutické možnosti .................................................................................. 174

Pavla Čermáková
Vliv kardiovaskulárních rizikových faktorů
na rozvoj demence ....................................................................................................... 183

Zdeńka Navrátilová, Jiří Patočka
Morinda citrifolia: účinky na nervový systém ................................................................ 190

VZDĚLÁVÁNÍ
Lenka Martinec Nováková, Jitka Bušková
Čichové vnímání ve spánku: specifika
a možnosti aplikace ve výzkumu i klinické praxi ........................................................... 195

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
Libor Ustohal
Nomenklatura založená na neurovědách 2 (NbN-2) ...................................................... 204

ZPRÁVY
Tomáš Hájek
7a Jornadas Internationales SOCHITAB ....................................................................... 209

Veronika Andrashko, Eva Šimková, Martin Paštrňák,
Veronika Voráčková, Miloslav Kopeèek, Pavel Mohr
31. kongres ECNP, Barcelona 6.–9. 10. 2018 ............................................................... 211

David Holub
In memoriam doc. MUDr. Václav Mikota, CSc. ............................................................. 215

REJSTŘÍKY 2018 .......................................................................................................... 217

 

EDITORIAL ................................................................................................................... 165

CONTENTS .................................................................................................................. 167

ORIGINAL PAPERS
Patrik Švancer, Antonín Šebela, Pavel Knytl, Aneta Dorazilová,
Veronika Voráčková, Juraj Jonáš
The prodromal stage of psychotic illness: morphological correlates
and current therapeutic options .................................................................................... 169

REVIEWS
Nikola Minarčíková, Marek Preiss, Tereza Příhodová
Moral dilemma – pilot study
of newly developed screening method School Dilemma .............................................. 178

Pavla Čermáková
Effect of cardiovascular risk factors
on the development of dementia .................................................................................. 183

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Morinda citrifolia: effects on the nervous system ......................................................... 190

CME
Lenka Martinec Nováková, Jitka Bušková
Olfactory perception in sleep: characteristics and application
in research and clinical practice ................................................................................... 195

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL
SOCIETY
Libor Ustohal
Neuroscience-based Nomenclature 2 (NbN-2) ............................................................. 204

NEWS
Tomáš Hájek
7a Jornadas Internationales SOCHITAB ...................................................................... 209

Veronika Andrashko, Eva Šimková, Martin Paštrňák,
Veronika Voráèková, Miloslav Kopeček, Pavel Mohr
31st ECNP Congress, 6–9 october 2018, Barcelona .................................................... 211

David Holub
In memoriam doc. MUDr. Václav Mikota, CSc. ............................................................. 215

INDEX 2018 .................................................................................................................. 217

EDITORIAL .....................................................................................................107

OBSAH ...........................................................................................................109

PŮVODNÍ PRÁCE
Eva Kozáková, Marek Havlík, David Tomeček, Jaroslav Hlinka, Jiří Horáček
Neuronální koreláty spontánního vstupu informace do proudu vědomí:
nemyslete na bílého medvěda ........................................................................ 111

Lucie Sikorová, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková
Posouzení kvality života a funkčního stavu pacientů
s Huntingtonovou nemocí – hodnoticí nástroje ................................................118

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Miloslava Raisová, Marek Preiss, Tereza Příhodová, Jana Maliňáková
Aktuální stav invalidity z příčin duševních onemocnění v České republice
a zmapování vývoje od roku 2010 .................................................................. 124

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Šalvěj lékařská (salvia officinalis l.) a Šalvěj červenokořenná
(salvia miltiorrhiza bunge): neuroprotektivní a prokognitivní účinky .............. 132

VZDĚLÁVÁNÍ

Lucie Bankovská Motlová, Karolina Dvorská, Pavel Trančík
Rodinná psychoedukace v psychiatrii ............................................................ 139

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Jiří Masopust
Augmentace klozapinu aripiprazolem u nemocných schizofrenií ................. 147

Jiří Masopust, Pavel Mohr, Martin Anders
Farmakoterapie negativních příznaků schizofrenie ...................................... 151

ZPRÁVY ........................................................................................................ 161

DOPISY, OHLASY, DISKUSE ....................................................................... 163

 

 

EDITORIAL ................................................................................................... 107
CONTENTS .................................................................................................. 109

ORIGINAL PAPERS

Eva Kozáková, Marek Havlík, David Tomeček, Jaroslav Hlinka, Jiří Horáček
Neuronal correlates of entry of spontaneous thought into the stream
of consciousness: Don’t think about the white bear ...................................... 111

Lucie Sikorová, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková
The assessment of quality of life and functional status in patients
with Huntington’s disease – assessment tools ............................................. 118

REVIEWS

Miloslava Raisová, Marek Preiss, Tereza Příhodová, Jana Maliňáková
Current state of disability pensions from the mental
health indication in the Czech Republic and the mapping
of its development since 2010 ..................................................................... 124

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Salvia officinalis L. and Salvia miltiorrhiza Bunge:
neuroprotective and procognitive effect ...................................................... 132

CME
Lucie Bankovská Motlová, Karolina Dvorská, Pavel Trančík
Family psychoeducation in psychiatry ........................................................ 139

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL
SOCIETY
Jiří Masopust
Aripiprazole augmentantion of clozapine
in schizophrenia patients .............................................................................147

Jiří Masopust, Pavel Mohr, Martin Anders
Treatment of negative symptoms in schizophrenia ..................................... 151

COMMUNICATIONS ................................................................................... 161

CORRESPONDENCE ................................................................................. 163

 

OBSAH

EDITORIAL ........................................................................................................................................ 50

OBSAH .............................................................................................................................................. 52

PŮVODNÍ PRÁCE
Erika Semančíková, Soňa Tkáčiková, Ivan Talian, Nikita Bobrov, Silvia Farkašová Iannaccone,
Jana Šimonová, Jozef Firment, Slávka Dubinská, Eva Pálová

Potencionálne proteíny samovrážd – pilotná štúdia .......................................................................... 54

Barbora Kohútová, Tomáš Novák, Jiří Kožený, Lýdie Tišanská,
Kateřina Mravčíková, Josef Bednařík, Cyril Höschl
Komorbidita a kvalita života pacientů v ambulantní péči s diagnózou
schizofrenie, depresivní poruchy a generalizované úzkostné poruchy:
projekt Cosmos. Výsledky průřezového šetření ................................................................................ 60

Aneta Dorazilová, Pavel Humpolíček, Pavel Mohr, Mabel Rodriguez
Bazální symptomy a prodromální fáze schizofrenie........................................................................... 68

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Miloslava Raisová, Marek Preiss, Tereza Příhodová, Jana Maliňáková,
Jindra Marková
Měření úsilí a simulace – Reyův 15položkový paměťový test ........................................................... 75

Jiří Patočka, Zdeňka Navrátilová
Celastrus Paniculatus: Rostlinné nootropikum .................................................................................. 83

VZDĚLÁVÁNÍ
Pavla Čermáková
Jak číst observační studie ................................................................................................................. 87

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
Tomáš Kašpárek, Richard Barteček, Jana Hořínková, Petra Štrocholcová
Účinky klozapinu na celulární úrovni ................................................................................................ 95

ZPRÁVY .......................................................................................................................................... 100

 

CONTENTS

EDITORIAL ...................................................................................................................................... 50

CONTENTS ..................................................................................................................................... 52

ORIGINAL PAPERS
Erika Semančíková, Soňa Tkáčiková, Ivan Talian, Nikita Bobrov,
Silvia Farkašová Iannaccone, Jana Šimonová, Jozef Firment, Slávka Dubinská,
Eva Pálová
Possible proteins of suicide – a pilot study ...................................................................................... 54

Aneta Dorazilová, Pavel Humpolíček, Pavel Mohr, Mabel Rodriguez
Basic symptoms and prodromal phase of schizophrenia ................................................................ 60

Barbora Kohútová, Tomáš Novák, Jiří Kožený, Lýdie Tišanská,
Kateřina Mravčíková, Josef Bednařík, Cyril Höschl
Comorbidities and quality of life in outpatients with schizophrenia,
depressive disorder, and generalized anxiety disorder: Project Cosmos.
The cross-sectional results ............................................................................................................. 68

REVIEWS
Miloslava Raisová, Marek Preiss, Tereza Příhodová, Jana Maliňáková,
Jindra Marková
Measurement of malingering – Rey Fifteen Item Memory Test ...................................................... 75

Jiří Patočka, Zdeňka Navrátilová
Celastrus Paniculatus: Plant nootropic ........................................................................................... 83

CME
Pavla Čermáková
How to read observational studies .................................................................................................. 87

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL
SOCIETY
Tomáš Kašpárek, Richard Barteček, Jana Hořínková, Petra Štrocholcová
Cellular effects of clozapine ............................................................................................................ 95

COMMUNICATIONS ...................................................................................................................... 100

 

OBSAH

 

EDITORIAL ....................................................................................................................1

OBSAH............................................................................................................................ 3

PŮVODNÍ PRÁCE

Alexandr Kasal, Karolína Mladá, Petr Winkler
Metodika prevence sebevražednosti – zpráva z projektu
a jeho praktické implikace.................................................................................................. 5

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Martin Hejzlar, Tomáš Novák, Jiří Renka, Martin Bareš
Neurostimulační metody (ECT, rTMS, tDCS)
v léčbě depresivní poruchy – pokračovací a profylaktická léčba .................................... 15

Marek Preiss, Barbora Balková, Tereza Příhodová, Veronika Juríčková
Pojetí konzistence odpovědí jako intraindividuální variability
v psychologii ................................................................................................................... 22

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Mucuna pruriens: antiparkinsonikum rostlinného původu ............................................... 28

VZDĚLÁVÁNÍ

Anna Yamamotová
Mechanismy hypalgezie vyvolané cvičením ................................................................... 33

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ
SPOLEČNOSTI

Jan Libiger
Negativní symptomy: odolné jádro schizofrenie ............................................................. 39


ZPRÁVY ...................................................................................................................... 48

 

CONTENTS

 

EDITORIAL ..................................................................................................................1

CONTENTS .................................................................................................................3

ORIGINAL PAPERS

Alexandr Kasal, Karolína Mladá, Petr Winkler
Suicide prevention methodics – report from the project
and implications for practice ............................................................................................5

REVIEWS

Martin Hejzlar, Tomáš Novák, Jiří Renka, Martin Bareš
Neurostimulation methods (ECT, rTMS, tDCS)
in the treatment of depression – continuation
and maintenance treatment ..........................................................................................15

Marek Preiss, Barbora Balková, Tereza Příhodová, Veronika Juríčková
The concept of response consistency as intraindividual
variability in psychology ................................................................................................22

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Mucuna pruriens: antiparkinsonic of plant origin ..........................................................28

CME

Anna Yamamotová
Mechanisms of exercise-induced hypoalgesia ..............................................................33

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL
SOCIETY

Jan Libiger
Negative symptoms:
resistant core of schizophrenia ....................................................................................39

COMMUNICATIONS ...........................................................................................48

Editorial...........................................................................................................1
Program..........................................................................................................4
Odborná sympozia..........................................................................................12
Workshopy.....................................................................................................34
Nový výzkum..................................................................................................36
Vývěsková sdělení
Klinika...........................................................................................................42
Preklinika.......................................................................................................55
Rejstříky.........................................................................................................61

 

Editorial...........................................................................................................1
Program..........................................................................................................4
Scientific symposia.........................................................................................12
Workshos......................................................................................................34
New research.................................................................................................36
Posters
Clinical..........................................................................................................42
Preclinical......................................................................................................55
Index.............................................................................................................61