Tigis

Psychiatrie 2019
středa, 11 prosinec 2019 13:45

Psychiatrie 4/2019

Napsal(a)

Psych 4 19 obalka 400

 

EDITORIAL ....................................................................................................... 161

SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI ............................................................................ 162

OBSAH .............................................................................................................. 165

PŮVODNÍ PRÁCE

Karolína Mladá, Pavla Čermáková, Tomáš Formánek, Petr Winkler
The CZEch Mental health Study (CZEMS): prevalence, disabilitaa
absence léčby duševních onemocnění v obecné české populaci ..................... 167

Pavla Čermáková, Hynek Pikhart, Vendula Machů,
Růžena Kubínová, Martin Bobák

Příznaky deprese u starších lidí v šesti městech České republiky .................... 172

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Vojtěch Viktorin, Tomáš Páleníček
Auditorně evokované stabilní odpovědi (ASSR) u afektivních poruch .............. 178

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Rozmarýn lékařský (Rosmarinus officinalis L.)
a jeho účinky na nervový systém ...................................................................... 183

VZDĚLÁVÁNÍ

Lukáš Hejtmánek, Iveta Fajnerová
Využití virtuální reality v psychiatrii ................................................................... 188

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Pavel Mohr, Jiří Masopust
Lurasidon: profil antipsychotika druhé generace .............................................. 197

ZPRÁVY ........................................................................................................... 205

NOVÉ KNIHY ................................................................................................... 210

PŘEČETLI JSME ZA VÁS ............................................................................... 210

REJSTŘÍKY 2019 ............................................................................................. 211

 

 

CONTENTS

EDITORIAL ....................................................................................................... 161

SOCIAL EVENTS ............................................................................................. 162

CONTENTS ...................................................................................................... 165

ORIGINAL PAPERS

Karolína Mladá, Pavla Čermáková, Tomáš Formánek, Petr Winkler
The CZEch Mental health Study (CZEMS):
prevalence, disabilityand treatment
gap in people with mental disordersin Czech general population ..................... 167

Pavla Čermáková, Hynek Pikhart, Vendula Machů,
Růžena Kubínová, Martin Bobák
Depressive symptoms in older adults in six towns of Czechia .......................... 172

REVIEWS

Vojtěch Viktorin, Tomáš Páleníček
Auditory evoked steady-state responses (ASSR) in affective disorders ........... 178

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Rosemary (Rosmarinus officinalis L.)
and its effectson the nervous system ................................................................ 183

CME

Lukáš Hejtmánek, Iveta Fajnerová
The use of virtual reality in psychiatry ............................................................... 188

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLO GICALSOCIETY

Pavel Mohr, Jiří Masopust
Lurasidone: a profile of the second-generation antipsychotic ........................... 197

NEWS ................................................................................................................ 205

NEW BOOKS .................................................................................................... 210

WE HAVE READ FOR YOU ............................................................................. 210

INDEX 2019 ...................................................................................................... 211

 

EDITORIAL ....................................................................................................................... 112

OBSAH .............................................................................................................................. 113

PŮVODNÍ PRÁCE
Karolina Veldová, Jitka Bušková, Jana Kopřivová
Kognitivně behaviorální terapie insomnie:
změna spánku nebo jeho percepce? ................................................................................. 115

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Viktor Mravčík, Pavla Chomynová, Kateřina Grohmannová
Koncept problémového užívání návykových látek ............................................................. 121

Miloslava Raisová, Tereza Příhodová, Marek Preiss,
Jana Maliňáková, Laura Lumpeová
Vztahy mezi morální integritou osobnosti a invaliditou
z příčin duševního onemocnění .......................................................................................... 129

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Jiří Patočka, Zdeňka Navrátilová
D-serin: od kuriózní molekuly
k potenciálnímu psychofarmaku .......................................................................................... 141

VZDĚLÁVÁNÍ
Marie Kuklová, Vendula Machů, Pavla Čermáková
Absence léčby u populace s duševním onemocněním ........................................................ 147

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
Vojtěch Cink, Veronika Andrashko
Psychedelika jako imunomodulátory .................................................................................... 153

ZPRÁVY ............................................................................................................................... 159

 

EDITORIAL ........................................................................................................................... 112

CONTENTS ........................................................................................................................... 113

ORIGINAL PAPERS
Karolina Veldová, Jitka Bušková, Jana Kopřivová
Cognitive behavioral therapy for insomnia:
changing sleep or its perception? ........................................................................................... 115

REVIEWS
Viktor Mravčík, Pavla Chomynová, Kateřina Grohmannová
Concept of problem substance use ......................................................................................... 121

Miloslava Raisová, Tereza Příhodová, Marek Preiss,
Jana Maliňáková, Laura Lumpeová
The relationship between personal moral integrity
and disability indicated by the mental health issue ................................................................... 129

REVIEWS
Jiří Patočka, Zdeňka Navrátilová
D-serine: from curiosity molecule to potential
psychopharmaceutical ............................................................................................................... 141

CME
Marie Kuklová, Vendula Machů, Pavla Čermáková
Treatment gap for mental disorders ........................................................................................... 147

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL SOCIETY
Vojtěch Cink, Veronika Andrashko
Psychedelics as immunomodulators ........................................................................................... 153

NEWS .......................................................................................................................................... 159

 

18. celostátní KONFERENCE BIOLOGICKÉ PSYCHIATRIE s mezinárodní účastí

Luhačovice 12.–15. června 2019

 

 

OBSAH

EDITORIAL ............................................................................................................................... 1

OBSAH ..................................................................................................................................... 2

PROGRAM ............................................................................................................................... 4

ODBORNÁ SYMPOZIA ............................................................................................................ 8
Kam cílí vývoj psychofarmak .................................................................................................... 8
Vliv meditace na biologii, strukturu a funkci mozku .................................................................. 8
Budou odhaleny příčiny duševních poruch? ............................................................................. 9
Reziduální příznaky depresivní poruchy a jejich význam v běžné klinické praxi .................... 11
Násilí a průběh psychózy ........................................................................................................ 12
Epidemiologická, ekonomická a klinická evidence péče o osoby s psychózami
v České republice ................................................................................................................... 13
Psychiatrická invalidita sedm let po první epizodě schizofrenie ............................................. 14
Nejvýznamnější nežádoucí účinky antipsychotik a jejich mechanismy .................................. 14
Význam nežádoucích účinků antipsychotik v klinické praxi .................................................... 15
Méně časté nežádoucí účinky antipsychotik .......................................................................... 16
Farmakovigilance v klinické praxi ........................................................................................... 17
Modulace předního cingula pomocí theta frekvenční vysokorozlišovací transkraniální
stimulace střídavým proudem (hd-tacs) – vliv na kontrolně inhibiční procesy ....................... 19
Vliv intenzivní transkraniální magnetické stimulace v léčbě negativních příznaků
schizofrenie a změna eeg mikrostavů .................................................................................... 20
Superagers neboli dlouhodobě kognitivně svěží osmdesátníci v ČR .................................... 22
Bipolární afektivní porucha a zánět ........................................................................................ 23
Plazmatický kortizol jako možný biomarker Alzheimerovy choroby ....................................... 23
Spektrální biomarkery Alzheimerovy choroby – projevy neurodegenerace
na úrovni plazmatických biomolekul ....................................................................................... 25
Metabolomika krevní plazmy jako účinný nástroj v diagnostice
Alzheimerovy choroby ............................................................................................................ 26
Oxid dusnatý v patogenéze psychických porúch ................................................................... 27
Psychóza, nebo úzkost? Kazuistika pacientky s Parkinsonovou nemocí .............................. 27
Kognitivní poruchy po anestezii a operaci .............................................................................. 28
Deliria na jednotkách intenzivní péče a možnosti jejich terapie ............................................. 29
Buněčná energetika jako cíl léčiv Alzheimerovy nemoci ....................................................... 30
Mitochondrie – méně známé skutečnosti .............................................................................. 32
Hologenom – úloha mikrobiomu ............................................................................................ 33
Bipolární porucha ve vyšším věku ......................................................................................... 34
Léčba poruch nálady ve vyšším věku: terapie neurostimulačními metodami ........................ 35
Léčba deprese ve vyšším věku ............................................................................................. 37
Léčba antidepresivy u demence ............................................................................................ 38

VÝVĚSKOVÁ SDĚLENÍ ......................................................................................................... 40

REJSTŘÍK .............................................................................................................................. 63

POKYNY AUTORŮM ............................................................................................................. 64

 

CONTENTS

EDITORIAL ............................................................................................................................. 1

CONTENTS  ........................................................................................................................... 2

PROGRAM ............................................................................................................................. 4
SCIENTIFIC SYMPOSIA ........................................................................................................ 8
Where development of new psychotropics is directed ............................................................ 8
The influence of meditation on biology, structure and function of the brain ............................ 8
Will causes of mental disorders be discovered? ..................................................................... 9
Residual symptoms in depressive disorders and their importance
in routine clinical practice ...................................................................................................... 11
Exposure to violence and outcome of psychosis .................................................................. 12
Epidemiologic, economic and clinical evidence on care for people with psychosis
in the czech republic ............................................................................................................. 13
Psychiatric disability seven years after the first episode of schizophrenia ............................ 14
The most significant side effects of antipsychotics and their mechanisms ............................ 14
Importance Of Antipsychotic Adverse Events In Clinical Practice ......................................... 15
Less frequent adverse-effects of antipsychotics .................................................................... 16
Pharmacovigilance in clinical practice ................................................................................... 17
Modulation of cingulate activity by theta frequency high-definition transcranial
alternating current stimulation (HD-tACS) – impact on control inhibition processes ............. 19
Influence of intensive transcranial magnetic stimulation in the treatment
of negative symptoms of schizophrenia and eeg microstate changes .................................. 20
Superagers in Czech republic ............................................................................................... 22
Bipolar affective disorder and inflammation ........................................................................... 23
Plasma cortisol as a possible biomarker of Alzheimer´s disease .......................................... 23
Spectral biomarkers of Alzheimer’s disease – manifestation of neurodegeneration
on the level of plasmatic biomolecules .................................................................................. 25
Metabolomics of blood plasma as an efficient tool in the diagnostics
of Alzheimer’s disease ........................................................................................................... 26
Nitric oxide in the pathogenesis of mental disorders ............................................................. 27
Psychosis or anxiety? A case-report of a patient with Parkinson’s disease .......................... 27
Cognitive disorders after anesthesia and surgery ................................................................. 28
Delirium at an intensive care unit and possible treatment attitudes ...................................... 29
Cellular energetics as the target of drugs of Alzheimer’s disease ........................................ 30
Mitochondria – the less known facts ..................................................................................... 32
Hologenom – The role of microbiom ..................................................................................... 33
Bipolar disorder in late-life ..................................................................................................... 34
Treatment of mood disorders in elderly: Treatment by neurostimulation methods ................ 35
The treatment of late-life depression ..................................................................................... 37
Antidepressant treatment in dementia  ...................................................................................38

POSTERS .............................................................................................................................. 40

INDEX .................................................................................................................................... 63

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS ......................................................................................... 64

 

 

OBSAH

 

EDITORIAL ....................................................................................... 57

OBSAH ............................................................................................. 58

PŮVODNÍ PRÁCE
Vendula Machů, Lucie Kondrátová, Jan Stuchlík, Petr Winkler
Zátěž neformálního pečovatele: vnímaný stres a zkušenosti
osob pečujících o blízkého s duševním onemocněním .................... 60

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Filip Tylš, Jakub Korčák, Jiří Horáček
Psilocybin: antidepresivní a transformativní potenciál ..................... 69

Pavla Peřinová, Karel Šonka
Sekundární porucha chování v REM spánku .................................. 77

Marcela Ševčíková, Magda Bartošková, Martin Paštrnák,
Gabriela Věchetová, Marek Preiss
Truchlení: depresivní porucha, či evoluční výhoda? ....................... 83

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Gardenia Jasminoides a její účinky na nervový systém .................. 88

VZDĚLÁVÁNÍ
Lucie Bankovská Motlová
Psychoedukace deprese ................................................................ 93

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
Patrik Švancer, Miloslav Kopeček
Přehled farmakokinetických faktorů ovlivňujících sérové
koncentrace klozapinu a vlastní pozorování ................................... 99

DOPISY, OHLASY, DISKUSE
Karel Nešpor
Zdravotní rizika hazardních her ..................................................... 106

PŘEČETLI JSME ZA VÁS ............................................................ 107

ZPRÁVY ....................................................................................... 108

 

 

CONTENTS

EDITORIAL ................................................................................... 57

CONTENTS ....................................................................................... 58

ORIGINAL PAPERS
Vendula Machů, Lucie Kondrátová, Jan Stuchlík, Petr Winkler
Caregiver burden: perceived stress and the experience
of caregivers of people with mental illness ....................................... 60

REVIEWS
Filip Tylš, Jakub Korčák, Jiří Horáček
Psilocybin: antidepressant and transformative potential .................. 69

Pavla Peřinová, Karel Šonka
Secondary REM sleep behavior disorder – a review ....................... 77

Marcela Ševčíková, Magda Bartošková, Martin Paštrnák,
Gabriela Věchetová, Marek Preiss
Grief: depressive disorder or evolutionary advantage? ................... 83

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Gardenia Jasminoides and its effects on the nervous system ......... 88

CME
Lucie Bankovská Motlová
Psychoeducation for depression ...................................................... 93

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL
SOCIETY
Patrik Švancer, Miloslav Kopeček
Overview of pharmacokinetic factors affecting serum
clozapine levels and own observation ............................................. 99

CORRESPONDENCE
Karel Nešpor
Health risks of hazard gambling ..................................................... 106


WE HAVE READ FOR YOU ........................................................... 107

NEWS ............................................................................................. 108

OBSAH

EDITORIAL ............................................................................................................................... 1

OBSAH ...................................................................................................................................... 2

PŮVODNÍ PRÁCE

Barbora Kohútová, Tomáš Novák, Jiří Kožený, Lýdie Tišanská,Kateřina Mravčíková,
Josef Bednařík, Cyril Höschl
Komorbidity a kvalita života pacientů s diagnózou schizofrenie, depresivní poruchy,
generalizované úzkostné poruchy a neuropatické bolesti: Projekt COSMOS ........................... 4

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Jakub Korčák, Filip Tylš, Jiří Horáček
Psilocybin: farmakologie, fenomenologiea teorie úèinku .......................................................... 11

Marek Preiss, Tereza Příhodová, Jindra Marková, Veronika Juríčková
Zralá, optimální a harmonická osobnost – pohled
z hlediska integrace a integrity osobnosti ................................................................................. 21

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Meduňka lékařská (Melissa officinalis L.)a její účinky na nervový systém ................................ 26

VZDĚLÁVÁNÍ

Monika Dudová
Cíle, metody a techniky multidisciplinárního týmu v Centru duševního zdraví ......................... 32

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Jiří Masopust, Pavel Mohr, Martin Anders
Kariprazin: profil nového antipsychotika ................................................................................... 38

ZPRÁVY ................................................................................................................................... 47

 

CONTENTS

EDITORIAL ............................................................................................................................. 1

CONTENTS ............................................................................................................................ 2

ORIGINAL PAPERS

Barbora Kohútová, Tomáš Novák, Jiří Kožený, Lýdie Tišanská,Kateřina Mravčíková,
Josef Bednařík, Cyril Höschl
Comorbidities and Quality of Life of Patients Diagnosedwith Schizophrenia,
Depressive Disorder, Generalised AnxietyDisorder
and Neuropatic Pain: COSMOS Project ................................................................................... 4

REVIEWS

Jakub Korčák, Filip Tylš, Jiří Horáček
Psilocybin: pharmacology, phenomenology,and theory of action ............................................ 11

Marek Preiss, Tereza Příhodová, Jindra Marková, Veronika Juríčková
Mature, optimal and harmonious personality throughthe lens
of personality integration and integrity ..................................................................................... 21

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Lemon balm (Melissa officinalis L.) and its effectson the nervous system .............................. 26

CME

Monika Dudová
Aims, methods and techniques in a multidisciplinary teamin Mental Health Center ............... 32

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL SOCIETY

Jiří Masopust, Pavel Mohr, Martin Anders
Cariprazine: a profile of new antipsychotic .............................................................................. 38

COMMUNICATIONS ............................................................................................................... 47

 

čtvrtek, 10 leden 2019 08:04

Psychiatrie supplementum 1/2019

Napsal(a)

EDITORIAL ............................................................................................................................ 1

OBSAH .................................................................................................................................. 2

PROGRAM ............................................................................................................................ 4

ODBORNÁ SYMPOZIA ......................................................................................................... 6
Léčba psychofarmaky v rámci probíhající reformy psychiatrické péče (PS ČLS JEP) .......... 6
Ako budeme liečiś duševné poruchy na Slovensku? ............................................................. 6
Riziko rozvoje psychózy v populaci adolescentů: diagnostika, výzkum, intervence .............. 7
Vybrané biologické markery u schizofrenie –
současný pohled a dopad na klinickou praxi .......................................................................... 9
Terapeutické ovlivnění agitovanosti a násilí .......................................................................... 10
Strategie psychofarmakologické léčby při aplikaci stimulačních metod ................................ 12
Neurobiologie OCD: od animálních modelů k novým možnostem
psychofarmakologické léčby ................................................................................................. 13
Hraniční porucha osobnosti .................................................................................................. 14
(Ne)Bezpečná SSRI? ............................................................................................................ 15
Impulzivita u poruch osobnosti .............................................................................................. 17
Mikrobiom a poruchy příjmu potravy ..................................................................................... 19
První neuropsychiatrický pohár: videokazuistický kvíz .......................................................... 20
Psychedelika: problémové děti psychofarmakologie II .......................................................... 20
Psychické poruchy a aldosterón ............................................................................................ 22
Souvislosti mezi vývojem percepčních mechanismů a úrovní kognitivních funkcí ................ 24
Nové krevní biomarkery pro včasnou diagnostiku, prognózu
a průběh Alzheimerovy nemoci ............................................................................................. 26
Systém ochranného léčení v České republice II.
Otázky a otazníky kolem ochranného léčení ........................................................................ 27
Limity ochranného léčení a společnosti ................................................................................ 27
Ochranné léčení ve formě ambulantní vs. ochranné léčení ve formě ústavní ...................... 27
Ochranné léčení – Trendy farmakoterapie ........................................................................... 27
Neurotransmiterové systémy v synchronizaci cirkadiánních hodin ...................................... 28
Edukační dopoledne ČNPS: Léčba psychofarmaky 2018 ................................................... 30

WORKSHOPY ..................................................................................................................... 31
Ctnosti jako zdroje psychopatologie ovlivňující spolupráci při její
farmakoterapii u různých typů pacientů ............................................................................... 31
Léčba duševních poruch v těhotenství a poporodním období ............................................. 31
Zdroje informací z transformovaných dat IVA plus a CPT II a jejich využití v praxi ............. 31
Deset statečných – anankastická porucha osobnosti .......................................................... 31
Transkulturální psychiatrie ................................................................................................... 32
Rapsodie v psychofarmakoterapeutickém kontaktu aneb
Jak se dohodnouts pacientem na užívání léků .................................................................... 32

NOVÝ VÝZKUM ................................................................................................................... 33
Varia1 ................................................................................................................................... 33
Varia 2 .................................................................................................................................. 35

VÝVĚSKOVÁ SDĚLENÍ ....................................................................................................... 39

REJSTŘÍK ............................................................................................................................ 56

POKYNY AUTORŮM ........................................................................................................... 58

 

EDITORIAL ............................................................................................................................ 1

CONTENTS ........................................................................................................................... 2

PROGRAM ............................................................................................................................ 4

SCIENTIFIC SYMPOSIA ....................................................................................................... 6
Psychopharmacological treatment within the ongoing reform
of psychiatric care in Czech Republic .................................................................................... 6
How are we going to treat mental disorders in Slovakia? ...................................................... 6
Risk of developing psychosis in the population of adolescents:
diagnostics, research, intervention ........................................................................................ 7
Selected biological markers in schizophrenia –
recent aspects and clinical significance ................................................................................. 9
Management of acute agitation and violence ....................................................................... 10
Strategy of psychopharmacological treatment
in application of stimulative methods .................................................................................... 12
Neurobiology of OCD: from animal models to the novel approaches
to psychopharmacological treatment .................................................................................... 13
Borderline personality disorder ............................................................................................. 14
(Un)Safe SSRIs? .................................................................................................................. 15
Impulsivity in patients with personality disorders .................................................................. 17
Microbiom and eatig disorders .............................................................................................. 19
The first neuropsychiatric cup: case study quiz .................................................................... 20
Psychedelics: „problem children“ of psychopharmacology II ................................................ 20
Psychiatric disorders and aldosteron .................................................................................... 22
Relation between the development of perception
and the operation of cognitive processes .............................................................................. 24
Novel blood-based biomarkers for early diagnosis, prognosis
and progress of Alzheimer’s disease .................................................................................... 26
A system of protective treatment in Czech republic part II .................................................... 27
Limits of protective treatment and society ............................................................................. 27
Protective treatment in outpatient and inpatient form ............................................................ 27
Protective treatment – Trends in pharmacotherapy ............................................................... 27
Neurotransmitter systems in synchronization of circadian clocks .......................................... 28
Educational morning CNPS: Treatment of psychopharmaceuticals 2018 .............................. 30

WORKSHOPS ........................................................................................................................ 31
Virtues as a sources of psychopathology influencing cooperation
in its pharmacotherapy in differenttypes of patients ............................................................... 31
Treatment of mental disorders in pregnancy and perinatal period ......................................... 31
Sources of information from the transformed IVA plus
and CPT II data and their use in practice ............................................................................... 31
The magnificent ten – anankastic (obsessive-compulsive) personality disorder .................... 31
Transkultural psychiatry .......................................................................................................... 32
Rapsody in psychopharmacotherapeutical contact
– how to concludewith patient on the drug usage ................................................................... 32

NEW RESEARCH ................................................................................................................... 33
Varia 1 ..................................................................................................................................... 33
Varia 2 ..................................................................................................................................... 35

POSTERS ............................................................................................................................... 39

INDEX ..................................................................................................................................... 56

INSTRUCTION FOR AUTHORS ............................................................................................ 58