Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2016

Editorial............................................................................................................. 171
Původní práce
Daniela Dudysová, Iveta Fajnerová,
Tereza Nekovářová, Hong-Viet V. Ngo, Jana Kopřivová
Česká verze testu párového asociačního učení – pilotní studie..................................174
Přehledné články
Martin Bareš, Tomáš Novák, Martin Hejzlar, Jiří Renka, Cyril Höschl
Rezistentní deprese I: epidemiologie, klasifikace,
rizikové faktory a pseudorezistence....................................................................... 178
Jiří Patočka, Zdeňka Navrátilová
Úloha mastných kyselin v etiologii alzheimerovy choroby......................................... 187
Michal Patarák
Základná neuropsychofarmakológia vortioxetínu
v prefrontálnej kôre a hipokampe........................................................................... 193
Jan Roubal
Vliv pacientovy deprese na psychoterapeuta:
Klinická zkušenost, teorie a výzkum...................................................................... 198
Vzdělávání
Iveta Fajnerová, Kateřina Sedláková, Tereza Nekovářová
Neuropsychologie a neuropatologie prostorové kognice............................................ 204
Fórum české neuropsychofarmakologické společnosti
Dita Protopopová, Jiří Masopust
Sledování kardiovaskulárního rizika u pacientů se schizofrenií................................... 211
Dopisy, ohlasy, diskuse....................................................................................... 217
Přečetli jsme za vás..........................................................................................  218
Zprávy................................................................................................................. 219
Rejstříky 2016...................................................................................................... 222

 

Editorial.............................................................................................................  171
Original papers
Daniela Dudysová, Iveta Fajnerová,
Tereza Nekovářová, Hong-Viet V. Ngo, Jana Kopřivová
Czech version of Paired Associative Learning Test – a pilot study.............................. 174
Reviews
Martin Bareš, Tomáš Novák, Martin Hejzlar, Jiří Renka, Cyril Höschl
Treatment-resistant depression I: epidemiology,
classification, risk factors and pseudoresistance..................................................... 178
Jiří Patočka, Zdeňka Navrátilová
The role of fatty acids in the etiology of alzheimer’s disease..................................... 187
Michal Patarák
Essential neuropsychopharmacology of vortioxetine in the
prefrontal cortex and hippocampus.......................................................................  193
Jan Roubal
Impact of patient´s depression on a psychotherapist:
Clinical experience, theory and research...............................................................  198
CME
Iveta Fajnerová, Kateřina Sedláková, Tereza Nekovářová
Neuropsychology and neuropathology of spatial cognition....................................... 204
Forum of the czech neuropsychopharmacological society
Dita Protopopová, Jiří Masopust
Cardiovascular risk monitoring in patients with schizophrenia................................... 211
Correspondence...............................................................................................  217
We have read for you.......................................................................................  218
Communications..............................................................................................  219
Index 2016........................................................................................................  222

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Psychiatrie 3/2016

Napsal(a)

Psychiatrie 3/2016

 

EDITORIAL.....................................................................................................118

 

Púvodní práce

Aneta Weissová, Miroslava Janoušková, Alexandr Kasal, Tomáš Petr
Postoje sester pracujících v oblasti psychiatrie k lidem
s duševním onemocněním.................................................................................... 121

Přehledné články

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Šišák bajkalský (Scutellaria baicalensis Georgi)
a jeho účinky na nervový systém.......................................................................... 127


Pavel Knytl, Pavel Mohr
Neuroaktivní steroidy, neurosteroidy
a jejich úloha ve schizofrenii................................................................................. 132


Karel D. Riegel, Marek Preiss, Pavel Harsa
Užitečnost Alternativního modelu DSM-5 pro poruchy osobnosti
v klinické praxi.................................................................................................... 139


vzdĚlávání

Marián Kolenič, Jana Čapková, Tomáš Hájek
Inzulinová rezistence, diabetes mellitus 2. typu
a bipolární afektivní porucha...................................................................................147

Fórum české neuropsychofarmakologické
společnosti

Ján Praško, Aleš Grambal
Farmakoterapie hraniční poruchy osobnosti............................................................ 153

DOPISY, OHLASY, DISKUSE .....................................................................163

PŘEČETLI JSME ZA VÁS ..........................................................................165

ZPRÁVY ..........................................................................................................166

 

 

Contens


EDITORIAL ....................................................................................................118

 

oRIGINAL PAGES

Aneta Weissová, Miroslava Janoušková, Alexandr Kasal, Tomáš Petr
Postoje sester pracujících v oblasti psychiatrie k lidem
s duševním onemocněním.....................................................................................121

Reviews

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Šišák bajkalský (Scutellaria baicalensis Georgi)
a jeho účinky na nervový systém...........................................................................127


Pavel Knytl, Pavel Mohr
Neuroaktivní steroidy, neurosteroidy
a jejich úloha ve schizofrenii...................................................................................132


Karel D. Riegel, Marek Preiss, Pavel Harsa
Užitečnost Alternativního modelu DSM-5 pro poruchy osobnosti
v klinické praxi......................................................................................................139

CME

Marián Kolenič, Jana Čapková, Tomáš Hájek
Insulin resistance, type 2 diabetes mellitus and bipolar disorders.............................. 147

forum of the czech neuropsychopharmacological
society

Ján Praško, Aleš Grambal
Pharmacotherapy of borderline personality disorder....................................................153

Correspondence....................................................................................163

WE HAVE READ FOR YOU ..........................................................................165

COMMUNICATION .........................................................................................166

 

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Psychatrie 2/2016

Napsal(a)

Psychiatrie 2/2016

Editorial....................................................................................................................... 61

Původní práce

Jindra Pitáková, Jana Maliňaková, Marek Preiss, Jiřina Kosová
Dlouhodobá efektivita kognitivnì-behaviorální terapie rok od léčby
v denním stacionáři u pacientù s úzkostnými poruchami ................................................... 64

Přemysl Vlček, Barbora Kohútová, Martin Brunovský
Evokovaný potenciál P50: na cestì od jednoho EEG znaku k off-label
terapii schizofrenie ........................................................................................................ 72

Přehledné články

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Neuroprotektivní účinek lékořice ..................................................................................... 81
Anna Bravermanová, Michaela Viktorinová, Pavel Mohr, Martin Brunovský
Auditivní evokované potenciály závislé na hlasitosti jako marker
centrální serotonergní transmise ..................................................................................... 88

Natálie Görnerová, Martin Bareš
Transkraniální stimulace stejnosměrným proudem (tDCS)
v léčbě depresivní poruchy .............................................................................................. 93

Vzdělání

Michaela Viktorinová, Filip Tylš
Nevìdomé procesy lidské mysli:
Poznatky z psychedelického výzkumu ........................................................................... 100

Fórum ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ společnosti

Šárka Váňová
Vliv bìžnì užívaných antidepresiv na spánek u pacientù
s depresivní poruchou ................................................................................................... 108

DOPISY, OHLASY, DISKUSE ........................................................................................ 113

ZPRÁVY ...................................................................................................................... 117

 

 

 

CONTENTS

Editorial....................................................................................................................... 61

 

ORIGINAL PAPERS

 

Jindra Pitáková, Jana Maliňaková, Marek Preiss, Jiřina Kosová
Long-term effectiveness of cognitive-behavioral therapy one year
after treatment in day care center for anxiety disorders in adults ......................................... 64

Přemysl Vlček, Barbora Kohútová, Martin Brunovský
Evoked potential P50: EEG marker as a tool for off-label
pharmacotherapy of schizophrenia ................................................................................... 72

 

Přehledné články

 

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Neuroprotective effect of licorice ....................................................................................... 81
Anna Bravermanová, Michaela Viktorinová, Pavel Mohr, Martin Brunovský
The loudness dependence of auditory evoked potentials
as a marker of central serotonergic neurotransmission ....................................................... 88

Natálie Görnerová, Martin Bareš
Transcranial direct current stimulation (tDCS)
in the treatment of depressive disorder .............................................................................. 93

 

REVIEWS

 

Michaela Viktorinová, Filip Tylš
Unconscious processes of human mind:
Insights from psychedelic research .................................................................................. 100

 

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL
SOCIETY

 

Šárka Váňová
The efffect of commonly used antidepressants on sleep
in patients with depression .............................................................................................. 108

 

CORRESPONDENCE ..................................................................................................... 113
COMMUNICATIONS ....................................................................................................... 117

 

 

 

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Psychatrie 1/2016

Napsal(a)

OBSAH

 

EDITORIAL.......................................................................................................1

Přehledné články

Kristýna Vrbová, Ján Praško
Nácvik sociálních dovedností u pacientů se schizofrenií............................................5

Kamila Weissová, Jana Kopřivová, Peter Šóš, Zdeňka Bendová,
Kateřina Červená, Dominika Pačesová
Od člověka k buňce: Nové poznatky a metody ve studiu cirkadiánních
rytmů u pacientů s afektivními poruchami a schizofrenií...........................................13

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Rozchodnice růžová L. (Rhodiola rosea L.) v psychiatrii ..........................................23

Michal Šmotek, Jana Kopřivová, Peter Šóš
Vliv modrého světla na cirkadiánní systém, spánek
a kognitivní výkonnost.........................................................................................29

vzdĚlávání

Eduard Kelemen, Jana Kopřivová
Význam spánku a paměti v patofyziologii posttraumatické
stresové poruchy................................................................................................35

Fórum české neuropsychofarmakologické
společnosti

Jiří Masopust, Dita Protopopová, Martin Vališ
Farmakoterapie poruch chování u demencí..........................................................43

dopisy, ohlasy, diskuse

Cyril Höschl, Jiří Horáček
Nové poznatky o aripiprazolu jako výzva k hledání dalších
antipsychotických modalit..................................................................................50

zprávy ........................................................................................................................................55

Nové knihy .............................................................................................57

 

Contens


EDITORIAL .................................................................................................1

Reviews

Kristýna Vrbová, Ján Praško
Social skills training in schizophrenic patients....................................................5

Kamila Weissová, Jana Kopřivová, Peter Šóš, Zdeňka Bendová,
Kateřina Červená, Dominika Pačesová
From human to cell: New approaches and methods in studies
of circadian rhythms in patients with affective disorders
and schizophrenia...........................................................................................13

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Goldenroot L. (Rhodiola rosea L.) in psychiatry .................................................23

Michal Šmotek, Jana Kopřivová, Peter Šóš
Blue light and its effects on circadian system, sleep
and cognitive performance...............................................................................29

CME

Eduard Kelemen, Jana Kopřivová
The role of sleep and memory in the pathophysiology of PTSD............................35

forum of the czech neuropsychopharmacological
society

Jiří Masopust, Dita Protopopová, Martin Vališ
Pharmacotherapy of behavioral symptoms of dementia ..............................................43

Correspondence

Cyril Höschl, Jiří Horáček
New findings on aripiprazole as a challenge to search
for other antipsychotic modalities...............................................................................50

Communications .........................................................................................55

New Books .....................................................................................................57