Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2012
18. 12. 2012 10:11

Psychiatrie 4/2012

Napsal(a)

Editorial......................................................................................................................................185

Přehledné články
Miloslav Kopeček, Cyril Höschl
Teoretické a klinické aspekty podávání dlouhodobě působících injekčních antipsychotik ....................188

Monika Vrajová, Romana Šlamberová
Pohlavní rozdíly ve farmakologickém působení metamfetaminu ........................................................198

Marek Preiss, Jan Preiss, Lenka Krámská, Zuzana Čeplová
Nedostatečná snaha podat dobrý výkon ........................................................................................202

Ladislav Csémy, Petr Winkler
Alkohol v České republice: spotřeba, zdravotní důsledky a ekonomické náklady společnosti ..............210

Pavel Čech
Pražský student henry head (ke 150. výročí narození a 125. výročí
dokončení studijního pobytu v Praze) ............................................................................................217

Vzdělávání
Irena Žirková
Predné cingulum a jeho úloha u schizofrénie .................................................................................223

Fórum České neuropsychofarmakologické společnosti
Alexandra Šulcová
Současné poznávání významu endokanabinoidního systému u neuropsychiatrických poruch .............229

Zprávy ......................................................................................................................................236
Přečetli jsme za vás .................................................................................................................238
Dopisy, ohlasy, diskuze ............................................................................................................240
Nové knihy ...............................................................................................................................241
Rejstříky 2012 ...........................................................................................................................242

CONTENTS

Editorial ....................................................................................................................................185

Reviews
Miloslav Kopeček, Cyril Höschl
Theoretical and clinical aspects of long acting injection antipsychotics .............................................188

Monika Vrajová, Romana Šlamberová
Gender-related differences in pharmacological effect of methamphetamine ........................................198

Marek Preiss, Jan Preiss, Lenka Krámská, Zuzana Čeplová
Malingering and insufficient effort ...................................................................................................202

Ladislav Csémy, Petr Winkler
Alcohol in the Czech Republic: trends in consumption, health consequences
and economic costs to society .....................................................................................................210

Pavel Čech
The Prague student Henry Head (on occasion of his 150th birth anniversary
as well as the 125th anniversary of his Prague sojourn completion).................................................. 217

CME
Irena Žirková
Anterior cingulate cortex and its role in schizophrenia ....................................................................223

Forum of the Czech neuropsychopharmacological society
Alexandra Šulcová
Current exploring of the endocannabinoid system value in neuropsychiatric disorders ........................229

News .........................................................................................................................................236
We have read for you ...............................................................................................................238
Letters, response, discussion ....................................................................................................240
New Books ................................................................................................................................241
Index 2012 ................................................................................................................................242

11. 9. 2012 9:45

Psychiatrie 1/2012

Napsal(a)

Editorial ......................................................................................................................................130

Původní práce
Dana Kamarádová, Ján Praško, Aleš Grambal, Tomáš Diveky, Klára Látalová
sLORETA nálezy u pacientů s panickou poruchou – srovnání před
a po přídatné kognitivně-behaviorální terapii .....................................................................................133

Eva Češková
Trazodon s řízeným uvolňováním (trazodon AC) v léčbě středně těžké
až těžké depresivní poruchy ..........................................................................................................138

Přehledné články
Alžběta Kračmarová, Miroslav Pohanka
Alzheimerova nemoc a oxidační stres ............................................................................................145

Dana Kamarádová, Ján Praško, Aleš Grambal, Tomáš Diveky, Klára Látalová, Petr Šilhán
Farmakorezistence u pacientů s panickou poruchou .......................................................................150

Vzdělávání
Ladislav Hosák, Petr Šilhán, Jiřina Hosáková
Využití endofenotypů v genetickém výzkumu schizofrenie ................................................................157

Fórum české neuropsychofarmakologické společnosti
Ján Praško, Klára Látalová
Antipsychotika v léčbě úzkostných poruch ......................................................................................167

Přečetli jsme za vás ...................................................................................................................178
Nové knihy .................................................................................................................................180
Informace ...................................................................................................................................182

CONTENTS

Editorial....................................................................................................................................... 130

Original Papers
Dana Kamarádová, Ján Praško, Aleš Grambal, Tomáš Diveky, Klára Látalová
sLORETA findings in patients with panic disorder – comparison before
and after augmentation with cognitive behavioral therapy ...................................................................133

Eva Češková
Modified-release trazodone (Trazodone AC) in the treatment
of moderate to severe depression ....................................................................................................138

Reviews
Alžběta Kračmarová, Miroslav Pohanka
Alzheimer's disease and oxidative stress .........................................................................................145

Dana Kamarádová, Ján Praško, Aleš Grambal,
Tomáš Diveky, Klára Látalová, Petr Šilhán
Pharmacoresistance in patients with panic disorder ..........................................................................150

CME
Ladislav Hosák, Petr Šilhán, Jiřina Hosáková
Endophenotypes in genetic studies of schizophrenia ........................................................................ 157

Forum of the czech neuropsychopharmacological society
Ján Praško, Klára Látalová
Antipsychotics in the treatment of anxiety disorders ..........................................................................167

We have read for you ................................................................................................................. 178
New Books ...................................................................................................................................180
Information ................................................................................................................................. 182

12. 6. 2012 9:03

Psychiatrie 2/2012

Napsal(a)

EDITORIAL ...................................................................................................................................... 62

OBSAH ........................................................................................................................................... 63

PŮVODNÍ PRÁCE

Martina Paulinyová, Mária Tiňová, Peter Halama, Zuzana Hradečná, Igor Škodáček
Reliabilita a validita slovenskej verzie juniorského dotazníka temperamentu
a charakteru .................................................................................................................................... 65

Tomáš Novák, Tomáš Páleníček, Filip Španiel, Marek Minárik, Jiří Horáček
Vliv polymorfizmů genu pro metabotropní glutamátový receptor 3 (GRM3)
na klinické a neuroanatomické charakteristiky u pacientů se schizofrenií .............................................. 74

Marek Preiss, Jan Nedvěd, Jiřina Kuchařová, Lucie Fiury, Eva Čikošová
Měření vnímané vazby k rodičům – validizační studie dotazníku
Parental Bonding Instrument ............................................................................................................. 83

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Jiří Horáček
Schizoafektivní porucha: kritický přehled současných
poznatků a otevřených otázek .......................................................................................................... 88

Jiří Patočka
Karfedon – nootropikum nebo psychostimulancium? ........................................................................... 97


VZDĚLÁVÁNÍ

Jiří Masopust, Barbora Homolková
Farmakoterapie bipolární afektivní poruchy ........................................................................................ 101

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Jaromír Švestka, Klára Látalová, Jiří Masopust, Radovan Přikryl, Pavel Mohr
Aktuální poznatky o léčbě bipolární poruchy aripiprazolem:
konsenzus expertù 2012 ................................................................................................................. 111

ZPRÁVY ....................................................................................................................................... 120

PŘEČETLI JSME ZA VÁS .............................................................................................................. 123

NOVÉ KNIHY ................................................................................................................................ 125

EDITORIAL ..................................................................................................................................... 62

CONTENTS .................................................................................................................................... 63

ORIGINAL PAPERS

Martina Paulinyová, Mária Tiňová, Peter Halama, Zuzana Hradečná, Igor Škodáček
Reliability and validity of the Slovak version of junior temperament
and character inventory .................................................................................................................... 65

Tomáš Novák, Tomáš Páleníček, Filip Španiel, Marek Minárik, Jiří Horáček
Association between metabotropic glutamate receptor 3 Gene (GRM3)
polymorphisms and the clinical and neuroanatomical characteristics
in patients with schizophrenia .......................................................................................................... 74

Marek Preiss, Jan Nedvěd, Jiřina Kuchařová, Lucie Fiury, Eva Čikošová
Measurement of perceived bonding to parents – validization study
of Parental Bonding Instrument ........................................................................................................ 83

REVIEWS

Jiří Horáček
Schizoaffective disorder: a critical review of recent
findings and open questions ............................................................................................................ 88

Jiří Patočka
Carphedon – nootropic or psychostimulant drug? .............................................................................. 97


CME

Jiří Masopust, Barbora Homolková
The pharmacotherapy of bipolar disorder ........................................................................................ 101

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL SOCIETY

Jaromír Švestka, Klára Látalová, Jiří Masopust, Radovan Přikryl, Pavel Mohr
An update on treatment of bipolar disorder with aripiprazole:
expert consensus 2012 ................................................................................................................. 111

COMMUNICATIONS ..................................................................................................................... 120

WE HAVE READ FOR YOU ......................................................................................................... 123

NEW BOOKS ............................................................................................................................. 125

13. 4. 2012 7:05

Psychiatrie 1/2012

Napsal(a)

Editorial ...................................................................................................................................1

Původní práce
Marek Preiss, Iveta Waidingerová, Dana Steinová
Subjektivní efektivita kombinovaného tréninku (trénování paměti a tělesného cvičení)
u seniorů se 6měsíčním odstupem ...............................................................................................4

Marie M. Vágnerová, Ladislav Csémy, Jakub Marek
Osobnost mladých bezdomovců ...................................................................................................8

Přehledné články
Dagmar Breznoščáková, Cyril Höschl
Depresia a diabetes mellitus – spoločný výskyt, rizikové faktory a patofyziologické mechanizmy.......14

Zdeňka Navrátilová
Bacopa monnieri – přírodní prostředek na zlepšení paměti .............................................................19

Petr Winkler
Co víme o vztahu pracovního života a psychiatrické nemocnosti .....................................................23

Vzdělávání
Jan Hubeňák, Ivan Tůma
Metabolický syndrom a bipolární afektivní porucha ........................................................................29

Fórum české neuropsychofarmakologické společnosti
Ján Praško, Klára Látalová, Aleš Grambal, Dana Kamarádová, Barbora Mainerová
Vysazování benzodiazepinů u pacientů s úzkostnými poruchami ....................................................37

Zprávy ......................................................................................................................................42

Přečetli jsme za vás .................................................................................................................54

Nové knihy ...............................................................................................................................56

CONTENTS

Editorial ......................................................................................................................................1

Original Papers
Marek Preiss, Iveta Waidingerová, Dana Steinová
Subjective effectivity of memory training and physical exercises in seniors – 6-month follow-up ............ 4

Marie M. Vágnerová, Ladislav Csémy, Jakub Marek
Personality characteristics of young homeless ................................................................................ 8

Reviews
Dagmar Breznoščáková, Cyril Höschl
Depression and diabetes mellitus – a common occurrence,
risk factors and pathophysiological mechanisms ............................................................................ 14

Zdeňka Navrátilová
Bacopa monnieri – natural memory enhancer ................................................................................. 19

Petr Winkler
What we know about relationship between work life and psychiatric morbidity ................................... 23

CME
Jan Hubeňák, Ivan Tůma
Metabolic syndrome and bipolar affective disorder .......................................................................... 29

Forum of the czech neuropsychopharmacological society
Ján Praško, Klára Látalová, Aleš Grambal, Dana Kamarádová, Barbora Mainerová
Discontinuation of benzodiazepines in patients with anxiety disorders .............................................. 37

Communications ....................................................................................................................... 42

We have read for you ..............................................................................................................  54

New Books ................................................................................................................................ 56

10. 1. 2012 8:20

Psychiatrie Suppl. 1/2012

Napsal(a)

Editorial................................................................................................................................... 1
Program ..................................................................................................................................4
Plenární přednášky .................................................................................................................10
Odborná sympozia
Přínos psychedelik pro výzkum patogeneze schizofrenie a testování antipsychotik ........................11
Serotonin: „hormon štěstí" opět na scéně ...................................................................................12
Praktické aspekty léčby schizofrenie (sympozium České psychiatrické společnosti) ....................14
Neuronální mechanizmy „systému odměny" II ............................................................................15
Léčba antidepresivy v průběhu života ženy ................................................................................16
Panická porucha v průběhu života .............................................................................................17
Psychofarmakologie od dětství do dospělosti ............................................................................19
Duševní poruchy v těhotenství a po porodu, jejich léčba psychofarmaky .......................................20
Farmakorezistence v neuropsychiatrii – a co dál?...................................................................... 21
Poruchy přijmu potravy, biologické faktory a nové poznatky z psychofarmakoterapie .....................22
Hédonizmus a impulzivita: dopaminergně vázané poruchy chování ...............................................23
Dlouhodobý průběh závažných psychických onemocnění (sympozium
Společnosti pro biologickou psychiatrii) .....................................................................................24
Farmakologie a užití amfetaminů – aktuálně ...............................................................................25
Význam současných farmakogenetických aspektů v léčbě psychóz ............................................27
SETKÁNÍ S ODBORNÍKEM ......................................................................................................29
doc. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
doc. MUDr. Klára Látalová, PhD
prof. Jan Volavka, MD, PhD
PRACOVNÍ SNÍDANĚ ČNPS
Využití rTMS v Čechách a na Moravě ......................................................................................30
Nový výzkum
Nový výzkum I – Psychózy .....................................................................................................31
Nový výzkum II – Genetika, metabolizmus a neuropřenašeče ....................................................32
Nový výzkum III – Varia ..........................................................................................................35
Workshopy
Multioborový přístup k psychogenním poruchám motoriky.........................................................37
Diferenciální diagnostika a farmakoterapie demencí II ...............................................................37
Sedmero hlavních hříchů – Lenost ..........................................................................................38
Elektrokonvulzivní terapie .......................................................................................................39
Jak léčit dospělé, kteří byli zneužíváni v dětství .........................................................................39
Patologické truchlení ..............................................................................................................39
Vývěsková sdělení
Klinický výzkum I ..................................................................................................................40
Klinický výzkum II ..................................................................................................................43
Preklinický výzkum ................................................................................................................48
Firemní sympozia ...................................................................................................................59
Jmenný rejstřík...................................................................................................................... 60

Contents

Editorial.................................................................................................................................. 1
Programme .............................................................................................................................4
PLENARY LECTURES ...........................................................................................................10
SCIENTIFIC SYMPOSIA
Contribution of psychedelic drugs to schizophrenia pathophysiology
research and antipsychotic testing ...........................................................................................11
Serotonin: "hormone of happiness" returns ................................................................................12
Practical issues in the treatment of schizophrenia (symposia of Czech Psychiatry
Association) ...........................................................................................................................14

Neuronal mechanisms of the "Reward system" II ........................................................................15
Treatment with antidepressant during the woman life .................................................................. 16
Panic disorder during lifespan ...................................................................................................17
Psychopharmacology from childhood to adult ............................................................................19
Mental disorders in pregnancy and postnatal period and psychiatric
drug treatment of these disorders .............................................................................................20
Pharmacoresistency in neuropsychiatry – what could we do? ......................................................21
Eating disorders, biological factors and new findings in psychopharmacotherapy ...........................22
Hedonism and impulsivity: Dopamine-related behavioural disorder ................................................23
The long-term course of serious mental disorders (Symposium
of the Society of Biological Psychiatry) ......................................................................................24
Pharmacology and use of amphetamines – currently ..................................................................25
Importance of current pharmacogenetic aspects in the treatment of psychosis ..............................27
MEET THE EXPERT ................................................................................................................29
Doc. MUDr. Jan Pecenak, CSc.
Doc. MUDr. Klara Latalova, PhD
Prof. Jan Volavka, MD, PhD
ČNPS BREAKFAST SYMPOSIA
Use of rTMS in Bohemia and Moravia ....................................................................................... 30
NEW RESEARCH
New research I – Psychosis...................................................................................................... 31
New research II – Genetic, metabolism and neurotransmitters .................................................... 32
New research III – Various .......................................................................................................35
WORKSHOPS
Multidisciplinary approach to psychogenic movement disorders....................................................37
Differential diagnosis and pharmacotherapy of dementias II .........................................................37
Seven deadly sins – laziness ...................................................................................................38
Electroconvulsive therapy .........................................................................................................39
Pathological grief .....................................................................................................................39
POSTER SESSIONS
Clinical research I ...................................................................................................................40
Clinical research II ...................................................................................................................43
Pre-clinical research ................................................................................................................48
SPONSORED SATELLITE SYMPOSIA .....................................................................................59
NAME INDEX ..........................................................................................................................60