Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2011
21. 12. 2011 12:50

Psychiatrie 4/2011

Napsal(a)
EDITORIAL.......................................................................................................................... 179

Původní práce
Pavel Čech
Franz Köstl, vůbec první profesor psychiatrie v Praze (ke 200. výročí narození) .......................... 182

Přehledné články
Klára Látalová, Ján Praško
Aktuální postavení olanzapinu v léčbě schizofrenních poruch ....................................................189

Petr Dušek, Robert Jech
Vnímání času a jeho poruchy ................................................................................................199

Vzdělávání
Richard Köhler
Účinnost elektrokonvulzivní terapie s ultrakrátkými pulzy v léčbě depresivní
poruchy u dospělých pacientů ...............................................................................................208

Fórum české neuropsychofarmakologické společnosti
Jiří Masopust, Radovan Malý
Riziko žilního tromboembolizmu při léčbě antipsychotiky .........................................................214

Jaromír Švestka
Paliperidon palmitát – dlouhodobě působící injekční antipsychotikum
2. generace s novou nanotechnologií ......................................................................................224

Zprávy .................................................................................................................................233

Přečetli jsme za vás .............................................................................................................236

Informace ............................................................................................................................239

Nové knihy ......................................................................................................................... 241

Rejstříky .............................................................................................................................243

CONTENTS

EDITORIAL .........................................................................................................................179

Original Papers

Pavel Čech
Franz Köstl, the first-ever professor of psychiatry in Prague (on occasion
of the 200th birth anniversary) ...............................................................................................182

Reviews
Klára Látalová, Ján Praško
Current status of olanzapine in the treatment of schizophrenic disorders ...................................189

Petr Dušek, Robert Jech
Time perception and its disturbances .....................................................................................199

CME
Richard Köhler
Ultrabrief electroconvulsive therapy effectiveness
in the treatment of depressive disorder in adults ......................................................................208

Forum of the Czech Neuropsychopharmacological Society
Jiří Masopust, Radovan Malý
Risk of venous thromboembolism due to antipsychotic drugs therapy .......................................214

Jaromír Švestka
Paliperidone palmitate – a long-acting injectable second-generation
antipsychotic with new nanotechnology .................................................................................224

Communications ................................................................................................................. 233

We have read for you ...........................................................................................................233

Information ..........................................................................................................................239

New Books .........................................................................................................................241

Index .................................................................................................................................243

 

23. 11. 2011 10:23

Psychiatrie Suppl. 2/2011

Napsal(a)

OBSAH

Editorial................................................................................................................................ 1

Miloslav Kořínek, Ladislav Vyklický Jr.
Role cytoplazmatické membrány nervových buněk v modulaci ionotropních receptorů.................. 5

Monika Vrajová, Jan Klaschka, Hana Tejkalová, Věra Bubeníková-Valešová
Vliv hipokampální aplikace Nr1/Nr2 antisense oligodeoxynukleotidů
na expresi proteinů postsynaptické denzity a na prepulzní inhibici............................................. 11

Iveta Fajnerová, Mabel Rodriguez, Jiří Horáček, Cyril Brom,
Zuzana Čeplová,Jan Bureš, Kamil Vlček
Prostorová kognice a schizofrenie ...........................................................................................15


Kamil Vlček, David Levčík, Zuzana Nedělská, Jan Laczó, Martin Vyhnálek, Jakub Hort
Prostorová navigace jako kognitivní doména v diagnostice mírné kognitivní poruchy .....................23


Tereza Nekovářová, Jan Nedvídek, Daniel Klement, Lucie Diblíková, Richard Rokyta, Jan Bureš
Reakce na abstraktní vizuální stimuly: mentální rotace vs. geometrické tvary .............................28


Marie Pometlová, Anna Mikulecká, Kateryna Deykun, Barbora Schutová,
Lenka Hrubá, Romana Šlamberová
Vliv metamfetaminu a pohlavních hormonů na test sociálních interakcí u laboratorního potkana ....33


David Holub, Lucie Bankovská Motlová, Eva Dragomirecká, Mabel Rodriguez,
Marek Preiss, Tomáš Novák, Jan Čermák, Jan Libiger, Jaroslav Flegr
Možná protektivní funkce Rh faktoru u schizofrenie ...................................................................38


Tomáš Páleníček, Michaela Fujáková, Filip Tylš, Anna Kubešová, Martin Brunovský, Jiří Horáček
Srovnání vlivu halucinogenů psilocinu a mezkalinu na kvantitativní EEG
a senzorimotorické zpracování informací – animální model psychózy ..........................................44


Jana Kopřivová, Michal Raszka, Peter Šóš, Ján Praško, Martin Brunovský, Jiří Horáček
Analýza zdrojů EEG u pacientů s úzkostnými poruchami a obsedantně-kompulzivní poruchou........49


Michal Raszka, Jana Kopřivová, Tomáš Novák, Ján Praško
Theta aktivita předního cingula souvisí s relativní změnou intenzity úzkosti
a obsedantně-kompulzivních příznaků u pacientů
s obsedantně-kompulzivní poruchou – pilotní studie ...................................................................54


Martin Bareš, Tomáš Novák, Miloslav Kopeček, Martin Brunovský
QEEG prefrontální kordance v predikci odpovědi na léčbu u afektivních poruch .............................60


Miloslav Kopeček, Barbora Kohútová, Martin Bareš,
Tomáš Novák, Pavla Stopková, Peter Šóš, Martin Brunovský
Změny proudové hustoty (sLORETA) po aplikaci pravostranné
prefrontální 1Hz repetitivní transkraniální magnetické stimulace v léčbě depresivní poruchy ............65


Tomáš Novák, Pavla Stopková, Hana Fridrichová
Odpověď na udržovací léčbu bipolární poruchy ..........................................................................70


Dominika Cimermanová, Marek Preiss, Radka Čermáková
Personalizovaná počítačová rehabilitace kognitivních funkcí: výsledky studie s programem Cognifit...74

CONTENTS

Editorial ................................................................................................................................ 1

Miloslav Kořínek, Ladislav Vyklický Jr.
The role of nerve cell membrane in the modulation of ionotropic receptors.................................... 5


Monika Vrajová, Jan Klaschka, Hana Tejkalová, Věra Bubeníková-Valešová
The effect of hippocampal aplication of antisense Nr1/Nr2 oligodeoxynucleotide
on expression of postsynaptic density proteins and on prepulse inhibition ..................................11


Iveta Fajnerová, Mabel Rodriguez, Jiří Horáček, Cyril Brom,
Zuzana Čeplová, Jan Bureš, Kamil Vlček
Spatial cognition and schizophrenia ........................................................................................15


Kamil Vlček, David Levčík, Zuzana Nedělská, Jan Laczó, Martin Vyhnálek, Jakub Hort
Spatial navigation as a cognitive domain in the diagnosis of mild cognitive impairment .................23


Tereza Nekovářová, Jan Nedvídek, Daniel Klement, Lucie Diblíková, Richard Rokyta, Jan Bureš
Reaction to abstract visual stimuli: mental rotation vs. geometric patterns ..................................28


Marie Pometlová, Anna Mikulecká, Kateryna Deykun,
Barbora Schutová, Lenka Hrubá, Romana Šlamberová
Effect of methamphetamine and sex hormones in the test of social interaction in adult rats ..........33


David Holub, Lucie Bankovská Motlová, Eva Dragomirecká, Mabel Rodriguez,
Marek Preiss, Tomáš Novák, Jan Čermák, Jan Libiger, Jaroslav Flegr
Possible protective function of Rh factor in schizophrenia .........................................................38


Tomáš Páleníček, Michaela Fujáková, Filip Tylš, Anna Kubešová,
Martin Brunovský, Jiří Horáček
A comparision of the effects of two hallucinogens, psilocin and meskaline,
in quantitative eeg and in senzorimotor information processing
in the animal model of psychosis ............................................................................................44


Jana Kopřivová, Michal Raszka, Peter Šóš, Ján Praško, Martin Brunovský, Jiří Horáček
EEG source analysis in patients with anxiety disorders and obsessive-compulsive disorder .........49


Michal Raszka, Jana Kopřivová, Tomáš Novák, Ján Praško
Theta activity of anterior cingulate cortex is associated with the relative change of anxiety
level and severity of obsessive-compulsive
Symptoms in patiens with obsessive-compulsive disorder – a pilot study ....................................54


Martin Bareš, Tomáš Novák, Miloslav Kopeček, Martin Brunovský
QEEG prefrontal cordance in the prediction of response to treatment in mood disorders ...............60


Miloslav Kopeček, Barbora Kohútová, Martin Bareš,
Tomáš Novák, Pavla Stopková, Peter Šóš, Martin Brunovský
Current density changes (sLORETA) after right prefrontal 1Hz repetitive transcranial magnetic
stimulation in patients with depressive disorder ..........................................................................65


Tomáš Novák, Pavla Stopková, Hana Fridrichová
Response to maintenance treatment in bipolar disorder .............................................................70


Dominika Cimermanová, Marek Preiss, Radka Čermáková
Personalized computer rehabilitation of cognitive functions:
the results of the study with Cognifit program ............................................................................74

29. 9. 2011 12:18

Psychiatrie 3/2011

Napsal(a)
Editorial ..............................................................................................................................120

Původní práce
Richard Hampl, Marie Bičíková, Martin Hill, Daniela Řípová, Pavel Mohr
Je možná včasná diagnóza schizofrenie na základě stanovení neurosteroidů
a dalších laboratorních biochemických ukazatelů? ..................................................................123

Přehledné články
Pavel Mohr, Mabel Rodriguez, Anna Slavíčková, Jan Hanka
Stimulační metody v terapii deprese: využití vagové stimulace (VNS)
a hluboké mozkové stimulace (DBS) .....................................................................................130

Jiří Patočka, Kamil Kuča
Syntetické kannabinoidy a „spice drugs" ...............................................................................140

Miloslava Raisová, Miloslav Kopeček, Daniela Řípová, Aleš Bartoš
Addenbrookský kognitivní test a jeho možnosti použití v lékařské praxi ....................................145

Kasuistiky
Richard Krombholz, Hana Drástová
Agomelatin-klinické zkušenosti u starších pacientů .................................................................151

Vzdělávání
Karel Nešpor
Závislost na alkoholu – diagnostika a léčba dnes ....................................................................154

Fórum české neuropsychofarmakologické společnosti
Jaromír Švestka, Pavel Mohr
Nová antipsychotika: Lurasidon .............................................................................................160

Dopisy, ohlasy, diskuze ........................................................................................................168

Zprávy ..................................................................................................................................172

Přečetli jsme za vás ..............................................................................................................174

Nové knihy............................................................................................................................ 177

CONTENTS

Editorial.... ...........................................................................................................................120

Original Papers
Richard Hampl, Marie Bičíková, Martin Hill, Daniela Řípová, Pavel Mohr
Is early diagnosis of schizophrenia possible on the base of determination
of neurosteroids and other laboratory parameters? ...................................................................123

Reviews
Pavel Mohr, Mabel Rodriguez, Anna Slavíčková, Jan Hanka
Stimulatory methods in treatment of depression: the use of nerve vagus
stimulation (VNS) and deep brain stimulation (DBS) .................................................................130

Jiří Patočka, Kamil Kuča
Synthetic cannabinoids and „spice drugs" ...............................................................................140

Miloslava Raisová, Miloslav Kopeček, Daniela Řípová, Aleš Bartoš
Addenbrooke's cognitive examination and its potential use in medical practice ............................145

Case report
Richard Krombholz, Hana Drástová
Agomelatine – the clinical experience in the elderly .................................................................151

CME
Karel Nešpor
Alcohol dependency today – diagnosis and treatment ...............................................................154

Forum of the czech neuropsychopharmacological society
Jaromír Švestka, Pavel Mohr
New Antipsychotics: Lurasidone .............................................................................................160

Letters, responses, discussions .............................................................................................168

Communications ....................................................................................................................172

We have read for you ..............................................................................................................174

New Books ............................................................................................................................177

 

22. 6. 2011 6:16

Psychiatrie 2/2011

Napsal(a)
EDITORIAL ..........................................................................................................................61

PŮVODNÍ PRÁCE
Marek Preiss, Marie Sotolářová, Markéta Holubová
Trauma a stres u Romů 6 let po povodních roku 2002 – zkušenosti z fokusových skupin ............64

Tomáš Novák, Martin Bareš, Miloslav Kopeček, Pavla Stopková
Cholesterol a odpověď na léčbu u pacientů s depresivní poruchou – prospektivní sledování.......... 71

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Anna Hudáková, Iveta Ondriová
Bio-psycho-sociálne zmeny u žien pri alkoholizme .................................................................77

Anna Strunecká
Homocystein jako rizikový faktor v psychiatrii......................................................................... 81

Ladislav Csémy, Marie M. Vágnerová, Jakub Marek
Duševní poruchy mezi mladými bezdomovci: přehledná práce .................................................86

Zdeňka Navrátilová
Sceletium tortuosum – přírodní antidepresivum ......................................................................93

VZDĚLÁVÁNÍ
Ivan Tůma
Farmakologická léčba schizofrenie .......................................................................................96

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
Pavel Mohr, Jan Volavka
Adherence a depotní antipsychotika v léčbě schizofrenie....................................................... 104

Přečetli jsme za vás........................................................................................................... 113
Nové knihy......................................................................................................................... 115
Informace........................................................................................................................... 116

CONTENTS

EDITORIAL ...........................................................................................................................61

ORIGINAL PAPERS
Marek Preiss, Marie Sotolářová, Markéta Holubová
Trauma and stress in Romany 6 years after floods in 2002 – experiences from the focus groups...64

Tomáš Novák, Martin Bareš, Miloslav Kopeček, Pavla Stopková
Cholesterol and response to treatment in patients with depressive disorder – prospective study....71

REVIEWS
Anna Hudáková, Iveta Ondriová
Bio-psycho-social changes in women in alcoholism................................................................. 77

Anna Strunecká
Homocystein as a risk factor in psychiatry.............................................................................. 81

Ladislav Csémy, Marie M. Vágnerová, Jakub Marek
Mental disorders in young adult homeless: a review .................................................................86

Zdeňka Navrátilová
Sceletium tortuosum – natural antidepressant .........................................................................93

CME
Ivan Tůma
Pharmacotherapy of schizophrenia ........................................................................................96

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL SOCIETY
Pavel Mohr, Jan Volavka
Adherence and depot formulations of antipsychotics in schizophrenia.......................................104

We have read for you ...........................................................................................................113
New Books......................................................................................................................... 115
Informations........................................................................................................................ 116

6. 4. 2011 12:49

Psychiatrie 1/2011

Napsal(a)
EDITORIAL ...............................................................................................................................1

Pùvodní práce

Michal Raszka, Jana Kopřivová, Tomáš Novák, Ján Praško
Disociace nesouvisela s horší odpovìdí na kognitivně-behaviorální
terapii u pacientù s obsedantnì-kompulzivní poruchou .....................................................................4

Přehledné články

Jozef Dragašek
Využitie elektrokonvulzívnej terapie v lieèbe depresívnych porúch ...................................................9

Jiřina Kosová
Léčba úzkostných poruch ..........................................................................................................13

Jan Hanka
Současný pohled na depresivní poruchu a její léčbu ..................................................................... 21

Kazuistiky

Ján Pečeňák
Účinnost lamotrigínu v monoterapii rekurentnej depresívnej poruchy – kazuistika ..............................26

Vzdělávání

Anna Hanušová
Poruchy řeči u dětí a dospívajících ............................................................................................29

Fórum České neuropsychofarmakologické společnosti

Paul Grof
Modafinil v léčbě depresí a příbuzných stavů: Stručný přehled ......................................................36

Zprávy ...................................................................................................................................42

Nové knihy .............................................................................................................................55

Rejstříky 2010 .........................................................................................................................56

CONTENT

EDITORIAL ...............................................................................................................................1

Original Papers

Michal Raszka, Jana Kopøivová, Tomáš Novák, Ján Praško
Dissociation was not associated with worse treatment outcome to cognitive
behavioral therapy in patients with obsessive-compulsive disorder................................................... 4

Reviews

Jozef Dragašek
Utilisation of electroconvulsive therapy in treatment of depression disorders .....................................9

Jiřina Kosová
Treatment of anxiety disorders ...................................................................................................13

Jan Hanka
Current topics in the aetiology and treament of major depression .....................................................21

Case Report

Ján Pečeňák
Efficacy of lamotrigine in monotherapy in the treatment of recurrent depressive disorder – Case report ..26

CME

Anna Hanušová
Speech disorders in children and adolescents .................................................................................29

Forum of the czech neuropsychopharmacological society

Paul Grof
Modafinil in The Treatment of Depressive and Related States: A Brief Review ....................................36

Communications .........................................................................................................................42

New Books .................................................................................................................................55

Index 2010 .................................................................................................................................56

15. 2. 2011 5:54

Psychiatrie Suppl. 1/2011

Napsal(a)

EDITORIAL ........................................................................................................................ 1 PROGRAM ........................................................................................................................ 4
PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKY .................................................................................................. 12
ODBORNÁ SYMPOZIA
ANTIPSYCHOTIKA
Představují antipsychotika a halucinogeny opačné strany téže mince? .................................. 14
Faktory ovlivňující volbu a efekt antipsychotik ....................................................................... 15
ANTIDEPRESIVA
Farmakoterapie deprese napříč diagnostickým spektrem ...................................................... 16
PERSONALIZOVANÁ FARMAKOTERAPIE I.
Psychofarmakogenetika ..................................................................................................... 18
Kontroverzní témata v hodnocení účinnosti psychofarmak ..................................................... 19
TERAPIE V NEUROPSYCHIATRII I.
Neuropsychiatrický profil a farmakoterapie onemocnění z okruhu
atypických parkinsonských syndromù ................................................................................. 20
Organické psychotické poruchy a možnosti jejich léèby ........................................................ 21
FARMAKOTERAPIE V PEDOPSYCHIATRII
Psychofarmaka v dětství a dospívání .................................................................................... 22
Aktuální otázky z pedopsychiatrické praxe ........................................................................... 23
TERAPIE V NEUROPSYCHIATRII II.
Farmakologické a invazivní terapeutické metody v neuropsychiatrii ......................................... 23
Neuronální mechanizmy „Systému odměny" ........................................................................ 24
FARMAKOTERAPIE V GERONTOPSYCHIATRII
Neurobiologie a psychofarmaka ve stáří ............................................................................... 26
Úzkostné poruchy ve vyšším vìku a jejich léčba .................................................................... 27
PERSONALIZOVANÁ FARMAKOTERAPIE II.
Predikce odpovědi na psychofarmaka .................................................................................. 28
Proč naši pacienti nechtějí brát léky a co s tím můžeme dělat ............................................... 29
SNÍDANĚ ČNPS
Cirkadiánní rytmicita: od vědy po praktické použití ................................................................ 30
Indikace psychofarmak podle pohlaví ................................................................................... 31
NOVÝ VÝZKUM
Nový výzkum I.: Preklinické studie ....................................................................................... 32
Nový výzkum II.: Od animálních studií k pacientovi.................................................................. 34
Nový výzkum III.: Klinické studie .......................................................................................... 35
WORKSHOPY
1. Psychogenní poruchy hybnosti ......................................................................................... 38
2. Umíme diagnostikovat a léčit autismus? ............................................................................ 38
3. Sedmero hlavních hříchů: Hněv .......................................................................................... 38
4. Jaká farmaka neužívat jako stabilizátory nálady? ................................................................ 39
5. Disociativní křeče ............................................................................................................ 40
6. Diferenciální diagnostika a farmakoterapie demencí ............................................................. 40
7. Optimalizace terapie afektivních a psychotických poruch ..................................................... 41
8. Psychózy 3. druhu: adekvátní diagnostika a léčba akutních psychotických poruch ................. 41
SETKÁNÍ S ODBORNÍKEM
Prof. Jan Volavka, MD, PhD .................................................................................................. 42
Prof. MUDr. Daniela Ježová, DrSc. ......................................................................................... 42
VÝVĚSKOVÁ SDĚLENÍ
Preklinický výzkum I. (stres, úzkost a neuroprotektivita) .......................................................... 43
Klinický výzkum I. (afektivní a úzkostné poruchy) .................................................................... 47
Preklinický výzkum II. (návykové látky a antipsychotika) .......................................................... 49
Klinický výzkum II. (psychózy a závislosti) ............................................................................. 52
Preklinický výzkum III. (kognitiva) ........................................................................................... 55
Klinický výzkum III. (problémové oblasti farmakoterapie) ........................................................... 58
FIREMNÍ SYMPOZIA ............................................................................................................ 61
REJSTŘÍK AUTORÙ ............................................................................................................. 62

CONTENTS

EDITORIAL ........................................................................................................................... 1 PROGRAMME ...................................................................................................................... 4
PLENARY LECTURES ......................................................................................................... 12
SCIENTIFIC SYMPOSIA
ANTIPSYCHOTICS
Are antipsychotics and hallucinogens opposite sides of the same coin? .................................... 14
Factors influencing choice and effect of antipsychotics ............................................................ 15
ANTIDEPRESSANTS
Pharmacotherapy of depression in different psychiatric conditions ............................................. 16
PERSONALIZED PHARMACOTHERAPY I.
Psychopharmacogenetics ...................................................................................................... 18
Controversies in evaluation of drug efficacy .............................................................................. 19
THERAPY IN NEUROPSYCHIATRY I.
Neuropsychiatric profile and pharmacotherapy of the atypical parkinsonian syndromes .......................................................................................................................... 20
Organic psychoses and possibilities of pharmacological treatment ........................................... 21
PHARMACOTHERAPY IN CHILD PSYCHIATRY
Child and adolescent psychopharmacology ............................................................................ 22
Current issues in child and adolescent psychiatric care ........................................................... 23
THERAPY IN NEUROPSYCHIATRY II.
Pharmacological and invasive methods in neuropsychiatry ....................................................... 23
Neuronal mechanisms of the „Reward system" ....................................................................... 24
PHARMACOTHERAPY IN GERIATRIC PSYCHIATRY
Neurobiology and psychotropics in the elderly ........................................................................ 26
Anxiety disorders in the elderly and their treatment ................................................................. 27
PERSONALIZED PHARMACOTHERAPY II.
Prediction of treatment response to psychotropic drugs ........................................................... 28
Why our patients do not want to take drugs and what we can do with it .................................... 29
ČNPS BREAKFAST SYMPOSIA
Circadian rhythms: From science to clinical application .......................................................... 30
Indication of psychotropic drugs based on gender .................................................................. 31
FREE COMMUNICATIONS – NEW RESEARCH
New Research I.: Preclinical studies ..................................................................................... 32
New Research II.: From animal studies to patients ................................................................. 34
New Research III.: Clinical studies ........................................................................................ 35
WORKSHOPS
1. Psychogenic movement disorders ..................................................................................... 38
2. Are we able to diagnose and to treat autism? ..................................................................... 38
3. Seven deadly sins – Anger ................................................................................................ 38
4. Which drugs should not be used as mood stabilizers? ......................................................... 39
5. Dissociative seizures ........................................................................................................ 40
6. Differential diagnosis and pharmacotherapy of dementia ...................................................... 40
7. Optimalization of treatment of affective and psychotic disorders ............................................ 41
8. Psychoses of the third kind: Diagnostics and treatment of acute psychotic disorders ............. 41
MEET THE EXPERT
Prof. Jan Volavka, MD, PhD. ................................................................................................. 42
Prof. MUDr. Daniela Ježová, DrSc. ......................................................................................... 42
POSTER SESSIONS
Preclinical Research I. (Stress, anxiety and neuroprotectivity) .................................................. 43
Clinical Research I. (Affective and anxiety disorders) ............................................................... 47
Prelinical Research II. (Addictive substances and antipsychotics) ............................................. 49
Clinical Research II. (Psychotic disorders and addiction) .......................................................... 52
Prelinical Research III. (Cognitive drugs) ................................................................................. 55
Clinical Research III. (Problems in pharmocotherapy) ............................................................... 58
INDUSTRY-SPONSORED SATELLITE SYMPOSIA ................................................................. 61
AUTHOR INDEX ................................................................................................................... 62