Tigis

2017

Psychiatrie 4/2017

OBSAH

EDITORIAL .............................................................................................................................. 160

PŮVODNÍ PRÁCE

Lucia Pavelková, Michal Hajdúk, Anton Heretik, Peter Ohrablo, Veronika Petrušová,
Lubica Forgáčová
Unáhlené závery a neurokognícia u pacientov s perzekuènými bludmi pri
poruchách schizofrenického spektra – predbežné výsledky ................................................... 163

Tereza Příhodová, Tereza Jirsová, Marek Preiss, Veronika Juríčková
Integrita a spiritualita – výsledky empirické studie
u běžné populace a kontrastních souborù .............................................................................. 169

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Leoš Ševčík, Filip Tylš
Psychedelika jako amplifikátor placebo efektu ....................................................................... 175

Zdeňka Navrátilová, Jiříí Patočka
Bioaktivní látky pivoněk (Paeonia L.) a jejich účinky
na nervový systém ................................................................................................................. 181

VZDĚLÁVÁNÍ

Kateřina Šulcová, Kristýna Malenínská, Iveta Fajnerová, Tereza Nekovářová
Časová percepce a neuropsychiatrické poruchy ................................................................... 187

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Antonín Šebela, Jan Hanka, Michal Goetz, Pavel Mohr
Psychofarmaka v tìhotenství a jejich dopad na neurobehaviorální
vývoj dítìte II.: Antipsychotika, Stabilizátory nálady, Anxiolytika ........................................... 195

DOPISY, OHLASY, DISKUZE ............................................................................................... 204

PŘEČETLI JSME ZA VÁS .................................................................................................... 207

REJSTŘÍKY 2017 ................................................................................................................. 208

 

CONTENTS

EDITORIAL .......................................................................................................................... 160

ORIGINAL PAPERS

Lucia Pavelková, Michal Hajdúk, Anton Heretik, Peter Ohrablo, Veronika Petrušová,
Lubica Forgáčová
Jumping to conclusions and neurocognition in patients
with persecutory delusions in schizophrenia spectrum disorders –
preliminary results ............................................................................................................... 163

Tereza Příhodová, Tereza Jirsová, Marek Preiss, Veronika Juríčková
Integrity and spirituality – results of empirical study
in common population and contrast groups ........................................................................ 169

REVIEWS

Leoš Ševčík, Filip Tylš
Psychedelics as placebo effect amplifiers .......................................................................... 175

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Peony (Paeonia L.) bioactive constituents
and their effects on the nervous system ............................................................................ 181

CME
Kateřina Šulcová, Kristýna Malenínská, Iveta Fajnerová, Tereza Nekovářová
Time perception and neuropsychiatric diseases ............................................................... 187

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL
SOCIETY

Antonín Šebela, Jan Hanka, Michal Goetz, Pavel Mohr
Impact of psychotropic drugs in pregnancy on infant’s neurobehavioral
development II.: Antipsychotics, Mood stabilizers, Anxiolytics ........................................ 195

CORRESPONDENCE .................................................................................................... 204

WE HAVE READ FOR YOU ........................................................................................... 207

INDEX 2017 .................................................................................................................... 208

 

Psychiatrie 3/2017

Editorial ............................................................................................................112
Původní práce
Miroslava Janoušková, Lucie Kondrátová, Dana Chrtková, Markéta Vítková,
Jan Jaroš, Kateřina Šárková, Barbora Lacinová
Zapojování lidí s duševním onemocněním do reformy psychiatrické péče...................115
Přehledné články
Marcela Ševčíková, Magda Bartošková, Martin Paštrnák, Gabriela Věchetová,
Pavel Harsa, Marek Preiss
Expresivní psaní jako účinná intervence v terapii deprese.........................................121
Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Ženšen a jeho účinky na nervový systém................................................................126
Jiří Motl
Koncept psychospirituální krize: Meze a možnosti
jeho využití v péči o duševně nemocné....................................................................134
Vzdělávání
Barbora Orlíková, Pavla Chomynová, Kateřina Grohmannová, Viktor Mravčík
Situace a trendy na české drogové scéně................................................................140
Fórum české neuropsychofarmakologické společnosti
Antonín Šebela, Jan Hanka, Michal Goetz, Pavel Mohr
Psychofarmaka v těhotenství a jejich dopad
na neurobehaviorální vývoj dítěte I.: Antidepresiva......................................................149
Přečetli jsme za vás............................................................................................157
Zprávy.................................................................................................................158

 

Editorial...............................................................................................................112
Original papers
Miroslava Janoušková, Lucie Kondrátová, Dana Chrtková, Markéta Vítková,
Jan Jaroš, Kateřina Šárková, Barbora Lacinová
Involvement of People with Mental Illness in Psychiatric Care Reform..........................115
Reviews
Marcela Ševčíková, Magda Bartošková, Martin Paštrnák, Gabriela Věchetová,
Pavel Harsa, Marek Preiss
Expressive writing as an effective intervention in therapy of depression........................121
Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Ginseng and its effects on the nervous system.........................................................126
Jiří Motl
The concept of spiritual emergency: The limits and potentialities
of its application in the mental health care system....................................................134
CME
Barbora Orlíková, Pavla Chomynová, Kateřina Grohmannová, Viktor Mravčík
Czech drug scene – situation and trends.................................................................140
Forum of the czech neuropsychopharmacological society
Antonín Šebela, Jan Hanka, Michal Goetz, Pavel Mohr
Impact of psychotropic drugs in pregnancy on infant’s
neurobehavioral development I.: Antidepressants.......................................................149
We have read for you..........................................................................................157
Communications..................................................................................................158

 

Psychiatrie 2/2017

Editorial......................................................................................................................59
Původní práce
Petra Marešová, Kamil Kuča
Typy nákladů na léčbu a péči osob trpících demencí –
potřeba uniformního členění ........................................................................................ 62
Marie Vágnerová, Jakub Marek, Ladislav Csémy
Mezilidské vztahy mladých bezdomovců a jejich vliv na další život.................................. 66
Přehledné články
Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Šafrán setý – koření s antidepresivním a neuroprotektivním účinkem............................... 72
Karel D. Riegel
Psychoterapie zaměřená na přenos (TFP):
na cestě za změnou v organizaci osobnosti..................................................................78
Petr Potměšil
Je možné zvýšit účinnost antidepresiv přídatnou
léčbou nesteroidními antirevmatiky?.............................................................................87
Vzdělání
Zuzana Vimmerová Lattová, Hana Pikulová
Insomnie: diagnostika a léčba......................................................................................93
Fórum české neuropsychofarmakologické společnosti
Jan Hanka, Antonín Šebela, Pavel Mohr
Psychofarmaka v těhotenství: aktuální poznatky 2017................................................... 99
Zprávy.....................................................................................................................107
Přečetli jsme za vás................................................................................................110

Editorial....................................................................................................................59
Original papers
Petra Marešová, Kamil Kuča
Types of costs for treatment and care of people
with dementia – the call for uniform classification...........................................................62
Marie Vágnerová, Jakub Marek, Ladislav Csémy
Impact of interpersonal relationships of young homeless people on their life course...........66
Reviews
Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Saffron – a spice with antidepressant and neuroprotective effects................................... 72
Karel D. Riegel
Transference-Focused Psychotherapy (TFP):
on the way for change in personality organization......................................................... 78
Petr Potměšil
Is it possible to increase efficacy of antidepressant agents
by adjunctive therapy with nonsteroidal anti-inflammatory drugs?................................... 87
CME
Zuzana Vimmerová Lattová, Hana Pikulová
Diagnosis and treatment of insomnia...........................................................................93
Forum of the czech neuropsychopharmacological society
Jan Hanka, Antonín Šebela, Pavel Mohr
Psychotropic drugs in pregnancy: an update 2017........................................................99
Communications......................................................................................................107
We have read for you............................................................................................... 110

Psychiatrie supplementum 2/2017

EDITORIAL............................................................................................................... 1
PROGRAM............................................................................................................... 4
ODBORNÁ SYMPOZIA.............................................................................................. 8
Vyšetřování mikrovaskulárních abnormalit na sítnici oka................................................ 8
Mikrovaskulární abnormality na sítnici oka u schizofrenie............................................... 8
Mikrovaskulární abnormality na sítnici oka u deprese.................................................... 10
Stigma spojené s elektrokonvulzivní terapií (EKT)......................................................... 10
Etiologie působení elektrokonvulzivní terapie................................................................ 11
Elektrokonvulzivní terapie a její vliv na kognitivní funkce................................................. 13
Používání elektrokonvulzivní terapie v České republice.................................................. 14
Nové možnosti farmakoterapie depresivní a schizofrenní poruchy................................... 15
Echogenita rafeální zóny mozkového kmene jako diagnostický
marker úzkostných a depresivních poruch?................................................................. 16
Možnosti diagnostiky a léčby vaskulární demence....................................................... 17
První zkušenosti s terapeutickým monitorováním hladin donepezilu v léčbě demence...... 18
Huntingtonova choroba jako neuropsychiatrický problém...............................................19
Nová zjištění v oblasti výzkumu Alzheimerovy demence – výběr aktualit......................... 21
Mitochondriální dysfunkce při Alzheimerově nemoci a možnosti jejich ovlivnění............... 22
Možnosti automatického rozpoznání diagnostické
skupiny pomocí obrazů mozku s využitím strojového učení............................................23
Zobrazování a psychodiagnostika: funkční neuroanatomie
tematického apercepčního testu..................................................................................24
Zobrazovanie domén sociálnej kognície a ich porúch u schizofrénie............................... 25
Zobrazování a neurostimulace v psychiatrii................................................................... 26
Hippocampus – klíč k našemu vědomí......................................................................... 27
Neuronální okruhy hippocampu a jejich vstupy a výstupy............................................... 28
Ontogenetický a fylogenetický vývoj hipokampu............................................................29
Fungování celého entorhino-hipokampového systému,
včetně jeho interakcí s neokortexem............................................................................30
Účinky anitpsychotik na celulární úrovni...................................................................... 30
Léčba farmakorezistentní OCD................................................................................... 31
Kognitivní dysfunkce u depresivní poruchy.................................................................... 31
Genetická architektura impulzivního násilí................................................................... 32
Etické aspekty genetického výzkumu......................................................................... 33
Předběžné výsledky měření impulzivity v souvislosti
s násilnou trestnou činností u vězeňské populace........................................................ 33
Nové trendy v léčbě rezistentní Obsedantně kompulzivní poruchy................................... 34
Rezistentní depresivní porucha: Jsou k dispozici pouze osvědčené léčebné postupy?..... 35
Možnosti překonání rezistence v udržovací fázi léčby bipolární poruchy.......................... 36
Terapeutické možnosti farmakorezistentní schizofrenie................................................. 37
Úloha psychiatra v indikaci stereotaktické léčby obsedantně kompulzivní poruchy.......... 39
Stereotaktická léčba (přední kapsulotomie) u nemocných s ocd................................... 39
Neuropsychologické vyšetření při stereotaktické léčbě Obsedantně kompulzivní poruchy.. 40
Elektrokonvulzivní terapie u pacientů s depresivním syndromem
po traumatickém poranění mozku............................................................................... 41
Elektrokonvulzivní terapie v léčbě dětských a adolescentních pacientů........................... 42
Intenzivní rTMS (I-rTMS) v léčbě negativních příznaků schizofrenie................................. 43
rTMS v léčbě impulzivity u pacientů s hraniční poruchou osobnosti................................ 45
Použití rTMS u ADHD................................................................................................ 46
Nový vztah mezi genem pro CD36 a Alzheimerovou chorobou........................................ 47
Vliv životního stylu na epigenetické regulace: implikace pro psychické poruchy............... 47
Oční sítnice a schizofrenie......................................................................................... 48
Úloha cortexinu a opioidního receptoru mu v patogenezi schizofrenie.............................. 48
Imunitní systém a jeho role v patogenezi neurodegenerativních onemocnění.................... 49
Přirozeně se vyskytující protilátky proti neuronálním proteinům...................................... 50
Leukocyty a mitochondriální dysfunkce u roztroušené sklerózy...................................... 52
Vliv časné imunitní stimulace a její odezva v animálním modelu schizofrenie................... 53
Význam negativních symptomů u schizofrenie............................................................. 55
Role testosteronu v řízení sexuality v kontextu léčby parafiliků....................................... 56
Psychiatrické a neurologické komplikace protinádorové
biologické léčby u nemocného s karcinomem ledviny.................................................... 57
Využití nové formy trazodonu-contramid v léčbě deprese............................................... 58
Podmínky úhrady léčivých přípravků v České republice................................................. 58
POSTERY PREKLINICKÉ.......................................................................................... 59
REJSTŘÍK.................................................................................................................75

 

EDITORIAL................................................................................................................ 1
PROGRAM............................................................................................................... 4
SCIENTIFIC SYMPOSIA............................................................................................. 8
Evaluation of retinal microvascular abnormalities........................................................... 8
Microvascular abnormalities in the retina in schizophrenia.............................................. 8
Microvascular abnormalities in the eye retina in depression........................................... 10
Stigma associated with electroconvulsive therapy (ECT)............................................... 10
Etiology of mechanism of action of electroconvulsive therapy......................................... 11
Effects of electroconvulsive therapy on cognitive functions............................................. 13
The use of electroconvulsive therapy in the czech republic............................................ 14
Novel treatment options in depressive and schizophrenic disorder.................................. 15
Brainstem raphe echogenicity as a diagnostic
marker for anxiety and depressive disorders?............................................................... 16
Possibilities of the Diagnosis and Treatment of the Vascular Dementia........................... 17
First experiences with therapeutic drug monitoring of donepezil in dementia treatment..... 18
Huntington‘s disease as a neuropsychiatric problem..................................................... 19
New findings in the field of Alzheimer´s dementia research– news selection.................... 21
Mitochondrial dysfunction in Alzheimer’s disease and the possibility of their influence..... 22
The potential of machine learning applications
on brain images for automatic diagnostic group recognition........................................... 23
Neuroimaging and psychodiagnostics: functional
neuroanatomy evoked by thematic apperception test.................................................... 24
Imaging social cognition domains and their impairment in schizophrenia......................... 25
Neuroimaging and neurostimulation in psychiatry......................................................... .26
Hippocampus – a key to our consciousness................................................................ 27
Hippocampal neuronal circuits and their inputs and outputs........................................... 28
Ontogenetic and phylogenetic development of the hippocampus.................................... 29
Functioning of the whole entorhino-hippocampal system, including
its interactions with the neocortex.............................................................................. 30
Cellular effects of antipsychotics................................................................................ 30
Treatment of pharmaco-resistant OCD........................................................................ 31
Importance of cognitive dysfunction in depressive disorder............................................ 31
Genetic architecture og impulsive violence.................................................................. 32
Ethical aspects of genetic research............................................................................ 33
The perliminary results of the measures of impulsivity in relation to
the violent criminal behaviors among the prison population............................................33
New trends in the treatment of resistant obsessive compulsive disorder......................... 34
Resistant depressive disorder: Are there only long-known treatment methods?.............. 35
How To overcome resistance in maintenance treatment of bipolar disorder......................36
Therapeutic interventions for drug-resistant schizophrenia............................................ 37
Role of psychiatrist in the indication of stereotactic
treatment for obsessive compulsive disorder............................................................... 39
Stereotactic neurosurgery (anterior capsulotomy) in patients suffering from OCD............39
Neuropsychological assessment in stereotactic treatment
of obsessive–compulsive disorder...............................................................................40
Electroconvulsive therapy in patients with depressive
syndrome after traumatic brain injury...........................................................................41
Electroconvulsive therapy in treatment of child and adolescent patients......................... 42
Intensive rTMS (I-rTMS) for the treatment of negative symptoms in schizophrenia........... 43
rTMS as impulsivity treatment in patients with borderline personality disorder................. 45
rTMS use in ADHD................................................................................................... 46
New relationship between cd36 gene and Alzheimer‘s disease...................................... 47
The influence of lifestyle on epigenetic regulation: Implications for psychiatric disorders... 47
Retina and schizophrenia.......................................................................................... 48
The role of cortexin and opioid receptor mu in the pathogenesis of schizophrenia........... 48
Immune system and its role in pathogenesis of nerodegenerative diseases.....................49
Naturally occuring antibodies against neuronal proteins................................................ 50
Leukocytes and mitochondrial dysfunction in multiple sclerosis.................................... 52
Effect of early immune stimulation and its response in animal model of schizophrenia....  53
The significance of negative symptoms in schizophrenia............................................... 55
The role of testosterone in sexuality in the context of treating paraphilic patients ..........  56
Psychiatric and neurological complications of antimours
biological therapy in a patient with renal cell carcinoma................................................ 57
Application of the new formulation trazodone-contramid in the treatment of depression...  58
The reimbursement conditons of the pharmaceuticals in the czech republic.................... 58
POSTERY PRECLINIC.............................................................................................. 59
POSTERY CLINIC..................................................................................................... 64
INDEX...................................................................................................................... 75

EDITORIAL ....................................................................................................................... 1

Původní práce
Mabel Rodriguez, Iveta Fajnerová, Kateřina Sedláková,
Aneta Dorazilová, Veronika Voráčková, Martin Paštrňák,
Juraj Jonáš, Jitka Prajsová, Zuzana Kratochvílová, Filip Španiel
Klastrová analýza a korelace mezi kognitivními doménami:
kognitivní výkon v českém vzorku prvních epizod poruch
schizofrenního spektra – Předběžné výsledky........................................................................ 4
Michal Hajdúk, Anton Heretik, Ján Pečeňák
Nové možnosti výskumu psychopatológie: sieťová
analýza symptómov depresie.............................................................................................. 12

Přehledné články
Martin Bareš, Tomáš Novák, Martin Hejzlar, Jiří Renka, Cyril Höschl
Rezistentní deprese II: základní principy
a strategie léčby ................................................................................................................ 18
Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Devětsil v léčbě migrény ..................................................................................................... 27

Přehledné články
Kristína Holubová, Peter Šóš, Anna Revayová, Michaela Lipski, Aleš Stuchlík, Karel Valeš
Možnosti modulace antidepresivního účinku ketaminu ............................................................ 31

Vzdělávání
Pavel Trančík, Karolina Dvorská, Lucie Bankovská Motlová
Kvalita života u první epizody schizofrenie .............................................................................. 39
Fórum české neuropsychofarmakologické společnosti
Jiří Masopust, Pavel Mohr, Martin Anders
Paliperidon palmitát ve formě tříměsíčních intramuskulárních injekcí ......................................... 46
Zprávy ................................................................................................................................ 52

 

Editorial .................................................................................................................................1

Original papers
Mabel Rodriguez, Iveta Fajnerová, Kateřina Sedláková,
Aneta Dorazilová, Veronika Voráčková, Martin Paštrnák,
Juraj Jonáš, Jitka Prajsová, Zuzana Kratochvílová, Filip Španiel
Cluster analysis and correlations between cognitive domains: cognitive performance in
a Czech sample of first episodes schizophrenia spectrum disorders – Preliminary results............ 4
Michal Hajdúk, Anton Heretik, Ján Pečeňák
New approaches in psychopathology research:
Network analysis of depressive symptoms ............................................................................. 12

Reviews
Martin Bareš, Tomáš Novák, Martin Hejzlar, Jiří Renka, Cyril Höschl
Treatment-resistant depression II: basic principles
and strategies of treatment..................................................................................................... 18
Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Butterbur in the treatment of migraine....................................................................................... 27

Reviews
Kristína Holubová, Peter Šóš, Anna Revayová, Michaela Lipski, Aleš Stuchlík, Karel Valeš
Modulation of ketamine antidepressant effect............................................................................. 31

CME
Pavel Trančík, Karolina Dvorská, Lucie Bankovská Motlová
Quality of life in first episode schizophrenia................................................................................ 39
Forum of the czech neuropsychopharmacological society
Jiří Masopust, Pavel Mohr, Martin Anders
Paliperidone palmitate intramuscular 3-monthly formulation ......................................................... 46
Communications...................................................................................................................... 52

Psychiatrie supplementum 1/2017

EDITORIAL......................................................................................... 1
OBSAH.............................................................................................. 2
PROGRAM......................................................................................... 4
Plenární přednášky............................................................................. 13
Odborná sympozia............................................................................. 14
Workshopy........................................................................................ 35
Nový výzkum..................................................................................... 37
Vývěsková sdělení 
Klinika............................................................................................... 41
Preklinika ......................................................................................... 52
Rejstříky............................................................................................ 59

EDITORIAL......................................................................................... 1
Contents............................................................................................. 2
PROGRAM......................................................................................... 4
Plenary talks...................................................................................... 13
Scientific symposia............................................................................. 14
Workshos........................................................................................... 35
New research...................................................................................... 37
Posters 
Clinical ............................................................................................... 41
Preclinical........................................................................................... 52
Index.................................................................................................. 59