Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2015
30. 11. -0001 0:00

Supplementum Jeseník 1/2016

Napsal(a)

Editorial .........................................................................1
Program .........................................................................4
Plenární přednášky..........................................................13
Odborná sympozia .........................................................14
Setkání s odborníkem......................................................36
Diskuse .........................................................................36
Workshopy......................................................................37
Nový výzkum...................................................................42
Vývěsková sdělení
Klinika............................................................................50
Preklinika.......................................................................61
Rejstřík..........................................................................73

Content

Editorial ...........................................................................1
Program........................................................................... 4
Plenary talks....................................................................13
Scientific symposia.......................................................... 14
Meet the expert.................................................................36
Discussion.......................................................................36
Workshops.......................................................................37
New research...................................................................42
Posters
Clinical ...........................................................................50
Preclinical .......................................................................61
Index ..............................................................................73

30. 11. -0001 0:00

Psychatrie 4/2015

Napsal(a)

Editorial...................................................................................................................172

Původní práce
Dana Kamarádová, Klára Látalová, Ján Praško, Andrea Cinculová, Radim Kubínek,
Barbora Mainerová, Marie Ocisková, Jaroslava Šmoldasová, Anežka Ticháčková
Sebestigmatizace, adherence k léčbě a vysazování medikace
u psychických poruch – průřezová studie ...................................................................175

Petra Marešová, Kamil Kuča
Nákladovost léčby a péče o osoby s Alzheimerovou chorobou
– situace v České republice v mezinárodním kontextu..................................................184

Přehledné články
Miroslav Grznár
Psychologická autopsie: vývoj a uplatnění metody výzkumu sebevražd..........................190

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Moruše (Morus L.) a její účinky na nervový systém ......................................................197

Vzdělávání
Martin Loučka, Adam Houska
Psychiatrie v paliativní péči.........................................................................................202

Fórum české neuropsychofarmakologické společnosti
Jan Volavka, Pavel Mohr
Vztahy farmaceutických firem s výzkumníky a lékaři a jejich
dopady na praxi: spolupráce, konspirace, korupce, nebo nepřátelství?.......................... 209

Dopisy, ohlasy, diskuse..........................................................................................215
Zprávy....................................................................................................................223
Nové knihy..............................................................................................................227
rejstříky 2015..........................................................................................................228

 

Editorial.................................................................................................................. 172

Original papers
Dana Kamarádová, Klára Látalová, Ján Praško, Andrea Cinculová,
Radim Kubínek, Barbora Mainerová, Marie Ocisková,
Jaroslava Šmoldasová, Anežka Ticháčková
Self-stigmatization, treatment adherence and discontinuation
of medication in mental disorders – cross-sectional study ........................................... 175

Petra Marešová, Kamil Kuča
Cost of care and treatment for people with Alzheimer’s disease
– the situation in the Czech Republic in an international context ....................................184

Reviews
Miroslav Grznár
Psychological autopsy: development and implementation
of suicide research methods.......................................................................................190

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Mulberry (Morus L.) and its effects on the nervous system ............................................197

CME
Martin Loučka, Adam Houska
Psychiatry in palliative care.........................................................................................202

Forum of the Czech neuropsychopharmacological society
Jan Volavka, Pavel Mohr
Relationships of pharmaceutical companies with academic
researchers and physicians, their effects on practice: collaborators,
conspirators, corruptors, or adversaries?......................................................................209

Correspondence......................................................................................................215
Communications......................................................................................................223
New Books ..............................................................................................................227
Index 2015...............................................................................................................228

30. 11. -0001 0:00

Psychiatrie 3/2015

Napsal(a)

Editorial ............................................................................................................... 122
Původní práce
Michal Hajdúk, Veronika Boleková
Overenie psychometrických charakteristík Škály depresie, úzkosti a stresu (DASS-42) ....125

Přehledné články
Karolina Veldová, Peter Šóš, Jana Kopřivová
Paradoxní insomnie a její příčiny ..................................................................................129

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Katalpol, neuroprotektivní iridoidní glukosid rehmánie lepkavé (Rehmannia glutinosa) ........ 136

Martin Lečbych
Posuzování agresivních tendencí pomocí
Rorschachovy metody a Hand testu ..............................................................................141

Magda Bartošková, Marek Preiss, Pavol Mikoláš, Marcela Ševčíková, Markéta Uhmannová
Deprese perspektivou evoluční teorie ..............................................................................147

Vzdělávání
Andrea Slováková, Filip Španiel, Lucie Bankovská Motlová
Prognóza schizofrenie....................................................................................................153

Fórum české neuropsychofarmakologické společnosti
Jiří Masopust, Pavel Mohr, Martin Anders
Loxapin v inhalační formě k léčbě akutní agitovanosti .........................................................162

Přečetli jsme za vás .....................................................................................................169

Nové knihy....................................................................................................................170

CONTENT

Editorial ........................................................................................................................122

Original papers
Michal Hajdúk, Veronika Boleková
Evaluation of psychometric properties of depression, anxiety and stress scale (DASS-42).....125

Reviews
Karolina Veldová, Peter Šóš, Jana Kopřivová
Paradoxical insomnia and its causes................................................................................129

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Catalpol, neuroprotective iridoid glucoside of Rehmannia glutinosa.......................................136

Martin Lečbych
Assessment of aggressive tendencies with Rorschach method and Hand test .....................141

Magda Bartošková, Marek Preiss, Pavol Mikoláš,
Marcela Ševčíková, Markéta Uhmannová
Depression through a perspective of the evolutionary theory................................................147

CME
Andrea Slováková, Filip Španiel, Lucie Bankovská Motlová
Prognosis of schizophrenia .............................................................................................153

Forum of the Czech Neuropsychopharmacological Society
Jiří Masopust, Pavel Mohr, Martin Anders
Inhaled loxapine for treatment of acute agitation ............................................................... 162

We have read for you ..................................................................................................169

New Books...................................................................................................................170

30. 11. -0001 0:00

Psychiatrie 2/2015

Napsal(a)

Editorial...................................................................................................................67
Původní práce
Martina Lepiešová
Porovnanie názorov zdravotníckeho personálu a psychiatrických
pacientov na agresiu pacientov v psychiatrii s použitím škály MAVAS........................... 70

Jan Hubeňák, Jan Bažant, Ivan Tůma
Kognitivní funkce u euthymní bipolární poruchy v jednoletém sledování ..........................76

Přehledné články
Lenka Šťastná, Michal Miovský, Lenka Čablová, Kamil Kalina
Diagnostika ADHD a její specifika u dospělých uživatelů návykových látek ................... 81

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Bazalka posvátná a její účinky na nervový systém ..................................................... 90

Aleš Kolářský
Sexuální averze .......................................................................................................95

Vzdělávání
Jozef Hašto, Peter Tavel
Mentalizovanie ako výzva pre klinickú medicínu
a špeciálne pre psychiatriu a psychoterapiu ............................................................... 97

Fórum české neuropsychofarmakologické společnosti
Filip Tylš
Neurobiologie psilocybinu ve vztahu k jeho potenciálnímu terapeutickému využití ...........104

Zprávy ...................................................................................................................113
Přečetli jsme za vás...............................................................................................118
Nové knihy.............................................................................................................119

Editorial................................................................................................................. 67
Original papers
Martina Lepiešová
Comparing healthcare staff and psychiatric patients’ views about
patient aggression in psychiatry using mavas scale.....................................................70

Jan Hubeňák, Jan Bažant, Ivan Tůma
Cognitive functions in euthymic bipolar disorder in a 1-year longitudinal study................ 76

Reviews
Lenka Šťastná, Michal Miovský, Lenka Čablová, Kamil Kalina
The diagnosis of adhd and its specifics among adult substance users...........................81

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Holy basil and its effects on the nervous system ........................................................90

Aleš Kolářský
Sexual aversions.....................................................................................................95

CME
Jozef Hašto, Peter Tavel
Mentalizing as a challenge for clinical medicine
and especially psychiatry and psychotherapy............................................................ 97

Forum of the Czech neuropsychopharmacological Society
Filip Tylš
Neurobiology of psilocybin in the context of its potential therapeutic use .....................104

Communications ..................................................................................................113
We have read for you ............................................................................................118
New books .............................................................................................................119

30. 11. -0001 0:00

Psychiatrie Suppl. 2/2015 Luhačovice

Napsal(a)

EDITORIAL ................................................................................................................ 1
PROGRAM  ................................................................................................................4
ODBORNÁ SYMPOZIA
Markery demence Alzheimerova typu v mozkomíšním moku ............................................8
Biologické markery schizofrenie – stručný přehled a některé aktuální poznatky ................9
Biologické markery sledované u deprese .......................................................................11
Změny strukturální a funkční architektury mozku u schizofrenie ........................................12
Screening kognitivního deficitu seniorů ...........................................................................12
Lékařské screeningové a diagnostické metody pro pacienty
s kognitivní poruchou ve stáří...........................................................................................13
Optimalizace léčby Alzheimerovy choroby .......................................................................15
Primární prevence: prevence týrání dětí ............................................................................16
Sekundární prevence: prevence relapsu a redukce násilného chování ...................................17
Sekundární prevence násilného chování u schizofrenie: frekvence
a prevence komorbidního abúzu alkoholu a drog ................................................................18
Sekundární prevence násilného chování u schizofrenie: frekvence
a léčba komorbidní antisociální poruchy osobnosti ............................................................19
Vazba struktury a funkce mozku v patofyziologii schizofrenie ..............................................21
Následky neléčené ADHD dospělého věku ........................................................................21
Nové fenotypy u poruch příjmu potravy a jejich komorbidit ...................................................22
Kognitivní profil u pacientů s první epizodou schizofrenie .....................................................22
Metabolické komplikace u pacientů s první epizodou schizofrenie .......................................23
První epizody schizofrenie ...............................................................................................24
Plasticita – přežití – replikace – epigenom .........................................................................26
Postnatálna neurogenéza: nezrelé tkanivo v zrelom mozgu ..................................................27
Reorganizácia krvných ciev ako skeletu pre migráciu neuroblastov
v rostrálnej migračnej dráhe v skorom postnatálnom období ................................................28
Nervová kmeňová bunka v mieche: hľadanie indícii na území nikoho ....................................30
Je neuroplasticita hippocampu formou „nezralé“ plasticity? .................................................31
QEEG koreláty autobiograficky indukovaného emočně negativního stavu (smutek)
u pacientů s bipolární afektivní poruchou a zdravých dobrovolníků ........................................32
Kombinace prefrontální theta kordance a časné redukce depresivních
symptomů v predikci odpovědi na léčbu u pacientů s depresivní poruchou ............................33
Auditivní evokované potenciály závislé na hlasitosti a jejich
prediktivní  hodnota v léčbě deprese: možnosti a omezení ...................................................35
Změny korové ozkové aktivity související s léčebnou odpovědí depresivních pacientů
na rtms (repetitivní transkraniální magnetická stimulace), detekované pomocí  sloreta
(standardized low resolution brain electromagnetic tomography) ..........................................35
Intrakraniální tumory v gerontopsychiatrii ...........................................................................37
Antidepresiva v léčbě behaviorálních a psychologických symptomů demence ......................38
Variabilita srdeční frekvence a kvalita života u dětí
s chronickým střevním onemocněním ................................................................................39
Kognitivní postižení u pacientů s OCD – EEG koreláty ........................................................40
Transkraniální sonografické nálezy u panické poruchy .........................................................41
Neuronální koreláty poruch časování motorické odpovědi u schizofrenie ................................43
Poruchy kontroly impulzů u pacientů s Parkinsonovou nemocí
s počátkem v mladém věku: průřezová studie se zaměřením  na asociované faktory ...............44
Kriminalita seniorů v ČR ....................................................................................................45
Hledání markerů psychiatrických onemocnění  v oblasti neurozobrazovacích metod ................45
Transkraniální stimulace stejnosměrným proudem v léčbě depresivní poruchy ........................46
Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rtms)  v léčbě depresivní poruchy .................47
Hluboká mozková stimulace (DBS) v léčbě deprese .............................................................49
Transkraniální sonografie mozkového parenchymu – základy techniky...................................50
Transkraniální sonografie u neurologických onemocnění ......................................................51
Neurosonologické nálezy u duševních onemocnění ............................................................53
Neuroticismus, sonografický obraz rafeální zóny mozku  a 5‑httlPr polymorfismus .................54
POSTERY PREKLINICKÉ ................................................................................................55
POSTERY KLINICKÉ  ......................................................................................................80
REJSTŘÍK  .......................................................................................................................96

CONTENT

EDITORIAL ..................................................................................................................... 1
PROGRAM  .................................................................................................................... 4
SCIENTIfIC SYMPOSIA
Markers of dementia of Alzheimer’s type in cerebrospinal fluid ..............................................8
Biomarkers in schizophrenia – a short overview and some recent findings ...............................9
Biological markers observed in depression ...........................................................................11
The structural and functional brain architecture changes in schizophrenia ..............................12
Screening for cognitive deficit in older population ..................................................................12
Medical screening and diagnostic tools in assessment of patients
with cognitive disorder in old age .........................................................................................13
Optimising treatment in Alzheimer’s disease ........................................................................15
Primary prevention: prevention of childhood maltreaetment ...................................................16
Secondary prevention: relapse prevention and reduction of violent behavior .............................17
Secondary prevention of violent behavior in schizophrenia: frequency  and prevention
of comorbid abuse of alcohol and drugs ..............................................................................18
Secondary prevention of violent behavior in schizophrenia: frequency
and treatment of comorbid antisocial personality disorder .....................................................19
Linking brain structure and function in the pathophysiology of schizophrenia ..........................21
Aftermaths of untreated ADHD in adults ..............................................................................21
New phenotypes in eating disorders and their comorbities ....................................................22
Cognitive profile in patients with first ‑episode schizophrenia ...............................................22
Metabolic complications in patients with first episode of schizophrenia ..................................23
First episode schizophrenia ................................................................................................24
Plasticity – survival – replication – epigenom ........................................................................26
Postnatal neurogenesis: immature tissue in the mature brain ................................................27
Reorganization of blood vessels that represent scaffold for migration
of neuroblasts in rostral migratory stream during early postnatal period .................................28
Adult neural stem cell in the spinal cord: search on the no man’s land ..................................30
Is hippocampal plasticity a form of immature plasticity? .......................................................31
QEEG correlates of autobiographically ‑induced emotionally negative state  (sadness)
in patients with bipolar affective disorder and healthy controls ................................................32
The combination of prefrontal theta cordance and early improvement
of depressive symptoms in the prediction of response to treatment
in patients with depressive disorder ......................................................................................33
Loudness dependence of the auditory evoked potentials (LDAEP)
and their predictive value in treatment of depression: possibilities  and limitations ...................35
Cortical brain activity changes in depressive patients associated with the treatment
response to rtms (repetitive transcranial magnetic stimulation) revealed by sloreta
(standardized low resolution brain electromagnetic tomography) ............................................35
Intracranial tumors in geriatric psychiatry .............................................................................37
Antidepressants in the treatment of behavioural  and psychological symptoms of dementia .......38
Heart rate variability in children with inflammatory bowel disease  and quality of life ..................39
Cognitive impairment in OCD patients – EEG correlates ........................................................40
Transcranial sonographic findings in panic disorder ...............................................................41
Neural correlates of predictive motor timing in schizophrenia .................................................43
Disorder of impulse control in the patients withParkinson disease starting at a young age:
a cross‑sectional study focusedon associated factors  .........................................................44
Criminality of elderly in the Czech Republic .........................................................................45
Looking for markers of mental disorders by neuroimaging ....................................................45
Transcranial direct current stimulation (tDCS) in the treatment  of depressive disorder ............46
Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in the treatment  of depressive disorder ...47
Deep brain stimulation (DBS) in treatment of depression .....................................................49
Transcranial sonography of a brain parenchyma – technical aspects ....................................50
Transcranial sonography in neurological disorders .............................................................51
Neurosonologic findings in mental disorders .......................................................................53
Neuroticism, sonographic picture of raphe nuclei region of a brain
and a 5‑HTTLPR polymorphism .........................................................................................54
POSTERS PREClINIC  ....................................................................................................55
POSTERS ClINIC  ...........................................................................................................80
INDEX  ...........................................................................................................................96

30. 11. -0001 0:00

Psychiatrie 1/2015

Napsal(a)

Editorial.....................................................................................................................1
Původní práce
Jiří Kožený, Lýdie Tišanská, Cyril Höschl, Pavel Pivrnec,
Marie Jechová, Blanka Kaplanová
Vztah mezi preskripcí antidepresiv, diagnózou deprese a frekvencí
sebevražd: ekologická studie....................................................................................... 4

Přehledné články
Aleš Kolářský
Předmět náhledu v terapii sexuálních deviantů ...............................................................8

Pavel Čech
Nathan Weiss, jediný předmět jednoho z nejdelších „brautbriefů“
Sigmunda Freuda (k 75. výročí Freudovy smrti)..............................................................12

Karel Riegel, Marek Preiss, Pavel Harsa
Strukturované interview organizace osobnosti (stipo):
představení metody v kontextu DSM-5........................................................................... 20

Vzdělávání
Miroslava Janoušková, Petr Winkler
Stigma a psychiatrie....................................................................................................30

Fórum české neuropsychofarmakologické společnosti
Pavel Mohr, Tomáš Melicher, Anna Bravermanová, Zuzana Kratochvílová
Jak čeští psychiatři vnímají dlouhodobě působící injekční antipsychotika ......................... 37

Cyril Höschl
Serotonergní mechanismy účinku multifunkčních antidepresiv
a některých antipsychotik ............................................................................................44

Alexandra Šulcová
Multimodální farmakologické působení trazodonu............................................................49

Zprávy.........................................................................................................................53
Dopisy, ohlasy, diskuze ..............................................................................................62
Nové knihy .................................................................................................................63

CONTENTS

Editorial.......................................................................................................................1
Original papers
Jiří Kožený, Lýdie Tišanská, Cyril Höschl, Pavel Pivrnec,
Marie Jechová, Blanka Kaplanová
Association of antidepressants prescription, diagnosis
of depression and suicide rate: an ecological study........................................................... 4

Reviews
Aleš Kolářský
The subject-matter of insight in the treatment of sex deviates..............................................8

Pavel Čech
Nathan Weiss, the only subject of a longest ,brautbrief‘
from Sigmund Freud (On Freud‘s 75th death anniversary)................................................. 12

Karel Riegel, Marek Preiss, Pavel Harsa
The structured interview of personality organization (stipo):
the measure introduction in the context of the DSM-5 ...................................................... 20

CME
Miroslava Janoušková, Petr Winkler
Stigma and psychiatry....................................................................................................30

Forum of the Czech neuropsychopharmacological society
Pavel Mohr, Tomáš Melicher, Anna Bravermanová, Zuzana Kratochvílová
The perception of long-acting injectable antipsychotics by the Czech psychiatrists .............37

Cyril Höschl
Serotonergic mechanisms of multifunctional antidepressants and some antipsychotics ...... 44

Alexandra Šulcová
Multimodal pharmacological actions of trazodone ............................................................ 49

Communications............................................................................................................53
Correspondence ........................................................................................................... 62
New Books ...................................................................................................................63

30. 11. -0001 0:00

Psychiatrie Supplementum č. 1/2015

Napsal(a)

Obsah

Editorial ............................................................................................................................. 1

Program ......................................................................................................................... 4

 

Plenární přednášky

Filip Španiel: Psychózy a prožitek jáství: nové souvislosti, nové otazníky .................................. 8

Ivo T. Budil: Rasová imaginace v 19. a 20. století .................................................................... 8

 

Odborná Sympozia

Agitovanost a agresivita: opomíjené důsledky nonadherence při léčbě antipsychotiky.................. 9

Akutní účinky kanabisu/thc na neuropsychologické funkce 
a mozkovou aktivitu – finální data ..........................................................................................10

Behaviorální účinky antagonistů nmda receptorů .................................................................... 12

Dopad pohlavných rozdielov na neuropsychofarmakologickú liečbu ...........................................13

Efekt statinů na cns: od membrán k chování ......................................................................... 14

Mechanismy zodpovědné za redukci šedé hmoty u schizofrenie ............................................. 15

Neurosignální dráhy perspektivní pro vývoj nových psychofarmak ............................................. 17

Od animálních modelů k pacientům se schizofrenií: kognitivní deficit, 
koordinace, hypersynchronie a funkční zobrazování ............................................................... 18

Optimalizace farmakoterapie závažných psychických poruch ................................................. 19

Postavení benzodiazepinů při léčbě akutní agitovanosti 
– nové pohledy na staré chyby ............................................................................................. 21

Psychologické a psychosociální problémy ovlivňující léčbu 
psychofarmaky – koncept pro 21. století ............................................................................... 23
Směřování psychofarmakologie v 21. století ........................................................................... 25

Sympozium ČNPS: Některé aktuální výzvy v psychofarmakologii ............................................ 26

Sympozium Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně ................... 27

Sympozium Společnosti pro biologickou psychiatrii: Epigenetické 
mechanismy léčby duševních poruch ................................................................................... 29

 

Nový výzkum (řazeno abecedně)

 

Speciální formáty

 

Setkání s odborníkem

Oldřich Vinař: Psychoterapie je hledání společného jazyka pacienta a terapeuta ................... 38

 

Kulatý stůl

Psychofarmakologická sekce ČLS JEP: Mýty v neuropsychofarmakologii ............................ 38

  

Debata, diskuse

Vztahy farmaceutických firem a akademických výzkumníků
a jejich dopady na praxi: spolupráce, konspirace, korupce nebo nepřátelství?
Pro a proti – otevřená diskuse .......................................................................................... 39

snídaně

Netradiční neurotransmise ve vztahu k psychiatrickým onemocněním .................................. 40

Zrcadlení

O neplatonických vztazích a sociálním postavení významných žen
na konci 19. století (malířka Zdeňka Braunerová) ................................................................ 41

Workshopy

Deset statečných – schizoidní porucha osobnosti ...................................................... 41

Jak farmakologicky ovlivňovat vybrané příznaky poruch osobnosti?............................... 42

Jak snížit sebestigmatizaci a zvýšit adherenci – aneb „Když jím prášky
na hlavu, tak jsem blázen“......................................................................................... 42

Léčba méně častých typů demencí .......................................................................... 43

Omyly, chyby a schválnosti v léčbě hraniční poruchy osobnosti (farmakologické
Molotovovy koktejly a trestná lavička psychoterapie) ................................................... 44

 

Vývěsková sdělení

Klinické studie (řazeno abecedně)............................................................................. 46

Preklinické studie (řazeno abecedně)........................................................................ 55

Rejstřík autorů ........................................................................................................ 68

 

Contents

EDITORIAL ............................................................................................................... 1

PROGRAM ............................................................................................................... 4

 

Plenary lectures

Filip Španiel: Psychosis and the experience of self: new links and new questions ........ 8

Ivo T. Budil: Race imagination in 19th and 20th century ............................................. 8

 

Scientific Symposia

Agitation and violence: neglected consequences of nonadherence
with antipsychotic treatment ........................................................................................... 9

The acute effects of cannabis/THC on neuropsychological functions and brain 
activity – final data ................................................................................................ 10

Behavioral effects of NMDA receptor antagonists ..................................................... 12

Impact of gender differences on neuropsychopharmacotherapy ................................. 13

Statins and its effects on CNS: from cell to behavior ................................................ 14

Mechanisms responsible for grey matter reduction in schizophrenia .......................... 15

Neurosignal pathways prospective for development of novel psychotropic drugs .......... 17

From animal models to schizophrenia patients: cognitive deficit,
coordination, hypersynchrony and functional imaging ............................................... 18

Optimization of pharmacotherapy in patients with severe psychiatric disorders .......... 19

The role of benzodiazepines in treatment of acute agitation
– new views of old mistakes .................................................................................. 21

Psychological and psychosocial problems affecting psychopharmacological
treatment – concept for the 21st century ................................................................. 23

Psychopharmacology in 21st century .................................................................... 25

Symposium of the Czech Neuropsychopharmacological Society:
Some current challenges in psychopharmacology ................................................... 26

Symposium of Psychiatric society of Czech Medical Association
of J. E. Purkyně ................................................................................................... 27

Epigenetic modalities in the treatment of mental disorders (Symposium
of Society for biological psychiatry) ....................................................................... 29

New research

SPECIAL FORMATS

Meet the expert

Oldřich Vinař: Psychotherapy is a search of a common language of
patient and therapist ............................................................................................. 38

Roundtable

Psychopharmacological section of the Czech Medical Association of J. E. Purkyně:
Myths in neuropsychopharmacology ....................................................................... 38

Discussion

Pharmaceutical companies and academic researchers inform practice: collaborators,
conspirators, corruptors, or adversaries? For and against
– an open discussion............................................................................................ 39

Breakfast symposium

Non-traditional neurotransmission and its role in psychiatric disorders ....................... 40

Reflection

On non-platonic relationships and social position of famous women in the late 19th
century (painter Zdeňka Braunerová) ....................................................................... 41

Workshops

The magnificent ten – schizoid personality disorder ................................................. 41

How pharmacologically influence selected symptoms
of personality disorders? ....................................................................................... 41

Possible ways how to decrease selfstigmatization and to improve adherence
– I‘m crazy if I use psychopharmacs ...................................................................... 42

Treatment of less frequent dementias ..................................................................... 43

Mistakes, errors and deliberates in the treatment of borderline personality disorder
(Molotov pharmacological cocktails and psychotherapy criminal bench) ..................... 44


POSTER SESSIONS

CLINICAL STUDIES .................................................................................................... 46

PRECLINICAL STUDIES ................................................................................................ 55

INDEX OF AUTHORS .................................................................................................... 68