Tigis

Bolest_horni
2018

Editorial
Richard Rokyta ............................................................................................. 121
Obsah ........................................................................................................... 123
Přehledné články
Tatiana Geistová, Igor Martuliak
Vitamín C v liečbe bolesti – mechanizmy účinku .......................................... 127
Viktorie Vlachová, Lucie Máčiková, Kristýna BarvíkováViktorie Vlachová, Lucie Máčiková, Kristýna Barvíková
Receptor pro hořčici je místem účinku paracetamolu .................................. 131
Pavel Pochop
Bolest oka ..................................................................................................... 139
Iva Holmerová, Michaela Baumanová
Problematika bolesti u pacientů vyššího věku s kognitivní poruchou ........... 141

Přehledné články
Radek Chalupa, Karel Nesměrák
Bolest v životě a díle Johanna Wolfganga von Goethe – 2. část ................. 144

Zprávy
21. konference ISMST – Auckland 2018 ..................................................... 153
19. kongres Světové organizace o bolesti (IASP) – Boston ....................... 154
20. česko-slovenské dialogy o bolesti, Praha 8.–10. 11. 2018 ................... 159
Racionální léčba bolesti STADA BESEDY 2018 ........................................ 161
Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., FCMA, zemřel .................................. 162
Rejstříky 2018 ............................................................................................ 163

 

Editorial

Richard Rokyta ............................................................................................ 121
Content ........................................................................................................ 123
Reviews
Tatiana Geistová, Igor Martuliak
Vitamin C in the treatment of pain – mechanisms of action ........................ 127
Viktorie Vlachová, Lucie Máčiková, Kristýna Barvíková
Mustard receptor as a target for paracetamol ............................................. 131
Pavel Pochop
Eye pain ...................................................................................................... 139
Iva Holmerová, Michaela Baumanová
Pain in older patients with cognitive impairment ......................................... 141
Reviews
Radek Chalupa, Karel Nesměrák
Pain in life and work of Johann Wolfgang von Goethe – part II. ................. 144

News
21. Conference of ISMST - Auckland 2018 ................................................ 153
19. Congress of International Associationof the Study of Pain – Boston .... 154
20. Czech-Slovak Dialogues on Pain, Prague ............................................ 159
Rational Treatment of Pain STADA Discusion 2018 ................................... 161
Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., FCMA, has passed away .................. 162
Index 2018 ................................................................................................... 163

Editorial
Richard Rokyta..........................................................................................................77
Přehledné články
Milan Brychta
Neuropatická bolest jako limitace cytostatické onkologické terapie................................83
David Suchý, Jan Lejčko
Možnosti léčby chronické bolesti u zánětlivých
revmatických onemocnění..........................................................................................85
Jitka Abrahámová
Bolest a karcinom prsu..............................................................................................93
Radek Chalupa, Karel Nesměrák
Bolest v životě a díle Johanna Wolfganga von Goethe – 1. část....................................102
Zprávy
Schůze výboru a revizní komise SSLB čls jep dne 25. 5. 2018, Brno............................109
Schůze rady evropské bolestivé federace epf-efic........................................................110
IX. kongres světového institutu bolesti – WIP (World Institute of Pain)...........................111
XVII. setkání algeziologů v Brně................................................................................115
Zpráva IPVZ............................................................................................................117
Informace.............................................................................................................118
Předplatné...........................................................................................................119
Pokyny autorům..................................................................................................120

Editorial
Richard Rokyta.......................................................................................................77
Reviews
Milan Brychta
Neuropathic pain as a limitation of cytotoxic oncologic treatment.................................83
David Suchý, Jan Lejčko
Possibilities of treatment of chronic pain in inflammatory rheumatic diseases................85
Jitka Abrahámová
Pain and breast cancer.............................................................................................93
Radek Chalupa, Karel Nesměrák
Pain in life and work of Johann Wolfgang von Goethe.................................................102
News
The board meeting of Czech Pain Society 25. 5. 2018, Brno.......................................109
European Pain Federation – EFIC Council Meeting....................................................110
IX. congress of WIP (World Institute of Pain)..............................................................111
XVII. Meeting of algesiologist in Brno........................................................................115
IPVZ News.............................................................................................................117
Informations.........................................................................................................118
Journal subscription.............................................................................................119
Instruction for authors..........................................................................................120

 

Bolest 2/2018

Editorial
Richard Rokyta............................................................................................................41
Přehledné články
Milan Bayer
Bolesti u dětí v souvislosti s růstem...............................................................................46
Petr Prášil, Tomáš Gabrhelík, Josef Srovnal, Lubomír Večeřa, Emil Berta
Vliv opioidů na diseminaci nádorové choroby po chirurgickém výkonu...............................52
Původní práce
David Krahulík, Miroslav Vaverka, Lumír Hrabálek, Martin Hampl
Mikrovaskulární dekomprese v terapii neuralgie n. trigeminus............................................59
Jan Procházka
Účinek pregabalinu na neuropatickou složku bolesti u chronických bolestí zad..................65
Marek Hakl, Radovan Hřib
Novinky v analgetické léčbě se zaměřením na léčebné konopí..........................................70
Předplatné...................................................................................................................74
Pokyny autorům..........................................................................................................75
Informace....................................................................................................................76

Editorial
Richard Rokyta............................................................................................................41
Reviews
Milan Bayer
Pains in children in connection with growth.....................................................................46
Petr Prášil, Tomáš Gabrhelík, Josef Srovnal, Lubomír Večeřa, Emil Berta
Opioid influence on cancer dissemination after surgery.....................................................52
Original papers
David Krahulík, Miroslav Vaverka, Lumír Hrabálek, Martin Hampl
Microvascular decompression in treatment of trigeminal neuralgia.....................................59
Jan Procházka
Effect of pregabalin on neuropathic pain in patients with chronic low back pain..................65
Marek Hakl, Radovan Hřib
The new inovation of analgesic drugs with focus to cannabis............................................70
Journal subscription.....................................................................................................74
Instruction for authors..................................................................................................75
Information..................................................................................................................76

Bolest 1/2018

Editorial
Richard Rokyta.......................................................................................................1
Přehledné články
Aneta Pierzynová
Vztah bolesti a placeba u zvířat................................................................................8
Jitka Fricová
Nežádoucí účinky neopioidních analgetik.................................................................15
Petr Prášil, Tomáš Gabrhelík, Josef Srovnal, Lubomír Večeřa, Emil Berta
Opioidy a perioperační ovlivnění imunitního systému..................................................21
Původní práce
Tomáš Kavka, Alena Javůrková, Jaroslava Raudenská
Vztahová vazba a bolest ve fyzioterapii (pilotní studie)...............................................27
Zprávy
V. neuromodulační den...........................................................................................34
80 let prof. MUDr. Richarda Rokyty, DrSc., FCMA.....................................................35
Schůze výboru a revizní komise SSLB ČLS JEP dne 14. 2. 2018 v Praze....................37
8. severočeské algeziologické dny konané 23. 3. – 24. 3. 2018..................................38
Nové knihy...........................................................................................................40

Editorial
Richard Rokyta........................................................................................................1
Reviews
Aneta Pierzynová
The relationship between pain and placebo in animals.................................................8
Jitka Fricová
Side-effects of non-opioids analgesics......................................................................15
Petr Prášil, Tomáš Gabrhelík, Josef Srovnal, Lubomír Večeřa, Emil Berta
Effects of opioids on immune system in the perioperative period..................................21
Original papers
Tomáš Kavka, Alena Javůrková, Jaroslava Raudenská
Attachment and pain in physiotherapy (pilot study)....................................................27
News
Fifth neuromodulation day........................................................................................34
80th Anniversary prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FCMA.......................................35
The meeting of the board of Czech Pain Society 14. 2. 2018, Praha............................37
8th North-Bohemia algesiological days 23. 3. – 24. 3. 2018........................................38
New textbooks.....................................................................................................40